Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση271f392b-f67f-41ca-9415-a28716f634d5 271392 Single Certificate of Judicial Solvency

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Πρωτοδικεία, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3

Κόστος

Από 7 έως 8 €

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού, το οποίο βεβαιώνει και πιστοποιεί τη δικαστική φερεγγυότητα μίας επιχείρησης, προκειμένου αυτή να μπορεί να συμμετέχει σε δημόσιο διαγωνισμό, να μπορεί να λαμβάνει δάνεια και να μπορεί να συνάπτει επιχειρηματικές σχέσεις ή για κάθε άλλη συναφή με τη δικαστική φερεγγυότητα νόμιμη χρήση. Το πιστοποιητικό αυτό κατήργησε 25 διαφορετικά δικαστικά πιστοποιητικά.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Παρατηρήσεις

ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Το συγκεκριμένο ΕΝΙΑΙΟ πιστοποιητικό εκδίδεται μόνο για φυσικά πρόσωπα και αφορά αίτηση ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ–ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Η ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΥΠΑΓΩΓΗΣ σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ (αρθ.62 Ν.4307/2014) και ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Το αιτούμενο πιστοποιητικό εκδίδεται μόνο για τους ακόλουθους λόγους:

 1. Κατάθεση σε Δημόσια Αρχή για προσωρινούς αναδόχους.
 2. Κατάθεση σε Αρμόδια Αρχή στα πλαίσια χρηματοδότησης
 3. Άλλος λόγος ο οποίος πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά στο πεδίο των σχολίων του αιτούντα και να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση.

Για την πρώτη και δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να επισυναφθεί το σχετικό δικαιολογητικό (ενημερωτικό email ή βεβαίωση από την Δημόσια αρχή για προσωρινά ανάδοχο, ΦΕΚ έγκρισης επιχορήγησης). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η αίτηση επιστρέφεται ως ελλιπής. Για την αίτηση που αφορά μια ή περισσότερες εκ των περιπτώσεων ΠΤΩΧΕΥΣΗ-ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ–ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ, ΥΠΑΓΩΓΗ α) στην έκτακτη διαδικασία, β) σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, του ν. 4307/2014, χορηγείται ένα ενιαίο πιστοποιητικό ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση και επομένως δεν έχει εκδοθεί απόφαση.

Για τα Φυσικά Πρόσωπα με έναρξη εμπορικής-επιχειρηματικής δραστηριότητας πριν το 2001 απαιτείται και η κατάθεση αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού “ΠΕΡΙ ΚΗΡΥΞΗΣ Ή ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ”

ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Το συγκεκριμένο ΕΝΙΑΙΟ πιστοποιητικό εκδίδεται μόνο για νομικά πρόσωπα και αφορά αίτηση ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ–ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ- ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Η ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΥΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΥΠΑΓΩΓΗΣ σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ (αρθ.62 Ν.4307/2014),ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ/ΣΥΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ.

Το αιτούμενο πιστοποιητικό εκδίδεται μόνο για τους ακόλουθους λόγους:

 1. Κατάθεση σε Δημόσια Αρχή για προσωρινούς αναδόχους.
 2. Κατάθεση σε Αρμόδια Αρχή στα πλαίσια χρηματοδότησης
 3. Άλλος λόγος ο οποίος πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά στο πεδίο των σχολίων του αιτούντα και να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση.

Για την πρώτη και δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να επισυναφθεί το σχετικό δικαιολογητικό (ενημερωτικό email ή βεβαίωση από την Δημόσια αρχή για προσωρινά ανάδοχο, ΦΕΚ έγκρισης επιχορήγησης). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η αίτηση επιστρέφεται ως ελλιπής.

Για την αίτηση που αφορά μια ή περισσότερες εκ των περιπτώσεων ΠΤΩΧΕΥΣΗ-ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ–ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ, ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ/ΣΥΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΥΠΑΓΩΓΗ σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, του ν. 4307/2014, χορηγείται ένα ενιαίο και συνολικό πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση και επομένως δεν έχει εκδοθεί απόφαση. Για τις εταιρείες που το έτος σύστασής τους είναι πριν το 2001 απαιτείται και η κατάθεση αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού “ΠΕΡΙ ΚΗΡΥΞΗΣ Ή ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ”.

Για την πληρέστερη εικόνα δικαστικής φερεγγυότητας των σωματείων/ συνεταιρισμών και λόγω της πολυποίκιλης νομοθεσίας που διέπει τα εν λόγω νομικά πρόσωπα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αιτούνται πιστοποίηση της κατάστασης του σωματείου/ συνεταιρισμού τόσο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (*σωματεία) όσο και από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο (*συνεταιρισμοί). Αναφορικά με την πιστοποίηση της δικαστικής φερεγγυότητας που αφορά στους Συνεταιρισμούς (αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου) θα πρέπει να ζητείται μόνο το ήδη υπάρχον Πιστοποιητικό Μεταβολών που εκδίδεται από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο, που αφορά στο χρονικό διάστημα έως 31.12.2019. Μετά το πέρας της εν λόγω ημερομηνίας αρμόδιο για την έκδοση του προαναφερόμενου Πιστοποιητικού Μεταβολών είναι το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (εφεξής «Γ.Ε.ΜΗ.»). Στο ενιαίο πιστοποιητικό φερεγγυότητας που αφορά στα νομικά πρόσωπα και συγκεκριμένα η πληροφορία περί έκδοσης ή μη απόφασης/ κατάθεσης ή μη αίτησης περί λύσης του νομικού προσώπου δε βεβαιώνεται από το εν λόγω πιστοποιητικό για τις ΙΚΕ, καθώς αρμόδιο είναι το Γ.Ε.ΜΗ., ενώ για τις ΕΠΕ χορηγείται (για την πληροφορία περί λύσεως) πιστοποιητικό μεταβολών.

Όσον αφορά στις εταιρείες και την πληρέστερη εικόνα της δικαστικής τους φερεγγυότητας, οι πληροφορίες θα πρέπει να αναζητούνται τόσο από το εκάστοτε αρμόδιο Πρωτοδικείο όσο και από το Γ.Ε.ΜΗ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή αίτησης από τον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή τρίτο, που αποδεικνύει ότι έχει έννομο συμφέρον)


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ταυτοποίηση με κωδικούς της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 84.23 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας

      Επίσημος τίτλος

      Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       J7

       ,,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Ο/Η αιτών/ούσα πρέπει να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο/Η αιτών/ούσα να έχει έννομο συμφέρον. Η διαπίστωση της εν λόγω προϋπόθεσης γίνεται από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Μεγαρόσημο πολλαπλών αξιών, χρησιμοποιείται άπαξ σε μια υπηρεσία παραλαβής. Απαιτείται στην ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης και ηλεκτρονική παραλαβή του πιστοποιητικού μέσω της πύλης Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr. Στο γκισέ το παράβολο αυξάνεται κατά 2 ευρώ για κάθε επιπλέον αντίγραφο του πιστοποιητικού. 5 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο) 3 ευρώ. Εναλλακτικά στο γκισέ απαιτείται με την υποβολή της αίτησης, παράβολο των 3 ευρώ. 3 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2032

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 3 Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο) 2 ευρώ. Εναλλακτικά στο γκισέ απαιτείται για κάθε αντίγραφο πιστοποιητικού, παράβολο των 2 ευρώ. 2 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2033

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1 Εξουσιοδότηση από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του/της, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του/της, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Ως αποδεικτικό νόμιμης εκπροσώπησης, μπορεί να προσκομιστεί επίσης και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Δεν απαιτείται εξουσιοδότηση όταν η αίτηση υποβάλλεται από δικηγόρο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Με την αίτηση συνυποβάλλεται υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του/της αιτούντος/αιτούσης σε ψηφιακή μορφή από το gov.gr όπου αναφέρεται ρητά : α. για τη περίπτωση δημόσιας σύμβασης ότι το προς έρευνα φυσικό πρόσωπο είναι προσωρινά ανάδοχος (στη περίπτωση αυτή επισυνάπτεται σε ψηφιακή μορφή η πρόσκληση της Δημ. Αρχής προς τον/την προσωρινά ανάδοχο). β. για την περίπτωση επιχορήγησης ή ενίσχυσης βάσει αναπτυξιακού ή άλλου νόμου, ότι το προς έρευνα φυσικό πρόσωπο επιχορηγείται ή ενισχύεται και επισυνάπτεται σε ψηφιακή μορφή το ανάλογο δικαιολογητικό. γ. Για κάθε άλλη περίπτωση στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται η νόμιμη χρήση του πιστοποιητικού και επισυνάπτεται το ανάλογο δικαιολογητικό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Αποδεικτικό πληρωμής/ ηλεκτρονικό παράβολο κωδικός "1375" αξίας 5€ Ηλεκτρονικό παράβολο

       Αποδεικτικό πληρωμής/ ηλεκτρονικό παράβολο κωδικός "1375" αξίας 5€

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): Φορέας Δημοσίου (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί): Δικαιοσύνης - Κατηγορία Παραβόλου: Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ- Τύπος Παραβόλου: κωδικός "1375" αξίας 5 ευρώ, Μεγαρόσημο πολλαπλών αξιών, χρησιμοποιείται άπαξ σε μια υπηρεσία παραλαβής. Εναλλακτικά, απαιτείται Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο) 3 ευρώ ή e-παράβολο κωδικός "2032" αξίας 3 ευρώ στην κατάθεση αίτησης, και Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο) 2 ευρώ ή e-παράβολο κωδικός "2033" αξίας 2 ευρώ για κάθε αντίγραφο πιστοποιητικού. Κατά την υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά, η συμπλήρωση του πεδίου e-paravolo είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση ατέλειας (ΝΣΚ, δημόσιες υπηρεσίες, τμήματα ασφαλείας κλπ) ο/η αιτών/αιτούσα μπορεί να συμπληρώνει ως αρ. παραβόλου το 00000000000000000000 και να αναφέρει στην ενότητα για Λογαριασμό τρίτου τον Φορέα που κάνει την αίτηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • Προεδρικό Διάταγμα 503 1985 182 Α

       Περιγραφή Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100182

      • Νόμος 3588 2007 153 Α

       Περιγραφή Πτωχευτικός Κώδικας, όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100153

      • Νόμος 4307 2014 246 Α

       Περιγραφή Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης−Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση – Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α΄), β) της Απόφασης –Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση – Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, με σκοπό την επιτήρηση των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β΄), γ) της Απόφασης−Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ΄) και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100246

      • Νόμος 4738 2020 207 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας, όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100207

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΥΜΣ/ Φ15/16/19637 2021 2548 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και του αντίστοιχου εντύπου της, που διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (Διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ 3810 Β/17-8-21, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20210203810)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202548

      • Νόμος 42 4446 2016 240 Α

       Περιγραφή Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις, όπως ισχύει. Άρθρο 42 : Διασφάλιση πόρων ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100240

      • Νόμος 4738 2020 207 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας, όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100207

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή της Αίτησης με φυσικό τρόπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης στο γκισέ από τον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή τρίτο, που αποδεικνύει ότι έχει έννομο συμφέρον).

       Ναι Όχι


      • 3 Ψηφιακή υποβολή της αίτησης μέσω gov.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης από τον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή τρίτο, που αποδεικνύει ότι έχει έννομο συμφέρον) με χρήση διαπιστευτηρίων Taxisnet.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση αίτησης μέσω Πληροφοριακού Συστήματος όπου υφίσταται.

       Όχι Όχι


      • 5 Δρομολόγηση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Δρομολόγηση αίτησης στον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος – Ανάθεση σε Υπάλληλο. Ενέργεια μέσω λογισμικού, όπου υφίσταται Πληροφοριακό Σύστημα.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος έννομου συμφέροντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος έννομου συμφέροντος τρίτου από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση πιστοποιητικού μέσω Πληροφοριακού Συστήματος όπου υφίστανται και μετά από τον έλεγχο σε ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο όπου απαιτείται.

       Ναι Όχι


      • 8 Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση πιστοποιητικού μέσω Πληροφοριακού Συστήματος και μετά από τον έλεγχο σε ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο όπου απαιτείται.

       Σημειώσεις Το πιστοποιητικό φέρει ψηφιακή υπογραφή Δικαστικού Υπαλλήλου και μοναδικό αριθμό.

       Ναι Όχι


      • 9 Λήψη πιστοποιητικού από τον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Λήψη πιστοποιητικού από τον αιτούντα ή τρίτο με εξουσιοδότηση.

       Ναι Ναι


      • 10 Λήψη ψηφιακού πιστοποιητικού από τον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Λήψη πιστοποιητικού από τον αιτούντα ή τρίτο με χρήση διαπιστευτηρίων Taxisnet, καθώς και ενημέρωση για τις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η έκδοση του αιτούμενου πιστοποιητικού.

       Σημειώσεις Η επαλήθευση των εκδοθέντων πιστοποιητικών μέσω της πύλης https://www.solon.gov.gr, πραγματοποιείται στον σύνδεσμο https://extapps.solon.gov.gr/mojwpqa/faces/PreviewCertificate . Τα εκδοθέντα πιστοποιητικά μέσω του συνδέσμου https://app.moj.gov.gr/pnet/plogin φέρουν και QRCode όπου και με την σάρωση αυτού εμφανίζεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.