Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe2dea4fc-2e85-4cbf-9cf7-31b4a534f0aa 242854

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα (ορυκτά καύσιμα): φυσικό αέριο - ντίζελ - μαζούτ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διάρκεια Ισχύος

35 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση άδειας παραγωγής για το σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος >20 MW στη θέση ..., του νομού ...


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ενδικοφανής προσφυγή εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση ή την κοινοποίησή της, στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2 και 33 του ν. 4001/2011 (Α ́ 179).

    NACE

    • 35.11 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα


      Μητρώα που τηρούνται

      Ηλεκτρονικό Μητρώο Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ορυκτά Καύσιμα (Η.Μ.Π.Η.Εν.Ο.Κ.)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ποσοτικές Για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος >20 KW από συμβατικά καύσιμα.

       Όχι Όχι

      • 1 To εφάπαξ τέλος για την υποβολή της αίτησης για την έκδοση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα υπολογίζεται επί τη βάσει αξίας εξήντα (60) ευρώ/MW. Η ανώτατη αξία του εφάπαξ τέλους ορίζεται στον Κανονισμό Αδειών και, σε κάθε περίπτωση, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ. 1.21 € - 12000 €

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Αναλυτική περιγραφή του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία περιγράφει τη θέση εγκατάστασης του σταθμού, την τεχνική διαμόρφωση και τον κύριο εξοπλισμό του, παραθέτει την εγκατεστημένη ισχύ, τη μέγιστη ισχύ παραγωγής, το καύσιμο και τυχόν εναλλακτικό καύσιμο, τον βαθμό απόδοσης, τις κύριες βοηθητικές καταναλώσεις, τυχόν δεξαμενές υγρών καυσίμων. Έκθεση

       Αναλυτική περιγραφή του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία περιγράφει τη θέση εγκατάστασης του σταθμού, την τεχνική διαμόρφωση και τον κύριο εξοπλισμό του, παραθέτει την εγκατεστημένη ισχύ, τη μέγιστη ισχύ παραγωγής, το καύσιμο και τυχόν εναλλακτικό καύσιμο, τον βαθμό απόδοσης, τις κύριες βοηθητικές καταναλώσεις, τυχόν δεξαμενές υγρών καυσίμων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 2 Μελέτη λειτουργίας και εσόδων αγοράς, η οποία προσδιορίζει τον τρόπο συμμετοχής του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και τα αναμενόμενα έσοδα από τη συμμετοχή του σε αυτές, κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας παραγωγής. Οικονομική μελέτη

       Μελέτη λειτουργίας και εσόδων αγοράς, η οποία προσδιορίζει τον τρόπο συμμετοχής του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και τα αναμενόμενα έσοδα από τη συμμετοχή του σε αυτές, κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας παραγωγής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4868

      • 3 Επιχειρηματικό σχέδιο του έργου, το οποίο συντάσσεται με βάση τα προσδοκώμενα έσοδα του έργου από τη συμμετοχή του στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και τεκμηριώνει το επενδυτικό και λειτουργικό κόστος του έργου. Σχέδιο δράσης/υλοποίησης

       Επιχειρηματικό σχέδιο του έργου, το οποίο συντάσσεται με βάση τα προσδοκώμενα έσοδα του έργου από τη συμμετοχή του στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και τεκμηριώνει το επενδυτικό και λειτουργικό κόστος του έργου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7230

      • 4 Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη δυνατότητα του αιτούντος ή των μετόχων ή εταίρων αυτού να υλοποιήσουν το έργο με βάση την τεχνική και οικονομική τους επάρκεια, τη δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης και άλλα οικονομικά στοιχεία. Έγγραφο

       Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη δυνατότητα του αιτούντος ή των μετόχων ή εταίρων αυτού να υλοποιήσουν το έργο με βάση την τεχνική και οικονομική τους επάρκεια, τη δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης και άλλα οικονομικά στοιχεία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 5 Συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο. Σχέδιο δράσης/υλοποίησης

       Συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7230

      • 6 Αποδεικτικό κατάθεσης του εφάπαξ τέλους. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό κατάθεσης του εφάπαξ τέλους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 7 Ο αιτών δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει, τεθεί σε (ειδική) εκκαθάριση, αναγκαστική και ειδική διαχείριση, παύση πληρωμών, συνδιαλλαγή εξυγίανση και δεν έχει κατατεθεί αίτηση ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Ο αιτών δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει, τεθεί σε (ειδική) εκκαθάριση, αναγκαστική και ειδική διαχείριση, παύση πληρωμών, συνδιαλλαγή εξυγίανση και δεν έχει κατατεθεί αίτηση ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4122

      • 8 Γνωστοποίηση των μετόχων/εταίρων νομικών προσώπων, πλην των εισηγμένων εταιρειών, των ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών, μέχρι φυσικού προσώπου. Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

       Γνωστοποίηση των μετόχων/εταίρων νομικών προσώπων, πλην των εισηγμένων εταιρειών, των ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών, μέχρι φυσικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • Νόμος 4001 2011 179 Α

       Περιγραφή Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100179

      • Υπουργική Απόφαση Δ5/Φ1/οικ.17951 2000 1498 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000201498

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 1116/2018 2018 5914 Β

       Περιγραφή Έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 18 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α΄ 185), ως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205914

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 1090/2018 2018 5910 Β

       Περιγραφή Έγκριση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205910

      • 1 Υποβολή έντυπης αίτησης - δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Υποβολή αίτησης από ενδιαφερόμενο ή από εκπρόσωπο του, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας - δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας και έλεγχος δικαιολογητικών. Η αίτηση υποβάλλεται παραδεκτώς και καταχωρείται υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Είναι τυπικά πλήρης, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 9 έως 11 και τον Κανονισμό Αδειών, (β) ο αιτών δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει, τεθεί σε (ειδική) εκκαθάριση, αναγκαστική και ειδική διαχείριση, παύση πληρωμών, συνδιαλλαγή εξυγίανση και δεν έχει κατατεθεί αίτηση ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω, (γ) οι μέτοχοι/εταίροι νομικών προσώπων, πλην των εισηγμένων εταιρειών, των ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών, γνωστοποιούνται μέχρι φυσικού προσώπου κατά τον Κανονισμό Αδειών.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή εγγράφου τυχόν ελλείψεων στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αποστολή εγγράφου στον αιτούντα στο οποίο σημειώνονται όλες οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παραγωγής.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας και έλεγχος δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας και έλεγχος δικαιολογητικών.

       Ναι Όχι


      • 5 Ανάρτηση στη ιστοσελίδα της ΡΑΕ προς υποβολή αντιρρήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Περίληψη της αίτησης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε.

       Όχι Όχι


      • 6 Υποβολή αντιρρήσεων στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της περίληψης και εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αντίρρηση ενώπιον της Ρ.Α.Ε. για υποβληθείσα αίτηση. Οι αντιρρήσεις συνοδεύονται από έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους.

       Όχι Όχι


      • 7 Απαντήσεις επί των αντιρρήσεων από τον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η Ρ.Α.Ε. ενημερώνει τον αιτούντα για τις αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί κατά της αίτησής του. Ο αιτών δύναται να υποβάλει τις απόψεις του επί των αντιρρήσεων αυτών.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση Άδειας Παραγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή


       Περιγραφή Έκδοση Απόφασης ΡΑΕ για την χορήγηση Άδειας Παραγωγής.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.