Έγκριση τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) των κατηγοριών οχημάτων Μ-Ν-Ο του Κανονισμού (ΕΕ) 858/2018

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5e345a43-dffe-49bf-8816-5b249d285f76 519345

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

13 έως 14

Κόστος

Από 200 έως 1.600 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση έγκρισης τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) των κατηγοριών οχημάτων Μ-Ν-Ο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/8582018 και αποτελεί προϋπόθεση για την πρώτη ταξινόμηση κάθε καινούργιου οχήματος που τίθεται σε κυκλοφορία στην (ΕΕ), για κάθε τύπο οχήματος. Η έγκριση τύπου πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858, καθώς και στους εκτελεστικούς και εφαρμοστικούς κανονισμούς αυτού, και την ΚΥΑ αριθμ. οικ. 54795/2971/20. Απευθύνεται σε πολίτες και σε νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έναρξης διαδικασίας έγκρισης τύπου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος IX της Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ. 54795/2971/20 (Β 5946).

Σημειώσεις

Η Ορισμένη Τεχνική Υπηρεσία υποβάλλει στη Δ.Τ.Ο. δήλωση έναρξης της διαδικασίας έγκρισης επισυνάπτοντας την αίτηση . Η ημερομηνία εισαγωγής της ανωτέρω δήλωσης στη Δ.Τ.Ο. λογίζεται ως η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας. Η Τεχνική Υπηρεσία ενημερώνει τη Δ.Τ.Ο. το συντομότερο δυνατό, σχετικά με την τοποθεσία, τη μέρα και την ώρα που πρόκειται να διεξαχθούν οι επιθεωρήσεις, καθώς και το όνομα του επιθεωρητή που θα τις διεξάγει. Σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος IX της Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ. 54795/2971/20 (Β 5946).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση έγκρισης τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) των κατηγοριών οχημάτων Μ-Ν-Ο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/8582018

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Τεχνικές Κάθε τύπος οχήματος, κατηγορίας Μ(επιβατικά), Ν(φορτηγά) & Ο(ρυμουλκούμενα), όπως αυτές κατηγοριοποιούνται στο άρθρο 4 και στο Μέρος Γ του Παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858, πρέπει να συμμορφώνεται με τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τις τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται στην κυα με αρ. οικ. 54795/2971/20 (Β 5946) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/858.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Συνολική καθυστέρηση στη χορήγηση της έγκρισης που υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, και για την οποία ευθύνεται ο αιτών, έχει αποτέλεσμα την ακύρωση και αρχειοθέτηση της αίτησης και την υποχρέωση του κατασκευαστή για την υποβολή νέας αίτησης.

       Όχι Όχι

      • 1 Χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΕ ή εθνική & μικρής σειράς για οχήματα κατηγορίας M1,N1,Ο1,Ο2 200 € - 1000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2756

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΕ ή εθνική & μικρής σειράς για οχήματα κατηγορίας M2,Μ3,N2,Ν3,Ο3,Ο4 320 € - 1600 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2757

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 3 Χορήγηση συμπλήρωσης έγκρισης τύπου ΕΕ ή εθνική & μικρής σειράς για οχήματα κατηγορίας M1,N1,Ο1,Ο2 200 € - 1000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2761

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 4 Χορήγηση συμπλήρωσης έγκρισης τύπου ΕΕ ή εθνική & μικρής σειράς για οχήματα κατηγορίας M2,Μ3,N2,Ν3,Ο3,Ο4 320 € - 1600 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2765

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 5 Χορήγηση επέκτασης έγκρισης τύπου ΕΕ ή εθνική & μικρής σειράς για οχήματα κατηγορίας M1,N1,Ο1,Ο2 200 € - 1000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2762

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 6 Χορήγηση επέκτασης έγκρισης τύπου ΕΕ ή εθνική & μικρής σειράς για οχήματα κατηγορίας M2,Μ3,N2,Ν3,Ο3,Ο4 320 € - 1600 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2766

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 7 Χορήγηση διόρθωσης έγκρισης τύπου ΕΕ ή εθνική & μικρής σειράς για οχήματα κατηγορίας M1,N1,Ο1,Ο2 200 € - 1000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2763

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 8 Χορήγηση διόρθωσης έγκρισης τύπου ΕΕ ή εθνική & μικρής σειράς για οχήματα κατηγορίας M2,Μ3,N2,Ν3,Ο3,Ο4 320 € - 1600 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2767

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 9 Χορήγηση τροποποίησης έγκρισης τύπου ΕΕ ή εθνική & μικρής σειράς για οχήματα κατηγορίας M1,N1,Ο1,Ο2 200 € - 1000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2764

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 10 Χορήγηση τροποποίησης έγκρισης τύπου ΕΕ ή εθνική & μικρής σειράς για οχήματα κατηγορίας M2,Μ3,N2,Ν3,Ο3,Ο4 320 € - 1600 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2768

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 1 Αντίγραφο της Άδειας λειτουργίας και λοιπά δικαιολογητικά του κατασκευαστή Άδεια

       Αντίγραφο της Άδειας λειτουργίας και λοιπά δικαιολογητικά του κατασκευαστή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: 1. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της μονάδας κατασκευής και των μονάδων συναρμολόγησης (εφόσον υπάρχουν) από την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, στην οποία φαίνεται ότι το πεδίο δραστηριότητάς της περιλαμβάνει τα κατασκευαζόμενα οχήματα. Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατοχής άδειας λειτουργίας, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια παραπάνω Διεύθυνση. 2. Πρόσφατη (έως ενός έτους) βεβαίωση από την αρχή έκδοσης της ανωτέρω άδειας λειτουργίας ότι αυτή δεν έχει μεταβληθεί ή ανακληθεί. Η παρούσα βεβαίωση δεν απαιτείται εφόσον η άδεια λειτουργίας έχει εκδοθεί εντός των προηγούμενων 12 μηνών από την αίτηση, ή υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του κατασκευαστή ότι αυτή είναι σε ισχύ και δεν έχει μεταβληθεί. 3. Γενική περιγραφή δραστηριότητας του κατασκευαστή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 2 Τα καταστατικά / νομιμοποιητικά του έγγραφα του κατασκευαστή Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Τα καταστατικά / νομιμοποιητικά του έγγραφα του κατασκευαστή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Τα καταστατικά / νομιμοποιητικά του έγγραφα του κατασκευαστή

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 3 Υπεύθυνη Δήλωση του κατασκευαστή Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του κατασκευαστή

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση ότι: α)γνωρίζει, αποδέχεται και εφαρμόζει τις απαιτήσεις / υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 και της της Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ. 54795/2971/20 (Β 5946), όπως κάθε φορά ισχύουν, β)επιτρέπει την παρουσία εκπροσώπων της Δ.Τ.Ο. κατά την διάρκεια δοκιμών και ελέγχων από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, και ότι θα συνεργάζεται κατά την διάρκεια ερευνών / ελέγχων που θα διενεργούνται από αυτήν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Βεβαιώσεις για τον κατασκευαστή των οικείων επιμελητηρίων της χώρας κατασκευής του εξωτερικού Βεβαίωση

       Βεβαιώσεις για τον κατασκευαστή των οικείων επιμελητηρίων της χώρας κατασκευής του εξωτερικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Αν ο κατασκευαστής έχει έδρα στο εξωτερικό, αντί των δικαιολογητικών που αφορούν στην άδεια λειτουργίας των κατασκευαστικών μονάδων, των νομιμοποιητικών εγγράφων του κατασκευαστή και ενδεχομένως της εκπροσώπησης του, προσκομίζονται σχετικές πρόσφατες βεβαιώσεις των οικείων επιμελητηρίων της χώρας κατασκευής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Λοιπά πιστοποιητικά και εγχειρίδια ποιότητας κατασκευαστή Πιστοποιητικό

       Λοιπά πιστοποιητικά και εγχειρίδια ποιότητας κατασκευαστή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: 1. Πιστοποιητικό αρχικής αξιολόγησης. 2. Αντίγραφο εγχειριδίου ποιότητας και των διαδικασιών της συμμόρφωσης παραγωγής. 3. Πιστοποιητικό σχετικά με τον διεθνή αναγνωριστικό κωδικό του κατασκευαστή (WMI) που έχει χορηγηθεί από την αρμόδια.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Πιστοποιητικό σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο ISO 9001 για παραγωγή οχημάτων/αμαξωμάτων ή ισοδυνάμου προτύπου. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο ISO 9001 για παραγωγή οχημάτων/αμαξωμάτων ή ισοδυνάμου προτύπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής έχει έδρα στο εξωτερικό, προσκομίζεται πιστοποιητικό σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο ISO 9001 για παραγωγή οχημάτων/αμαξωμάτων ή ισοδυνάμου προτύπου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Τεχνικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 8619

      • 7 Φάκελος πληροφοριών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 24 και 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Φάκελος πληροφοριών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 24 και 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Κατάθεση φακέλου πληροφοριών. - Στοιχεία αιτήσεως: Επωνυμία ενδιαφερόμενου. - Στοιχεία επικοινωνίας ενδιαφερόμενου & του εκπροσώπου του. Ταχ. Δ/νση, Τ.Κ., Τηλέφωνο, e-mail. - Στοιχεία έγκρισης τύπου, όπως αναφέρονται στο δελτίο πληροφοριών. Επωνυμία κατασκευαστή. Μάρκα. Τύπος. Κατηγορία. - Στοιχεία αιτούμενης διαδικασίας: Είδος έγκρισης : Αρχικής, Επέκτασης, Διόρθωσης ή Αναθεώρησης, Συμπλήρωσης, Διόρθωσης - Κατάλογος συνημμένων. Τα συνημμένα που συνοδεύουν την αίτηση περιλαμβάνονται σε χάρτινο ντοσιέ με λάστιχο 25x35cm στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΕ» καθώς και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και του οχήματος όπως αναφέρονται παραπάνω. Τα ηλεκτρονικά αρχεία μπορούν να προσκομίζονται στην Υπηρεσία υπό μορφή οπτικού δίσκου ή με οποιαδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναγράφεται στον κατάλογο συνημμένων της αιτήσεως.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 8 Ειδικό τέλος (παράβολο) Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Ειδικό τέλος (παράβολο)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Αποδεικτικό καταβολής από τον κατασκευαστή του ηλεκτρονικού ειδικού τέλους για την έκδοση της έγκρισης, σύμφωνα με το παράρτημα I της Κ.Υ.Α με αριθμ. οικ. 54795/2971/20, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 8913/1089/13 (Β΄ 501), όπως ισχύει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 9 Αποδεικτικά ικανοποίησης των απαιτήσεων του σημείου 1.1 του παραρτήματος ΙX του κανονισμού EE 2018/858 περί συντονισμένης δράσης των εμπλεκόμενων κατασκευαστών, στην περίπτωση έγκρισης σε πολλαπλά στάδια. Βεβαίωση

       Αποδεικτικά ικανοποίησης των απαιτήσεων του σημείου 1.1 του παραρτήματος ΙX του κανονισμού EE 2018/858 περί συντονισμένης δράσης των εμπλεκόμενων κατασκευαστών, στην περίπτωση έγκρισης σε πολλαπλά στάδια.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Αποδεικτικά ικανοποίησης των απαιτήσεων του σημείου 1.1 του παραρτήματος ΙX του κανονισμού EE 2018/858 περί συντονισμένης δράσης των εμπλεκόμενων κατασκευαστών, στην περίπτωση έγκρισης σε πολλαπλά στάδια.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 10 Υπεύθυνη Δήλωση μέγιστου αριθμού των μονάδων ενός τύπου οχήματος κατ έτος που ταξινομείται, διατίθεται στην αγορά ή τίθεται σε κυκλοφορία ετησίως σε ένα κράτος μέλος Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση μέγιστου αριθμού των μονάδων ενός τύπου οχήματος κατ έτος που ταξινομείται, διατίθεται στην αγορά ή τίθεται σε κυκλοφορία ετησίως σε ένα κράτος μέλος

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο αριθμός των μονάδων ενός τύπου οχήματος που ταξινομείται, διατίθεται στην αγορά ή τίθεται σε κυκλοφορία ετησίως σε ένα κράτος μέλος, δεν θα υπερβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858, τα ετήσια ποσοτικά όρια που σημειώνονται στο παράρτημα V μέρος Α σημείο 2 του ίδιου κανονισμού, για την εκάστοτε κατηγορία οχημάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 11 Το ονοματεπώνυμο και δείγμα υπογραφής των εξουσιοδοτημένων να υπογράφουν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης Δήλωση

       Το ονοματεπώνυμο και δείγμα υπογραφής των εξουσιοδοτημένων να υπογράφουν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Το ονοματεπώνυμο(-α) και το δείγμα(-τα) της υπογραφής του (των) προσώπου(-ων) που είναι εξουσιοδοτημένο(-α) να υπογράφει(-ουν) πιστοποιητικά συμμόρφωσης και δήλωση της θέσης του (τους) στην εταιρεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 12 Συμπληρωμένο υπόδειγμα του πιστοποιητικού συμμόρφωσης Πιστοποιητικό

       Συμπληρωμένο υπόδειγμα του πιστοποιητικού συμμόρφωσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Συμπληρωμένο υπόδειγμα του πιστοποιητικού συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858, και τα υποδείγματα και τις απαιτήσεις του παραρτήματος VIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/683.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 13 Αποδεικτικό ικανοποίησης των απαιτήσεων για την πρόσβαση στις πληροφορίες του συστήματος OBD και για την επισκευή και τη συντήρηση του οχήματος, όπου απαιτείται Βεβαίωση

       Αποδεικτικό ικανοποίησης των απαιτήσεων για την πρόσβαση στις πληροφορίες του συστήματος OBD και για την επισκευή και τη συντήρηση του οχήματος, όπου απαιτείται

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Αποδεικτικό ικανοποίησης των απαιτήσεων του παραρτήματος X του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858, για την πρόσβαση στις πληροφορίες του συστήματος OBD και για την επισκευή και τη συντήρηση του οχήματος, όπου απαιτείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 14 Ηλεκτρονικό αρχείο λογιστικών φύλλων (τύπου excel). Ψηφιακό αρχείο

       Ηλεκτρονικό αρχείο λογιστικών φύλλων (τύπου excel).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από την Τεχνική Υπηρεσία, υποβάλλεται στη Δ.Τ.Ο. ηλεκτρονικό αρχείο λογιστικών φύλλων (τύπου excel) με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραλλαγών/εκδόσεων των εν λόγω οχημάτων όπως προβλέπεται από τις αρ. 56031/2989/04, 42298/2735/06 και 11510/919/07 εγκυκλίους, όπως κάθε φορά ισχύουν. Το αρχείο καθώς και οι οδηγίες για την συμπλήρωσή του, μπορούν να ανακτηθούν από την σχετική ιστοσελίδα του ΥΠ.Υ.ΜΕ., ανάλογα με την κατηγορία των οχημάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2018/858

       Περιγραφή Έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0858&qid=1645094250064&from=EN

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. 54795/2971/20 2020 5946 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασιών για την έκδοση έγκρισης τύπου ΕΕ μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200205946

       ΑΔΑ ΨΗ5Ι465ΧΘΞ-ΑΣ2

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2020/683

       Περιγραφή Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/683 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2020 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις διοικητικές απαιτήσεις για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0683&qid=1645094485420&from=EN

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3 8913/1089/2013 501 Β
      • 1 Υποβολή αιτήσεως με τα συνημμένα της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή της Αίτησης στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Λαμβάνεται πρωτόκολλο για το αίτημα

       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση αιτήματος σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Χρεώνεται το αίτημα από τον αρμόδιο Τμηματάρχη στον αρμόδιο υπάλληλο

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας φακέλου & ορθότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας φακέλου & ορθότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη σχεδίου Απόφασης Έγκρισης Τύπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη Δελτίου Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου ΕΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σύνταξη Δελτίου Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου ΕΕ

       Όχι Όχι


      • 7 Δέσμευση παράβολου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Δέσμευση ηλεκτρονικού παράβολου στο e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ

       Όχι Όχι


      • 8 Ιεραρχική υπογραφή σχεδίου Δελτίου Κοινοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ιεραρχική υπογραφή σχεδίου Δελτίου Κοινοποίησης

       Όχι Όχι


      • 9 Πρωτοκόλληση Απόφασης ΕΤ & Δελτίου Κοινοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση Απόφασης ΕΤ & Δελτίου Κοινοποίησης

       Όχι Όχι


      • 10 Σήμανση Πρακτικών Ελέγχου και Δελτίου Πληροφοριών με τον κωδικό της Έγκρισης Τύπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σήμανση Πρακτικών Ελέγχου και Δελτίου Πληροφοριών με τον κωδικό της Έγκρισης Τύπου

       Όχι Όχι


      • 11 Δημιουργία ψηφιακού ακριβούς αντιγράφου της Έγκρισης Τύπου και του Δελτίου Κοινοποίησης της Έγκρισης Τύπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Δημιουργία ψηφιακού ακριβούς αντιγράφου της Έγκρισης Τύπου και του Δελτίου Κοινοποίησης της Έγκρισης Τύπου

       Όχι Όχι


      • 12 Ανάρτηση αρχείου EXCEL & Δελτίου Κοινοποίησης στο Τεχνικό Αρχείο Οχημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάρτηση αρχείου EXCEL & Δελτίου Κοινοποίησης στο Τεχνικό Αρχείο Οχημάτων

       Όχι Όχι


      • 13 Ανάκτηση αρχείου EXCEL από το Τεχνικό Αρχείο Οχημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάκτηση αρχείου EXCEL από το Τεχνικό Αρχείο Οχημάτων

       Όχι Όχι


      • 14 Αποστολή αρχείου EXCEL, Δελτίου Κοινοποίησης και Έγκρισης Τύπου στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολή με email ή μέσω Dropbox ή Wetransfer του αρχείου EXCEL, Δελτίου Κοινοποίησης και Έγκρισης Τύπου στον αιτούντα

       Όχι Όχι


      • 15 Ανάρτηση της Έγκρισης Τύπου στο ETAES

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάρτηση της Έγκρισης Τύπου στο European Type Approval Exchange System (ETAES)

       Όχι Όχι


      • 16 Αρχειοθέτηση όλου του ψηφιακού φακέλου της Έγκρισης Τύπου στον SERVER της Διεύθυνσης Τεχνολογίας Οχημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αρχειοθέτηση όλου του ψηφιακού φακέλου της Έγκρισης Τύπου στον SERVER της Διεύθυνσης Τεχνολογίας Οχημάτων

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.