Έγκριση ταξινόμησης μεταβιβαζόμενων οχημάτων Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού που δεν εκτελούν μεταφορικό έργο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd9c06d81-304f-41b4-a157-9032a605091f 181054

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9 έως 12 + (
1
)

Κόστος

260 €

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση έγκρισης ταξινόμησης μηχανοκίνητων οχημάτων ειδικής χρήσης-ειδικού σκοπού που δεν εκτελούν μεταφορικό έργο καθώς και για τη τη διαδικασία ταξινόμησης από τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας για την μεταβίβαση των ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων της ίδιας κατηγορίας. Απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34)


Παρατηρήσεις

Όχημα ειδικής χρήσης-ειδικού σκοπού: όχημα που προορίζεται για λειτουργία η οποία απαιτεί ειδική διαρρύθμιση του αμαξώματος ή/και ειδικό εξοπλισμό.

Ο κύριος (ιδιοκτήτης) του οχήματος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού καταθέτει στην ΔΤΟ τα προβλεπόμενα από την Υ.Α. 42610/2341.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να συντάσσονται και να υπογράφονται από διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό πανεπιστημιακού τομέα, ή πτυχιούχο μηχανολόγο μηχανικό τεχνολογικού τομέα, ή άλλης ειδικότητας διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών που δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - & Δήλωση Μηχανικού.

Σημειώσεις

Αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης ταξινόμησης πρωτοταξινομούμενων μεταβιβαζόμενων οχημάτων Ειδικής Χρήσης-Ειδικού

Σκοπού που δεν εκτελούν μεταφορικό έργο, όπου θα δηλώνεται και ο Μηχανικός που ανέλαβε την σύνταξη του τεχνικού υπομνήματος και της τεχνικής μελέτης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II της Υ.Α. 42610/2341/20 (ΦΕΚ 3225/Β/26-8-2020). Ο Μηχανικός θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μηχανικών που έχει δημιουργηθεί απο την ΔΤΟ.

Ταυτοποίηση του αιτούντα μέσω ταυτοποιητικού εγγράφου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Άιτηση επανάληψης του ελέγχου του οχήματος.
    
    Σε περίπτωση διαφωνίας του ενδιαφερόμενου με τα αποτελέσματα του πρακτικού Επιθεώρησης (Πρακτικό Ελέγχου) μπορεί με αίτηση του προς την ΔΤΟ να ζητήσει τον έλεγχο του οχήματος από Ειδική Επιτροπή Ελέγχου, η οποία ορίζεται από τον Διευθυντή της ΔΤΟ. Εάν ο Διευθυντής της ΔΤΟ μετά την εξέταση της αίτησης αποφασίσει τον επανέλεγχο του οχήματος ορίζει επιτροπή καθώς και τον τόπο και χρόνο του επανελέγχου.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση έγκρισης ταξινόμησης μεταβιβαζόμενων οχημάτων Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού που δεν εκτελούν μεταφορικό έργο


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Τεχνικές Όχημα ειδικής χρήσης-ειδικού σκοπού»: όχημα που προορίζεται για λειτουργία η οποία απαιτεί ειδική διαρρύθμιση του αμαξώματος ή/και ειδικό εξοπλισμό. Τα οχήματα Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού αναγράφονται στο Παράρτημα Ι της Υ.Α. 42610/2341 «Κατάλογος Υποκατηγοριών Οχημάτων Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού που ταξινομούνται ως ΜΕ», όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει .

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Κάθε συγκεκριμένο όχημα πρέπει να συμμορφώνεται με τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στην Υ.Α. 42610/2341.

       Όχι Όχι

      • 3 Επαγγελματικές Τα δικαιολογητικά πρέπει να συντάσσονται και να υπογράφονται από διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό πανεπιστημιακού τομέα, ή πτυχιούχο μηχανολόγο μηχανικό τεχνολογικού τομέα, ή άλλης ειδικότητας διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών που δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο, κατατίθενται διαχωρισμένα σε υποφακέλλους σύμφωνα με την αρίθμηση που περιλαμβάνεται στον αναφερόμενο σύνδεσμο.

       Όχι Όχι

      • 1 Οχήματα κατηγορίας M1,N1,Ο1,Ο2 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2823

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 2 Οχήματα κατηγορίας Μ2,Μ3,Ν2,Ν3,Ο3,Ο4 160 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2825

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 1 Άδεια κυκλοφορίας (Από χώρα ΕΕ). Άδεια

       Άδεια κυκλοφορίας (Από χώρα ΕΕ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 2 Αποδεικτικά εισαγωγής Αποδεικτικό

       Αποδεικτικά εισαγωγής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποδεικτικά εισαγωγής: Πιστοποιητικό ταξινόμησης οχήματος και αποδεικτικό κατοχής του οχήματος σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 3 Τεχνικό υπόμνημα οχήματος Τεχνικό υπόμνημα

       Τεχνικό υπόμνημα οχήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τεχνικό υπόμνημα οχήματος: Θα περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή του οχήματος και θα είναι συντεταγμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος III της Υ.Α. 42610/2341/20 (ΦΕΚ 3225/Β/26-8-2020) ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος. Στο τεχνικό υπόμνημα θα προστίθενται τα ειδικά στοιχεία που σχετίζονται με την κατηγορία του οχήματος. Όταν αναφέρονται μεγέθη ο Μηχανικός που ανέλαβε την σύνταξη του τεχνικού υπομνήματος θα αναφέρει και τις μέγιστες ανοχές που επιτρέπεται να μετρηθούν στο νέο όχημα σε ποσοστό (%). Οι τιμές των ανοχών δεν θα υπερβαίνουν τις τιμές που αναφέρονται στις διατάξεις της υπ’ αρ. 67546/3300/03 υπουργικής απόφασης (Β΄1687). Θα συνοδεύεται από φωτογραφίες της εμπρόσθιας όψης και της οπίσθιας όψης του οχήματος από γωνία ¾ με τον απαιτούμενο εξοπλισμό του εγκατεστημένο καθώς και φανό (φάρο) με κίτρινο αναλάμπον φως, τρίγωνο βραδυπορίας (εάν απαιτείται) καθώς και όπου απαιτείται οι ειδικές πινακίδες αναγνώρισης. Φωτογραφίες του χαραγμένου αριθμού πλαισίου και του πινακιδίου του κατασκευαστή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2876

      • 4 Τεχνική μελέτη Τεχνική μελέτη

       Τεχνική μελέτη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τεχνική μελέτη, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων υπολογισμών σύμφωνα με την παράγραφο 5. του άρθρου 4 της Υ.Α. 42610/2341/20 (ΦΕΚ 3225/Β/26-8-2020)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1439

      • 5 Αποτυπώματα του αριθμού πλαισίου και του ειδικού εξοπλισμού του. Δείγμα

       Αποτυπώματα του αριθμού πλαισίου και του ειδικού εξοπλισμού του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποτυπώματα του χαραγμένου στο πλαίσιο του αριθμού πλαισίου του οδικού οχήματος και του ειδικού εξοπλισμού του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4999

      • 6 Υπεύθυνη δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του Μηχανικού που δηλώθηκε από τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, όπου θα δηλώνεται ότι κατέγραψε τα στοιχεία του οχήματος, ότι σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα συνέταξε την τεχνική μελέτη καθώς και ότι συγκέντρωσε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν παραβιάζονται οι διατάξεις του ΚΟΚ και ότι το όχημα είναι ασφαλές για κυκλοφορία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Ζυγολόγια οχήματος Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Ζυγολόγια οχήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ζυγολόγια του κάθε άξονα αλλά και του συνόλου του οχήματος με τον εξοπλισμό του οχήματος εγκατεστημένο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 8 Πιστοποίηση ύπαρξης Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (ΣΑΠ) Πιστοποιητικό

       Πιστοποίηση ύπαρξης Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (ΣΑΠ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποίηση ύπαρξης Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (ΣΑΠ), σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 28366/2098/06 υπουργική απόφαση (Β΄ 441), όπως ισχύει (εάν το όχημα φέρει).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8619

      • 9 Βεβαίωση ταχογράφου και περιοριστή ταχύτητας Βεβαίωση

       Βεβαίωση ταχογράφου και περιοριστή ταχύτητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όπου απαιτείται (εάν το όχημα φέρει ταχογράφο ή και περιοριστή ταχύτητας).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 9703

      • 10 Πιστοποιητικό ανυψωτικού. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ανυψωτικού.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Σε περιπτώσεις οχημάτων εφοδιασμένων με ανυψωτικό μηχανισμό, απαιτείται και η υποβολή του πιστοποιητικού ανυψωτικού σε ισχύ, αναγράφοντας την πιστοποιηθείσα ανυψωτική ικανότητα και το αντίστοιχο ύψος ανάλογα με την κατηγορία του μηχανισμού. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπό στοιχεία Β1/3749/3103/2008 υπουργικής απόφασης «Έκδοση αδειών κυκλοφορίας γερανοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων» (Β΄ 1405).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8619

      • 11 Ειδικό τέλος έκδοσης έγκρισης. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Ειδικό τέλος έκδοσης έγκρισης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε ειδικό τέλος έκδοσης έγκρισης όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της υπ΄ αρ. 8913/1089/2013(Β΄501) κοινής υπουργικής απόφασης περί τελών έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων ανάλογα με το όχημα και το είδος της εκδιδόμενης έγκρισης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 12 Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ). Πρακτικό

       Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ) για την κατηγορία του οχήματος στο οποίο δεν έχουν σημειωθεί Σοβαρές ή Επικίνδυνες ελλείψεις το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Γ της υπ΄ αρ. οικ. 19111/192/2019 υπουργική απόφαση (Β΄ 1003).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 13 Λοιπά δικαιολογητικά. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Λοιπά δικαιολογητικά.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: O ενδιαφερόμενος καταθέτει οποιοδήποτε άλλο επιπλέον δικαιολογητικό απαιτείται κατά την κρίση της υπηρεσίας που ενδεχόμενα απαιτείται από την φύση της ειδικής χρήσης ή της ιδιαιτερότητας του οχήματος. Τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος (όπως φωτογραφίες, σχέδια, αποτυπώματα πιστοποιητικά κ.λπ.) καθώς και το τεχνικό υπόμνημα μαζί με την μελέτη του οχήματος θα κατατίθενται και με ηλεκτρονικό αρχείο, σε οπτικό μέσο (CD-DVD), με την κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών. Θα συμπληρώνονται δείγμα άδειας κυκλοφορίας ΜΕ καθώς και δείγμα άδειας κυκλοφορίας οδικού οχήματος που ταξινομείται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος IV της παρούσας μαζί με τις επεξηγήσεις των κωδικών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 9102

      • Υπουργική Απόφαση 42610/2341 2020 3525 Β

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης ταξινόμησης μηχανοκίνητων οχημάτων Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού που δεν εκτελούν μεταφορικό έργο και διαδικασία ταξινόμησης από τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203525

      • 1 Υποβολή αιτήσεως

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο κύριος (ιδιοκτήτης) του οχήματος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού καταθέτει στην ΔΤΟ αίτηση και τα προβλεπόμενα από την Υ.Α. 42610/2341 δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση αιτήματος σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος του φακέλου ώστε να διαπιστωθεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων της Υ.Α. 42610/2341.

       Όχι Όχι


      • 5 Δεύσμευση παραβόλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 6 Εντολή ελέγχου στην Διεύθυνση Μεταφορών που αιτείται ο ενδιαφερόμενος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων μετά τον έλεγχο όλου του φακέλου και εφόσον ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Υ.Α. 42610/2341, διαβιβάζει εντολή ελέγχου στην Διεύθυνση Μεταφορών που αιτείται ο ενδιαφερόμενος, για την εξακρίβωση των στοιχείων του οχήματος.

       Όχι Όχι


      • 7 Υποβολή αιτήσεως λοιπών δικαιολογητικών και καταβολής του τέλους διενέργειας ειδικού τεχνικού ελέγχου απο τον εδιαφερόμενο στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος στοιχείων - δικαιολογητικών απο την Διεύθυνση Μεταφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και την επάρκεια των προτεινόμενων ελέγχων.

       Όχι Όχι


      • 9 Ενημερώση ενδιαφερόμενου και ΔΤΟ για τον προγραμματισμό της διενέργειας του ελέγχου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ενημερώνει εγκαίρως τον ενδιαφερόμενο και την ΔΤΟ για τον προγραμματισμό της διενέργειας του ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 10 Έλεγχος του οχήματος απο Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο έλεγχος του οχήματος αποτελείται από δύο διακριτά στάδια. α. Έλεγχος σύμφωνα με τα στοιχεία ελέγχου και τα κριτήρια καταλληλότητας που εφαρμόζονται στον περιοδικό τεχνικό έλεγχο της κατηγορίας του οχήματος. Όπου κάποιος έλεγχος δεν είναι εφικτός, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ή η Yπηρεσία Τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) θα πρέπει να το τεκμηριώνει. Για τον έλεγχο αυτό απαιτείται καταβολή του αντίστοιχου τέλους διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου. β. Ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με την εντολή ελέγχου της υπηρεσίας καθώς και επαληθευτική ζύγιση στο όχημα, του αρχικού ζυγολογίου που υποβλήθηκε ως δικαιολογητικό, ανά άξονα και στο σύνολό του, με τη δεξαμενή καυσίμου (εφόσον διαθέτει) πλήρη. Εάν το όχημα είναι εφοδιασμένο με δεξαμενές νερού, η ζύγιση διενεργείται με αυτές κενές. Στο πρακτικό επιθεώρησης (πρακτικό ελέγχου) να καταγραφεί στο χώρο των παρατηρήσεων η κατάσταση του εξοπλισμού (πχ Μέτρια, Καλή, Άριστη κ.λπ.).

       Όχι Όχι


      • 11 Έκδοση πρακτικού επιθεώρησης απο Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει πρακτικό επιθεώρησης (πρακτικό ελέγχου) εις τριπλούν, που υπογράφεται από τον διενεργήσαντα τον έλεγχο και τον προϊστάμενο της υπηρεσίας εφόσον: α. Στο Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ) δεν έχουν σημειωθεί Σοβαρές ή Επικίνδυνες ελλείψεις. β Κατά τον έλεγχο σύμφωνα με την εντολή ελέγχου δεν υπάρχουν ουσιώδεις παρατηρήσεις. Ως ουσιώδης παρατήρηση λαμβάνεται οποιοδήποτε «ΟΧΙ» σημειωθεί στον πίνακα ελέγχου, παραβίαση των άρθρων του ΚΟΚ ή λοιπών ισχυουσών διατάξεων.

       Σημειώσεις Ένα αντίγραφο παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο, ένα διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στην ΔΤΟ με αντίγραφο των παραπάνω δικαιολογητικών και το τρίτο παραμένει στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν εκδίδεται πρακτικό επιθεώρησης και ενημερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος και η ΔΤΟ όπου αποστέλλεται η υπογεγραμμένη με τις παρατηρήσεις απορριπτική Εντολή Ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 12 Αποστολή από Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών στην Δ.Τ.Ο. του πρακτικού επιθεώρησης και λοιπά δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ένα αντίγραφο του πρακτικού επιθεώρησης (πρακτικό ελέγχου) διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στην ΔΤΟ με αντίγραφο των παραπάνω δικαιολογητικών. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν εκδίδεται πρακτικό επιθεώρησης και ενημερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος και η ΔΤΟ όπου αποστέλλεται η υπογεγραμμένη με τις παρατηρήσεις απορριπτική Εντολή Ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 13 Έλεγχος στοιχείων - δικαιολογητικών απο την Δ.Τ.Ο. και σύνταξη σχεδίου Έγκρισης Ταξινόμησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ΔΤΟ μετά την ηλεκτρονική παραλαβή των ανωτέρω δικαιολογητικών από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και τον έλεγχό τους, εφόσον δεν συντρέχουν επιπλέον λόγοι απόρριψης, συντάσσει το σχέδιο της έγκρισης ταξινόμησης.

       Όχι Όχι


      • 14 Ιεραρχική υπογραφή σχεδίου σχεδίου Έγκρισης Ταξινόμησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 15 Αποστολή της Έγκρισης ταξινόμησης στην αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας και στον ενδιαφερόμενο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ΔΤΟ εκδίδει την έγκριση ταξινόμησης κοινοποιώντας την στην αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.