Έγκριση πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3f01210f-9ced-47ba-b2ce-dc2d17ba6071 407921

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις έγκρισης πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού προκειμένου να διασφαλιστεί αφενός μεν, η επαγγελματική επάρκεια του ατόμου που καλείται να διδάξει στα Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αφετέρου δε, η υψηλή ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Επισημαίνεται, ότι η διαδικασία είναι διακριτή για κάθε διδακτικό αντικείμενο. Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΜΕΙ) διακρίνεται στις ακόλουθες βαθμίδες: 1. Eπιμελητές: νεοπροσληφθέντες κάτοχοι Πτυχίου. Έχουν δικαίωμα να διδάξουν μέχρι την τάξη της Κατωτέρας στα μουσικά όργανα, μέχρι 1ο έτος σε Σχολές 2ετούς φοίτησης (Ωδική, Ενοργάνωση, Αντίστιξη, Φυγή) μέχρι 2ο έτος στις Σχολές 3ετούς φοίτησης (Αρμονία) μέχρι 4ο έτος στη Βυζαντινή Μουσική. 2. Δάσκαλοι: νεοπροσληφθέντες κάτοχοι Διπλώματος. Έχουν δικαίωμα να διδάξουν μέχρι και Γ’ μέση στα όργανα, μέχρι το 3ο έτος στη Σύνθεση και μέχρι και 4ο έτος στη Βυζαντινή Μουσική. 3. Καθηγητές: Επιμελητές ή Δάσκαλοι, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πενταετή προϋπηρεσία (συνεχόμενη ή διακεκομμένη). Έχουν το δικαίωμα να διδάσκουν εκτός των άλλων και τις ανώτερες βαθμίδες σπουδών. Επίσης μόνο οι καθηγητές έχουν δικαίωμα να προτείνουν υποψηφίους για απολυτήριες εξετάσεις, να συμμετέχουν ως μέλη Επιτροπών Εισαγωγικών, Κατατακτηρίων και Απολυτηρίων Εξετάσεων και να υπογράφουν απολυτήριους τίτλους.

Η διαδικασία απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα (Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η προθεσμία υλοποίησης συνάγεται βάσει των όσων αναφέρονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ν 2690/1999, (άρθρο 4).

Η συνήθης πρακτική, επιτρέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός μιας εργάσιμης εβδομάδας από την υποβολή της αίτησης.

Η απόφαση εκδίδεται στην Ελληνική Γλώσσα. Το όνομα του μέλους εκπαιδευτικού προσωπικού ενδέχεται να αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες, όταν έχει άλλη υπηκοότητα από την ελληνική.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

Τίτλος

Διαβιβαστικό αίτημα, με την επωνυμία του Μουσικού Εκπαιδευτηρίου, υπογεγραμμένο από τον Δ/ντη του, για πρόταση έγκρισης πρόσληψης διδακτικού προσωπικού.

Σημειώσεις

Η κατάθεση της αίτησης μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά που παρατίθενται, αποστέλλονται στο Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης (ΤΜΕ) του ΥΠ.ΠΟ.Α. μέσω της Γραμματείας των ΜΕΙ και όχι από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Υπόδειγμα αίτησης μπορεί να αποσταλεί στο Μουσικό Εκπαιδευτήριο, μέσω e-mail από το Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εκπαιδευτικού Προσωπικού Μ. Ε. Ι.

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Έγκριση Πρόσληψης Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Βαθμίδα του Επιμελητή: 1. Τίτλος Σπουδών (Πτυχίο) 2. Δεν απαιτείται διδακτική προϋπηρεσία

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Έγκριση Πρόσληψης Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Βαθμίδα του Δασκάλου: 1. Τίτλος σπουδών (Δίπλωμα) 2. Δεν απαιτείται διδακτική προϋπηρεσία

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Έγκριση Πρόσληψης Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Βαθμίδα του Καθηγητή: 1. Τίτλοι σπουδών (Πτυχίο ή Δίπλωμα) 2. Τουλάχιστον 5 ετής διδακτική προϋπηρεσία

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο υποψήφιος/α, να έχει λευκό ποινικό μητρώο. Ειδικότερα: 1. Να μην έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 2. Να μην είναι υπόδικος λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης. 3. Να μην έχει παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα την τελευταία 5ετία. 4. Να μην έχει ασκηθεί σε βάρος του/της ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου κατοικίας τους, ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή της χώρας. 5. Να μην έχει απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά του/της.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Σε περίπτωση αλλοδαπής ιθαγένειας και υπηκοότητας, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να μας προσκομίζεται υποχρεωτικά άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 6 Εκπαιδευτικές Σε περίπτωση που τα τυπικά προσόντα προέρχονται από ίδρυμα του εξωτερικού, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών και αναγνώριση ή και αντιστοίχιση τίτλου από το ΔΟΑΤΑΠ

       Ναι Ναι

      • 7 Διοικητικές Τα Δημοτικά Ωδεία και οι Δημοτικές Μουσικές Σχολές πρέπει να υποβάλουν και απόφαση του ΔΣ τους αναφερομένη στην ονομαστική πρόσληψη του εκπαιδευτικού προσωπικού.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση του ΔΣ των Δημοτικών Ωδείων και Δημοτικών Μουσικών Σχολών, αναφερομένη στην ονομαστική πρόσληψη του εκπαιδευτικού προσωπικού. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Απόφαση του ΔΣ των Δημοτικών Ωδείων και Δημοτικών Μουσικών Σχολών, αναφερομένη στην ονομαστική πρόσληψη του εκπαιδευτικού προσωπικού.


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 εκ μέρους του ενδιαφερομένου, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει το εξής κείμενο: 1. Δεν έχω καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 2. Δεν είμαι υπόδικος λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης. 3. Δεν έχω παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα την τελευταία 5ετία. 4. Δεν έχει ασκηθεί σε βάρος μου ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου κατοικίας μου, ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή της χώρας. 5. Δεν έχω απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά μου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 εκ μέρους του ενδιαφερομένου, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει το εξής κείμενο: 1. Δεν έχω καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 2. Δεν είμαι υπόδικος λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης. 3. Δεν έχω παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα την τελευταία 5ετία. 4. Δεν έχει ασκηθεί σε βάρος μου ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου κατοικίας μου, ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή της χώρας. 5. Δεν έχω απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά μου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης, μπορεί να αποσταλεί, μέσω e-mail, από το Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.ΠΟ.Α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 εκ μέρους του ενδιαφερομένου, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει το εξής κείμενο: Eπιθυμώ να εγκριθεί η πρόσληψή μου ως ....... (πχ Επιμελητής Βιολιού) Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 εκ μέρους του ενδιαφερομένου, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει το εξής κείμενο:

       Eπιθυμώ να εγκριθεί η πρόσληψή μου ως ....... (πχ Επιμελητής Βιολιού)
       

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η Υπεύθυνη Δήλωση περί ποινικού μητρώου ( δικαιολογητικό με α/α/3) καθώς και η Υπεύθυνη Δήλωση περί προσδιορισμού της ιδιότητας/βαθμίδας (δικαιολογητικό με α/α/4) μπορούν να κατατεθούν στο ίδιο έντυπο Υ.Δ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών (Πτυχία και Διπλώματα) Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών (Πτυχία και Διπλώματα)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Σε πολλές περιπτώσεις ο αιτών απαλλάσσεται της υποχρέωσης υποβολής τίτλου σπουδών, όταν το αντίγραφο του Τίτλου Σπουδών υπάρχει στο αρχείο του Τμήματος Μουσικής Εκπαίδευσης (ΤΜΕ) του ΥΠ.ΠΟ.Α. Αυτό συμβαίνει συνήθως στις περιπτώσεις που το αίτημα αφορά σε αναβάθμιση του μέλους εκπαιδευτικού προσωπικού από Επιμελητή ή Δάσκαλο, σε Καθηγητή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 5 Αναγνώριση ή και αντιστοίχιση τίτλου από το ΔΟΑΤΑΠ και επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών, σε περίπτωση που τα τυπικά προσόντα προέρχονται από ίδρυμα του εξωτερικού. Αποδεικτικό σπουδών

       Αναγνώριση ή και αντιστοίχιση τίτλου από το ΔΟΑΤΑΠ και επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών, σε περίπτωση που τα τυπικά προσόντα προέρχονται από ίδρυμα του εξωτερικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 6 Σε περίπτωση αλλοδαπής ιθαγένειας και υπηκοότητας, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να μας προσκομίζεται υποχρεωτικά άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Άδεια διαμονής

       Σε περίπτωση αλλοδαπής ιθαγένειας και υπηκοότητας, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να μας προσκομίζεται υποχρεωτικά άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/polites-allon-kraton/khoregese-adeias-diamones-gia-exairetikous-logous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 4178

      • 7 Σε περίπτωση αλλοδαπής ιθαγένειας και υπηκοότητας, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να μας προσκομίζεται υποχρεωτικά άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Άδεια εργασίας

       Σε περίπτωση αλλοδαπής ιθαγένειας και υπηκοότητας, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να μας προσκομίζεται υποχρεωτικά άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 9197

      • 8 Βεβαίωση Προϋπηρεσίας σε Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΜΕΙ) Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Βεβαίωση Προϋπηρεσίας σε Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΜΕΙ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Η Βεβαίωση προϋπηρεσίας χορηγείται από τη Γραμματεία του κάθε Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΜΕΙ). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εκπαιδευτικός είχε εργαστεί στο παρελθόν σε ΜΕΙ, το οποίο δεν είναι πλέον ενεργό, αλλά έχει αναστείλει τη λειτουργία του, τότε η Βεβαίωση Προϋπηρεσίας χορηγείται από το Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.ΠΟ.Α. υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν τα Πρακτικά των Απολυτηρίων Εξετάσεων στο αρχείο της Υπηρεσίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • Βασιλικό Διάταγμα 53 11.11.1957 Β.Δ. (ΦΕΚ 229/Α/11.11.57) 1957 229 Α

       Περιγραφή Το από 11.11.1957 Β.Δ. (ΦΕΚ 229/Α/11.11.57) «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19570100229

      • Βασιλικό Διάταγμα 16 Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/1966) 1966 7 Α

       Περιγραφή Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων α.16: Προσόντα διδακτικού προσωπικού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19660100007

      • Υπουργική Απόφαση 11 ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33990/31.8.1987 (ΦΕΚ 500/Β/16.9.1987) 1987 500 Β

       Περιγραφή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33990/31.8.1987 (ΦΕΚ 500/Β/16.9.1987) «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κρουστών»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870200500

      • Υπουργική Απόφαση 14 ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33991/31.8.1987 (ΦΕΚ 500/Β/16.9.1987) 1987 500 Β

       Περιγραφή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33991/31.8.1987 (ΦΕΚ 500/Β/16.9.1987) «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κλαβικύμβαλου (τσέμπαλο)»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870200500

      • Υπουργική Απόφαση 13 ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33992/31.8.1987 (ΦΕΚ 500/Β/16.9.1987) 1987 500 Β

       Περιγραφή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33992/31.8.1987 (ΦΕΚ 500/Β/16.9.1987) «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κλασικής κιθάρας»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870200500

      • Υπουργική Απόφαση 17 ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85303/31.8.2007 (ΦΕΚ 1913/Β/14.9.2007) 2007 1913 Β

       Περιγραφή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85303/31.8.2007 (ΦΕΚ 1913/Β/14.9.2007) «Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Σαξοφώνου»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201913

      • Υπουργική Απόφαση 8 ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85301/31.8.2007 (ΦΕΚ 1913/Β/14.9.2007) 2007 1913 Β

       Περιγραφή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85301/31.8.2007 (ΦΕΚ 1913/Β/14.9.2007) «Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Χορωδίας»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201913

      • Υπουργική Απόφαση 9 Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/22328/10.3.2009 (ΦΕΚ 530/Β/23.3.2009) 2009 530 Β

       Περιγραφή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/22328/10.3.2009 (ΦΕΚ 530/Β/23.3.2009) «Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Ορχήστρας».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090200530

      • 1 Ο Διευθυντής/ντρια του Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΜΕΙ) καταθέτει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.


       Περιγραφή Η αίτηση αποστέλλεται από τη Γραμματεία του ΜΕΙ, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

       Όχι Όχι


      • 2 Ο εισηγητής/τρια του ΤΜΕ, ελέγχει αν ο αιτών/αιτούσα, πληροί τις προϋποθέσεις έγκρισης πρόσληψης στην ανάλογη -σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα και την προϋπηρεσία του αιτούντος- βαθμίδα.       Όχι Όχι


      • 3 Ο Εισηγητής/τρια, συντάσσει Απόφαση (έγκρισης ή απόρριψης του αιτήματος) με συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί       Όχι Όχι


      • 4 Ο εισηγητής/τρια, προωθεί την απόφαση προς υπογραφή στον Προϊστάμενο/Προϊσταμένη του Τμήματος Μουσικής Εκπαίδευσης (ΤΜΕ)       Όχι Όχι


      • 5 Η απόφαση προωθείται στο πρωτόκολλο για να γίνει ακριβές αντίγραφο       Όχι Όχι


      • 6 Η απόφαση γίνεται ακριβές αντίγραφο και υπογράφεται ψηφιακά       Όχι Όχι


      • 7 Η απόφαση αποστέλλεται από τον εισηγητή/τρια μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στη Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΜΕΙ)


       Περιγραφή Η απόφαση (αφού υπογραφεί ψηφιακά και γίνει ακριβές αντίγραφο) αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΜΕΙ)

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.