Άδεια μεταφορέα ζώντων ζώων τύπου I

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση31791a8e-6a87-44c5-b583-9c26ef263bb2 779845

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, Περιφερειακές ενότητες, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση και χορήγηση άδειας μεταφορέα σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να δραστηριοποιηθεί στη μεταφορά ζώντων σπονδυλωτών ζώων εμπορικού χαρακτήρα, σε ταξίδια μεγαλύτερα των 65 χλμ. και διάρκειας έως 8 ώρες (άδεια μεταφορέα ζώων τύπου Ι)

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για έκδοση άδειας μεταφορέα τύπου Ι

Σημειώσεις

Η κατοχή άδειας μεταφορέα τύπου Ι δεν είναι απαραίτητη, όταν ισχύει τουλάχιστον μία από τις παρακάτω περιπτώσεις (μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση ζώων): (α) η μεταφορά δεν συνδέεται με οικονομική δραστηριότητα (μεταφορά που δεν συνεπάγεται ανταλλαγή χρημάτων, αγαθών, υπηρεσιών και μεταφορά που δεν παράγει ή αποσκοπεί στην άμεση ή έμμεση παραγωγή κέρδους), (β) μεταφορά από και προς τα κτηνιατρεία και τις κτηνιατρικές κλινικές, κατόπιν υπόδειξης κτηνιάτρου, (γ) μεταφορά μεμονωμένου ζώου που συνοδεύεται από τον ιδιοκτήτη του ή άλλο υπεύθυνο πρόσωπο, (δ) μεταφορά ζώων συντροφιάς που συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους και βρίσκονται στο όχημα αυτού.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Στοιχεία πρόσβασης σε ηλ. εφαρμογή του Υπ. ΑΑΤ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αναφορά (άρθρο 27 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας)
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ανταποκριθεί εντός της προθεσμίας που του έχει τεθεί στην έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας αρχής για την αποκατάσταση των τυχόν ελλείψεων που διαπιστώθηκαν στην επιτόπια αυτοψία, το αίτημα απορρίπτεται.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια μεταφορέα ζώντων σπονδυλωτών ζώων από 65 χλμ μέχρι 8 ώρες (τύπου Ι)

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση άδειας μεταφορέα ζώντων σπονδυλωτών ζώων για μετακινήσεις μεγαλύτερες των 65 χλμ και διάρκειας έως 8 ώρες (άδεια μεταφορέα ζώων τύπου Ι)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο μεταφορέων ζώντων ζώων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομικής ή εταιρείας)

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Η μεταφορά των ζώων να γίνεται στο πλαίσιο άσκησης εμπορικής δραστηριότητας.

       Όχι Όχι

      • 3 Γεωγραφικές Η έδρα του αιτούντος πρέπει να είναι στην Ελλάδα. Ενδιαφερόμενος με έδρα σε άλλο κράτος μέλος αδειοδοτείται από την αρμόδια αρχή του αντίστοιχου κράτους. Ενδιαφερόμενος από τρίτη χώρα μπορεί να υποβάλει αίτηση για αδειοδότηση στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι εκπροσωπείται στη χώρα μας και δεν έχει υποβάλει αίτηση σε άλλη χώρα.

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Ο αιτών θα πρέπει να τεκμηριώνει ότι: (α) διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό, τεχνικά μέσα και λειτουργικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2005, (β) ο ίδιος και το προσωπικό του έχουν εκπαιδευτεί επαρκώς, ώστε να είναι κατάλληλοι για τη μεταφορά ζώων.

       Όχι Όχι

      • 5 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η υποβολή της αίτησης ψηφιακά γίνεται μέσω της "Ψηφιακής Εφαρμογής Αίτησης Μεταφορέων Ζώντων Ζώων". Στην περίπτωση αυτή ο αιτών θα πρέπει να έχει εγγραφεί στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπουργείου, να έχει δηλώσει μια ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Αυτόματα, αποστέλλεται το αναγνωριστικό/username από το σύστημα, που επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά από τον κάτοχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ότι τον παρέλαβε. Στη συνέχεια ο πολίτης μπορεί να εισέλθει στις Ψηφιακές Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πρόσβασης που έχει παραλάβει ηλεκτρονικά.

       Όχι Όχι

      • 6 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η υποβολή της αίτησης ψηφιακά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης - gov.gr γίνεται με την κατοχή από τον ενδιαφερόμενο προσωπικών κωδικών Taxisnet. Σταδιακά, θα εντάσσονται στην ενιαία ψηφιακή πύλη όλες οι Περιφέρειες.

       Ναι Ναι

      • 1 Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας των οδηγών. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας των οδηγών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Την αίτηση για την έκδοση και χορήγηση της άδειας μεταφορέα συνοδεύουν τα πιστοποιητικά ικανότητας που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 8 της αριθ. 314754/16.09.2009 (Β2025) ΚΥΑ για τον κάθε οδηγό που εμπλέκεται στην πραγματοποίηση των μεταφορών και απασχολεί ο ενδιαφερόμενος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Βεβαίωση έγκρισης οδικού οχήματος. Βεβαίωση

       Βεβαίωση έγκρισης οδικού οχήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Την αίτηση για την έκδοση της άδειας μεταφορέα συνοδεύουν οι βεβαιώσεις έγκρισης των οδικών οχημάτων και των ρυμουλκούμενων που διαθέτει ο ενδιαφερόμενος για την πραγματοποίηση των μεταφορών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Κανονισμός 1 2005

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22 Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0001&qid=1665055122299&from=EL

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 314754 2009 2025 Β

       Περιγραφή Λήψη των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1255/1997 και αριθ. 1/2005 «για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και τις συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των Οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΟΚ και του Κανονισμού 1255/1997» (με εξαίρεση τα άρθρα 34 και 35)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090202025

      • Εγκύκλιος 261069 2007

       Περιγραφή Εφαρμογή Κανονισμού 1/2005 «για την προστασία των ζώων κατά την μεταφορά και τις συναφείς δραστηριότητες»


      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει στην αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, η οποία διατίθεται από αυτήν και περιλαμβάνει: (α) τα στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας), (β) προσδιορισμό του τύπου του μέσου ή των μέσων μεταφοράς που διαθέτει, (γ) στοιχεία για τυχόν παραβάσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των ζώων, στις οποίες έχει ο αιτών υποπέσει κατά τα τρία προηγούμενα έτη από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι: (α) οι πληροφορίες που παρέχει είναι έγκυρες και αληθείς, (β) δεν έχει υποβάλει σχετική αίτηση σε άλλη αρμόδια αρχή της χώρας ή άλλου κράτους μέλους, (γ) διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό, μέσα και λειτουργικές διαδικασίες για την τήρηση των απαιτήσεων του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2005, (δ) διενεργεί τη μεταφορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2005 και αναθέτει τη μεταφορά ζώων σε προσωπικό (οδηγούς) που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας, (ε) θα τηρεί την υποχρέωσή του να ενημερώνει την αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή σχετικά με κάθε μεταβολή που αφορά τις πληροφορίες που παρέχει, καθώς και τους οδηγούς και τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιεί, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η κάθε ως άνω αλλαγή.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης.

       Σημειώσεις Η υποβολή μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης αφορά την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σταδιακά θα ενταχθούν και άλλες Περιφέρειες.

       Ναι Όχι


      • 4 Επιτόπια αυτοψία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή προβαίνει σε επιτόπια αυτοψία προκειμένου να επαληθεύσει εάν οι παρεχόμενες από τον ενδιαφερόμενο πληροφορίες είναι ακριβείς και εάν πληρούνται οι απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τη μεταφορά των ζώων.

       Σημειώσεις Η διαδικασία επικεντρώνεται κυρίως στον έλεγχο της τεκμηρίωσης που αφορά: (α) την επαλήθευση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην αίτηση του ενδιαφερομένου, (β) τη βεβαίωση έγκρισης των μέσων μεταφοράς που αυτός διαθέτει, (γ) την κατοχή των κατάλληλων πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας από το προσωπικό (οδηγοί, συνοδηγοί) που απασχολεί.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων: Εισήγηση αρμόδιας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί η τήρηση των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τη μεταφορά των ζώων, η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή εισηγείται τη χορήγηση άδειας μεταφορέα ζώντων σπονδυλωτών ζώων τύπου Ι.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση άδειας μεταφορέα τύπου Ι

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η άδεια μεταφορέα ζώντων σπονδυλωτών ζώων τύπου Ι εκδίδεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.

       Σημειώσεις Η άδεια μεταφορέα τύπου Ι έχει διάρκεια ισχύος 5 έτη, αποτελεί δε συνοδευτικό έγγραφο απαραίτητο κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε μεταφοράς που πρέπει να επιδεικνύεται σε κάθε πιθανό έλεγχο (οδικό ή μη), εφόσον αυτό ζητηθεί. Κάθε άδεια (α) συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα και στην αγγλική, εφόσον ο ενδιαφερόμενος πραγματοποιεί μεταφορές που έχουν τόπο τελικού προορισμού εκτός των διοικητικών ορίων της επικράτειας και δεν υπερβαίνουν τις 8 ώρες, (β) φέρει μοναδικό διακριτικό αριθμό που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα αυτής και αποτελείται από το πρόθεμα EL, ακολουθούμενο από τον διακριτικό αριθμό της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, την ένδειξη TR01 και τέλος τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης, τεσσάρων ψηφίων (0001).

       Ναι Όχι


      • 7 Καταχώριση στοιχείων στο ΟΠΣ Κτηνιατρικής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή καταχωρίζει στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όλα τα στοιχεία που αφορούν: (α) το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή την επωνυμία του μεταφορέα (φυσικού ή νομικού προσώπου), (β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του μεταφορέα, (γ) τον μοναδικό διακριτικό αριθμό της άδειας του μεταφορέα, (δ) τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής απόφασης αδειοδότησης, (ε) την ημερομηνία λήξης ισχύος της άδειας του μεταφορέα, (στ) το είδος των ζώων που επιτρέπεται να μεταφέρονται, (ζ) το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των οδηγών που διαθέτει ο μεταφορέας, (η) την ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας του μεταφορέα και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού (αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).

       Ναι Ναι


      • 8 Διαπίστωση της μη πλήρωσης των προϋποθέσεων: Έγγραφη ενημέρωση ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή μη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις, η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο προκειμένου να αναλάβει τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, εντός προθεσμίας που του τίθεται.

       Ναι Όχι


      • 9 Επανέλεγχος τυχόν δικαιολογητικών που υποβάλει ο ενδιαφερόμενος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχονται για την ορθότητα και πληρότητα τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλει ο ενδιαφερόμενος ύστερα από αίτημα της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής για τη συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων.

       Ναι Όχι


      • 10 Σιωπηρή απόρριψη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ανταποκριθεί εντός της προθεσμίας που του έχει τεθεί στην έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας αρχής για την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν στην επιτόπια αυτοψία, το αίτημα απορρίπτεται.

       Ναι Ναι


      • 11 Διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων: Εισήγηση αρμόδιας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί η τήρηση των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τη μεταφορά των ζώων, η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή εισηγείται τη χορήγηση άδειας μεταφορέα ζώντων σπονδυλωτών ζώων τύπου Ι.

       Ναι Όχι


      • 12 Έκδοση άδειας μεταφορέα τύπου Ι

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η άδεια μεταφορέα ζώντων σπονδυλωτών ζώων τύπου Ι εκδίδεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.

       Σημειώσεις Η άδεια μεταφορέα τύπου Ι έχει διάρκεια ισχύος 5 έτη, αποτελεί δε συνοδευτικό έγγραφο απαραίτητο κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε μεταφοράς που πρέπει να επιδεικνύεται σε κάθε πιθανό έλεγχο (οδικό ή μη), εφόσον αυτό ζητηθεί. Κάθε άδεια (α) συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα και στην αγγλική, εφόσον ο ενδιαφερόμενος πραγματοποιεί μεταφορές που έχουν τόπο τελικού προορισμού εκτός των διοικητικών ορίων της επικράτειας και δεν υπερβαίνουν τις 8 ώρες, (β) φέρει μοναδικό διακριτικό αριθμό που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα αυτής και αποτελείται από το πρόθεμα EL, ακολουθούμενο από τον διακριτικό αριθμό της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, την ένδειξη TR01 και τέλος τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης, τεσσάρων ψηφίων (0001).

       Ναι Όχι


      • 13 Καταχώριση στοιχείων στο ΟΠΣ Κτηνιατρικής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή καταχωρίζει στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όλα τα στοιχεία που αφορούν: (α) το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή την επωνυμία του μεταφορέα (φυσικού ή νομικού προσώπου), (β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του μεταφορέα, (γ) τον μοναδικό διακριτικό αριθμό της άδειας του μεταφορέα, (δ) τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής απόφασης αδειοδότησης, (ε) την ημερομηνία λήξης ισχύος της άδειας του μεταφορέα, (στ) το είδος των ζώων που επιτρέπεται να μεταφέρονται, (ζ) το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των οδηγών που διαθέτει ο μεταφορέας, (η) την ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας του μεταφορέα και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού (αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.