Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb0d08518-32ad-47b3-9083-5a7596b058aa 094255

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3

  Κόστος

  5.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  5 Ημέρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού, το οποίο βεβαιώνει και πιστοποιεί τη δικαστική φερεγγυότητα μίας επιχείρησης, προκειμένου αυτή να μπορεί να συμμετέχει σε δημόσιο διαγωνισμό, να μπορεί να λαμβάνει δάνεια και να μπορεί να συνάπτει επιχειρηματικές σχέσεις ή για κάθε άλλη συναφή με τη δικαστική φερεγγυότητα νόμιμη χρήση. Το πιστοποιητικό αυτό κατήργησε 25 διαφορετικά δικαστικά πιστοποιητικά.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Παρατηρήσεις

  Σημειώνεται ότι για την πληρέστερη εικόνα δικαστικής φερεγγυότητας των σωματείων/ συνεταιρισμών και λόγω της πολυποίκιλης νομοθεσίας που διέπει τα εν λόγω νομικά πρόσωπα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αιτούνται πιστοποίηση της κατάστασης του σωματείου/ συνεταιρισμού τόσο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (*σωματεία) όσο και από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο (*συνεταιρισμοί).

  Αναφορικά με την πιστοποίηση της δικαστικής φερεγγυότητας που αφορά στους Συνεταιρισμούς (αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου) σημειώνεται ότι θα ζητείται μόνο το ήδη υπάρχον Πιστοποιητικό Μεταβολών που εκδίδεται από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο, που αφορά στο χρονικό διάστημα έως 31.12.2019. Μετά το πέρας της εν λόγω ημερομηνίας αρμόδιο για την έκδοση του προαναφερόμενου Πιστοποιητικού Μεταβολών είναι το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (εφεξής «Γ.Ε.ΜΗ.»). Σημειώνεται ότι στο ενιαίο πιστοποιητικό φερεγγυότητας που αφορά στα νομικά πρόσωπα και συγκεκριμένα η πληροφορία περί έκδοσης ή μη απόφασης/ κατάθεσης ή μη αίτησης περί λύσης του νομικού προσώπου δε βεβαιώνεται από το εν λόγω πιστοποιητικό για τις ΙΚΕ, καθώς αρμόδιο είναι το Γ.Ε.ΜΗ., ενώ για τις ΕΠΕ χορηγείται (για την πληροφορία περί λύσεως) πιστοποιητικό μεταβολών. Όσον αφορά στις εταιρείες και την πληρέστερη εικόνα της δικαστικής τους φερεγγυότητας, οι πληροφορίες θα πρέπει να αναζητούνται τόσο από το εκάστοτε αρμόδιο Πρωτοδικείο όσο και από το Γ.Ε.ΜΗ.

  Στα Πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας, η υποβολή της αίτησης και η παραλαβή του πιστοποιητικού, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.solon.gov.gr και για τα λοιπά Πρωτοδικεία της χώρας μέσω του συνδέσμου https://app.moj.gov.gr/pnet/plogin ή μέσω της πύλης gov.gr.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Υποβολή αίτησης από τον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή τρίτο, που αποδεικνύει ότι έχει έννομο συμφέρον)


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     • 84.23 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Επίσημος τίτλος

       Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής
        J7

        ,,,,,


       • 1 Εταιρικού δικαίου Ο αιτών πρέπει να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο


        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Ο αιτών να έχει έννομο συμφέρον. Η διαπίστωση της εν λόγω προϋπόθεσης γίνεται από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας.


        Όχι Όχι

       • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης από τον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή τρίτο, που αποδεικνύει ότι έχει έννομο συμφέρον) απαιτείται η κατοχή και χρήση διαπιστευτηρίων TaxisNET.

        Όχι Όχι

       • 1 Μεγαρόσημο πολλαπλών αξιών, χρησιμοποιείται άπαξ σε μια υπηρεσία παραλαβής. Απαιτείται στην ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης και ηλεκτρονική παραλαβή του πιστοποιητικού μέσω της πύλης www.solon.gov.gr για τα Πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Χαλκίδας, και μέσω του συνδέσμου https://app.moj.gov.gr/pnet/plogin για τα λοιπά Πρωτοδικεία της χώρας. Στο γκισέ το παράβολο αυξάνεται κατά 2 ευρώ για κάθε επιπλέον αντίγραφο του πιστοποιητικού. 5 €

        Κωδικός e-παραβόλου 1375

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Όχι

       • 2 Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο) 3 ευρώ. Εναλλακτικά στο γκισέ απαιτείται με την υποβολή της αίτησης, παράβολο των 3 ευρώ. 3 €

        Κωδικός e-παραβόλου 2032

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Ναι

       • 3 Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο) 2 ευρώ. Εναλλακτικά στο γκισέ απαιτείται για κάθε αντίγραφο πιστοποιητικού, παράβολο των 2 ευρώ. 2 €

        Κωδικός e-παραβόλου 2033

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Ναι

       • 1 Ταυτοποίηση αιτούντα Αντίγραφο εγγράφου

        Ταυτοποίηση αιτούντα

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6866

       • 2 Εξουσιοδότηση εάν την αίτηση την υποβάλλει τρίτος Εξουσιοδότηση

        Εξουσιοδότηση εάν την αίτηση την υποβάλλει τρίτος

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 3070

       • 3 Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Με την αίτηση συνυποβάλλεται υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος/αιτούσης σε ψηφιακή μορφή από το gov.gr όπου αναφέρεται ρητά : α. για τη περίπτωση δημόσιας σύμβασης ότι το προς έρευνα φυσικό πρόσωπο είναι προσωρινά ανάδοχος (στη περίπτωση αυτή επισυνάπτεται σε ψηφιακή μορφή η πρόσκληση της Δημ. Αρχής προς τον/την προσωρινά ανάδοχο). β. για την περίπτωση επιχορήγησης ή ενίσχυσης βάσει αναπτυξιακού ή άλλου νόμου, ότι το προς έρευνα φυσικό πρόσωπο επιχορηγείται ή ενισχύεται και επισυνάπτεται σε ψηφιακή μορφή το ανάλογο δικαιολογητικό. γ. Για κάθε άλλη περίπτωση στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται η νόμιμη χρήση του πιστοποιητικού και επισυνάπτεται το ανάλογο δικαιολογητικό.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • Προεδρικό Διάταγμα 503 1985 182 Α

        Περιγραφή Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ως ισχύει.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100182

       • Νόμος 3588 2007 153 Α

        Περιγραφή Πτωχευτικός Κώδικας.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100153

       • Νόμος 4307 2014 246 Α
       • Νόμος 4738 2020 207 Α

        Περιγραφή Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100207

       • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή της Αίτησης με φυσικό τρόπο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υποβολή αίτησης στο γκισέ από τον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή τρίτο, που αποδεικνύει ότι έχει έννομο συμφέρον).

        Ναι Όχι


       • 3 Ψηφιακή υποβολή της αίτησης μέσω gov.gr

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Υποβολή αίτησης από τον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή τρίτο, που αποδεικνύει ότι έχει έννομο συμφέρον) με χρήση διαπιστευτηρίων Taxisnet.

        Ναι Όχι


       • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Πρωτοκόλληση αίτησης μέσω Πληροφοριακού Συστήματος όπου υφίσταται.

        Όχι Όχι


       • 5 Δρομολόγηση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Δρομολόγηση αίτησης στον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος – Ανάθεση σε Υπάλληλο. Ενέργεια μέσω λογισμικού, όπου υφίσταται Πληροφοριακό Σύστημα.

        Όχι Όχι


       • 6 Έλεγχος έννομου συμφέροντος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έλεγχος έννομου συμφέροντος τρίτου από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας.

        Όχι Όχι


       • 7 Έκδοση πιστοποιητικού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Έκδοση πιστοποιητικού μέσω Πληροφοριακού Συστήματος όπου υφίστανται και μετά από τον έλεγχο σε ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο όπου απαιτείται.

        Ναι Όχι


       • 8 Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Έκδοση πιστοποιητικού μέσω Πληροφοριακού Συστήματος και μετά από τον έλεγχο σε ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο όπου απαιτείται.

        Σημειώσεις Το πιστοποιητικό φέρει ψηφιακή υπογραφή Δικαστικού Υπαλλήλου και μοναδικό αριθμό.

        Ναι Όχι


       • 9 Λήψη πιστοποιητικού από τον ενδιαφερόμενο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Λήψη πιστοποιητικού από τον αιτούντα ή τρίτο με εξουσιοδότηση.

        Ναι Ναι


       • 10 Λήψη ψηφιακού πιστοποιητικού από τον ενδιαφερόμενο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Λήψη πιστοποιητικού από τον αιτούντα ή τρίτο με χρήση διαπιστευτηρίων Taxisnet, καθώς και ενημέρωση για τις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η έκδοση του αιτούμενου πιστοποιητικού.

        Σημειώσεις Η επαλήθευση των εκδοθέντων πιστοποιητικών μέσω της πύλης https://www.solon.gov.gr, πραγματοποιείται στον σύνδεσμο https://extapps.solon.gov.gr/mojwpqa/faces/PreviewCertificate . Τα εκδοθέντα πιστοποιητικά μέσω του συνδέσμου https://app.moj.gov.gr/pnet/plogin φέρουν και QRCode όπου και με την σάρωση αυτού εμφανίζεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

        Ναι Ναι


       • Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας Πρόσβαση μέσω gov.gr       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.