Έγκριση λειτουργίας δραστηριότητας χιονοδρομικών κέντρων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbb7bda71-3377-4b68-af8d-ff817dc80d53 771337 Approval for the operation of ski resorts

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

10 + (
3
)

Κόστος

800 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας των χιονοδρομικών κέντρων, ως εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ)Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης έγκρισης λειτουργίας δραστηριότητας χιονοδρομικού κέντρου

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά στο ΟΠΣ -ΑΔΕ ή μέσω των ΚΕΠ-ΕΚΕ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
    • 93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση λειτουργίας χιονοδρομικών κέντρων

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας της δραστηριότητας Χιονοδρομικών Κέντρων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Η.Τ.Ε

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet, για την υποβολή της αίτησης ψηφιακά.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Πριν από την έκδοση της έγκρισης λειτουργίας, η κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού, διενεργεί για λογαριασμό της Αδειοδοτούσας Αρχής αυτοψία στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας του χιονοδρομικού κέντρου, για τη διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων O αιτών, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.

       Όχι Όχι

      • 5 Περιβαλλοντικές Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σε ισχύ.

       Όχι Όχι

      • 6 Ιατρικές Ιδιόκτητο ασθενοφόρο ή διασφάλιση διάθεσης από το πλησιέστερο στη Μονάδα Κέντρο Υγείας ή Νοσοκομείο της περιοχής

       Όχι Όχι

      • 7 Ιατρικές Να υπάρχει ιατρός στον χώρο της δραστηριότητας κατά τω ωράριο λειτουργίας της επιχείρισης.

       Όχι Όχι

      • 1 Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας χιονοδρομικού κέντρου 800 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1440

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Συμφωνητικό μίσθωσης, εφόσον πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση ή τίτλος ιδιοκτησίας, εφόσον πρόκειται για ιδιόκτητη επιχείρηση. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Συμφωνητικό μίσθωσης, εφόσον πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση ή τίτλος ιδιοκτησίας, εφόσον πρόκειται για ιδιόκτητη επιχείρηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 2 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογεγραμμένη από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση των κτιριακών εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου, το συνολικό εμβαδό των κυρίων χώρων, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος - αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως χιονοδρομικό κέντρο και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης για να λειτουργήσει ως χιονοδρομικό κέντρο, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας. Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από: i. Ευκρινή αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής αδείας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής αδείας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.) ii. Ευκρινή αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων - τομών των κτιριακών εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου, στα οποία αποτυπώνονται υπό κατάλληλη κλίμακα όλοι οι χώροι του. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περίπτωσης i (ηλεκτρονικής ή έντυπης). Βεβαίωση

       Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογεγραμμένη από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση των κτιριακών εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου, το συνολικό εμβαδό των κυρίων χώρων, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος - αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως χιονοδρομικό κέντρο και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης για να λειτουργήσει ως χιονοδρομικό κέντρο, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας. Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από: i. Ευκρινή αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής αδείας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής αδείας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.) ii. Ευκρινή αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων - τομών των κτιριακών εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου, στα οποία αποτυπώνονται υπό κατάλληλη κλίμακα όλοι οι χώροι του. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περίπτωσης i (ηλεκτρονικής ή έντυπης).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, το οποίο χορηγείται: α) στην ποινική διαδικασία και β) για έκδοση Διοικητικής Πράξης Δημόσιας Αρχής, όπου από το νόμο απαιτείται ως δικαιολογητικό. Η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη. Δυνατότητα να εκδώσουν ηλεκτρονικά αντίγραφα έχουν και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, στις περιπτώσεις που το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αποτελεί εκ του νόμου απαραίτητο δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση διοικητικής πράξης της αρμοδιότητάς τους. Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, ο ενδιαφερόμενος κλείνει ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθεί από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, το οποίο χορηγείται: α) στην ποινική διαδικασία και β) για έκδοση Διοικητικής Πράξης Δημόσιας Αρχής, όπου από το νόμο απαιτείται ως δικαιολογητικό. Η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη. Δυνατότητα να εκδώσουν ηλεκτρονικά αντίγραφα έχουν και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, στις περιπτώσεις που το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αποτελεί εκ του νόμου απαραίτητο δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση διοικητικής πράξης της αρμοδιότητάς τους. Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, ο ενδιαφερόμενος κλείνει ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθεί από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Το δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφ’ όσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή, κατόπιν υποβολής αντιγράφου Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε., οφείλουν να διαθέτουν ισοδύναμα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους - μέλους με τα οποία βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 4 Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου που στεγάζονται σε κτίρια τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή του π.δ. 71/1988 (Α’ 32), καθώς και μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων στα πληροφοριακά συστήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών (e-Άδειες) ή/και πυροπροστασίας. Αν οι μελέτες δεν έχουν υποβληθεί μέσω των πληροφοριακών συστημάτων, τότε θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία Δόμησης ή/και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα της αντίστοιχης Υπηρεσίας. Μελέτη

       Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου που στεγάζονται σε κτίρια τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή του π.δ. 71/1988 (Α’ 32), καθώς και μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων στα πληροφοριακά συστήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών (e-Άδειες) ή/και πυροπροστασίας. Αν οι μελέτες δεν έχουν υποβληθεί μέσω των πληροφοριακών συστημάτων, τότε θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία Δόμησης ή/και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα της αντίστοιχης Υπηρεσίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 5 Έγκριση κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα από διαπιστευμένο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, φορέα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17021 ή άλλα ισοδύναμα που είναι αποδεκτά σε διεθνές επίπεδο. Έγκριση

       Έγκριση κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα από διαπιστευμένο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, φορέα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17021 ή άλλα ισοδύναμα που είναι αποδεκτά σε διεθνές επίπεδο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 6 Άδεια κυκλοφορίας ασθενοφόρου όταν πρόκειται για ιδιόκτητο Άδεια κυκλοφορίας

       Άδεια κυκλοφορίας ασθενοφόρου όταν πρόκειται για ιδιόκτητο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9039

      • 7 Βεβαίωση διάθεσης ασθενοφόρου από το πλησιέστερο στη Μονάδα Κέντρο Υγείας ή Νοσοκομείο της περιοχής. Βεβαίωση

       Βεβαίωση διάθεσης ασθενοφόρου από το πλησιέστερο στη Μονάδα Κέντρο Υγείας ή Νοσοκομείο της περιοχής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 9703

      • 8 Σύμβαση απασχόλησης ιατρού ειδικότητας γενικού ιατρού ή παθολόγου ή ορθοπεδικού κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου ή βεβαίωση νοσοκομείου ή κέντρου υγείας για την ιατρική κάλυψη στις εγκαταστάσεις του κέντρου. Αποδεικτικό

       Σύμβαση απασχόλησης ιατρού ειδικότητας γενικού ιατρού ή παθολόγου ή ορθοπεδικού κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου ή βεβαίωση νοσοκομείου ή κέντρου υγείας για την ιατρική κάλυψη στις εγκαταστάσεις του κέντρου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 9 Νομιμοποιητικά έγγραφα της υποβολής της αίτησης (καταστατικό/τροποποιήσεις του/εταιρικές μεταβολές κ.λπ.), αναζητούνται υπηρεσιακά μέσω του ΓΕΜΗ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ, τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον αιτούντα. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα της υποβολής της αίτησης (καταστατικό/τροποποιήσεις του/εταιρικές μεταβολές κ.λπ.), αναζητούνται υπηρεσιακά μέσω του ΓΕΜΗ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ, τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον αιτούντα.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 10 Τίτλοι σπουδών του Υπεύθυνου της εγκατάστασης - α) Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανικού σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή β) Πτυχίο μηχανικού τεχνολογικής κατεύθυνσης των πιο πάνω ειδικοτήτων ή ισότιμο Πτυχίο σχολής της αλλοδαπής,. Η ισοτιμία του Διπλώματος ή του Πτυχίου αποδεικνύεται με Πράξη Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλοι σπουδών του Υπεύθυνου της εγκατάστασης - α) Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανικού σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή β) Πτυχίο μηχανικού τεχνολογικής κατεύθυνσης των πιο πάνω ειδικοτήτων ή ισότιμο Πτυχίο σχολής της αλλοδαπής,. Η ισοτιμία του Διπλώματος ή του Πτυχίου αποδεικνύεται με Πράξη Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 11 Αποδεικτικό τριετούς εμπειρίας του Υπεύθυνου Εγκατάστασης σε εγκαταστάσεις αναβατήρων. (Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη και βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή από αποδεικτικά παροχής υπηρεσιών). Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αποδεικτικό τριετούς εμπειρίας του Υπεύθυνου Εγκατάστασης σε εγκαταστάσεις αναβατήρων. (Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη και βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή από αποδεικτικά παροχής υπηρεσιών).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 12 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, το οποίο χορηγείται: α) στην ποινική διαδικασία και β) για έκδοση Διοικητικής Πράξης Δημόσιας Αρχής, όπου από το νόμο απαιτείται ως δικαιολογητικό. Η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη. Δυνατότητα να εκδώσουν ηλεκτρονικά αντίγραφα έχουν και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, στις περιπτώσεις που το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αποτελεί εκ του νόμου απαραίτητο δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση διοικητικής πράξης της αρμοδιότητάς τους. Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, ο ενδιαφερόμενος κλείνει ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθεί από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, το οποίο χορηγείται: α) στην ποινική διαδικασία και β) για έκδοση Διοικητικής Πράξης Δημόσιας Αρχής, όπου από το νόμο απαιτείται ως δικαιολογητικό. Η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη. Δυνατότητα να εκδώσουν ηλεκτρονικά αντίγραφα έχουν και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, στις περιπτώσεις που το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αποτελεί εκ του νόμου απαραίτητο δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση διοικητικής πράξης της αρμοδιότητάς τους. Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, ο ενδιαφερόμενος κλείνει ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθεί από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι ο προς έγκριση υπεύθυνος της εγκατάστασης δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Το δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφ’ όσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή, κατόπιν υποβολής αντιγράφου Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε., οφείλουν να διαθέτουν ισοδύναμα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους - μέλους με τα οποία βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 13 Ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης του φορέα της δραστηριότητας με τον Υπεύθυνο της εγκατάστασης. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης του φορέα της δραστηριότητας με τον Υπεύθυνο της εγκατάστασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 14 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Απόφαση

       Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 292 - 300 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας χιονοδρομικών κέντρων - Κεφάλαιο ΛΙ΄ Προσθήκη με τα άρθρα 99-108 του ν. 4926/2022 (Α΄82).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100082

      • Νόμος 13 4179 2013 175 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις χιονοδρομικών κέντρων. Τροποποιήσεις: - ν.4926/2022 (Α΄82) άρθρο 109 - Τροποποίηση του τίτλου και του πεδίου εφαρμογής - ν. 4875/2021 (Α΄250) άρθρο 45 - Τροποποίηση ως προς την προθεσμία προσκόμισης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων χιονοδρομικών κέντρων - ν. 4582/2018 (Α΄ 208) άρθρο 87 - Τροποποίηση άρθρου 13 του ν. 4179/2013 (προϋποθέσεις χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) για τα υφιστάμενα και εν λειτουργία χιονοδρομικά κέντρα) - ν. 4374/2016 (Α΄ 50) άρθρο 11 – Αντικατάσταση περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4179/2013 (προϋποθέσεις χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) για τα υφιστάμενα και εν λειτουργία χιονοδρομικά κέντρα) - Υ.Α. 22145/2014 (Β΄ 2887) - Τροποποίηση άρθρου 13 του ν. 4179/2013 (παράταση προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2α του άρθρου 13 και τροποποίηση προϋποθέσεων χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) για τα υφιστάμενα και εν λειτουργία χιονοδρομικά κέντρα) - ν. 4276/2014 (Α΄ 155) άρθρα 19 και 51 – Τροποποίηση άρθρου 13 του ν. 4179/2013 (προϋποθέσεις χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) για τα υφιστάμενα και εν λειτουργία χιονοδρομικά κέντρα).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100175

      • Νόμος 12 4002 2011 180 Α

       Περιγραφή Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού Τροποποιήσεις: - ν. 4688/2020 (Α΄ 101) παρ. 3 άρθρο 51- Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (αρμοδιότητες ΕΥΠΑΤΕ) - ν. 4179/2013 (Α΄ 175) άρθρο 14 – Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (μεταφορά ΕΥΠΑΤΕ από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού) - ν. 4070/2012 (Α΄ 82) άρθρο 148 - Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (αρμοδιότητες / στελέχωση πολεοδομικού γραφείου ΕΥΠΑΤΕ) - ν. 4030/2011 (Α΄ 249) άρθρο 46 - Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (αρμοδιότητες πολεοδομικού γραφείου ΕΥΠΑΤΕ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100180

      • Απόφαση 14015 2022 3739 Β

       Περιγραφή Καθορισμός προδιαγραφών ίδρυσης και κανονισμού λειτουργίας Χιονοδρομικών Κέντρων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220203739

      • Απόφαση 14807 2022 4134 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης έγκρισης λειτουργίας της δραστηριότητας χιονοδρομικών κέντρων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204134

      • 1 Παραλαβή αίτησης με φάκελο δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση παραλαμβάνεται από το Τμήμα Πρωτοκόλλου, πρωτοκολλείται και χρεώνεται στην αρμόδια Διεύθυνση.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος εξετάζει τα δικαιολογητικά του φακέλου ως προς την ορθότητα και την πληρότητά τους.

       Σημειώσεις Ο έλεγχος στον φάκελο αφορά στην πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, καθώς και στην τήρηση των προϋποθέσεων της νομοθεσίας για την υποβολή αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Πλήρης φάκελος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαπιστώνεται ότι ο φάκελος είναι πλήρης.

       Ναι Όχι


      • 4 Μη πλήρης φάκελος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ο αιτών ενημερώνεται μέσω τηλεφώνου, e-mail ή πρωτοκολλημένου εγγράφου για την ορθή συμπλήρωσή του και την επανυποβολή του φακέλου.

       Ναι Όχι


      • 5 Παραλαβή και πρωτοκόλληση συμπληρωματικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλει τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που ζητήθηκαν για την πληρότητα και ορθότητα του φακέλου, τα οποία πρωτοκολλούνται από το Τμήμα Πρωτοκόλλου και χρεώνονται στον αρμόδιο υπάλληλο από τον Διευθυντή της Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ).

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση έγκρισης λειτουργίας δραστηριότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται το σχέδιο διαπιστωτικής πράξης σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα συνημμένα στην αίτηση δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή - Πρωτοκόλληση εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο υπάλληλος υπογράφει ψηφιακά το έγγραφο, το χρεώνει στον προϊστάμενό του για υπογραφή, επιστρέφει στον συντάκτη και ανατίθεται στη Μονάδα Πρωτοκόλλησης του Υπουργείου για Αριθμό Πρωτοκόλλου.

       Όχι Όχι


      • 8 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας και διαβιβάζεται η Έγκριση Λειτουργίας.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.