Αναγνώριση Ιαματικών Φυσικών Πόρων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση944bc957-eb7c-40d7-a0b1-f76e054b6249 933909

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8 έως 9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

12 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγνώριση ιαματικών φυσικών πόρων σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Παρατηρήσεις

«Ιαματική πηγή είναι φυσική ανάβλυση ή άντληση ιαματικού φυσικού πόρου με τεχνικό έργο, όπως από γεώτρηση, φρέαρ, τάφρο ή σήραγγα (φυσική ή τεχνητή) ή φυσική δημιουργία ιαματικού πηλού. Ως ιαματικοί φυσικοί πόροι θεωρούνται φυσικά νερά (ψυχρά ή θερμά), ατμοί, φυσικά αέρια ή πηλοί ή ηφαιστειακοί λίθοι που έχουν ιαματικές ιδιότητες, αναγνωρισμένες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Υποβάλλονται Τίτλοι ιδιοκτησίας ή δικαιώματος επικαρπίας με πρόσφατα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, μεταγραφής, διεκδικήσεων, βαρών και κτηματολογικό απόσπασμα. Σε περίπτωση μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης προσκομίζεται και συμφωνητικό μίσθωσης ή πράξη παραχώρησης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αναγνώρισης φυσικού πόρου ως ιαματικού (σύμφωνα με το Παράρτημα I της Υπουργικής Απόφασης 16655/2006 (B 1932) όπως ισχύει).


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγνώριση φυσικών πόρων ως ιαματικών, αναγνώριση ιαματικών πηγών, διαδικασία αναγνώρισης ιαματικών

      Επίσημος τίτλος

      Αναγνώριση Ιαματικών Φυσικών Πόρων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Για την αναγνώριση ιαματικών φυσικών πόρων απαιτείται αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που μπορεί να υποβάλει ο κύριος, ο επικαρπωτής ή ο μισθωτής του ακινήτου στο οποίο αναβλύζει ή αντλείται ο φυσικός πόρος. Αίτηση για αναγνώριση μπορεί να υποβάλει και Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου ή δεύτερου βαθμού, στην Περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, στο οποίο αναβλύζει ή αντλείται ο ιαματικός φυσικός πόρος.

       Όχι Όχι

      • 2 Ιαματικός θεωρείται ένας φυσικός πόρος για τον οποίο προκύπτει από τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του, τη θερμοκρασία και τη σύστασή του ότι διαθέτει ιαματικές ιδιότητες.

       Όχι Όχι

      • 1 Τίτλοι ιδιοκτησίας ή δικαιώματος επικαρπίας με πρόσφατα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, μεταγραφής, διεκδικήσεων, βαρών και κτηματολογικό απόσπασμα. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλοι ιδιοκτησίας ή δικαιώματος επικαρπίας με πρόσφατα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, μεταγραφής, διεκδικήσεων, βαρών και κτηματολογικό απόσπασμα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ktimanet.gr/TameioCertificates/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τίτλοι ιδιοκτησίας ή δικαιώματος επικαρπίας με πρόσφατα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, μεταγραφής, διεκδικήσεων, βαρών και κτηματολογικό απόσπασμα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 2 Συμφωνητικό μίσθωσης ή πράξη παραχώρησης σε ισχύ κατά την αίτηση. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Συμφωνητικό μίσθωσης ή πράξη παραχώρησης σε ισχύ κατά την αίτηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης προσκομίζεται και συμφωνητικό μίσθωσης ή πράξη παραχώρησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 3139

      • 3 Τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογραφικά Διαγράμματα

       Τοπογραφικό διάγραμμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 με ισοδιάσταση 1 μ. και με συντεταγμένες στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 στο οποίο αποτυπώνεται η θέση της υδροληψίας, καθώς και τα κτίσματα ή έργα που υπάρχουν γύρω από τον προς αναγνώριση φυσικό πόρο και σε απόσταση διακοσίων μέτρων από αυτόν. Εφόσον η θέση υδροληψίας βρίσκεται σε εντός σχεδίου πόλεως περιοχή, το τοπογραφικό διάγραμμα συνοδεύεται από απόσπασμα πινακίδας ρυμοτομικού Σχεδίου στο οποίο απεικονίζεται η θέση του προς αναγνώριση φυσικού πόρου. Σε περίπτωση που η θέση υδροληψίας βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως, υποβάλλεται οδοιπορικό σκαρίφημα της περιοχής του προς αναγνώριση ιαματικού φυσικού πόρου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 4 Υδρογεωλογική - γεωλογική μελέτη Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Υδρογεωλογική - γεωλογική μελέτη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συντάσσεται βάσει του Παραρτήματος ΙΙ της 16665/2006 (Β 1932) από την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. ή μελετητή ή Γραφείο Μελετών, κάτοχο αντίστοιχου πτυχίου, τουλάχιστον Β` τάξης, του ν. 716/1977 όπως ισχύει με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου 45 του ν.3316/2005 (ΦΕΚ Α 42), στη κατηγορία 20 "Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές" του π.δ. 571/1978 ή - εργαστήρια Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συναφές γνωστικό αντικείμενο. Οι απαιτούμενες για την υδρογεωλογική -γεωλογική μελέτη μετρήσεις παροχής και διακύμανσης της στάθμης στα έργα υδροληψίας καθώς και οι φυσικές, χημικές, ραδιολογικές και μικροβιολογικές αναλύσεις πρέπει να προέρχονται από δειγματοληψίες που διενεργούνται με ευθύνη των εργαστηρίων που θα εκτελέσουν τις αντίστοιχες αναλύσεις ή μετρήσεις είτε από τα ίδια τα εργαστήρια είτε με την συναίνεση αυτών από άλλο αρμόδιο κρατικό φορέα, κατάλληλα εκπαιδευμένο για το σκοπό αυτό. Τα σημεία δειγματοληψίας καθώς και οι απαιτήσεις για τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, καθορίζονται σε συνεργασία με τους υπευθύνους σύνταξης της υδρογεωλογικής μελέτης. Σε περίπτωση ύπαρξης στοιχείων από την ΕΑΓΜΕ, που αναφέρονται στην τελευταία διετία πριν από την υποβολή της αίτησης, δεν απαιτείται ως προς τα υπάρχοντα στοιχεία η διενέργεια νέων μετρήσεων ή αναλύσεων. Σε περίπτωση που η μελέτη δεν έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, υποβάλλεται στο πρωτότυπο με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 5 Ραδιολογική έκθεση σύμφωνα με το παράρτημα της ΥΑ 16655/2006 (ΦΕΚ Β 1932) και της τροποποίησης αυτής ΥΑ 22527/2014 (ΦΕΚ Β 2997) Έκθεση

       Ραδιολογική έκθεση σύμφωνα με το παράρτημα της ΥΑ 16655/2006 (ΦΕΚ Β 1932) και της τροποποίησης αυτής ΥΑ 22527/2014 (ΦΕΚ Β 2997)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι ραδιολογικές αναλύσεις γίνονται δύο (2) φορές (μία κατά την υγρά και μία κατά τη ξηρά περίοδο) σε διάστημα ενός υδρολογικού έτους, εντός της τελευταίας διετίας από την υποβολή της αίτησης της. Οι ραδιολογικές αναλύσεις (δειγματοληψία/μέτρηση) διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια ή από εξουσιοδοτημένα από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) εργαστήρια.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 6 Μικροβιολογικές αναλύσεις σύμφωνα με το παράρτημα της ΥΑ 16655/2006 (ΦΕΚ Β 1932) και της τροποποίησης αυτής ΥΑ 22527/2014 (ΦΕΚ Β 2997) Μικροβιολογική Ανάλυση

       Μικροβιολογικές αναλύσεις σύμφωνα με το παράρτημα της ΥΑ 16655/2006 (ΦΕΚ Β 1932) και της τροποποίησης αυτής ΥΑ 22527/2014 (ΦΕΚ Β 2997)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι δειγματοληψίες γίνονται δύο (2) φορές (μία κατά την υγρά και μία κατά τη ξηρά περίοδο) εντός του τελευταίου υδρολογικού έτους από την υποβολή της αίτησης. Στην έκθεση αναφέρονται οι ημερομηνίες των δειγματοληψιών και της ανάλυσης τους. Οι ραδιολογικές αναλύσεις πρέπει να προέρχονται από δειγματοληψίες που διενεργούνται με ευθύνη των εργαστηρίων που θα εκτελέσουν τις αντίστοιχες αναλύσεις ή μετρήσεις είτε από τα ίδια τα εργαστήρια είτε με την συναίνεση αυτών από άλλο αρμόδιο κρατικό φορέα, κατάλληλα εκπαιδευμένο για το σκοπό αυτό. Τα σημεία δειγματοληψίας καθώς και οι απαιτήσεις για τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, καθορίζονται σε συνεργασία με τους υπευθύνους σύνταξης της υδρογεωλογικής μελέτης. Σε περίπτωση ύπαρξης στοιχείων από την ΕΑΓΜΕ, που αναφέρονται στην τελευταία διετία πριν από την υποβολή της αίτησης, δεν απαιτείται ως προς τα υπάρχοντα στοιχεία η διενέργεια νέων μετρήσεων ή αναλύσεων. Σε περίπτωση που η μελέτη δεν έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, υποβάλλεται στο πρωτότυπο με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6003

      • 7 Φυσικές αναλύσεις σύμφωνα με το παράρτημα της ΥΑ 16655/2006 (ΦΕΚ Β 1932) και της τροποποίησης αυτής ΥΑ 22527/2014 (ΦΕΚ Β 2997) Φυσική Ανάλυση

       Φυσικές αναλύσεις σύμφωνα με το παράρτημα της ΥΑ 16655/2006 (ΦΕΚ Β 1932) και της τροποποίησης αυτής ΥΑ 22527/2014 (ΦΕΚ Β 2997)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι φυσικές ιδιότητες μετρούνται στο σημείο εμφάνισης του προς αναγνώριση ιαματικού πόρου. Οι μετρήσεις επαναλαμβάνονται τρεις φορές εντός της ιδίας ημέρας και στην έκθεση αναφέρεται ο ακριβής χρόνος εκτέλεσης τους. Οι φυσικές και χημικές αναλύσεις διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια (δημόσια ή ιδιωτικά ή εργαστήρια Α.Ε.Ι).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4830

      • 8 Xημικές αναλύσεις σύμφωνα με το παράρτημα της ΥΑ 16655/2006 (ΦΕΚ Β 1932) και της τροποποίησης αυτής ΥΑ 22527/2014 (ΦΕΚ Β 2997) Χημική Ανάλυση

       Xημικές αναλύσεις σύμφωνα με το παράρτημα της ΥΑ 16655/2006 (ΦΕΚ Β 1932) και της τροποποίησης αυτής ΥΑ 22527/2014 (ΦΕΚ Β 2997)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι χημικές αναλύσεις πρέπει να περιλαμβάνουν σε κάθε περίπτωση και τα στοιχεία στα οποία αποδίδεται η ευεργετική επίδραση του προς αναγνώριση φυσικού πόρου. Στην έκθεση αναφέρονται οι ημερομηνίες λήψης και ανάλυσης των δειγμάτων. Οι φυσικές και χημικές αναλύσεις διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια (δημόσια ή ιδιωτικά ή εργαστήρια Α.Ε.Ι).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3353

      • 9 Υγειονομική έκθεση για τις ευεργετικές ενδείξεις και αντενδείξεις των ιδιοτήτων και στοιχείων του προς αναγνώριση φυσικού πόρου σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της ΥΑ 16655/2006 (ΦΕΚ Β 1932) Ιατρική έκθεση

       Υγειονομική έκθεση για τις ευεργετικές ενδείξεις και αντενδείξεις των ιδιοτήτων και στοιχείων του προς αναγνώριση φυσικού πόρου σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της ΥΑ 16655/2006 (ΦΕΚ Β 1932)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υγειονομική έκθεση για τις ευεργετικές ενδείξεις και αντενδείξεις των ιδιοτήτων και στοιχείων του προς αναγνώριση φυσικού πόρου. Σε περίπτωση που η έκθεση δεν έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, υποβάλλεται στο πρωτότυπο με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Την υγειονομική μελέτη συντάσσουν: α) μέλη ΔΕΠ εργαστηρίων ή κλινικών Πανεπιστημιακών Ιατρικών Σχολών χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή με συναφές γνωστικό αντικείμενο, β) διαπιστευμένα επιστημονικά εργαστήρια/ ινστιτούτα με εξειδίκευση σχετική προς τη θεραπευτική χρήση των ιαματικών φυσικών πόρων ή από ιατρό με ανάλογη ειδικότητα ή εξειδίκευση. Η υγειονομική έκθεση φέρει πρωτότυπη υπογραφή του συντάκτη ή του εκπροσώπου του φορέα που τη συνέταξε με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του από αρμόδια αρχή. Με την υγειονομική έκθεση συνυποβάλλεται και βιογραφικό σημείωμα του υπογράφοντος την έκθεση υπογεγραμμένο από τον ίδιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1135

      • Νόμος 4, 5 3498 2006 230 Α

       Περιγραφή Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις: Ορίζει το καθεστώς ιδιοκτησίας, χρήσης και εκμετάλλευσης των αναγνωρισμένων ιαματικών φυσικών πόρων, τη διαδικασία αναγνώρισης φυσικών πόρων ως ιαματικών, τις διαδικασίες προστασίας, διανομής ιαματικών πόρων, τις βασικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού, την Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων και άλλα θέματα συναφή με τους ιαματικούς φυσικούς πόρους και την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100230

      • Νόμος 66 4582 2018 208 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν.3498/2006 το οποίο προβλέπει τη διαδικασία αναγνώρισης φυσικού πόρου ως ιαματικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100208

      • Υπουργική Απόφαση 16655 2006 1932 Β

       Περιγραφή Περιγράφει αναλυτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την διαδικασία αναγνώρισης φυσικών πόρων ως ιαματικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201932

      • Υπουργική Απόφαση 17414 2009 2215 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 16655/22.12.2006 απόφασης Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης "Διαδικασία αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων" (ΦΕΚ Β' 1932)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090202215

      • Υπουργική Απόφαση 1721 2013 188 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 16655/22.12.2006 απόφασης Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων» (Φ.Ε.Κ. Β' 1932), όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200188

      • Νόμος 24, 18 4602 2019 45 Α

       Περιγραφή Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις. Περιγράφει τη διαδικασία έκδοσης κοινής απόφασης σε περίπτωση ύπαρξης γεωθερμικού πεδίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100045

      • 1 Παραλαβή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την αναγνώριση ιαματικών φυσικών πόρων απαιτείται αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που μπορεί να υποβάλει ο κύριος, ο επικαρπωτής ή ο μισθωτής του ακινήτου στο οποίο αναβλύζει ή αντλείται ο φυσικός πόρος. Αίτηση για αναγνώριση μπορεί να υποβάλει και Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου ή δεύτερου βαθμού, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, στο οποίο αναβλύζει ή αντλείται ο ιαματικός φυσικός πόρος.

       Σημειώσεις Για την αναγνώριση ιαματικών φυσικών πόρων απαιτείται αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που μπορεί να υποβάλει ο κύριος, ο επικαρπωτής ή ο μισθωτής του ακινήτου στο οποίο αναβλύζει ή αντλείται ο φυσικός πόρος. Αίτηση για αναγνώριση μπορεί να υποβάλει και Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου ή δεύτερου βαθμού, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, στο οποίο αναβλύζει ή αντλείται ο ιαματικός φυσικός πόρος.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας φακέλου δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα ελέγχει αν έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα από τον νόμο δικαιολογητικά, στον σωστό αριθμό αντιτύπων (έντυπων & ηλεκτρονικών), καθώς και αν φέρουν πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες.

       Σημειώσεις Το αρμόδιο τμήμα ελέγχει αν έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα από τον νόμο δικαιολογητικά, στον σωστό αριθμό αντιτύπων (έντυπων & ηλεκτρονικών), καθώς και αν φέρουν πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες.

       Όχι Όχι


      • 3 Ενημέρωση αιτούντα για τυχόν ελλείψεις δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Σε περίπτωση ελλείψεων στο φάκελο δικαιολογητικών και πριν τη διαβίβαση στην αρμόδια Επιτροπή, αποστέλλεται υπηρεσιακό έγγραφο προς τον αιτούντα όπου αναγράφονται οι ελλείψεις στα δικαιολογητικά

       Σημειώσεις Σε περίπτωση ελλείψεων στο φάκελο δικαιολογητικών και πριν τη διαβίβαση στην αρμόδια Επιτροπή, αποστέλλεται υπηρεσιακό έγγραφο προς τον αιτούντα όπου αναγράφονται οι ελλείψεις στα δικαιολογητικά

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση της αίτησης και του φακέλου στην αρμόδια Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαβίβαση/ Παραπομπή της αίτησης αναγνώρισης και του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών στην Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων.

       Σημειώσεις Διαβίβαση/ Παραπομπή της αίτησης αναγνώρισης και του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών στην Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων.

       Όχι Όχι


      • 5 Κλήση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΕΠΙΦΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρόσκληση σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων) για έλεγχο της αίτησης και των συνοδευτικών δικαιολογητικών και τη διατύπωση γνωμοδότησης.

       Σημειώσεις Πρόσκληση σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων) για έλεγχο της αίτησης και των συνοδευτικών δικαιολογητικών και τη διατύπωση γνωμοδότησης.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών από την Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος της αίτησης και του περιεχομένου του φακέλου δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν από την Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων.

       Σημειώσεις Έλεγχος της αίτησης και του περιεχομένου του φακέλου δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν από την Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων.

       Όχι Όχι


      • 7 Έλεγχος περί γεωθερμικού πεδίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ελέγχεται από το μέλος της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων η ύπαρξη χαρακτηρισμένου ή μη γεωθερμικού πεδίου.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση ύπαρξης γεωθερμικού πεδίου απαιτείται η υπογραφή κοινής απόφασης Υπουργείου Τουρισμού και Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά την εισήγηση της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) και του αρμόδιου Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως προς τη διαθέσιμη παροχή και θερμοκρασία.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή Πρακτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων στα οποία διατυπώνονται οι παρατηρήσεις της Επιτροπής ανά περίπτωση που εξετάζεται ή θετική/αρνητική γνωμοδότηση.

       Σημειώσεις Υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων στα οποία διατυπώνονται οι παρατηρήσεις της Επιτροπής ανά περίπτωση που εξετάζεται ή θετική/αρνητική γνωμοδότηση.

       Όχι Όχι


      • 9 Αποστολή παρατηρήσεων της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Αποστολή παρατηρήσεων της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων επί των δικαιολογητικών προς τον αιτούντα για επανυποβολή.

       Σημειώσεις Αποστολή παρατηρήσεων της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων επί των δικαιολογητικών προς τον αιτούντα για επανυποβολή.

       Όχι Όχι


      • 10 Διαβίβαση συμπληρωματικών δικαιολογητικών προς την Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Διαβίβαση των συμπληρωματικών ή διορθωμένων δικαιολογητικών βάσει των παρατηρήσεων της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων.

       Σημειώσεις Εκτιμώμενος χρόνος αρχής γενομένης από την υποβολή των διορθωμένων/ συμπληρωματικών δικαιολογητικών από τον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 11 Επανέλεγχος φακέλου δικαιολογητικών με τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Επιτροπή επανεξετάζει την αίτηση, ελέγχει τα νέα δικαιολογητικά και διατυπώνει θετική/αρνητική γνωμοδότηση ή επιπλέον παρατηρήσεις.

       Σημειώσεις Ο επανέλεγχος γίνεται μετά από κλήση σε συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου.

       Όχι Όχι


      • 12 Αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Δίδεται σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφαίνεται ότι ο φυσικός πόρος δεν πληροί τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για να αναγνωριστεί ως ιαματικός.

       Σημειώσεις Δίδεται σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφαίνεται ότι ο φυσικός πόρος δεν πληροί τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για να αναγνωριστεί ως ιαματικός.

       Ναι Ναι


      • 13 Θετική Γνωμοδότηση της Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η θετική γνωμοδότηση/ σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής λαμβάνει χώρα κατά τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου και διατυπώνεται στα πρακτικά μαζί με τα χαρακτηριστικά του προς αναγνώριση πόρου.

       Σημειώσεις Η θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής λαμβάνει χώρα κατά τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου και διατυπώνεται στα πρακτικά μαζί με τα χαρακτηριστικά του προς αναγνώριση πόρου.

       Ναι Όχι


      • 14 Αποστολή της γνωμοδότησης της Επιτροπής για εισήγηση της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) και του αρμόδιου Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Αποστολή εγγράφου για εισήγηση της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) και του αρμόδιου Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως προς τη διαθέσιμη παροχή και θερμοκρασία.

       Σημειώσεις Μετά την παρέλευση των 30 ημερών τεκμαίρεται θετική εισήγηση.

       Ναι Όχι


      • 15 Υποβολή εισήγησης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η εισήγηση του Συντονιστή υποβάλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος προς εισήγηση, διαφορετικά θεωρείται θετική. Η εισήγηση της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) υποβάλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος για εισήγηση, διαφορετικά θεωρείται θετική.

       Σημειώσεις Η εισήγηση του Συντονιστή υποβάλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος προς εισήγηση, διαφορετικά θεωρείται θετική. Η εισήγηση της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) υποβάλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος για εισήγηση, διαφορετικά θεωρείται θετική.

       Ναι Όχι


      • 16 Διαβίβαση εισηγήσεων από το Υπ. Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Τουρισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το συναρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος διαβιβάζει/κοινοποιεί στο Υπουργείο Τουρισμού τις εισηγήσεις της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) και του αρμόδιου Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως προς τη διαθέσιμη παροχή και θερμοκρασία.

       Ναι Όχι


      • 17 Αποστολή τοπογραφικού διαγράμματος προς θεώρηση από την τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα Ειδικών Μορφών Τουρισμού διαβιβάζει προς τη Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού του ιδίου Τουρισμού για θεώρηση το εγκεκριμένο από την Επιτροπή τοπογραφικό διάγραμμα, μαζί με απόσπασμα πρακτικών με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων όπου αναφέρονται οι συντεταγμένες του πόρου.

       Σημειώσεις Το τοπογραφικό διάγραμμα θεωρείται από μηχανικό του Υπουργείου Τουρισμού και από την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής.

       Ναι Όχι


      • 18 Υπογραφή απόφασης αναγνώρισης φυσικού πόρου ως ιαματικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογραφή απόφασης αναγνώρισης φυσικού πόρου ως ιαματικού.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση μη ύπαρξης γεωθερμικού πεδίου η απόφαση αναγνώρισης φυσικού πόρου ως ιαματικού υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού.

       Ναι Όχι


      • 19 Διαβίβαση του σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση ύπαρξης γεωθερμικού πεδίου το επισπεύδον Υπουργείο Τουρισμού υπογράφει σχέδιο κοινής απόφασης και το αποστέλλει στο συναρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Ναι Όχι


      • 20 Επιστροφή σχεδίου κοινής απόφασης στον επισπεύδοντα φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Επιστροφή του υπογεγραμμένου σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης στον επισπεύδοντα φορέα, ήτοι το Υπουργείο Τουρισμού.

       Σημειώσεις Επιστροφή του υπογεγραμμένου σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης στον επισπεύδοντα φορέα, ήτοι το Υπουργείο Τουρισμού.

       Ναι Όχι


      • 21 Δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης αναγνώρισης φυσικού πόρου ως ιαματικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Δημοσίευση της Υπουργικής (ή Κοινής Υπουργικής) Απόφασης σε ΦΕΚ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Σημειώσεις Δημοσίευση της Υπουργικής (ή Κοινής Υπουργικής) Απόφασης σε ΦΕΚ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.