Άδεια πρόσβασης, μελέτης και δημοσίευσης αρχειακού υλικού Ιστορικού Αρχείου Υπουργείου Πολιτισμού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση180a00fe-6088-4d35-95ce-08213a7acd1a 980494

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε αιτήματα πολιτών, ερευνητών, μελών Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και άλλων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ για την άδεια προσβασιμότητας σε αρχειακό υλικό (έγγραφα, αλληλογραφία, Εκθέσεις Ανασκαφών κ.λπ.) και δημοσίευσης από το Ιστορικό Αρχείο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, το οποίο χρονολογείται από το 1834 μέχρι και σήμερα.

Επίσης αφορά σε χορήγηση Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) που χρονολογούνται από το 1898 μέχρι το 1989.


Χορηγούνται στον αιτούμενο φορέα ψηφιοποιημένα αντίγραφα αρχειακού υλικού υπό συγκεκριμένους όρους ότι σε οιαδήποτε περίπτωση αξιοποίησης (δημοσίευση, κατάλογος έκθεσης, φυλλάδια κ.λπ.) θα πρέπει να αναφερθεί η πηγή προέλευσης, ήτοι: «ΥΠΠΟΑ/Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων/Τμήμα Διαχείρισης Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων». Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και σε δημόσιους φορείς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝΤελευταία ενημέρωση

22/03/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση στην οποία να αναφέρονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως: στοιχεία φυσικού ή νομικού προσώπου που κάνει την αίτηση, περιγραφή του σκοπού της έρευνας, υλικό για μελέτη.

Σημειώσεις

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : ddeam@culture.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση άδειας μελέτης, δημοσίευσης ή χορήγησης ψηφιοποιημένων αντιγράφων αρχειακού υλικού από το Ιστορικό Αρχείο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ)

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση άδειας πρόσβασης, μελέτης και δημοσίευσης αρχειακού υλικού Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων, Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Ιστορικό Αρχείο Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (Φυσικό και Ψηφιακό)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Για ερευνητικά, προσωπικά ή άλλου είδους ενδιαφέροντα

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Για χορήγηση Αποφάσεων του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) απαιτείται ο πολίτης ή ο δικηγόρος να έχει έννομο συμφέρον

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Κατοχή κωδικών για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων. Εναλλακτικά, κατοχή κωδικών ΤAXIS,

       Όχι Όχι

      • 1 Το ΦΕΚ με το οποίο έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος, ιστορικό διατηρητέο μνημείο ή ως τόπος φυσικού κάλλους το ζητούμενο στοιχείο της έρευνας. Πιστοποιητικό

       Το ΦΕΚ με το οποίο έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος, ιστορικό διατηρητέο μνημείο ή ως τόπος φυσικού κάλλους το ζητούμενο στοιχείο της έρευνας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Δήλωση Εμπιστευτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση

       Δήλωση Εμπιστευτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • Νόμος 63 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 2, 3 4624 2019 137 Α

       Περιγραφή Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100137

      • Νόμος 160, 161, 162, 163, 167 4610 2019 70 Α

       Περιγραφή Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100070

      • Νόμος 2, 3, 4 3028 2002 153 Α

       Περιγραφή Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100153

      • Νόμος 5 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • 1 Υποβολή αιτήματος στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αίτηση του ενδιαφερόμενου η οποία υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως είτε στο mail της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

       Όχι Όχι


      • 2 Έρευνα Υπηρεσίας στη βάση δεδομένων του Αρχείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Γίνεται χρέωση στον υπάλληλο, ο οποίος κάνει σχετική έρευνα στη βάση δεδομένων του Αρχείου (Ψηφιακή Βιβλιοθήκη).

       Όχι Όχι


      • 3 Απάντηση Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Απάντηση θετική (άδεια πρόσβασης στο Αρχείο) ή αρνητική στην αίτηση, αποστέλλεται με mail στον ενδιαφερόμενο. Η απάντηση κοινοποιείται στους συναρμόδιους Φορείς, εφόσον εμπλέκονται τέτοιοι στη διαδικασία.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.