Έγκριση αντικατάστασης μηχανής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηccfc0372-e987-4e2d-8436-13172066bfcf 896300

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η Αντικατάσταση Μηχανής Επαγγελματικού Αλιευτικού Σκάφους (α/κ) αφορά στην τοποθέτηση νέας μηχανής ίδιας ισχύος (σε ΚW) με την προηγούμενη παλαιά. Στο έγγραφο της απόφασης περιγράφονται οι όροι (γενικοί και ειδικοί) και οι λοιπές υποχρεώσεις που διέπουν τον ιδιοκτήτη του α/κ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας για αντικατάσταση μηχανής, προϋποθέτει την Σύμφωνη Γνώμη της Διεύθυνσης Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων (ΔΑΔΑΠ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Βάσει της ανωτέρω Σύμφωνης Γνώμης και εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της, οι κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας προχωρούν στην έκδοση της αντίστοιχης απόφασης έγκρισης, αναφέροντας στις λοιπές προϋποθέσεις, ότι οι ενέργειες της αντικατάστασης του αλιευτικού σκάφους και μηχανής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους για α/κ παρακτιας αλιείας και δύο (2) έτη για Μηχανότρατες και Γρι- γρι, από την ημερομηνία χορήγησης της Σύμφωνης Γνώμης της Διεύθυνσης Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση δεν έχει ολοκληρωθεί εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο ενδιαφερόμενος αλιέας θα πρέπει να επανέλθει με νέα αίτηση.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για Έγκριση Αντικατάστασης Μηχανής Επαγγελματικού Αλιευτικού Σκάφους

Σημειώσεις

Η αίτηση μπορεί να είναι σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή, αναλόγως του πλαισίου λειτουργίας της αρμόδιας Υπηρεσίας υποδοχής της. Η εξακρίβωση των στοιχείων γίνεται βάσει Αστυνομικής Ταυτότητας ή βάσει οποιουδήποτε άλλου ισοδύναμου εγγράφου επίσημης αρχής. Επιπλέον:

α. Στην περίπτωση, όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες, η Αίτηση πρέπει να φέρει τις υπογραφές και τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών. β. Στην περίπτωση που πρόκειται για αλιευτικό μέσης αλιείας (Μηχανότρατα με πόρτες βυθού ΟΤΒ και Γρι - Γρι PS), τότε η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας

γ. Σε περίπτωση, όπου δεν δύναται να παρευρεθεί με την φυσική του παρουσία ο μοναδικός πλοιοκτήτης ή όλοι οι συμπλοιοκτήτες ή κάποιος εξ αυτών ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας, η υποβολή της Αίτησης μπορεί να γίνει και από άλλο πρόσωπο, το οποίο, είτε έχει στην διάθεσή του σχετική εξουσιοδότηση, είτε βάσει της σχετικής νομοθεσίας, έχει την αρμοδιότητα για την διεκπεραίωση των εν λόγω ενεργειών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αντικατάσταση Μηχανής Επαγγελματικού Αλιευτικού Σκάφους

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Αντικατάστασης Μηχανής Επαγγελματικού Αλιευτικού Σκάφους

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη και επαγγελματία αλιέα, σύμφωνα με τις διατάξεις 1) του βασιλικού διατάγματος 666/25.07.1966 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/22.08.1966) 2) του π.δ. 261/17.06.1991 (98/τ.Α΄/01.07.1991), 3) του π.δ. 94/22.03.1993 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/22.03.1993) και της 243892/26.04.1993 ερμηνευτικής του εγκυκλίου 4) του ν. 3874/03.09.2010 (ΦΕΚ (151/τ.Α΄/06.09.2010), 5) της 414/2354/12.01.2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) (ΦΕΚ 97/τ.Β΄/20.01.2015) 6) του ν. 4647/16.12.2019 (204/τ.Α΄/16.12.2019).

       Όχι Όχι

      • 2 Πιστοποίησης Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 του Συμβουλίου και του άρθρου 61 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 404/2011 της Επιτροπής, αναφορικά με την πιστοποίηση της ισχύος πρόωσης του κινητήρα και δεδομένου ότι στην περίπτωση τοποθέτησης μίας μόνο μηχανής ή συνδυασμού μηχανών, όπου κάποια εξ αυτών υπερβαίνει το όριο των 120 KW, το ανωτέρω αλιευτικό σκάφος εμπίπτει στην κατηγορία των υπόχρεων σκαφών διότι εφόσον η ισχύς του κινητήρα πρόωσης είναι άνω των 120 κιλοβάτ (ΚW), ο νέος κινητήρας απαιτείται επιπλέον να πιστοποιηθεί.

       Όχι Όχι

      • 1 Για την διεκπεραίωση του συνόλου της διαδικασίας για την αντικατάσταση μηχανής αλιευτικού σκάφους, σε ότι αφορά την Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΔΕΝ προβλέπεται και ΔΕΝ απαιτείται κάποιου είδους οικονομικού αντιτίμου από τον αιτούντα. Ωστόσο, για ορισμένα στάδια της συγκεκριμένης διαδικασίας, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις που προβλέπονται οικονομικής φύσεως υποχρεώσεις για τον αιτούντα (π.χ. παράβολα, χαρτόσημα κ.λπ.) από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων, που τηρείται ο φάκελος του σκάφους και από τις κατά τόπους αρμόδιες Λιμενικές Αρχές. Το ύψος και το είδος της οικονομικής επιβάρυνσης ορίζεται ανά κατηγορία ενέργειας βάσει του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ανωτέρω υπηρεσιών και αρχών. 5 € - 100 €

       Υπολογισμός κόστους Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Άδεια Επαγγελματικής Αλιείας Σκάφους. Άδεια

       Άδεια Επαγγελματικής Αλιείας Σκάφους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το έντυπο υποβάλλεται σε 2 αντίγραφα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 2 Πιστοποιητικό Καταμέτρησης ή Ανακαταμέτρησης Αλιευτικού Σκάφους. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Καταμέτρησης ή Ανακαταμέτρησης Αλιευτικού Σκάφους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το έντυπο υποβάλλεται σε 2 αντίγραφα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Άδεια Εκτέλεσης Πλόων ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης Άδεια

       Άδεια Εκτέλεσης Πλόων ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το έντυπο υποβάλλεται σε 2 αντίγραφα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 4 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 7320

      • Προεδρικό Διάταγμα 4 261 1991 98 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100098

      • Βασιλικό Διάταγμα 666 1966 160 Α

       Περιγραφή Περί αδειών αλιευτικών σκαφών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19660100160

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 40 1224 2009

       Περιγραφή Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 του Συμβουλίου και του άρθρου 61 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 404/2011 της Επιτροπής, αναφορικά με την πιστοποίηση της ισχύος πρόωσης του κινητήρα και δεδομένου ότι στην περίπτωση τοποθέτησης μίας μόνο μηχανής ή συνδυασμού μηχανών, όπου κάποια εξ αυτών υπερβαίνει το όριο των 120 KW, το ανωτέρω αλιευτικό σκάφος εμπίπτει στην κατηγορία των υπόχρεων σκαφών διότι εφόσον η ισχύς του κινητήρα πρόωσης είναι άνω των 120 κιλοβάτ (ΚW), ο νέος κινητήρας απαιτείται επιπλέον να πιστοποιηθεί.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:343:0001:0050:El:PDF

      • Νομοθετικό Διάταγμα 420 1970 27 Α

       Περιγραφή Αλιευτικό Κώδικας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19700100027

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 61 404 2011

       Περιγραφή Αναφορικά με την πιστοποίηση της ισχύος πρόωσης του κινητήρα και δεδομένου ότι στην περίπτωση τοποθέτησης μίας μόνο μηχανής ή συνδυασμού μηχανών, όπου κάποια εξ αυτών υπερβαίνει το όριο των 120 KW, το ανωτέρω αλιευτικό σκάφος εμπίπτει στην κατηγορία των υπόχρεων σκαφών διότι εφόσον η ισχύς του κινητήρα πρόωσης είναι άνω των 120 κιλοβάτ (ΚW), ο νέος κινητήρας απαιτείται επιπλέον να πιστοποιηθεί.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:112:0001:0153:EL:PDF

      • 1 Υποβολή Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας και συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Η αίτηση μπορεί να είναι σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή αναλόγως του πλαισίου λειτουργίας της αρμόδιας Υπηρεσίας υποδοχής της.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαδικασία Χορήγησης Πρωτοκόλλου Εισερχομένων Εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υποβεβλημένη Αίτηση με τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά καταχωρούνται ως εισερχόμενα έγγραφα με διακριτό-μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου.

       Σημειώσεις Αναλόγως της Υπηρεσίας υποδοχής, η διαδικασία συνήθως γίνεται χειροκίνητα σε σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο).

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος της Αίτησης και της Πληρότητας των Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος του αντικειμένου της Αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν.

       Σημειώσεις Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. Σε κάθε περίπτωση οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι σαφείς και να υποστηρίζουν πλήρως το αντικείμενο της Αίτησης. Έγγραφα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εγκυρότητας (π,χ, μη θεωρημένες άδειες αλιευτικού σκάφους) ΔΕΝ γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται.

       Όχι Όχι


      • 4 Πληρότητα Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από την διαδικασία του Ελέγχου του αντικειμένου της Αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν ΔΕΝ διαπιστώθηκε κάποια έλλειψη.

       Σημειώσεις Η διαδικασία για την έκδοση της σχετικής Απόφασης προχωρά στο επόμενο στάδιο.

       Ναι Όχι


      • 5 Έλλειψη Δικαιολογητικών και Εκκρεμότητες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από την διαδικασία του Ελέγχου του αντικειμένου της Αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν διαπιστώθηκε έλλειψη στοιχείων ή/και εντοπίστηκαν καταστάσεις που απαιτούν επιπλέον διευκρινήσεις.

       Σημειώσεις Η διαδικασία διακόπτεται και η αίτηση εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής. Κατόπιν επικοινωνίας με τον ενδιαφερόμενο, αναμένονται συμπληρωματικά έγγραφα και τακτοποίηση λοιπών εκκρεμοτήτων.

       Ναι Ναι


      • 6 Υποβολή Αίτησης για τη χορήγηση Σύμφωνης Γνώμης από την Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Αίτηση υποβάλλεται στην Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Η αίτηση μπορεί να είναι σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή αναλόγως του πλαισίου λειτουργίας της αρμόδιας Υπηρεσίας υποδοχής της.

       Ναι Όχι


      • 7 Διαδικασία Χορήγησης Πρωτοκόλλου Εισερχομένων Εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υποβεβλημένη Αίτηση με τα συνοδευόμενα Δικαιολογητικά καταχωρούνται ως εισερχόμενα έγγραφα με διακριτό-μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου.

       Σημειώσεις Ως Υπηρεσία υποδοχής, η διαδικασία γίνεται χειροκίνητα σε σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο).

       Ναι Όχι


      • 8 Έλεγχος της Αίτησης και της Πληρότητας των Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος του Αντικειμένου της Αίτησης και της Πληρότητας των Δικαιολογητικών που την συνοδεύουν.

       Σημειώσεις α στοιχεία που παρουσιάζονται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. Σε κάθε περίπτωση οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι σαφείς και να υποστηρίζουν πλήρως το αντικείμενο της Αίτησης. Έγγραφα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εγκυρότητας (π,χ, μη θεωρημένες άδειες αλιευτικού σκάφους) ΔΕΝ γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται.

       Ναι Όχι


      • 9 Πληρότητα Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από την διαδικασία του Ελέγχου του αντικειμένου της Αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν ΔΕΝ διαπιστώθηκε κάποια έλλειψη.

       Σημειώσεις Η διαδικασία για την έκδοση της σχετικής Απόφασης προχωρά στο επόμενο στάδιο.

       Ναι Όχι


      • 10 Έλλειψη Δικαιολογητικών και Εκκρεμότητες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από την διαδικασία του Ελέγχου του αντικειμένου της Αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν διαπιστώθηκε έλλειψη στοιχείων ή/και εντοπίστηκαν καταστάσεις που απαιτούν επιπλέον διευκρινήσεις.

       Σημειώσεις Η διαδικασία διακόπτεται και η αίτηση εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής. Κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια Υπηρεσίας Αλιείας που έχει διαβιβάσει την αίτηση ή και με τον ενδιαφερόμενο, αναμένονται συμπληρωματικά έγγραφα και τακτοποίηση λοιπών εκκρεμοτήτων.

       Ναι Ναι


      • 11 Έκδοση Σύμφωνης Γνώμης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σταδίου του ελέγχου, συντάσσεται το έγγραφο- Σύμφωνη Γνώμη από την Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Σημειώσεις Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες, το προτεινόμενο κείμενο προωθείται αρμοδίως για επεξεργασία και εισήγηση στην τελική του μορφή. Η Σύμφωνη γνώμη εκδίδεται μετά την έγκριση από τον προβλεπόμενο τελικό υπογράφοντα.

       Ναι Όχι


      • 12 Προώθηση της Σύμφωνης Γνώμης στις Αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Σύμφωνη Γνώμη αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας όπου έχει υποβληθεί η αίτηση του ενδιαφερομένου.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στην Σύμφωνη Γνώμη οι αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας έχουν την υποχρέωση να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες ενέργειες για την έγκαιρη υλοποίηση της διαδικασίας που αφορά στην αντικατάσταση της μηχανής.

       Ναι Όχι


      • 13 Έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Αντικατάστασης Μηχανής Επαγγελματικού Αλιευτικού Σκάφους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η Απόφαση Έγκρισης Αντικατάστασης Επαγγελματικού Αλιευτικού Σκάφους επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να προχωρήσει υπό προϋποθέσεις και με χρονικούς περιορισμούς στις εργασίες και ενέργειες για την πραγματοποίηση της επένδυσης και τους στόχους που περιγράφονται στην αίτησή του.

       Σημειώσεις Η Απόφαση εκδίδεται από το αρμόδιο κατά περίπτωση Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας ή αναλόγως της μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων φορέων και οργάνων ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα όπως κάθε φορά και ανά περίπτωση ισχύει.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.