Άδεια μεταφορέα ζώντων ζώων τύπου IΙ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfab3f45d-f6fe-4806-97e1-5ae4f0f458aa 616541

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Περιφέρειες


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση και χορήγηση άδειας μεταφορέα σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται νε δραστηριοποιηθεί στη μεταφορά ζώντων σπονδυλωτών ζώων εμπορικού χαρακτήρα, σε ταξίδια μεγάλης διάρκειας άνω των 8 ωρών.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  >ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
  >ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

  Παρατηρήσεις

  Η κατοχή άδειας μεταφορέα τύπου ΙΙ δεν είναι απαραίτητη όταν ισχύει τουλάχιστον μία από τις παρακάτω περιπτώσεις (μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση ζώων): (α) η μεταφορά δεν συνδέεται με οικονομική δραστηριότητα (μεταφορά που δεν συνεπάγεται ανταλλαγή χρημάτων, αγαθών, υπηρεσιών και μεταφορά που δεν παράγει ή αποσκοπεί στην άμεση ή έμμεση παραγωγή κέρδους), (β) μεταφορά από και προς τα κτηνιατρεία και τις κτηνιατρικές κλινικές, κατόπιν υπόδειξης κτηνιάτρου, (γ) μεταφορά μεμονωμένου ζώου που συνοδεύεται από τον ιδιοκτήτη του ή άλλο υπεύθυνο πρόσωπο, (δ) μεταφορά ζώων συντροφιάς που συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους και βρίσκονται στο όχημα αυτού.

  Διάρκεια Ισχύος

  5 Έτη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για έκδοση άδειας μεταφορέα τύπου ΙΙ

  Σημειώσεις

  Η αίτηση περιλαμβάνει: (α) τα στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας, αριθμός τηλεφώνου/τηλεομοιότυπου και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας), (β) προσδιορισμό του τύπου του/των μέσου/ων μεταφοράς που διαθέτει, (γ) το εμβαδόν της επιφάνεια δαπέδου κάθε ορόφου των οχημάτων και των επικαθήμενων που διαθέτει, (δ) στοιχεία για τυχόν παραβάσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των ζώων, στις οποίες έχει ο αιτών υποπέσει κατά τα τρία προηγούμενα έτη από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αιτείται την έκδοση άδειας μεταφορέα τύπου 12 (ταξίδια διάρκειας μέχρι 12 ωρών εντός των διοικητικών ορίων της χώρας), αυτό αναγράφεται με σαφήνεια στην πρώτη σελίδα της αίτησης, μαζί με την περιγραφή των συνήθων δρομολογίων που προτίθεται να εκτελεί. Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι: (α) οι πληροφορίες που παρέχει είναι έγκυρες και αληθείς, (β) δεν έχει υποβάλει σχετική αίτηση σε άλλη αρμόδια αρχή της χώρας ή άλλου κράτους μέλους, (γ) διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό, μέσα και λειτουργικές διαδικασίες για την τήρηση των απαιτήσεων του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2005, (δ) διενεργεί τη μεταφορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2005 και αναθέτει τη μεταφορά ζώων σε προσωπικό (οδηγούς) που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας, (ε) τα οχήματα που διαθέτει είναι εξοπλισμένα με ταχογράφο, (στ) διαθέτει τα μέσα και τις διαδικασίες που του επιτρέπουν να ιχνηλατεί τα οχήματα κατά τη διάρκεια του κάθε ταξιδιού (επικοινωνία και παρακολούθηση των κινήσεών τους), (ζ) διαθέτει οχήματα με δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (η απαίτηση δεν ισχύει στην περίπτωση αίτησης για έκδοση άδειας μεταφορέα τύπου 12), (η) θα τηρεί την υποχρέωσή του να ενημερώνει την αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή σχετικά με κάθε μεταβολή που αφορά τις πληροφορίες που παρέχει, καθώς και τους οδηγούς και τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιεί, εντός προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η κάθε ως άνω αλλαγή.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Άλλο Στοιχεία πρόσβασης στην ηλ. εφαρμογή του Υπ. ΑΑΤ

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Αναφορά (άρθρο 27 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας)

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη

     Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ανταποκριθεί εντός της προθεσμίας που του έχει τεθεί στην έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας αρχής για την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν στην επιτόπια αυτοψία, το αίτημα απορρίπτεται.

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Άδεια μεταφορέα ζώντων σπονδυλωτών ζώων για μετακινήσεις μεγάλης διάρκειας

       Επίσημος τίτλος

       Χορήγηση άδειας μεταφορέα ζώντων σπονδυλωτών ζώων για μετακινήσεις μεγάλης διάρκειας (διάρκειας μεγαλύτερης των 8 ωρών, άδεια τύπου ΙΙ)

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Μητρώα που τηρούνται

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Διοικητικές Η έδρα του αιτούντος πρέπει να είναι στην Ελλάδα. Ενδιαφερόμενος με έδρα σε άλλο κράτος μέλος αδειοδοτείται από την αρμόδια αρχή του αντίστοιχου κράτους. Ενδιαφερόμενος από τρίτη χώρα μπορεί να υποβάλει αίτηση για αδειοδότηση στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι εκπροσωπείται στη χώρα μας και δεν έχει υποβάλει αίτηση σε άλλη χώρα.

        Όχι Όχι

       • 2 Τεχνικές Ο αιτών θα πρέπει να τεκμηριώνει ότι: (α) διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό, τεχνικά μέσα και λειτουργικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2005, (β) ο ίδιος και το προσωπικό του έχουν εκπαιδευτεί επαρκώς, ώστε να είναι κατάλληλοι για τη μεταφορά ζώων.

        Όχι Όχι

       • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η υποβολή της αίτησης ψηφιακά γίνεται μέσω της "Ψηφιακής Εφαρμογής Αίτησης Μεταφορέων Ζώντων Ζώων". Στην περίπτωση αυτή ο αιτών θα πρέπει να έχει εγγραφεί στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του υπουργείου, να έχει δηλώσει μια ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Αυτόματα, αποστέλλεται το αναγνωριστικό/username από το σύστημα, που επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά από τον κάτοχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ότι τον παρέλαβε. Στη συνέχεια ο πολίτης μπορεί να εισέλθει στις Ψηφιακές Υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πρόσβασης που έχει παραλάβει ηλεκτρονικά.

        Όχι Όχι

       • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η υποβολή της αίτησης ψηφιακά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης - gov.gr γίνεται με την κατοχή από τον ενδιαφερόμενο προσωπικών κωδικών Taxisnet.

        Ναι Ναι

       • 1 Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Την αίτηση για την έκδοση και χορήγηση της άδειας μεταφορέα συνοδεύουν τα πιστοποιητικά ικανότητας που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 8 της αριθ. 314754/16.09.2009 (Β΄ 2025) ΚΥΑ για τον κάθε οδηγό που εμπλέκεται στην πραγματοποίηση των μεταφορών και απασχολεί ο ενδιαφερόμενος.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Πιστοποιητικό έγκρισης οδικών οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό έγκρισης οδικών οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


        Σημειώσεις: Την αίτηση για την έκδοση και χορήγηση της άδειας μεταφορέα συνοδεύουν τα πιστοποιητικά έγκρισης οδικών οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους, τα οποία διαθέτει ο ενδιαφερόμενος για την πραγματοποίηση των μεταφορών μεγάλης διάρκειας και τα οποία εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 της αριθ. 314754/16.09.2009 (Β2025) ΚΥΑ.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Σχέδιο έκτακτης ανάγκης Σχέδιο δράσης/υλοποίησης

        Σχέδιο έκτακτης ανάγκης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Συνυποβάλλεται το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που οφείλει να εκπονήσει ο ενδιαφερόμενος και πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση επειγόντων ή απρόβλεπτων περιστατικών και καταστάσεων που αφορούν στα μεταφερόμενα ζώα, τα οχήματα, τις καιρικές και οδικές συνθήκες και εν γένει άλλες απρόβλεπτες περιστάσεις, στο οποίο παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες και περιγράφονται τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι οδηγοί/συνοδηγοί για την αντιμετώπισή τους, με σκοπό τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των ζώων. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης δεν είναι απαραίτητο να υποβάλλεται σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αιτείται την έκδοση άδειας μεταφορέα τύπου 12.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Κανονισμός 1 2005

        Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22 Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97

        Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0001&qid=1665055122299&from=EL

       • 314754 2009 2025 Β

        Περιγραφή Λήψη των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1255/1997 και αριθ. 1/2005 «για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και τις συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των Οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΟΚ και του Κανονισμού 1255/1997» (με εξαίρεση τα άρθρα 34 και 35)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090202025

       • Εγκύκλιος 261069 2007

        Περιγραφή Εφαρμογή Κανονισμού 1/2005 «για την προστασία των ζώων κατά την μεταφορά και τις συναφείς δραστηριότητες»


       • Εγκύκλιος 276832 2010

        Περιγραφή Εφαρμογή της ΚΥΑ 314754/2009 (λήψη των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών 1/2005 και 1255/97, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)


       • 1 Παραλαβή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει στην αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, η οποία διατίθεται από αυτήν.

        Σημειώσεις Για τους εγγεγραμμένους χρήστες στις ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπάρχει και η δυνατότητα οι ίδιοι να υποβάλλουν την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, μέσω της "Ψηφιακής Εφαρμογής Αίτησης Μεταφορέων Ζώντων Ζώων".

        Όχι Όχι


       • 2 Επιτόπια αυτοψία

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή προβαίνει σε επιτόπια αυτοψία προκειμένου να επαληθεύσει εάν οι παρεχόμενες από τον ενδιαφερόμενο πληροφορίες είναι ακριβείς και εάν πληρούνται οι απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τη μεταφορά των ζώων.

        Σημειώσεις Η διαδικασία επικεντρώνεται κυρίως στον έλεγχο της τεκμηρίωσης που αφορά: (α) την επαλήθευση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην αίτηση του ενδιαφερομένου, (β) τη βεβαίωση έγκρισης των μέσων μεταφοράς που αυτός διαθέτει, (γ) την κατοχή των κατάλληλων πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας από το προσωπικό (οδηγοί, συνοδηγοί) που απασχολεί, (δ) τα τεχνικά μέσα, τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες που διαθέτει για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2005.

        Όχι Όχι


       • 3 Διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων: Εισήγηση αρμόδιας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί η τήρηση των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τη μεταφορά των ζώων, η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή εισηγείται τη χορήγηση άδειας μεταφορέα ζώντων σπονδυλωτών ζώων τύπου ΙΙ (ή τύπου 12, ανάλογα)

        Ναι Όχι


       • 4 Έκδοση άδειας μεταφορέα τύπου ΙΙ (ή τύπου 12)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Η άδεια μεταφορέα ζώντων σπονδυλωτών ζώων τύπου ΙΙ (ή τύπου 12) εκδίδεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.

        Σημειώσεις Οι άδειες μεταφορέα τύπου ΙΙ και τύπου 12 έχουν διάρκεια ισχύος 5 έτη, αποτελούν δε συνοδευτικό έγγραφο απαραίτητο κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε μεταφοράς που πρέπει να επιδεικνύεται σε κάθε πιθανό έλεγχο (οδικό ή μη), εφόσον αυτό ζητηθεί. Κάθε άδεια (α) συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα και στην αγγλική (εκτός από τις άδειες τύπου 12 που συντάσσονται μόνο στην ελληνική γλώσσα), (β) φέρει μοναδικό διακριτικό αριθμό που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα αυτής και αποτελείται από το πρόθεμα EL, ακολουθούμενο από τον διακριτικό αριθμό της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, την ένδειξη TR02 ή TR12 (εάν πρόκειται για άδεια τύπου ΙΙ ή τύπου 12, αντίστοιχα) και τέλος τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης, τεσσάρων ψηφίων (0001).

        Ναι Όχι


       • 5 Καταχώριση στοιχείων στο ΟΠΣ Κτηνιατρικής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή καταχωρίζει στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όλα τα στοιχεία που αφορούν: (α) το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή την επωνυμία του μεταφορέα (φυσικού ή νομικού προσώπου), (β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του μεταφορέα, (γ) τον μοναδικό διακριτικό αριθμό της άδειας του μεταφορέα, (δ) τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής απόφασης αδειοδότησης, (ε) την ημερομηνία λήξης ισχύος της άδειας του μεταφορέα, (στ) το είδος των ζώων που επιτρέπεται να μεταφέρονται, (ζ) το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των οδηγών που διαθέτει ο μεταφορέας, (η) την ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας του μεταφορέα και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού (αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιότυπου, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).

        Ναι Ναι


       • 6 Διαπίστωση της μη πλήρωσης των προϋποθέσεων: Έγγραφη ενημέρωση ενδιαφερομένου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

        Περιγραφή Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή μη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις, η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο προκειμένου να αναλάβει τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, εντός προθεσμίας που του τίθεται.

        Ναι Όχι


       • 7 Σιωπηρή απόρριψη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

        Περιγραφή Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ανταποκριθεί εντός της προθεσμίας που του έχει τεθεί στην έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας αρχής για την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν στην επιτόπια αυτοψία, το αίτημα απορρίπτεται.

        Ναι Ναι


       • Ψηφιακή Εφαρμογή Αίτησης Μεταφορέων Ζώντων Ζώων

       • https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/adeia-metaphorea-zonton-zoon-tupou-ii

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.