Έγκριση για την Εκτέλεση Εργασιών σε Μνημείο ή Αρχαιολογικό Χώρο από Τρίτο Φορέα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηce7f8175-2d72-4f6b-a529-1f512c169d00 634687

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας από πλευράς του Υπουργείου Πολιτισμού για υλοποίηση έργου επί μνημείου από φορείς εκτός του ΥΠΠΟΑ, χρηματοδοτούμενου από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενου από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, και απευθύνεται σε Δήμους, Περιφέρειες ή τυχόν τρίτο φορέα πλην των υπηρεσιών του Υπουργείου. Περιλαμβάνει επίσης τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρηθούν στο πλαίσιο των εργασιών επί του μνημείου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Εάν η χρηματοδότηση του προτεινόμενου έργου γίνεται από εθνικούς πόρους, η διαδικασία εκκινεί με την υποβολή του αιτήματος απευθείας στη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων αντί της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Πολιτισμού (ΕΔΕΠΟΛ).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση υλοποίησης έργου

Σημειώσεις

Υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΕΔΕΠΟΛ ή την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ .Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΕΔΠΟΛ: ydepp@culture.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση ή μη υλοποίησης, κατά το άρθρο 10 του Ν. 3028/2002, όπως ισχύει, έργου επί μνημείου από τρίτο φορέα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Τεχνικές Έγκριση των απαιτούμενων κατά περίπτωση μελετών για τις εργασίες επί του μνημείου, ανάλογα με τη φύση του έργου (λ.χ. μελέτη αποκατάστασης, συντήρησης, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, ηλεκτρομηχανολογική κλπ), από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.

       Όχι Όχι

      • 1 Δελτίο Προτεινόμενου Έργου Δελτίο

       Δελτίο Προτεινόμενου Έργου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Το δελτίο προτεινόμενου έργου είναι απαραίτητο σε περίπτωση που η χρηματοδότηση του έργου αφορά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Στο έντυπο αναγράφονται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του φορέα υλοποίησης του προτεινόμενου έργου, ο τίτλος, το περιεχόμενό του, οι μελέτες και οι εγκριτικές αποφάσεις αυτών, καθώς και η σκοπιμότητά του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικονομικές

       Όχι 3201

      • Νόμος 11 4355 2015 178 Α

       Περιγραφή Για την υλοποίηση έργων σε κηρυγμένα μνημεία, χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους πόρους, από φορείς εκτός των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, απαιτείται ή έκδοση Απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου Συμβουλίου. Η έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης αποτελεί προαπαιτούμενο όρο για την παραδεκτή υποβολή πρότασης εκ μέρους του φορέα υλοποίησης του έργου για την ένταξη οποιουδήποτε έργου σε επιχειρησιακό πρόγραμμα υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων ή και σε οποιοδήποτε χρηματοδοτούμενο από εθνικούς πόρους πρόγραμμα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100178

      • Νόμος 10, παράγραφος 4 3028 2002 153 Α

       Περιγραφή Για κάθε εργασία ή επέμβαση σε ακίνητα μνημεία απαιτείται έγκριση που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100153

      • Προεδρικό Διάταγμα 4 2018 7 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιημένος ισχύει

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100007

      • Εγκύκλιος ΕΥΤΟΠ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/336 2016

       Περιγραφή Περιγραφή της διαδικασίας για υλοποίηση έργου επί μνημείων από φορέα εκτός των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, όταν ο φορέας επιθυμεί να υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης στο πλαίσιο συγρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ζητηθεί η προηγούμενη έκδοση απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν διατύπωσης σύμφωνης γνώμης από το αρμόδιο Συμβούλιο. Η έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης αποτελεί προϋπόθεση για το παραδεκτό της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και Τεχνικού Δελτίου Πράξης, για την ένταξη έργου σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020 ή άλλο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα.


      • 1 Υποβολή αιτήματος στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Πολιτισμού (ΕΔΕΠΟΛ)


       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το αίτημα υποβάλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΕΔΕΠΟΛ (email: ydepp@culture.gr) και συνοδεύεται από Δελτίο Προτεινόμενου Έργου. Στο δελτίο αναγράφονται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του φορέα υλοποίησης του προτεινόμενου έργου, ο τίτλος, το περιεχόμενό του, οι μελέτες και οι εγκριτικές αποφάσεις αυτών, η σκοπιμότητα και η ωριμότητά του.

       Σημειώσεις Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΕΔΠΟΛ: ydepp@culture.gr

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση αιτήματος στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Διαβίβαση του αιτήματος με ενημερωτικό σημείωμα προς τη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων ή και άλλες συναρμόδιες Διευθύνσεις, με κοινοποίηση στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων για τις απόψεις της. Το εν λόγω σημείωμα κοινοποιείται και στη Γραμματεία του αρμόδιου Συμβουλίου, προκειμένου η υπόθεση να εξεταστεί κατά προτεραιότητα.

       Όχι Όχι


      • 3 Προετοιμασία φακέλου και διαβίβαση στο αρμόδιο Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Συμπλήρωση φακέλου με απόψεις Εφορείας Αρχαιοτήτων και συναρμόδιων Διευθύνσεων (εάν απαιτείται) και διαβίβαση στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ή Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων) για την κατά νόμο γνωμοδότηση. Η εισαγωγή στο Συμβούλιο γίνεται κατά προτεραιότητα.

       Όχι Όχι


      • 4 Εξέταση από το Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αίτημα εξετάζεται από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατά νόμο γνωμοδότηση.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση γνωμοδότησης και σύνταξη σχεδίου Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Μετά τη σύνταξη και υπογραφή της γνωμοδότησης, συντάσσεται σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, προς υπογραφή από την ιεραρχία.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση Απόφασης και ενημέρωση του αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος, ακολουθεί η ανάρτηση στη Διαύγεια και η διεκπεραίωσή της, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, με κοινοποίηση στον φορέα που υπέβαλε το αίτημα και τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ .

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.