Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Φορέων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa31628fb-8482-4fcf-b812-dbac4bc30434 905258

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έως 6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε υποβολή αιτήματος προς τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) από δημόσιους και ιδιωτικούς Φορείς, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σε σχολικές μονάδες της χώρας και σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού (σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις και τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών μονάδων), σχετικά με την έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού, διάρκειας ενός έως δύο διδακτικών ετών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διάρκεια Ισχύος

Εντός του διδακτικού έτους

Παρατηρήσεις

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν ιδίως στην αειφόρο ανάπτυξη, το περιβάλλον, την υγεία, τον πολιτισμό, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τον οπτικοακουστικό εγγραμματισμό και τον αθλητισμό, εκδίδει δια της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για υλοποίηση στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων από Δημόσιους/Ιδιωτικούς Φορείς με εκπαιδευτική δραστηριότητα. Με τον όρο Εκπαιδευτικά Προγράμματα νοούνται ιδίως δράσεις, που ενδέχεται -κατά περίπτωση- να συνοδεύονται από κατάλληλο ενημερωτικό, εκπαιδευτικό ή/και επιμορφωτικό υλικό.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι Φορείς που υποβάλλουν αιτήματα για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της σχολικής ζωής μπορεί να είναι: Εκπαιδευτικοί και Πολιτιστικοί Φορείς, Σύλλογοι και Επιστημονικές Ενώσεις, Πανεπιστημιακά ιδρύματα, Μουσεία, Οργανισμοί, Κοινωφελή Ιδρύματα, Υπουργεία και εποπτευόμενοι φορείς τους, Ινστιτούτα και Ερευνητικά κέντρα (Ινστιτούτο Παστέρ, Δημόκριτος, Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη, Αστεροσκοπείο, κ.ά.), Υπηρεσίες (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, κ.ά.), Αθλητικές ομοσπονδίες Νοσοκομεία (Ερευνητικά Κέντρα Νοσοκομείων) Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης Φορείς που έχουν συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ή το Ι.Ε.Π., Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) /Διακυβερνητικές Οργανώσεις (ΔΚΟ), Ιδιωτικοί φορείς με επιστημονική, ερευνητική, εκπαιδευτική δραστηριότητα. Στη στοχοθεσία των προγραμμάτων εντάσσεται συστηματικά η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών και των μαθητριών στα θέματα της Αειφόρου Ανάπτυξης. Τα αιτήματα που καταθέτουν οι Φορείς αφορούν στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων σε σχολικές μονάδες οι οποίες υπάγονται: (i) σε περισσότερες από μία Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, (ii) σε όλη τη χώρα και

(iii) σε Ελληνικά Σχολεία του εξωτερικού.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση έγκρισης Εκπαιδευτικού Προγράμματος - Συνοδευτικά παραστατικά.

Σημειώσεις

Η ψηφιακή υποβολή αιτήματος αφορά μόνο την περίπτωση έγκρισης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 123 του ν. 4876/2021, όπου οι εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων φορέων, συνυποβάλλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, αποκλειστικά στον ιστότοπο του Ι.Ε.Π.: http://iep.edu.gr/el/programmata-draseis-skill-labs-ereunes

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Φορέων

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Φορέων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Χρονικές Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης και των συνοδευτικών στοιχείων της προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) συμπληρωμένα κατά τα πρότυπα των εντύπων που παρατίθενται στο Παράρτημα του Οδηγού για την έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Η υλοποίηση του προτεινόμενου Εκπαιδευτικού Προγράμματος, καθίσταται δυνατή μόνο μετά την έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.).

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Για την υλοποίηση κάθε Εκπαιδευτικού Προγράμματος, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας. Κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (από την οποία εκδόθηκε η εγκριτική απόφαση) έκθεσης αποτίμησης του προγράμματος, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών υλοποίησής του (Βλ. Οδηγό για την έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Στο πλαίσιο υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος να πληρούνται οι κανόνες δεοντολογίας και ασφάλειας των ωφελούμενων (μαθητών/εκπαιδευτικών), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Νόμος 4624/2019, Γενικός Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων-GDPR). Οι προϋποθέσεις που αφορούν στην έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος, δύνανται, κατά περίπτωση, να συμπληρώνονται ή/και να τροποποιούνται σύμφωνα με τα επιμέρους χαρακτηριστικά του.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρήσης Σε κάθε περίπτωση έγκρισης εκπαιδευτικού υλικού το οποίο συνοδεύει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεσή του, με αναφορά στη συγκεκριμένη έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.).

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Κατά την υλοποίηση του Προγράμματος είναι υποχρεωτική η παρουσία εκπαιδευτικού και εάν απαιτείται η συμμετοχή εκπροσώπου του αιτούμενου Φορέα, η συνολική διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες, εκτός από την περίπτωση των Ειδικών Σχολείων, όπου η συνολική διάρκεια μπορεί να είναι αυξημένη κατά δύο (2) διδακτικές ώρες.

       Όχι Όχι

      • 5 Χρονικές Πρόκειται για πάγια ακολουθούμενη διαδικασία η οποία είναι περιοδικά επαναλαμβανόμενη κάθε σχολικό έτος (περίοδος έκδοσης Απρίλιος- Μάϊος) και επικαιροποιείται ως προς τις πληροφορίες που φέρει με την έκδοση νεότερης.

       Όχι Όχι

      • 1 Α. Συνοδευτικά παραστατικά της Αίτησης για εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Οδηγός ΙΕΠ - Έντυπο 1ο). 1. Περιγραφή εκπαιδευτικού προγράμματος Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Α. Συνοδευτικά παραστατικά της Αίτησης για εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Οδηγός ΙΕΠ - Έντυπο 1ο). 1. Περιγραφή εκπαιδευτικού προγράμματος

       Σχετικός σύνδεσμος: http://iep.edu.gr/el/programmata-draseis-skill-labs-ereunes

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 2 Βιογραφικό Σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό Σημείωμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 3 Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986 Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Αναλυτικός φάκελος με το πρόγραμμα (με ή χωρίς συνοδεία υλικού) σε ηλεκτρονική μορφή. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Αναλυτικός φάκελος με το πρόγραμμα (με ή χωρίς συνοδεία υλικού) σε ηλεκτρονική μορφή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ, Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • Προεδρικό Διάταγμα άρθρο 36 18 2018 5675 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες φορέα παράγραφος 6 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

       Νομικές παραπομπές https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/FEK organismos ypoyrgeioy paideias2018.pdf

      • Νόμος 123 4876 2021 251 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 123, παράγραφος 1, εδάφιο α του ν. 4876/2021 (ΦΕΚ Α΄ 251/23-12-2021): «Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι εγκρίσεις για την υλοποίηση δράσεων/προγραμμάτων που αφορούν σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια διεύθυνση Εκπαίδευσης ή σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περιφερειακής Διεύθυνσης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις αντίστοιχα του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), χορηγούνται αντίστοιχα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης».

       Νομικές παραπομπές https://dide-new.fth.sch.gr/wp-content/uploads/n4876 2021 minedu.pdf

      • Νόμος 87 4823 2021 136 Α

       Περιγραφή Διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136).

       Νομικές παραπομπές https://dide.lef.sch.gr/wp-content/uploads/2021/10/fek-136-t-A-nomos-4823-2021.pdf

      • Εγκύκλιος 66694/Δ7/14-06-2023 2023

       Περιγραφή Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μαθητικών δράσεων (διαγωνισμών, φεστιβάλ, συνεδρίων) και εκπαιδευτικού υλικού για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων σχολικού έτους 2023- 2024.

       Νομικές παραπομπές https://dide.lef.sch.gr/wp-content/uploads/2023/06/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97 %CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97 %CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D %CE%93%CE%99%CE%91 %CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97 %CE%95%CE%9A%CE%A0 %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D %CE%94%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D %CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5 2023 2024.pdf

      • Εγκύκλιος 87520/Δ7/02-08-2023 2023

       Περιγραφή Νέα προθεσμία υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μαθητικών δράσεων (διαγωνισμών, φεστιβάλ, συνεδρίων) και εκπαιδευτικού υλικού για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων σχολικού έτους 2023- 2024.

       Νομικές παραπομπές https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/9a0a0c68-9925-49fc-b5f1-b84b5538bae3.pdf

      • 1 Έκδοση Πρόσκλησης υποβολής αιτημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εκδίδει κάθε σχολικό έτος Πρόσκληση και σχετικό Δελτίο Τύπου με αποδέκτες δημόσιους/ιδιωτικούς Φορείς και αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) για υποβολή αιτημάτων προς έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και μαθητικών διαγωνισμών.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή, συλλογή και έλεγχος των αιτημάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.), ήτοι α. αρμόδιες σχολικές μονάδες, β. αρμόδιες Διευθύνσεις Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης, γ. αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και γ. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, συλλέγουν και ελέγχουν τα υποβληθέντα αιτήματα από Φορείς, και προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Για την έγκριση από το ΙΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 123 του ν. 4876/2021, οι εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων φορέων, συνυποβάλλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, αποκλειστικά στον ιστότοπο του Ι.Ε.Π.: http://iep.edu.gr/el/programmata-draseis-skill-labs-ereunes

       Σημειώσεις Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) συλλέγει και ελέγχει τα υποβληθέντα αιτήματα των ενδιαφερομένων στην ηλεκτρονική του πλατφόρμα, που αφορούν στην υλοποίηση προγραμμάτων σε περισσότερες από μία Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.).

       Όχι Όχι


      • 3 Γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Ι.Ε.Π.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γνωμοδοτούν οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες.

       Σημειώσεις Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) γνωμοδοτεί μόνο για τα αιτήματα για Εκπαιδευτικά Προγράμματα που υλοποιούνται Διαπεριφερειακά και διαβιβάζει τη σχετική Πράξη στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.).

       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση έγκρισης ή απόρριψης του αιτήματος από αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Ι.Ε.Π.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κάθε αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α)., κατά λόγο αρμοδιότητας, συντάσσει για κάθε περίπτωση απόφαση έγκρισης ή απόρριψης του υποβληθέντος Προγράμματος.

       Ναι Όχι


      • 5 Απόφαση έγκρισης ή απόρριψης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η συγκεκριμένη έγκριση ή απόρριψη αφορά τα υποβληθέντα αιτήματα για διαπεριφερειακά προγράμματα και κατόπιν διαβίβασης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) της γνωμοδότησής του η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εκδίδει την σχετική Απόφαση.

       Ναι Όχι


      • 6 Απάντηση και διαβίβαση της απόφασης στον Φορέα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) διαβιβάζουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον αντίστοιχο Φορέα την απόφαση έγκρισης ή απόρριψης.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση των σχολικών μονάδων από τον Φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Ο Φορέας ενημερώνει τις σχολικές μονάδες για το προσφερόμενο από αυτόν εγκεκριμένο Πρόγραμμα.

       Όχι Όχι


      • 8 Ανάρτηση του εγκεκριμένου προγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου τα εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού http://edu-gate.minedu.gov.gr/ και στον ιστότοπο του Ι.Ε.Π. http://iep.edu.gr/el/programmata-draseis-skill-labs-ereunes.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.