Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων και ενέργειας σε περίπτωση παραχώρησης εκμετάλλευσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd86e9ea8-c0b9-406e-afe8-25934797c407 705320 Issuance of an operation licence of a service station for liquid fuels and energy in the case of operation's concession

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Αριθμός δικαιολογητικών

6 + (
3
)

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

15 ημέρες

Περιγραφή

Η εν λόγω διαδικασία αφορά στη χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας «πρατηρίου υγρών καυσίμων δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης» λόγω αλλαγής δικαιούχου, με ή χωρίς συσκευές φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), από τις οικείες περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

 • Σε περίπτωση μεταβολών κάποιων εκ των στοιχείων της εγκατάστασης του πρατηρίου υγρών καυσίμων δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, πρέπει πριν την υλοποίησή τους να υποβληθούν για έγκριση τα νέα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχέδια και σχετική τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών.

Η έγκριση των αιτούμενων μεταβολών από την αρμόδια αρχή πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, ταυτόχρονα με την αίτηση για τη μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας υποβάλλονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 18 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) και του άρθρου 20 του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150).

 • Α."Κατηγορίες πρατηρίων" Ανάλογα με τη χρήση τους, τα πρατήρια υγρών καυσίμων διακρίνονται σε: α) «Πρατήρια ιδιωτικής χρήσης», τα οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσής τους, τα χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση οχημάτων, τα οποία ανήκουν σε αυτό ή όπως άλλως ορίζεται στο άρθρο 22 του παρόντος. Τα πρατήρια αυτά μπορούν να ιδρυθούν, εφόσον ο αριθμός των οχημάτων είναι μεγαλύτερος των είκοσι (20). Ειδικά για τα πρατήρια της παρ. 4 του άρθρου 22 δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός. β) «Πρατήρια δημόσιας χρήσης», που χρησιμεύουν για την εξυπηρέτηση οχημάτων τα οποία ανήκουν σε οποιονδήποτε και για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων και άσκηση λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2, παρ. α, του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) και του άρθρου 18 του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150), όπως ισχύουν.

Β) Άρθρο 22 (Πρατήρια ιδιωτικής χρήσεως) του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) και του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150), όπως ισχύουν.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

Σημειώσεις

Με την αίτηση υποβάλλονται όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά εκτός των παραβόλων που αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αδειοδοτούσα Αρχή. Δεν απαιτείται για τα παρακάτω δικαιολογητικά εξακρίβωση ταυτοποίησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  1. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση της απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 228 του ν.3852/2010 (Α’ 87). / 2. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση θεραπείας της απόφασης αυτής από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση, ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε την απόφαση (άρθρο 118 του ν.4558/2018 (Α’ 133)
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Στην περίπτωση που, είτε το ως άνω διάστημα των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, είτε το ως άνω διάστημα των πέντε (5) εργάσιμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως λειτουργήσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

    NACE

    • 47.30 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αλλαγή δικαιούχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, δηλαδή παραχώρησης της χρήσης ή της εκμετάλλευσης λειτουργούντος πρατηρίου σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εκδίδεται νέα άδεια λειτουργίας στο όνομα του νέου δικαιούχου)

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση ή τροποποίηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων και Ενέργειας σε περίπτωση παραχώρησης εκμετάλλευσης

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Υπηκοότητας Τα φυσικά πρόσωπα ή μέλη εταιρειών προκειμένου να τύχουν άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων ή μικτών ή αμιγώς υγραερίου δημόσιας χρήσης, απαιτείται να είναι είτε Έλληνες υπήκοοι είτε πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή μικτού ή αμιγώς υγραερίου σε ομογενείς από τη Ρωσία, Β. Ήπειρο, Τουρκία και Αίγυπτο, καθώς και τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα. Οι ομογενείς της Τουρκίας κατά την υποβολή των δικαιολογητικών επιδεικνύουν ακόμα και το σε ισχύ δελτίο παραμονής του Κέντρου Αλλοδαπών, αφού αναγραφεί στην αίτηση ο αριθμός μητρώου του δελτίου αυτού. Για ανώνυμες εταιρείες που έχουν την έδρα τους στη χώρα, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των μετόχων.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας και εντός διαστήματος δύο (2) μηνών, ο νέος εκμεταλλευτής οφείλει, να προσκομίσει στην αδειοδοτούσα αρχή το νέο πιστοποιητικό πυρασφάλειας υπό την επωνυμία του. Αν δεν το προσκομίσει, η αρχή αφαιρεί την άδεια λειτουργία.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Τα δικαιολογητικά που αναζητήθηκαν αυτεπάγγελτα από την αδειοδοτούσα αρχή, πρέπει να είναι σε ισχύ. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να εκκρεμεί αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου σε εφαρμογή οποιασδήποτε μορφής βεβαίωσης παράβασης που έχει βεβαιωθεί από την αδειοδοτούσα αρχή ή που έχει κοινοποιηθεί σε αυτήν από άλλη ελεγκτική αρχή (Παρ.2 του άρθρου 19 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) και του άρθρου 20 του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 16 του ν. 4439/2016 (Α 222)).

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος να είναι κάτοχος κωδικών taxisnet για την απαραίτητη ταυτοποίηση κατά την ψηφιακή υποβολή της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη σχετική πλατφόρμα και μόνο για την Περιφέρεια Αττικής, στη διαδρομή: https://www.pattikis.gr/citizen/page/service-view?cid=8d88f8c2-3d18-4819-b21f-403288041024

       Όχι Όχι

      • 1 Έκδοση άδειας 30€.Επιπλέον για κάθε αντλία ή διανομέα πέραν της πρώτης (1ης), 30 €. Πρατήριο υγρών καυσίμων. 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8228

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Χορήγηση/τροποποίηση αδειών πετρελαιοειδών προϊόντων Ν.3054/2002. Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων. 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8455

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 3 Ετήσια ανταποδοτικά τέλη αδειών πετρελ. προϊόντων Ν.3054/2002. Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων. 40 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Ειδικότερα: β1) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι: i) κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4177/2013, όπως ισχύει, ii) έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου, iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει γίνει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στη χωρητικότητα των δεξαμενών. β2) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι: i) κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα ο ίδιος και δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί για νοθεία καυσίμων, δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα ο ίδιος και δεν κηρύχθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4177/ 2013, όπως ισχύει, ii) το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου, iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει γίνει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στη χωρητικότητα των δεξαμενών. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Ειδικότερα: β1) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι: i) κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4177/2013, όπως ισχύει, ii) έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου, iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει γίνει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στη χωρητικότητα των δεξαμενών. β2) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι: i) κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα ο ίδιος και δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί για νοθεία καυσίμων, δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα ο ίδιος και δεν κηρύχθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4177/ 2013, όπως ισχύει, ii) το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου, iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει γίνει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στη χωρητικότητα των δεξαμενών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Αριθμοί Μητρώου των δεξαμενών, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2-1617/2010 (Β΄1980), καθώς και την αντιστοίχιση αυτών με τους υφιστάμενους αριθμούς Μητρώου των δεξαμενών του κατόχου της άδειας λειτουργίας. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Αριθμοί Μητρώου των δεξαμενών, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2-1617/2010 (Β΄1980), καθώς και την αντιστοίχιση αυτών με τους υφιστάμενους αριθμούς Μητρώου των δεξαμενών του κατόχου της άδειας λειτουργίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 3 Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη του συστήματος εισροών-εκροών και του μηχανικού σύμφωνα με το εδάφιο ζ΄ της παρ.1 του άρθρου 18 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) και του άρθρου 18 του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150), όπως ισχύουν. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη του συστήματος εισροών-εκροών και του μηχανικού σύμφωνα με το εδάφιο ζ΄ της παρ.1 του άρθρου 18 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) και του άρθρου 18 του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150), όπως ισχύουν.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για τα πρατήρια υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης ισχύουν οι, κατά περίπτωση, καυσίμου κείμενες διατάξεις της εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών, όταν καταστεί αυτό υποχρεωτικό στις εγκαταστάσεις αυτές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 46537/2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2036). Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 46537/2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2036).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9681

      • 5 Υπεύθυνη Δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπεύθυνου λειτουργίας του πρατηρίου από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει σχετική βεβαίωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος υπεύθυνου λειτουργίας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπεύθυνου λειτουργίας του πρατηρίου από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει σχετική βεβαίωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος υπεύθυνου λειτουργίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Υφιστάμενη Άδεια λειτουργίας. Απόφαση

       Υφιστάμενη Άδεια λειτουργίας.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Η αδειοδοτούσα αρχή επισυνάπτει κατ’ ελάχιστο στην αίτηση μεταβίβασης, χωρίς την κατάθεση δικαιολογητικών από τον αιτούντα, αντίγραφα των εξής δικαιολογητικών από τον φάκελο του πρατηρίου: i) Υφιστάμενη Άδεια λειτουργίας. ii) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας. iii) Ογκομετρικό πίνακα των δεξαμενών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 7 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

       Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Η αδειοδοτούσα αρχή επισυνάπτει κατ’ ελάχιστο στην αίτηση μεταβίβασης, χωρίς την κατάθεση δικαιολογητικών από τον αιτούντα, αντίγραφα των εξής δικαιολογητικών από τον φάκελο του πρατηρίου: i) Υφιστάμενη Άδεια λειτουργίας. ii) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας. iii) Ογκομετρικό πίνακα των δεξαμενών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8050

      • 8 Ογκομετρικό πίνακα των δεξαμενών. Πιστοποιητικό

       Ογκομετρικό πίνακα των δεξαμενών.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Η αδειοδοτούσα αρχή επισυνάπτει κατ’ ελάχιστο στην αίτηση μεταβίβασης, χωρίς την κατάθεση δικαιολογητικών από τον αιτούντα, αντίγραφα των εξής δικαιολογητικών από τον φάκελο του πρατηρίου: i) Υφιστάμενη Άδεια λειτουργίας. ii) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας. iii) Ογκομετρικό πίνακα των δεξαμενών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 9 Πρατήρια υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης: Υποβάλλεται στην Υπηρεσία κατά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης, αλλά και στη συνέχεια τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του ιδιωτικού πρατηρίου με την οποία δηλώνεται: α) ο τρόπος της χρήσης των τροφοδοτούμενων αυτοκινήτων και β) οι αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Πρατήρια υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης: Υποβάλλεται στην Υπηρεσία κατά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης, αλλά και στη συνέχεια τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του ιδιωτικού πρατηρίου με την οποία δηλώνεται: α) ο τρόπος της χρήσης των τροφοδοτούμενων αυτοκινήτων και β) οι αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: 1.Σε περίπτωση που τα εξυπηρετούμενα αυτοκίνητα μειωθούν κάτω των είκοσι (20) ο ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία και αυτή με τη σειρά της να ανακαλέσει την άδεια. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ενημερώσει την Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται για τα άνευ αδείας λειτουργούντα πρατήρια. 2. Το παρόν δικαιολογητικό υποβάλλεται σε περίπτωση αδειοδότησης πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 16 4439 2016 222 Α

       Περιγραφή Διαδικασία αλλαγής δικαιούχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων. {(Το άρθρο 19 του Π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) και το άρθρο 20 του Β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) αντικαθίστανται από το άρθρο 16 του ν. 4439/2016 (Α 222)}.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100222

      • Νόμος 185 παρ.4 4070 2012 82 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις υπηκοότητας για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100082

      • Προεδρικό Διάταγμα 19 1224 1981 303 Α

       Περιγραφή Διαδικασία αλλαγής δικαιούχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων (εντός σχεδίου πόλεως)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100303

      • Βασιλικό Διάταγμα 20 465 1970 150 Α

       Περιγραφή Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων (εκτός σχεδίου πόλεως).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19700100150

      • Προεδρικό Διάταγμα 22 1224 1980 303 Α

       Περιγραφή Πρατήρια ιδιωτικής χρήσεως.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19800100303

      • Βασιλικό Διάταγμα 22 465 1970 150 Α

       Περιγραφή Πρατήρια ιδιωτικής χρήσεως.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19700100150

      • Υπουργική Απόφαση οικ. 7135/81 2019 714 Β

       Περιγραφή Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων «Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης» και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190200714

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815 2020 3151 Β

       Περιγραφή Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και ετήσιων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση αυτών, και καθορισμός προστίμων για μη καταβολή ή εκπρόθεσμη καταβολή των ετήσιων ανταποδοτικών τελών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203151

      • Υπουργική Απόφαση 44464/452 2019 4929 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της οικ. 7135/81/29-1-2019 (ΦΕΚ 714/τ.Β΄/2019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως ισχύει, με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων ”Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης“και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190204929

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκτός των παραβόλων και των δικαιολογητικών (Υφιστάμενη Άδεια λειτουργίας, Πιστοποιητικό πυρασφάλειας, Ογκομετρικό πίνακα των δεξαμενών) που αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αδειοδοτούσα Αρχή.

       Σημειώσεις Άρθρο 19 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) και το άρθρο 20 του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150), όπως ισχύουν. «Αδειοδοτούσα Αρχή» είναι η αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Ναι Όχι


      • 3 Ψηφιακή παραλαβή της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκτός των παραβόλων και των δικαιολογητικών (Υφιστάμενη Άδεια λειτουργίας, Πιστοποιητικό πυρασφάλειας, Ογκομετρικό πίνακα των δεξαμενών) που αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αδειοδοτούσα Αρχή.

       Σημειώσεις Αφορά στη ψηφιακή υποβολή της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ψηφιακή πλατφόρμα και μόνο για την Περιφέρεια Αττικής στη διαδρομή: https://www.pattikis.gr/citizen/page/service-view?cid=8d88f8c2-3d18-4819-b21f-403288041024

       Ναι Όχι


      • 4 Εξέταση δικαιολογητικών από το αρμόδιο Τμήμα της αδειοδοτούσας Αρχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αδειοδοτούσα αρχή εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών (υποβαλλόμενων από τον αιτούντα και μη. Τα δικαιολογητικά που αναζητήθηκαν αυτεπάγγελτα από την αδειοδοτούσα αρχή, πρέπει να είναι σε ισχύ. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να εκκρεμεί αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου σε εφαρμογή οποιασδήποτε μορφής βεβαίωσης παράβασης που έχει βεβαιωθεί από την αδειοδοτούσα αρχή ή που έχει κοινοποιηθεί σε αυτήν από άλλη ελεγκτική αρχή.

       Σημειώσεις «Αδειοδοτούσα Αρχή» είναι η αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Όχι Όχι


      • 5 Έγκριση Έκδοσης - Χορήγησης άδεια λειτουργίας ή Βεβαίωση λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών, η αδειοδοτούσα αρχή διαπιστώσει ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Στην περίπτωση που το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως λειτουργήσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

       Ναι Όχι


      • 6 Απόρριψη της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η ανωτέρω αρχή απαγορεύει τη μεταβίβαση του πρατηρίου, εντός του ανωτέρω διαστήματος, ενημερώνοντας εγγράφως τον αιτούντα, για τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Η ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση κοινοποιείται και στην αρμόδια υπηρεσία που τηρεί το Μητρώο του συστήματος εισροών-εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

       Σημειώσεις «Αδειοδοτούσα Αρχή» είναι η αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Ναι Ναι


      • 7 Επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών για τη χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που μετά το πέρας των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής.

       Σημειώσεις «Αδειοδοτούσα Αρχή» είναι η αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Ναι Όχι


      • 8 Έγκριση Έκδοσης - Χορήγησης άδεια λειτουργίας μετά την επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών


       Περιγραφή Στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών, η αδειοδοτούσα αρχή διαπιστώσει ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Στην περίπτωση που το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως λειτουργήσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση Απόφασης - Κοινοποίηση στον αιτούντα - Ανάρτηση στο Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αδειοδοτούσα Αρχή είναι η αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Έκδοση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην τοπική Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς και στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί το Μητρώο του συστήματος εισροών-εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι ανωτέρω διοικητικές πράξεις δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112).

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.