Άδεια φύλακα πλοίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4a3cd028-06ff-4ea6-a78d-80922dfffc7b 470188

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

12

Κόστος

1,47 €

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην χορήγηση άδειας φύλακα. Κάθε επισπεύδων δανειστής αμέσως μετά την επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης απόπλου πλοίου, συνεπεία κατάσχεσης αναγκαστικής ή συντηρητικής ή προσωρινής διαταγής του Δικαστηρίου, προσλαμβάνει και εγκαθιστά επί του πλοίου τουλάχιστον έναν φύλακα και σε περίπτωση παρατεταμένης παραμονής ή συνδρομής ειδικών συνθηκών σχετικών με τη φύλαξη, προσηκόντως εκτιμωμένων από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, μέχρι και τρεις. Η φύλαξη είναι υποχρεωτική καθόλο το 24ωρο. Η διαδικασία απευθύνεται σε Έλληνες ή σε αλλοδαπούς ναυτικούςσ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Εάν ο επισπεύδων δανειστής είναι εν ενεργεία ναυτικός, υπήκοος Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών πλην Ελβετίας, και η κωλυσιπλοϊα έχει επιβληθεί εξαιτίας μη καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών σε αυτόν, δύναται ο ίδιος ο ναυτικός να αναλάβει την φύλαξη του πλοίου ανεξαρτήτως των τυπικών προσόντων αυτού. Εάν για το ίδιο πλοίο έχουν επιβληθεί από περισσότερους του ενός μέτρα απαγόρευσης από τα αναφερόμενα στην παράγρ. 1 του παρόντος άρθρου, η Λιμενική Αρχή εξετάζει το ενδεχόμενο έγκρισης διορισμού φύλακα ή φυλάκων από κοινού εκ μέρους όλων των επισπευδόντων εφόσον υποβληθεί στη Λιμενική Αρχή εγγράφως σχετικό αίτημα αυτών. Ο πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής, ο πλοίαρχος και ο ναυτικός πράκτορας του πλοίου παρέχουν στον φύλακα τις απαιτούμενες διευκολύνσεις διαμονής επί του πλοίου και τα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Κάθε φύλακας εφοδιάζεται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή με "ΑΔΕΙΑ ΦΥΛΑΚΑ ΠΛΟΙΟΥ", η οποία εκδίδεται ύστερα από την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών. Η ισχύς της άδειας φύλακα πλοίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τον χρόνο ισχύος του πιστοποιητικού ιατρικής εξέτασης που αναφέρεται στο εδάφιο (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/2000, όπως ισχύει, και του τυχόν χρόνου διάρκειας της συμβάσεων εργασίας. Ανεξάρτητα από το χρόνο ισχύος του πιστοποιητικού και της διάρκειας της σύμβασης εργασίας, η άδεια φύλακα δεν μπορεί να έχει ισχύ μεγαλύτερη του έτους.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Τίτλος

Άδεια φύλακα πλοίου


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια φύλακα πλοίου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Οι φύλακες των πλοίων είναι απογεγραμμένοι Έλληνες ναυτικοί, εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό βασικού κύκλου Δημόσιας Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Εμπορικού Ναυτικού ή εν ενεργεία ναυτικοί άλλων Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών πλην Ελβετίας που έχουν τα προσόντα αυτά. Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής, στην έννοια των απογεγραμμένων ναυτικών δεν περιλαμβάνονται διπλωματούχοι Πλοίαρχοι και Μηχανικοί οποιασδήποτε τάξης είναι ηλικίας μικρότερης των 55 ετών ή και μεγαλύτερης, εάν σύμφωνα με σημείωμα του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), δεν προσφέρονται ναυτικοί τέτοιας ηλικίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Εάν δεν προσφέρονται απογεγραμμένοι ναυτικοί, σύμφωνα με σημείωμα του ΓΕΝΕ, επιτρέπεται η πρόσληψη ως φυλάκων συνταξιούχων λόγω γήρατος ναυτικών ηλικίας μέχρι 65 ετών.

       Ναι Ναι

      • 3 Εργασιακές Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση μη προσφοράς ούτε εν ενεργεία ούτε συνταξιούχων ναυτικών, επιτρέπεται η πρόσληψη άλλων καταλλήλων κατά την κρίση των Λιμενικών Αρχών προσώπων τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που περιγράφονται στο άρθρο 2 του π.δ. 280/2000 όπως ισχύει, έστω και εάν δεν κατέχουν πιστοποιητικό της Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων. Οι ανωτέρω προσλαμβανόμενοι φύλακες πλοίων ασφαλίζονται στο Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α.).

       Ναι Ναι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Δεν έχει καταδικασθεί ο ενδιαφερόμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα. Επίσης, δε διώκεται ο ενδιαφερόμενος ως φυγόποινος ή φυγόδικος.

       Όχι Όχι

      • 5 Υγειονομικές Οι φύλακες πλοίων κατέχουν πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) ιατρών, που έχει εκδοθεί προσφάτως και όχι πέραν του τριμήνου, από υγειονομικό κέντρο ή κέντρο υγείας, με το οποίο πιστοποιείται η καταλληλότητα από πλευράς αρτιμέλειας και υγείας για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας.

       Όχι Όχι

      • 6 Ασφαλιστικές Οι φύλακες πλοίων ασφαλίζονται με μέριμνα του επισπεύδοντα δανειστή στον αρμόδιο ασφαλιστικό οργανισμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

       Όχι Όχι

      • 1 «Άδεια φύλακα κατασχεμένου πλοίου» 1.47 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3105

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Σύμβαση εργασίας Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Σύμβαση εργασίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμβαση εργασίας μεταξύ του προσλαμβανόμενου και του εργοδότη ή των πλειόνων εργοδοτών, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται, με μέριμνα του εργοδότη ή των εργοδοτών, στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 2 Αντιγράφο αναγγελίας πρόσληψης Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

       Αντιγράφο αναγγελίας πρόσληψης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντιγράφο αναγγελίας πρόσληψης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 3 Αντιγράφο αναγγελίας πρόσληψης Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

       Αντιγράφο αναγγελίας πρόσληψης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντιγράφο αναγγελίας πρόσληψης στο Γ.Ε.Ν.Ε.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης έχει ως εξής: Με ατομική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: (1) «Θα επιστρέψω την άδεια, εάν παύσω να προσφέρω υπηρεσίες φύλακα». (2) «Πριν την ανάληψη οποιασδήποτε εργασίας θα το δηλώσω με προσωπική μου ευθύνη στο Ν.Α.Τ. παρέχοντας κάθε σχετική πληροφορία (Εάν είναι συνταξιούχος ναυτικός).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη (ή των εργοδοτών) Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη (ή των εργοδοτών)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης έχει ως εξής: Με ατομική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: «εντός δέκα (10) ημερών από την πρόσληψη του φύλακα θα υποβάλω στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα αντίγραφο της σχετικής σύμβασης εργασίας».

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) ιατρών Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) ιατρών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) ιατρών, που έχει εκδοθεί προσφάτως και όχι πέραν του τριμήνου, από υγειονομικό κέντρο ή κέντρο υγείας, με το οποίο πιστοποιείται η καταλληλότητα από πλευράς αρτιμέλειας και υγείας για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 7 Φωτοαντιγράφο των σελίδων του Ναυτικού Φυλλαδίου Έγγραφο

       Φωτοαντιγράφο των σελίδων του Ναυτικού Φυλλαδίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φωτοαντιγράφο των σελίδων του Ναυτικού Φυλλαδίου που περιέχουν τα στοιχεία του ναυτικού ή, εάν πρόκειται για αλλοδαπό, των αντιστοίχων σελίδων του οικείου εγγράφου του κράτους του, από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα του ναυτικού.( για εν ενεργεία ναυτικούς)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 8 Φωτοαντιγράφου του πιστοποιητικού βασικού κύκλου Δημόσιας Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Εμπορικού Ναυτικού Πιστοποιητικό

       Φωτοαντιγράφου του πιστοποιητικού βασικού κύκλου Δημόσιας Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Εμπορικού Ναυτικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φωτοαντιγράφου του πιστοποιητικού βασικού κύκλου Δημόσιας Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Εμπορικού Ναυτικού

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 9 Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 10 Ευκρινές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ευκρινές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

       Ναι 2244

      • 11 Ευκρινές φωτοαντίγραφο ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ευκρινές φωτοαντίγραφο ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

       Ναι 2244

      • 12 Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης Άδεια οδήγησης

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

       Ναι 1158

      • 13 Έγγραφο του ασφαλιστικού φορέα Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Έγγραφο του ασφαλιστικού φορέα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://apps.ika.gr/eTax/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έγγραφο του ασφαλιστικού φορέα από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα του συνταξιούχου. (εφόσον πρόκειται για συνταξιούχο)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2435

      • 14 Δύο φωτογραφίες Φωτογραφία

       Δύο φωτογραφίες

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δύο (02) φωτογραφίες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 15 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα, στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι: (1) Δεν έχω καταδικασθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα. (2) Δε διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 280 2000 232 Α

       Περιγραφή Πρόσληψη φυλάκων στα κατασχεμένα πλοία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100232

      • 1 Παραλαβή της Αίτησης - Υ.Δ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της Αίτησης - Υ.Δ. από τη Λιμενική Αρχή για την έκδοση Άδειας φύλακα πλοίου

       Όχι Όχι


      • 2 Βεβαίωση υποβολής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Βεβαίωση υποβολής αιτήματος για την έκδοση άδειας φύλακα πλοίου

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος προσόντων και προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος από την Λιμενική Αρχή για το εάν συγκεντρώνονται τα προβλεπόμενα προσόντα και προϋποθέσεις από τον ενδιαφερόμενο για την έκδοση άδειας φύλακα πλοίου

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση άδειας φύλακα πλοίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή εκδίδει στο πρόσωπο που προέβη στη σχετική αίτηση-Υ.Δ., εφόσον συγκεντρώνονται τα προβλεπόμενα προσόντα, άδεια φύλακα πλοίου

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.