Άδεια φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση974112df-e5c6-4023-9e8e-815039938de1 766759

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.)

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε πολίτες και επιχειρήσεις που επιθυμούν να φυτεύσουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση χορήγησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.)

Διάρκεια Ισχύος

3 έτη

Παρατηρήσεις

Η χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης στους αιτούντες γίνεται το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου κάθε έτους. Αν οι επιλέξιμες αιτήσεις αδειοδότησης που υποβάλλονται εντός του έτους αφορούν συνολική έκταση μικρότερη από την διαθέσιμη για το έτος έκταση, εγκρίνονται όλες οι σχετικές άδειες. Αν η συνολική έκταση των επιλέξιμων αιτήσεων υπερβαίνει τη διαθέσιμη προς χορήγηση έκταση, τότε η χορήγηση πραγματοποιείται σε επίπεδο οκτώ (8) περιφερειών (1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4. ΘΕΣΣΑΛΙΑ 5. ΑΤΤΙΚΗ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 6. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 7. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 8. ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΚΡΗΤΗ, και ΗΠΕΙΡΟΣ) και σύμφωνα με τα αντικειμενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί για την κάθε μία από αυτές.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Αδειών Φύτευσης Αμπέλου

Σημειώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση - υπεύθυνη δήλωση από την 1η Νοεμβρίου μέχρι και την 1η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους της χορήγησης των εν λόγω αδειών. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά. Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα, ακέραιος αριθμός και με ένα δεκαδικό ψηφίο) και οι συντεταγμένες των κορυφών, σε ΕΓΣΑ 87 (Χ, Ψ) της περιμετρικής αποτύπωσης, κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του. Επιπλέον, απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών ιδιοκτησίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 10 της υπ’ αρ. 2454/235853/20-09-2019 (Β’ 3645) υπουργικής απόφασης. Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο/α έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται (κριτήριο της παρ. 1 του άρθρου 64 στοιχείο α) του Καν (Ε.Ε.) αριθμ. 1308/2013). Εφόσον στο/α αγροτεμάχιο/α της αίτησης, υφίσταται καλλιέργεια, ο παραγωγός, αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκρίζωσής της πριν την υλοποίηση της χορηγηθείσας άδειας νέας φύτευσης οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου. Ως μέγιστο όριο αιτούμενης έκτασης για άδεια νέας φύτευσης ορίζεται το όριο των εκατό 100 στρεμμάτων και δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια με ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το ένα (1) στρέμμα. Οι εν λόγω εκτάσεις δύνανται να είναι ιδιόκτητες ή/ και ενοικιαζόμενες.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς πρόσβασης στην Ψηφιακή Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    
    Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, οι αιτούντες δύνανται εντός δέκα (10) ημερών να καταθέσουν ένσταση ενώπιον τριμελούς επιτροπής ενστάσεων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με συμπληρωματικά δικαιολογητικά. Για την εξέταση των ενστάσεων η τριμελής επιτροπή αποφαίνεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της ένστασης, για την αποδοχή ή την απόρριψή της. Για κάθε απόφαση συντάσσεται πρακτικό με πλήρη αιτιολόγηση της αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης. Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι ανέγκλητες και κοινοποιούνται με απόδειξη στον ενδιαφερόμενο.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου


      Μητρώα που τηρούνται

      Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ελαιοκομικού Τομέα και Αμπελουργικό Μητρώο (ΣΓΠ ΕΤ & ΑΜ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Έκδοση κωδικών πρόσβασης στην ψηφιακή υπηρεσία για τους μη κατόχους αμπελουργικών εκτάσεων που είναι εγγεγραμμένοι στο αμπελουργικό μητρώο.

       Σύνδεσμος http://e-services.minagric.gr/

       Όχι Όχι

      • 2 Ιδιοκτησιακές Ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο/α έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται (κριτήριο της παρ. 1 του άρθρου 64 στοιχείο (α) του Καν (Ε.Ε.) αριθμ. 1308/2013. Οι εν λόγω εκτάσεις δύνανται να είναι ιδιόκτητες ή/και ενοικιαζόμενες.

       Όχι Όχι

      • 3 Ιδιοκτησιακές Τα τεμάχια για τα οποία χορηγείται άδεια φύτευσης οφείλουν να παραμείνουν στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδόθηκε η άδεια, τουλάχιστον για τα επόμενα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία χορήγησης αυτής.

       Όχι Όχι

      • 1 Αποδεικτικό ΑΦΜ Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 2 Δελτίο ταυτότητας για τον ελέγχο ηλικίας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο ταυτότητας για τον ελέγχο ηλικίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Κατάθεση συντεταγμένων από το κτηματολόγιο για τη γεωχωρική τοποθεσία των αιτούμενων τεμαχίων. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Κατάθεση συντεταγμένων από το κτηματολόγιο για τη γεωχωρική τοποθεσία των αιτούμενων τεμαχίων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτούνται δεδομένα για όλες τις κορυφές του εκάστοτε αγροτεμαχίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 4 Τίτλοι ιδιοκτησίας ή Συμβόλαια, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 10 της υπ’ αρ. 2454/235853/20-09-2019 (Β’ 3645) υπουργικής απόφασης. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλοι ιδιοκτησίας ή Συμβόλαια, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 10 της υπ’ αρ. 2454/235853/20-09-2019 (Β’ 3645) υπουργικής απόφασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τα ενοικιαστήρια απαιτείται η διάρκεια να είναι τουλάχιστον 7 έτη και σε περίπτωση άνω των 9 ετών μεταγραφή στο υποθηκοφυλάκειο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 5 Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης (ενοικιαστήριο) των αιτούμενων τεμαχίων. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης (ενοικιαστήριο) των αιτούμενων τεμαχίων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 8972

      • 6 Ε9 που να αποδεικνύει την ιδιοκτησία των αιτούμενων τεμαχίων. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Ε9 που να αποδεικνύει την ιδιοκτησία των αιτούμενων τεμαχίων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία προσκόμισης από τον ιδιοκτήτη οποιουδήποτε τίτλου κυριότητας, τότε αυτός μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής του δήλωσης, του προηγούμενου οικονομικού έτους, στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 7140

      • 7 Βεβαίωση κατοχής βιολογικών αμπελώνων. Βεβαίωση

       Βεβαίωση κατοχής βιολογικών αμπελώνων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η κατοχή πρέπει να υφίσταται τουλάχιστον για 5 έτη πριν την αίτηση. Απαιτείται πιστοποίηση από Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης, εγκεκριμένους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης, Χρονικές

       Όχι 9703

      • 8 Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 ότι ο αμπελουργός επιθυμεί να φυτεύσει βιολογική καλλιέργεια και να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε (5) ετών με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 834/2007 του Συμβουλίου και κατά περίπτωση στον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 889/2008 της Επιτροπής σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 ότι ο αμπελουργός επιθυμεί να φυτεύσει βιολογική καλλιέργεια και να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε (5) ετών με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 834/2007 του Συμβουλίου και κατά περίπτωση στον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 889/2008 της Επιτροπής σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://howto.gov.gr/course/view.php?id=2

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 7320

      • 9 Βεβαίωση κατοχής αμπελώνων σε καλλιέργεια με ολοκληρωμένη διαχείριση. Βεβαίωση

       Βεβαίωση κατοχής αμπελώνων σε καλλιέργεια με ολοκληρωμένη διαχείριση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση κατοχής αμπελώνων σε καλλιέργεια με ολοκληρωμένη διαχείριση για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. Απαιτείται πιστοποίηση από Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης, εγκεκριμένους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης, Χρονικές

       Όχι 9703

      • 10 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο αιτών επιθυμεί να εφαρμόσει εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο αιτών επιθυμεί να εφαρμόσει εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://howto.gov.gr/course/view.php?id=2

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

       Ναι 7320

      • 11 Βεβαίωση νέου αγρότη από την αρμόδια υπηρεσία. Βεβαίωση

       Βεβαίωση νέου αγρότη από την αρμόδια υπηρεσία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Παραγωγοί που φυτεύουν αμπελώνες για πρώτη φορά και καθίστανται αρχηγοί της εκμετάλλευσης. Η ιδιότητα του νεοεισερχόμενου βεβαιώνεται κατά περίπτωση: 1. για τα φυσικά πρόσωπα: Από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 3874/2010 (Α’ 151), όπως ισχύει. 2. Για τα νομικά πρόσωπα: Από την πράξη ορισμού του φυσικού προσώπου ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης και από την επιβεβαίωση της ηλικίας του ως 40 ετών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 9703

      • Υπουργική Απόφαση 2933/327864 2021 5422 Β

       Περιγραφή Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθμ. 2018/273 και (ΕΕ) αριθμ. 2018/274, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205422

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1308 2013

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=ES

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 273 2018

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX%3A32018R0273

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 274 2018

       Περιγραφή θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, την πιστοποίηση, το βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/eli/reg impl/2018/274/oj?locale=el

      • Υπουργική Απόφαση 10 2454/235853 2019 3645 Β

       Περιγραφή Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274 σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190203645

      • 1 Παραλαβή της ηλεκτρονικής αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κατάθεση αίτησης του ενδιαφερομένου, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του ΥΠΑΑΤ.

       Όχι Όχι


      • 2 Διοικητικός έλεγχος αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων από την αρμόδια ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, μέσω της λειτουργίας του back office της εφαρμογής «ΑΔΕΙΕΣ» και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται με το Αμπελουργικό Μητρώο.

       Σημειώσεις Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων μπορεί να περιλαμβάνει και την διενέργεια επιτόπιου ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 3 Αξιολόγηση κριτηρίων και έκδοση βαθμολογίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αξιολόγηση κριτηρίων προτεραιότητας και έκδοση βαθμολογίας κατάταξης αιτήσεων.

       Όχι Όχι


      • 4 Εξέταση τυχόν ενστάσεων επί του διοικητικού ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κατάθεση ένστασης από τον αιτούντα για τον διοικητικό έλεγχο και εξέτασή της από την αρμόδια ΔΑΟΚ.

       Σημειώσεις Μετά την αξιολόγηση σε περίπτωση απόρριψης οι αιτούντες δύναται να καταθέσουν ένσταση με συμπληρωματικά δικαιολογητικά τα οποία αξιολογούνται και η ένσταση απορρίπτεται ή γίνεται αποδεκτή.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης σειράς κατάταξης αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης σειράς κατάταξης αιτήσεων όπως ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 6 Εξέταση τυχόν ενστάσεων αναφορικά με την βαθμολογία και εξέτασή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κατάθεση ένστασης αναφορικά με τη βαθμολογία από τον αιτούντα και εξέτασή της από την αρμόδια ΔΑΟΚ. Η ένσταση γίνεται αποδεκτή και αλλάζει η βαθμολογία ή απορρίπτεται.

       Όχι Όχι


      • 7 Απόφαση χορήγησης αδειών φύτευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά το τέλος της αξιολόγησης και της κατάταξης των αιτήσεων εκδίδεται απόφαση χορήγησης αδειών φύτευσης ανά αιτούντα.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.