Έγκριση της Άσκησης του Επαγγέλματος του Μεσίτη Ακινήτων και Εγγραφής στο Μητρώο του Επιμελητηρίου και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση659fa2f6-6691-4a3c-81b0-c6c1f38461f7 822764 Real Estate Agents

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση της Άσκησης του Επαγγέλματος του Μεσίτη Ακινήτων και Εγγραφής στο Μητρώο του Επιμελητηρίου και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και απευθύνεται σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, να παρέχουν υπηρεσίες μεσιτείας επί ακινήτων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή αίτησης


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του νόμου 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/ 03-05-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του νόμου 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-02-2004).

    NACE

    • 66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγραφή Φυσικού ή Νομικού Προσώπου στο Μητρώο Μεσιτών Ακινήτων

      Επίσημος τίτλος

      Μεσίτες Ακινήτων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1, N2

       ,,,,,,,,


      • 1 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών ή όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δεν έχει καταδικαστεί και δεν είναι υπόδικος για κακούργημα ή για πλημμέλημα για τα αδικήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, έκδοσης ακάλυπτης επιταγής ή για κάποιο από τα εγκλήματα περί το νόμισμα.

       Όχι Όχι

      • 2 Δικαστικές Ο αιτών ή όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δεν έχει υποβληθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Ο αιτών ή όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του να είναι απόφοιτος Λυκείου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής.

       Όχι Όχι

      • 4 Φορολογικές Η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας ακινήτων πρέπει να περιλαμβάνεται στον καταστατικό σκοπό του νομικού προσώπου (όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο).

       Όχι Όχι

      • 5 Φορολογικές Εναλλακτικά των ανωτέρω, όταν ο αιτών είναι αναγνωρισμένος μεσίτης ακινήτων από άλλο Κράτος μέλος της ΕΕ / ΕΟΧ και εγκατεστημένος σε αυτό, υποβάλλει μόνο: Βεβαίωση εγγραφής σε μητρώο ή άλλη αρμόδια αρχή ή επαγγελματική οργάνωση, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης του.

       Ναι Ναι

      • 1 Ταυτότητα ή διαβατήριο για πολίτες κρατών μελών της ΕΕ ή του ΕΟΧ και επιπλέον, άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα ή άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ταυτότητα ή διαβατήριο για πολίτες κρατών μελών της ΕΕ ή του ΕΟΧ και επιπλέον, άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα ή άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Απλό φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής (για φυσικά πρόσωπα ή νομίμου εκπροσώπους νομικών προσώπων). Αποδεικτικό σπουδών

       Απλό φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής (για φυσικά πρόσωπα ή νομίμου εκπροσώπους νομικών προσώπων).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Καταστατικό της εταιρείας με τυχόν τροποποιήσεις του, τα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρησης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας ή του ΓΕΜΗ. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό της εταιρείας με τυχόν τροποποιήσεις του, τα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρησης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας ή του ΓΕΜΗ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 4 Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 9224

      • 5 Άδεια διαμονής και εργασίας για υπηκόους τρίτων χωρών Άδεια διαμονής

       Άδεια διαμονής και εργασίας για υπηκόους τρίτων χωρών       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 4178

      • 6 Yπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 που θα αναγράφει: Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Α) «δεν έχω τεθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση». Β) «δεν έχω καταδικαστεί ή δεν είμαι υπόδικος για κακούργημα ή για πλημμέλημα για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, έκδοσης ακάλυπτης επιταγής ή για κάποιο από τα εγκλήματα περί το νόμισμα.» Γ) «εξουσιοδοτώ το Ε.Ε.Α. όπως κατ’ εντολή και για λογαριασμό μου αιτηθεί και παραλάβει από την αρμόδια αρχή τα πιστοποιητικά που αφορούν τις ως άνω δηλώσεώς μου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Yπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 που θα αναγράφει:

       Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Α) «δεν έχω τεθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση». Β) «δεν έχω καταδικαστεί ή δεν είμαι υπόδικος για κακούργημα ή για πλημμέλημα για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, έκδοσης ακάλυπτης επιταγής ή για κάποιο από τα εγκλήματα περί το νόμισμα.» Γ) «εξουσιοδοτώ το Ε.Ε.Α. όπως κατ’ εντολή και για λογαριασμό μου αιτηθεί και παραλάβει από την αρμόδια αρχή τα πιστοποιητικά που αφορούν τις ως άνω δηλώσεώς μου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 197-204 4072 2012 86 Α

       Περιγραφή Άρθρα 197 - 204 Προϋποθέσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100086

      • Νόμος 4093 2012 222 Α

       Περιγραφή Καταργείται η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 197 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86). Καταργείται η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 198 του ν. 4072/2012 και η περίπτωση ε΄ αναριθμείται σε δ΄ αντίστοιχα. Καταργείται το άρθρο 199 του άρθρου 4072/2012

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/167 2013 30 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) της διαδικασίας άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη ακινήτων και εγγραφής στο μητρώο του οικείου Επιμελητηρίου και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200030

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στο πρωτόκολλο του Επιμελητηρίου της έδρας του, έντυπα ή ηλεκτρονικά την αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που υποβάλλεται έντυπα απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου ή η νόμιμη εξουσιοδότηση του ατόμου που υποβάλλει την αίτηση. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση και Προώθηση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά, παραλαμβάνεται, πρωτοκολλείται και προωθείται στο Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου.

       Σημειώσεις Το συγκεκριμένο βήμα εκτελείται από το Τμήμα Μητρώου.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος ορθότητας και πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αν διαπιστωθεί έλλειψη ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων.

       Σημειώσεις Το συγκεκριμένο βήμα εκτελείται από το Τμήμα Μητρώου.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη απόφασης ένταξης στο μητρώο και στο ΓΕΜΗ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον, ο φάκελος είναι πλήρης ο υπάλληλος συντάσσει απόφαση ένταξης στο μητρώο και στο ΓΕΜΗ και την προωθεί για υπογραφή από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Μητρώου.

       Σημειώσεις Το συγκεκριμένο βήμα εκτελείται από το Τμήμα Μητρώου.

       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου υπογράφει την απόφαση ένταξης στο μητρώο και στο ΓΕΜΗ.

       Όχι Όχι


      • 8 Εγγραφή του αιτούντα στο Μητρώο Μεσιτών Ακινήτων και στο ΓΕΜΗ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Μητρώου εγγράφει τον αιτούντα στο Μητρώο Μεσιτών Ακινήτων και στο ΓΕΜΗ.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.