Άδεια παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σε ελληνικά εμπορικά πλοία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση840f811e-76e6-4734-a24f-937909673fc5 576293

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση ασφάλειας και προστασίας θαλάσσιων συνόρων., ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

11 έως 13

Κόστος

Από 2.000 έως 3.500 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σε ελληνικά εμπορικά πλοία που διέρχονται από περιοχές που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου για πειρατική επίθεση. Παρέχεται σε Νομικά Πρόσωπα και ΝΠΙΔ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση ασφάλειας και προστασίας θαλάσσιων συνόρων.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι υπηρεσίες ασφάλειας παρέχονται από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς εταιριών που επιβιβάζονται και αποβιβάζονται μέσω λιμένων της αλλοδαπής. Η Άδεια υπογράφεται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής με περιεχόμενο στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, που καθορίζεται στην ΚΥΑ με Αριθ. 2152.20/67471/2018 στο «Παράρτημα Ι –Υπόδειγμα Άδειας, άρθρου 1 Ν.4058/2012(Α΄63)».

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

Τίτλος

Αίτηση της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής.

Σημειώσεις

Σε αυτήν αναφέρονται:

1.το όνομα, το νηολόγιο, ο τύπος και ο αριθμός ΙΜΟ του πλοίου, 2.η διάρκεια ισχύος της αιτούμενης άδειας, 3.ο αριθμός των ιδιωτών φρουρών, και 4.οι περιοχές υψηλού κινδύνου. Ως περιοχές υψηλού κινδύνου λογίζονται οι θαλάσσιες περιοχές, που χαρακτηρίζονται ως τέτοιες ,στις εκάστοτε ισχύουσες Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης, καθώς και αυτές που χαρακτηρίζονται ανάλογα από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) και ειδικότερα οι θαλάσσιες περιοχές: •στην Ερυθρά Θάλασσα: Βόρειο όριο: γεωγραφικό πλάτος 15ο Β, •στο Κόλπο του Ομάν: Βόρειο όριο: γεωγραφικό πλάτος 22ο Β, •Ανατολικό όριο: γεωγραφικό μήκος 065ο Α, •Νότιο όριο: γεωγραφικό μήκος 5ο Ν,

•ή όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται από τα ως άνω κείμενα και οργανισμούς.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση άδειας για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς εταιρειών που επιβιβάζονται και αποβιβάζονται σε ελληνικά εμπορικά πλοία μέσω λιμένων αλλοδαπής

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση άδειας για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς εταιρειών που επιβιβάζονται και αποβιβάζονται σε ελληνικά εμπορικά πλοία μέσω λιμένων αλλοδαπής

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Εργασιακές Οι ένοπλοι ιδιώτες φρουροί πρέπει να μην αποτελούν μέλη του πληρώματος του πλοίου και πρέπει να: α. έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος, β. μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή μεγαλύτερη των έξι μηνών για οποιοδήποτε αδίκημα που τελέστηκε με δόλο, γ. αποτελούν προσωπικό εταιρείας με την οποία ο πλοιοκτήτης ή ο διαχειριστής πλοίου υποχρεούται να συνάψει σύμβαση και η οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νομίμως στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και διαθέτει αναγνωρισμένη πιστοποίηση ποιότητας (ISO) για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο Μέρος Α` του νόμου 4058. Η συνδρομή κάθε όρου και προϋπόθεσης που αφορά τους ένοπλους ιδιώτες φρουρούς βεβαιώνεται από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και εξασφαλίζεται στο πλαίσιο της σύμβασης με τον πλοιοκτήτη ή τον διαχειριστή του πλοίου.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η υποβολή φακέλου στον οποίο περιλαμβάνονται αίτηση του πλοιοκτήτη ή διαχειριστή του πλοίου που περιέχει στοιχεία εξατομίκευσης του πλοίου, καθώς και ανάλυση του εκτιμώμενου κινδύνου που διαμορφώνεται αφού ληφθούν υπόψη ο πλους, η κατηγορία και τα χαρακτηριστικά του πλοίου, οι συνιστώμενες από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό Πρακτικές Βέλτιστης Διαχείρισης και οι απόψεις του πλοιάρχου του πλοίου.

       Όχι Όχι

      • 3 Ιδιοκτησιακές Η διαδικασία αφορά σε υπό ελληνική σημαία εμπορικό πλοίο (εφεξής πλοίο) που δεν εκτελεί πλόες θαλάσσιων ενδομεταφορών και διαπλέει θαλάσσιες περιοχές εκτεθειμένες σε κίνδυνο πειρατείας, για την προστασία των επιβαινόντων, του πλοίου και του φορτίου αυτού από επιθέσεις που συνιστούν πειρατεία, κατά την έννοια του όρου αυτού σύμφωνα με τα άρθρα 101 και 103 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (ν. 2321/1995 «Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και της Συμφωνίας που αφορά την εφαρμογή του μέρους XI της Σύμβασης», Α` 136).

       Όχι Όχι

      • 1 Σε εμπορικά πλοία ελληνικής σημαίας διάρκειας έξι (6) μηνών. 2000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3051

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Σε εμπορικά πλοία ελληνικής σημαίας διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. 3500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3582

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 1 Έκθεση ανάλυσης του εκτιμώμενου κινδύνου που εμπεριέχεται σε έγγραφη έκθεση του αξιωματικού ασφαλείας της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας για θέματα ISPS. Έκθεση

       Έκθεση ανάλυσης του εκτιμώμενου κινδύνου που εμπεριέχεται σε έγγραφη έκθεση του αξιωματικού ασφαλείας της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας για θέματα ISPS.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Σε αυτήν περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: •η συχνότητα διέλευσης του πλοίου από περιοχές που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου για πειρατική επίθεση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, •ο ενδεικνυόμενος αριθμός των ενόπλων ιδιωτών φρουρών και του φερόμενου οπλισμού, •ότι η προσφυγή στις υπηρεσίες ενόπλων ιδιωτών φρουρών είναι απαραίτητη, λαμβανομένων ιδίως υπόψη του σχεδιαζόμενου πλου, των χαρακτηριστικών του πλοίου και του φορτίου, των υφιστάμενων μέσων προστασίας και φύλαξης του πλοίου, των εκάστοτε ισχυουσών Βέλτιστων Πρακτικών Διαχείρισης, •ότι διατίθεται επί του πλοίου χώρος κατάλληλος και ασφαλής για τη φύλαξη όπλων και πυρομαχικών, στον οποίο έχουν πρόσβαση αποκλειστικώς και μόνο ο πλοίαρχος και ο επικεφαλής των ενόπλων φρουρών ή οι αντικαταστάτες αυτών, ενεργώντας από κοινού, •στην ως άνω έκθεση βεβαιώνεται ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι απόψεις του πλοιάρχου του πλοίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σε αυτήν δηλώνει ότι: α) έχει συναφθεί σύμβαση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας με εταιρεία, η οποία είναι εγκαταστημένη και λειτουργεί νομίμως είτε στην ημεδαπή είτε σε άλλο ρητά αναφερόμενο Κράτος, την επωνυμία και τα στοιχεία αυτής, την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης και τη διάρκεια της σύμβασης, τον αριθμό της πιστοποίησης ποιότητας (ISO) και τον φορέα έκδοσης αυτής, β) ανάληψη της υποχρέωσης αναφοράς στη Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής: αα) του χρόνου και του τόπου επιβίβασης και αποβίβασης των ένοπλων ιδιωτών φρουρών, εφόσον ζητηθεί, ββ) οποιουδήποτε στοιχείου σχετικού με τη σύμβαση της υποπερίπτωσης (α) ή προσκόμισης αντίγραφου της σύμβασης αυτής εντός έξι (6) ωρών από την παραλαβή έγγραφου αιτήματος από Υπηρεσία του Αρχηγείου ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ, γγ) της μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου που περιλαμβάνεται στο φάκελο για την έκδοση της άδειας, εφόσον η μεταβολή αυτή δεν αφορά στοιχείο που περιέχεται στην άδεια. Η γνωστοποίηση της μεταβολής αναφέρεται με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επέλευση της. γ) σε περίπτωση νέας διέλευσης από την περιοχή υψηλού κινδύνου κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας και εφόσον κριθεί αναγκαία η προστασία του πλοίου από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς, θα συναφθεί νέα σύμβαση με την ίδια ή άλλη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Επιστολή − δήλωση της εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα επίσημα μεταφρασμένη στην ελληνική. Δήλωση

       Επιστολή − δήλωση της εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα επίσημα μεταφρασμένη στην ελληνική.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Σε αυτήν βεβαιώνονται ότι: •η εταιρεία λειτουργεί κατά το χρόνο έκδοσης της βεβαίωσης και δεν έχει υποπέσει σε καθεστώς πτώχευσης ή εκκαθάρισης και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της γνωρίζει και κατανοεί τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από το Ν.4058/2012, •η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας στη θάλασσα με χρήση ένοπλων φρουρών και ιδίως στην αντιμετώπιση φαινομένων πειρατείας και διαθέτει πιστοποιημένο, κατάλληλο και επαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό, ιδίως ενόπλους φρουρούς, για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, •ο οπλισμός που φέρουν οι φρουροί στο πλοίο ανήκει στην εταιρεία και έχει αποκτηθεί, καταγραφεί σε μητρώο και διατίθεται σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους της έδρας της, στο οποίο έχουν πρόσβαση, μέσω της εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, ο πλοιοκτήτης ή ο διαχειριστής του πλοίου, η αρμόδια για την έκδοση της άδειας Υπηρεσία του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής καθώς και οι αρμόδιες αρχές άλλου κράτους σε λιμένες του οποίου θα προσεγγίζει το πλοίο, •το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός διαβατηρίου και η χώρα έκδοσης αυτού όσον αφορά στον επικεφαλής ένοπλο ιδιώτη φρουρό και τον αντικαταστάτη του, καθώς και των λοιπών ένοπλων ιδιωτών φρουρών που θα επιβούν του πλοίου για παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, •ο αριθμός, ο τύπος και το εργοστάσιο κατασκευής των όπλων, ο σειριακός αριθμός εκάστου εξ αυτών καθώς και ο αριθμός, ο τύπος και το διαμέτρημα των πυρομαχικών που φέρονται από τους ένοπλους ιδιώτες φρουρούς επί του πλοίου, •τον ορισμό αντικλήτου στην Ελλάδα και τα στοιχεία αυτού (ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, χώρα έκδοσης αυτού), •όλοι ανεξαιρέτως οι ένοπλοι ιδιώτες φρουροί που επιβιβάζονται επί του πλοίου έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, έχουν υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και έχουν κριθεί σωματικά και ψυχικά ικανοί για την παροχή των υπηρεσιών ασφάλειας του Ν.4058/2012 και είναι ικανοί να φέρουν εις πέρας τα ανατιθέμενα σε αυτούς καθήκοντα, ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή μεγαλύτερη των έξι μηνών για οποιοδήποτε αδίκημα που τελέστηκε με δόλο και απασχολούνται από την εν λόγω εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας είτε με σχέση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, •οι ένοπλοι φρουροί που επιβιβάζονται επί του πλοίου οπλοφορούν νομίμως κατά το δίκαιο της έδρας της εταιρείας και έχουν την ικανότητα, επάρκεια και διαρκή εκπαίδευση για τη χρήση του φερόμενου οπλισμού για την παροχή των υπηρεσιών ασφάλειας του Ν. 4058/2012, •οι ένοπλοι φρουροί που επιβιβάζονται επί του πλοίου έχουν λάβει τουλάχιστον την εκπαίδευση για θέματα πυροπροστασίας στη θάλασσα που προβλέπεται στη διεθνή Σύμβαση STCW «περί προτύπων εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών», έχουν λάβει γνώση και κατανοούν τις εκάστοτε ισχύουσες Πρακτικές Βέλτιστης Διαχείρισης, έχουν λάβει μαθήματα πρώτων βοηθειών και τελούν εν γνώσει των μέσων προστασίας, επικοινωνίας και των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης που διαθέτει το αναφερόμενο στην αίτηση πλοίο, •οι ένοπλοι ιδιώτες φρουροί που επιβιβάζονται επί του πλοίου είναι σε θέση να επικοινωνούν με τον πλοίαρχο τουλάχιστον στην αγγλική γλώσσα, κατανοούν τις εντολές που λαμβάνουν από αυτόν και συμμορφώνονται με αυτές, όσον αφορά την τήρηση της ελληνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας του εκάστοτε παράκτιου κράτους ή κράτους λιμένος και ότι δεσμεύονται να παρεμβαίνουν με χρήση όπλων σύμφωνα με το Ν. 4058/2012 μόνο εντός της ορισθείσας περιοχής υψηλού κινδύνου, αποκλειστικώς κατόπιν εντολής του πλοιάρχου και μόνο στο βαθμό και στην έκταση που απαιτείται για την αποτροπή του κινδύνου, •η εν λόγω εταιρεία διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη για τους ενόπλους ιδιώτες φρουρούς που επιβιβάζονται επί του πλοίου και τους προστεθέντες της εν γένει, η οποία περιλαμβάνει σαφώς τη χρήση όπλων και καλύπτει τουλάχιστον ζημιές από τραυματισμούς, απώλεια ζωής, ιατρικές δαπάνες, δαπάνες αποθεραπείας, παλιννόστηση, έξοδα μεταφοράς και λοιπές θετικές και αποθετικές ζημίες των ενόπλων ιδιωτών φρουρών και οιουδήποτε τρίτου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 4 Απόσπασμα εμπορικού μητρώου ή βεβαίωση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής το/η οποίο/α έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου διμήνου. Βεβαίωση

       Απόσπασμα εμπορικού μητρώου ή βεβαίωση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής το/η οποίο/α έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου διμήνου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο για εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας οι οποίες έχουν έδρα στην αλλοδαπή: Από αυτή πρέπει να προκύπτει η σύσταση και καταχώριση της εταιρείας στο οικείο Μητρώο (good standing), ο αριθμός καταχώρισης, το όνομα του νομίμου εκπροσώπου αυτής, καθώς και ότι η εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί κατά το χρόνο της βεβαίωσης. Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) αν προέρχονται από Κράτη που έχουν επικυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση της Χάγης ή σε άλλη περίπτωση προξενική θεώρηση, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διακρατικών συμφωνιών και προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 9703

      • 5 Αντίγραφο της άδειας που έχει εκδοθεί από το κράτος της έδρας της εταιρείας για παροχή υπηρεσιών ασφάλειας από ενόπλους φρουρούς σε πλοία. Άδεια εργασίας

       Αντίγραφο της άδειας που έχει εκδοθεί από το κράτος της έδρας της εταιρείας για παροχή υπηρεσιών ασφάλειας από ενόπλους φρουρούς σε πλοία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό υποβάλλεται στην περίπτωση που η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας έχει έδρα στην αλλοδαπή: Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) αν προέρχονται από Κράτη που έχουν επικυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση της Χάγης ή σε άλλη περίπτωση προξενική θεώρηση, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διακρατικών συμφωνιών και προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 9197

      • 6 Πιστοποιητικό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.ΜΗ.) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.ΜΗ.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται όταν η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας έχει την έδρα της στην Ελλάδα: Από αυτό πρέπει να προκύπτει η ίδρυση και καταχώριση της εταιρείας, το όργανο διοίκησης, η εκπροσώπηση της και η μη πτώχευση αυτής, Για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες εναλλακτικά κατατίθεται ΦΕΚ περί ιδρύσεως της εταιρείας, ΦΕΚ περί διορισμού διοικητικού συμβουλίου/διαχειριστών και εκπροσώπησης και πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως, λύσης και εκκαθάρισης, για δε τις προσωπικές εταιρείες κατατίθεται πιστοποιητικό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.ΜΗ.) από το οποίο προκύπτει η ίδρυση, η καταχώριση και η μη πτώχευση της εταιρείας καθώς και οι διαχειριστές αυτής. Εναλλακτικά κατατίθεται αντίγραφο καταστατικού, βεβαίωση του Πρωτοδικείου περί μεταβολών του καταστατικού και πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως, λύσης και εκκαθάρισης. Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης έχει ενσωματωθεί στο Ενιαίο Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 7 Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας και βεβαίωση της εταιρείας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 12 Ν. 4058/2012. Άδεια χρήσης

       Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας και βεβαίωση της εταιρείας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 12 Ν. 4058/2012.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Κατατίθεται για εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Με την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4058/2012 ορίζεται ότι «Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζονται τα προσόντα, η πιστοποίηση και λοιπές ιδιότητες για το προσωπικό ιδιωτών ενόπλων φρουρών που διατίθενται σε πλοία από εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και τα περί κατοχής όπλων για την παροχή των υπηρεσιών ασφαλείας του Μέρους Α΄ του παρόντος νόμου».

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9848

      • 8 Έγγραφο εθνικότητας του πλοίου. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Έγγραφο εθνικότητας του πλοίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 9 Πιστοποιητικού ασφαλείας αυτού που καθορίζει τη δυνατότητα κάλυψης των σωστικών του μέσων. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικού ασφαλείας αυτού που καθορίζει τη δυνατότητα κάλυψης των σωστικών του μέσων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 10 Κατάσταση πληρώματος. Κατάσταση προσωπικού/συνεργατών

       Κατάσταση πληρώματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7338

      • 11 Βεβαίωση για τον νόμιμο εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας και για τα υπό τη διαχείρισή της πλοία από την αρμόδια Διεύθυνση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Βεβαίωση

       Βεβαίωση για τον νόμιμο εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας και για τα υπό τη διαχείρισή της πλοία από την αρμόδια Διεύθυνση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Εξάμηνης ισχύος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 12 Βεβαίωση της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας με τα στοιχεία του αξιωματικού ασφαλείας της για θέματα ISPS. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας με τα στοιχεία του αξιωματικού ασφαλείας της για θέματα ISPS.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 13 Αντίγραφα των διαβατηρίων των ένοπλων φρουρών που θα επιβούν του πλοίου για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφα των διαβατηρίων των ένοπλων φρουρών που θα επιβούν του πλοίου για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Νόμος 4058 2012 63 Α

       Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100063

      • Νόμος 75 4504 2017 184 Α

       Περιγραφή Τροποποιήσεις του ν. 4058/2012

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100184

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 641.36-2 2012 1338 Β

       Περιγραφή Έκδοση άδειας για την παροχή υπηρεσιών ασφαλεί- ας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς εταιρειών που επιβιβάζονται και αποβιβάζονται σε ελληνικά εμπο- ρικά πλοία μέσω λιμένων αλλοδαπής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120201338

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2152.20/67471/2018 2018 4557 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων της αριθμ. 641.36-2/12 από 23-04-2012 (Β΄ 1338) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Προστασίας του Πολίτη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204557

      • 1 Παραλαβή και έλεγχος του Φακέλου που περιέχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η παραλαβή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών που περιλαμβάνονται στους υποβληθέντες από τις διαχειρίστριες/πλοιοκτήτριες εταιρείες φακέλους για την έκδοση αδειών διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης.Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων. Η επιτροπή εξετάζει τους υποβληθέντες φακέλους ως προς την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών που περιλαμβάνουν και συντάσσει πρακτικό παραλαβής και ελέγχου για καθέναν από αυτούς ξεχωριστά. Η αίτηση παίρνει αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου ο οποίος αποστέλλεται στην εταιρεία που αιτείται την άδεια.

       Σημειώσεις Το Τμήμα Β της Διεύθυνσης καλεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, την πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου για συμπλήρωση των στοιχείων του φακέλου ή για παροχή διευκρινήσεων, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή της αίτησης και των στοιχείων του φακέλου.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη Σχεδίου Άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις συντάσσεται το σχέδιο εγγράφου με την Άδεια (Υπόδειγμα – Τυποποιημένο).

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος - Υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Τμηματάρχης ελέγχει το σχέδιο, το υπογράφει και το διαβιβάζει για υπογραφή στον Διευθυντή Ασφάλειας και Προστασίας θαλάσσιων συνόρων.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος - Υπογραφή - Διαβίβαση στο τελικό υπογράφοντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Διευθυντής Ασφάλειας και Προστασίας θαλάσσιων συνόρων ελέγχει το σχέδιο, το υπογράφει και το διαβιβάζει για έγκριση και υπογραφή στον τελικό υπογράφοντα (Διευθυντή Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης).

       Όχι Όχι


      • 5 Έγκριση και υπογραφή από το τελικό υπογράφοντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το σχέδιο εγκρίνεται και υπογράφεται «Με εντολή Αρχηγού» από τον Διευθυντή Α΄ Κλάδου (Ασφάλειας και Αστυνόμευσης).

       Όχι Όχι


      • 6 Διεκπεραίωση σχεδίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον εγκριθεί και υπογραφεί από τον Διευθυντή Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης διεκπεραιώνεται από το Τμήμα Β. Το σχέδιο παίρνει αριθμό εξερχομένου πρωτοκόλλου, υπογράφεται ψηφιακά και αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Πίνακα Αποδεκτών.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.