Άρση Αναγνώρισης Ιαματικών Φυσικών Πόρων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa2ee62c0-e836-4e7c-9bb7-fa4fcf207e30 458762

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

H διαδικασία αφορά την άρση αναγνώρισης Ιαματικών Φυσικών Πόρων, η οποία διενεργείται από το Υπουργείο Τουρισμού, με σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας των αναγνωρισμένων ιαματικών πόρων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Με τη δημοσίευση της απόφασης για την άρση της αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων θεωρείται ότι ανακαλούνται αυτοδικαίως όλες οι άδειες κέντρων ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού και μονάδων ιαματικής θεραπείας και απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του όρου "ιαματικός" από εγκαταστάσεις που έκαναν χρήση του συγκεκριμένου φυσικού πόρου

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άρση Αναγνώρισης Ιαματικών Φυσικών Πόρων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ιαματικών Πόρων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Περιβαλλοντικές Η αναγνώριση φυσικών πόρων ως ιαματικών αίρεται: α) όταν μεταβληθούν τα φυσικά ή χημικά ή βιολογικά ή άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του φυσικού πόρου με αποτέλεσμα να εκλείψουν οι αναγνωρισμένες ιαματικές ιδιότητές του, β) όταν λόγω ρυπάνσεως του υδροφόρου ορίζοντα ή της περιοχής στην οποία αναβλύζει ή αντλείται ο ιαματικός φυσικός πόρος εκλείψουν οι ιαματικές ιδιότητες ή αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά του ιαματικού φυσικού πόρου ή δεν διασφαλίζεται πλέον η δημόσια υγεία.

       Όχι Όχι

      • 2 Υγειονομικές Η αναγνώριση φυσικών πόρων ως ιαματικών αίρεται: α) όταν μεταβληθούν τα φυσικά ή χημικά ή βιολογικά ή άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του φυσικού πόρου με αποτέλεσμα να εκλείψουν οι αναγνωρισμένες ιαματικές ιδιότητές του, β) όταν λόγω ρυπάνσεως του υδροφόρου ορίζοντα ή της περιοχής στην οποία αναβλύζει ή αντλείται ο ιαματικός φυσικός πόρος εκλείψουν οι ιαματικές ιδιότητες ή αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά του ιαματικού φυσικού πόρου ή δεν διασφαλίζεται πλέον η δημόσια υγεία.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 8 3498 2006 230 Α

       Περιγραφή Άρση αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100230

      • Νόμος 20 4179 2013 175 Α

       Περιγραφή Ιατρικός και ιαματικός τουρισμός

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100175

      • 1 Έλεγχος προστασίας ιαματικών φυσικών πόρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Υπουργείο Τουρισμού μέσω των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού ή άλλες αρμόδιες αρχές μπορούν να διεξάγουν ελέγχους, είτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, είτε κατόπιν καταγγελίας, για τη διασφάλιση της προστασίας των αναγνωρισμένων ιαματικών πόρων και της δημόσιας υγείας.

       Σημειώσεις Η αναγνώριση φυσικών πόρων ως ιαματικών αίρεται: α) όταν μεταβληθούν τα φυσικά ή χημικά ή βιολογικά ή άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του φυσικού πόρου με αποτέλεσμα να εκλείψουν οι αναγνωρισμένες ιαματικές ιδιότητές του, β) όταν λόγω ρυπάνσεως του υδροφόρου ορίζοντα ή της περιοχής στην οποία αναβλύζει ή αντλείται ο ιαματικός φυσικός πόρος εκλείψουν οι ιαματικές ιδιότητες ή αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά του ιαματικού φυσικού πόρου ή δεν διασφαλίζεται πλέον η δημόσια υγεία.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραπομπή αποτελεσμάτων ελέγχου, καταγγελίας ή αποδεικτικών μέσων στην Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΕΠΙΦΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Τα αποτελέσματα του ελέγχου, τυχόν αποδεικτικά μέσα ή μία καταγγελία διαβιβάζονται στο αρμόδιο τμήμα προκειμένου να προβεί στις κατάλληλες διοικητικές ενέργειες (διαβίβαση στην αρμόδια Επιτροπή).

       Όχι Όχι


      • 3 Κλήση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΕΠΙΦΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα διαβιβάζει το θέμα στην Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων, η οποία καλείται σε συνεδρίαση, προκειμένου να εξετάσει τα αποτελέσματα του ελέγχου/ την καταγγελία και να διαπιστώσει αν εγείρονται ζητήματα προστασίας του ιαματικού φυσικού πόρου.

       Όχι Όχι


      • 4 Παροχή γνώμης της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΕΠΙΦΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια Επιτροπή εξετάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου και γνωμοδοτεί περί της άρσης αναγνώρισης του φυσικού πόρου ως ιαματικού.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) ή Κοινής ΥΑ άρσης αναγνώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα συντάσσει απόφαση άρσης αναγνώρισης του φυσικού πόρου ως ιαματικού μετά τη γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που πρόκειται για ΚΥΑ αναγνώρισης (γεωθερμικό πεδίο), η άρση αναγνώρισης υπογράφεται και από το συναρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Ναι Ναι


      • 6 Μη άρση αναγνώρισης - Ενημέρωση του διαχειριστή του ιαματικού πόρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση που η Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων γνωμοδοτήσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι για την άρση αναγνώρισης, το αρμόδιο τμήμα ενημερώνει σχετικά τον διαχειριστή του ιαματικού πόρου.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.