Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων (χορήγηση, ανανέωση, τροποποίηση)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση51e51265-2f60-4fe5-8dc0-b614a5360af9 515126

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8 έως 9 + (
1
)

Κόστος

300 €

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση, ανανέωση και τροποποίηση της άδειας για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους από τον χώρο παραγωγής/αποθήκευσής τους, στον τελικό αποδέκτη για κατάλληλες εργασίες διαχείρισης.

Η άδεια για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε πλείονες της μιας αποκεντρωμένες διοικήσεις ή η αντίστοιχη άδεια εφόσον αυτά προέρχονται από πλείονες της μιας αποκεντρωμένες διοικήσεις, εκδίδεται με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η άδεια για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων, εφόσον αυτή πραγματοποιείται εντός των γεωγραφικών ορίων μιας αποκεντρωμένης διοίκησης, εκδίδεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας διεύθυνσης της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

10 έτη

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης προσμετράται από την ημερομηνία κατά την οποία ο φάκελος δικαιολογητικών είναι πλήρης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης αδείας συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων

Σημειώσεις

Η αποστολή της αίτησης γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων-Τμήμα Μητρώου Αδειοδοτήσεων και Στατιστικών Αποβλήτων Λ. Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα ή με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

dwaste@prv.ypeka.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       M9

       ,,,


      • 1 Φορολογικές Ο αιτών να έχει έδρα στην Ελλάδα (ελληνικό ΑΦΜ).

       Όχι Όχι

      • 1 Κατάθεση σε λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου-ΥΠΕΝ στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αφορά στη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας (όχι στην τροποποίηση). 300 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Τράπεζα της Ελλάδος, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Εξουσιοδότηση προσώπου για την κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση προσώπου για την κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Κατατίθεται στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από άλλο από τον ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Η αποστολή της εξουσιοδότησης γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dwaste@prv.ypeka.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3070

      • 2 Μελέτη οργάνωσης του δικτύου συλλογής και μεταφοράς Μελέτη

       Μελέτη οργάνωσης του δικτύου συλλογής και μεταφοράς

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η μελέτη οργάνωσης συντάσσεται σύμφωνα με τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές ως εξής: - Για τα επικίνδυνα απόβλητα (ΕΑ), αυτές του κεφ. 8 της κ.υ.α. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β). - Για τα επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ), αυτές του άρθρου 5 της κ.υ.α. οικ.146163/2012 (ΦΕΚ 1537 Β). - Για τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΑΗΣΣ), συμπληρωματικά τα αναφερόμενα στην κ.υ.α. 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625 Β). - Για τα απόβλητα έλαια (ΑΕ), συμπληρωματικά τα αναφερόμενα στο π.δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α). Δεν απαιτείται η υποβολή μελέτης οργάνωσης σε περίπτωση αίτησης ανανέωσης και εφόσον δεν έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή. Η αποστολή της μελέτης οργάνωσης γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dwaste@prv.ypeka.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 3 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ύψους 0,5 εκ. € ετησίως Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

       Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ύψους 0,5 εκ. € ετησίως

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www1.eaee.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αποστολή του ιδιωτικού συμφωνητικού γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dwaste@prv.ypeka.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6183

      • 4 Εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου ποσού 100.000 € Εγγυητική επιστολή

       Εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου ποσού 100.000 €

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9501

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση περί μη ουσιαστικών μεταβολών στη μελέτη οργάνωσης του δικτύου συλλογής και μεταφοράς Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση περί μη ουσιαστικών μεταβολών στη μελέτη οργάνωσης του δικτύου συλλογής και μεταφοράς

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται με την αίτηση ανανέωσης, εφόσον δεν έχουν επέλθει ουσιαστικές μεταβολές στις εργασίες που περιγράφονται στην μελέτη οργάνωσης συλλογής και μεταφοράς που συνοδεύει την αρχική άδεια. Η αποστολή της αίτησης γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dwaste@prv.ypeka.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Αντίγραφο συμφωνητικού με σύμβουλο ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Αντίγραφο συμφωνητικού με σύμβουλο ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: ΦΕΚ 791/Β/2006 Άρθρο 4-Παράρτημα, κεφ. 1.2 Η αποστολή του συμφωνητικού γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dwaste@prv.ypeka.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 7 Βεβαίωση αποδοχής αποβλήτων από αποδέκτες αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) Βεβαίωση

       Βεβαίωση αποδοχής αποβλήτων από αποδέκτες αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποτελεί επιπλέον δικαιολογητικό για τα Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ). ΦΕΚ 1537/2012-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (σελ. 23887) Η αποστολή της βεβαίωσης γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dwaste@prv.ypeka.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές, Υγειονομικές

       Όχι 9703

      • 8 Συμβάσεις αποκομιδής Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) με τις υγειονομικές μονάδες Σύμβαση

       Συμβάσεις αποκομιδής Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) με τις υγειονομικές μονάδες

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Επιπλέον για τα Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ). Εφόσον υπάρχουν. ΦΕΚ 1537/2012-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (σελ. 23887) Η αποστολή του ιδιωτικού συμφωνητικού γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dwaste@prv.ypeka.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9164

      • 9 Έγγραφα βεβαίωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ιδιωτικών χώρων στάθμευσης οχημάτων Βεβαίωση

       Έγγραφα βεβαίωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ιδιωτικών χώρων στάθμευσης οχημάτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Επιπλέον για τα Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ). Συμβόλαια, μισθωτήρια κ.λ.π. ΦΕΚ 1537/2012-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (σελ. 23887) Η αποστολή των εγγράφων γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dwaste@prv.ypeka.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 10 Πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών Πιστοποητικό παρακολούθησης επαγγελματικής κατάρτισης

       Πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Επιπλέον για τα Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ). ΦΕΚ 1537/2012-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (σελ. 23887) Η αποστολή των πιστοποιητικών γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dwaste@prv.ypeka.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7835

      • 11 Στοιχεία / έγγραφα σχετικά με την καταλληλότητα των οχημάτων για μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΥΑΜ) Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Στοιχεία / έγγραφα σχετικά με την καταλληλότητα των οχημάτων για μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΥΑΜ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Επιπλέον για τα Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ). Εφόσον υπάρχουν. ΦΕΚ 1537/2012-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (σελ. 23887) Η αποστολή των στοιχείων/εγγράφων γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dwaste@prv.ypeka.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος 43,45,47,52,53,62 4819 2021 129 Α

       Περιγραφή Προδιαγράφει απαιτήσεις που σχετίζονται με την έκδοση της άδειας συλλογής και μεταφοράς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100129

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3 62952/5384 2016 4326 Β

       Περιγραφή Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160204326

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159 2006 791 Β

       Περιγραφή Περιεχόμενα μελέτης οργάνωσης των εγκαταστάσεων ή/και των εργασιών διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200791

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 7 Η.Π. 13588/725 2006 383 Β

       Περιγραφή Μέτρα και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με τις οποίες για τη συλλογή, μεταφορά ή/και αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων απαιτείται άδεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200383

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 41624/2057 2010 1625 Β

       Περιγραφή Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100201625

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2,3,5,10,20,ΠΑΡΤΗΜΑ Ι 146163 2012 1537 Β

       Περιγραφή Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120201537

      • Προεδρικό Διάταγμα 82 2004 64 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 κ.υ.α. Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100064

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 43942/4026 2016 2992 Β

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160202992

      • Νόμος 1741 1987 225 Α

       Περιγραφή Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ADR)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870100225

      • Υπουργική Απόφαση 11383/840 2007 309 Β

       Περιγραφή Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070200309

      • Εγκύκλιος οικ. 29960/3800 2012

       Περιγραφή Ενδεικτικές κατηγορίες Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ)-Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ κ.ά.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A8%CE%A1%CE%98-%CE%A0%CE%A6%CE%92?inline=true

       ΑΔΑ ΒΙΨΡΘ-ΠΦΒ

      • Εγκύκλιος 9995/680 2013 Β

       Περιγραφή Έγγραφο της Δ/νσης Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της Υ.Α. Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ 948 Β) για την ταξινόμηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΑΔΑ: ΒΕΑΑ1-ΗΑΣ).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%91%CE%911-%CE%97%CE%91%CE%A3

       ΑΔΑ ΒΕΑΑ1-ΗΑΣ

      • Εγκύκλιος Ζ/47160/6305 2013

       Περιγραφή Έγγραφο της Δ/νσης Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή ζητημάτων που αφορούν στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και ευπαθών τροφίμων (ΑΔΑ: ΒΙ6Α1-7ΙΝ) .

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%996%CE%911-7%CE%99%CE%9D?inline=true

       ΑΔΑ ΒΙ6Α1-7ΙΝ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2 41848/1848 2017 3649 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 146163/2012 - Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170203649

      • 1 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η αίτηση χρεώνεται μέσω του Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων σε αρμόδιο υπάλληλο προς διεκπεραίωση.

       Σημειώσεις Η αποστολή της αίτησης γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dwaste@prv.ypeka.gr

       Όχι Όχι


      • 2 Διαπίστωση πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαπίστωση πληρότητας φακέλου. Αν ο φάκελος είναι πλήρης, ο υπάλληλος προβαίνει στη σύνταξη της σχετικής απόφασης και την αποστέλλει στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης για υπογραφή.

       Ναι Όχι


      • 3 Διαπίστωση ελλείψεων φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν διαπιστωθούν ελλείψεις ο υπάλληλος ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εγγράφου.

       Ναι Όχι


      • 4 Παραλαβή επιπλέον στοιχείων


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει τα στοιχεία που του ζητήθηκαν. Μετά τη συμπλήρωση ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στη σύνταξη της σχετικής απόφασης και την αποστέλλει στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης για υπογραφή.

       Ναι Όχι


      • 5 Παραλαβή τελικής έκδοσης μελέτης οργάνωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει σε δύο αντίγραφα (έντυπη μορφή) την τελική έκδοση της μελέτης οργάνωσης δικτύου συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Σημειώσεις Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης υπογράφει ψηφιακή τη απόφασης χορήγησης της άδειας.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.