Έγκριση τύπου τουριστικών τραίνων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1ba08c37-61ab-473b-a0b6-149f248fd0dc 925603

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 13

Κόστος

160 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση μεμονωμένης έγκρισης τύπου. Σε περίπτωση εισαγόμενου μεταχειρισμένου τουριστικού τραίνου, το οποίο καλύπτεται από γενική έγκριση τύπου, που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα, δεν απαιτείται η έκδοση νέας μεμονωμένης έγκρισης τύπου, αλλά η υποβολή μόνο του επικυρωμένου αντιγράφου της άδειας κυκλοφορίας στην αρμόδια για την ταξινόμηση υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση υποβολής


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση τύπου τουριστικών τραίνων

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση των εγκρίσεων τύπου τουριστικών τραίνων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Η αίτηση κατατίθεται από τον εισαγωγέα ή αντιπρόσωπο του εργοστασίου κατασκευής του τουριστικού τραίνου, στην περίπτωση που κατασκευάζεται στο εξωτερικό.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η αίτηση κατατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον υπεύθυνου του εργοστασίου συναρμολόγησης, στην περίπτωση που το τουριστικό τραίνο κατασκευάζεται ή συναρμολογείται στη χώρα μας.

       Ναι Ναι

      • 3 Διοικητικές Άδεια λειτουργίας της μονάδας κατασκευής ή συναρμολόγησης ή απαλλακτικού αυτής που χορηγείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στην περίπτωση τουριστικού τραίνου που κατασκευάζεται ή συναρμολογείται στη χώρα μας.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Τα σχεδιαγράμματα του τουριστικού τραίνου και η υπεύθυνη δήλωση ελέγχου ασφαλούς κυκλοφορίας υπογράφονται από διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό ή πτυχιούχο μηχανολόγο μηχανικό ΤΕ. Η τεχνική περιγραφή του οχήματος, ο αναλυτικός πίνακας των χρησιμοποιουμένων υλικών, η μελέτη αντοχής του φορέως, η μελέτη αντοχής των χρησιμοποιουμένων συνδετικών στοιχείων, η μελέτη ευστάθειας, η μελέτη των συστημάτων πεδήσεως, ο υπολογισμός ακτίνας κύκλου στροφής, ο υπολογισμός της μειώσεως της ελαχίστης κατακόρυφου αποστάσεως από το έδαφος καθώς και τα κατασκευαστικά σχέδια θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τεχνικό που έχει, σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία, το δικαίωμα να εκπονεί μελέτες αντιστοίχων κατασκευών.

       Όχι Όχι

      • 1 Μεμονωμένη έγκριση για τουριστικό τρένο 160 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2831

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Τεχνικό υπόμνημα Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Τεχνικό υπόμνημα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της KYA ΟΙΚ. Α-48191/3257/00 (ΦΕΚ 1026Β)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Έντυπος κατάλογος Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Έντυπος κατάλογος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Του/των εργοστασίου/ων κατασκευής της μηχανής έλξης και των συρομένων οχημάτων, στον οποίο δείχνονται διάφορες όψεις των οχημάτων και αναφέρονται τα τεχνικά τους στοιχεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 3 Επιστολή του εργοστασίου κατασκευής Βεβαίωση

       Επιστολή του εργοστασίου κατασκευής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η επιστολή αυτή θα περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία, καθώς και φωτογραφίες των διαφόρων όψεων των οχημάτων. Στην περίπτωση που το εργοστάσιο είναι εγκατεστημένο στη χώρα μας, η επιστολή θα είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 9703

      • 4 Αντίγραφο έγκρισης τύπου Έγκριση

       Αντίγραφο έγκρισης τύπου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκδοθέν στη χώρα κατασκευής του ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 5 Αντίγραφο τεχνικής έκθεσης Έκθεση

       Αντίγραφο τεχνικής έκθεσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Από αναγνωρισμένο εργαστήριο χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την οποία θα προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τύπος συρμού πληροί όλους τους όρους της ασφαλούς κυκλοφορίας. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται να είναι αρμοδίως επικυρωμένο εφόσον εκδόθηκε σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν δικαιολογητικό προβλέπεται στις περιπτώσεις τουριστικών τρένων που κατασκευάζονται ή συναρμολογούνται στο εξωτερικό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 6631

      • 6 Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας χώρας μέλους ΕΕ Άδεια

       Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας χώρας μέλους ΕΕ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση εισαγόμενου μεταχειρισμένου τουριστικού τραίνου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 4627

      • 7 Σχεδιάγραμμα τουριστικού τραίνου Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Σχεδιάγραμμα τουριστικού τραίνου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε διαφάνεια και σε φωτοαντίγραφο, το οποίο θα περιέχει κάτοψη σε τομή όλου του συρμού με τη διάταξη και τις διαστάσεις των καθισμάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 8 Υπεύθυνη δήλωση ασφαλούς κυκλοφορίας Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ασφαλούς κυκλοφορίας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Ήλεγξα το πρωτότυπο ή το μεμονωμένο ειδικής χρήσης συρμό (τουριστικό τρένο) ερογστασίου κατασκευής ................ (και εργοστασίου συναρμολόγησης ..............) τύπου μηχανής έλξης ............., τύπου ρυμουλκουμένων οχημάτων, ...................... αριθμού πλαισίου μηχανής έλξης .................τύπου κινητήρα ...........αριθμών πλαισίων των ρυμουλκουμένων οχημάτων ............, που δείχνεται στο με αριθμό ............... σχεδιάγραμμά μου και δηλώνω ότι πληροί όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους της ..................... απόφασης και τους όρους της ασφαλούς κυκλοφορίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 9 Δήλωση του εργοστασίου κατασκευής Δήλωση

       Δήλωση του εργοστασίου κατασκευής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: ότι το τουριστικό τρένο εργοστασιακού τύπου ................., τύπου κινητήρα .................., με χαρακτηριστικά διακριτικά πλαισίου της μηχανής έλξης ............., των ρυμουλκούμενων ................., καλύπτονται από την με αριθμ. ................. έγκριση τύπου της ..........., με αριθμό πλαισίου ..................... .

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 10 Αντίγραφο άδειας λειτουργίας Άδεια

       Αντίγραφο άδειας λειτουργίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Της μονάδας κατασκευής ή συναρμολόγησης ή απαλλακτικού αυτής που χορηγείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στην περίπτωση που το τουριστικό τραίνο κατασκευάζεται ή συναρμολογείται στη χώρα μας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Διοικητικές

       Όχι 4627

      • 11 Τεχνική περιγραφή του οχήματος Έκθεση

       Τεχνική περιγραφή του οχήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Τεχνική περιγραφή πρέπει να είναι λεπτομερής και πλήρης, να αναφέρεται δε στα εξής στοιχεία: α. Το είδος του οχήματος. β. Το πλαίσιο και την υπερκατασκευή (δομή , υλικά, περιγραφή της διαδικασίας κατασκευής, σε συνδυασμό με τα υποβαλλόμενα σχέδια). γ. Τον κινητήρα με πλήρη στοιχεία του κινητήρος και των συστημάτων τροφοδοσίας εναύσεως και ψύξεως, ως και διαγράμματα της ισχύος και της ροπής στρέψεως, συναρτήσει των στροφών). δ. Τους άξονες. ε. Το σύστημα μεταδόσεως της κινήσεως (κιβώτια οδ. τροχών, άτρακτοι, σύνδεσμοι κλπ.) στ. Το σύστημα αναρτήσεως (ελατήρια, ζυγοί, στηρίγματα, αποσβεστήρες κραδασμών κλπ.). ζ. Το σύστημα διευθύνσεως (πηδάλιον άξων, πυξίς διευθύνσεως, ράβδοι, αρθρώσεις). η. Το σύστημα πεδήσεως. θ. Το ηλεκτρικό σύστημα (συσσωρευτές, σύστημα φορτίσεως αυτών, σύστημα φωτισμού και οπτικής σημάνσεως). ι. Τους τροχούς και τα ελαστικά (τύπου και διαστάσεις). ια. Τον εξοπλισμό του οχήματος (ενδεικτικά όργανα, βοηθητικές συσκευές και εξαρτήματα ως π.χ. καθίσματα, κάτοπτρα πορείας, υαλοκαθαριστήρες, ανακλαστήρες φωτός, ηχητικά όργανα κλπ.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 6631

      • 12 Αναλυτικός πίνακας των χρησιμοποιουμένων εξαρτημάτων Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Αναλυτικός πίνακας των χρησιμοποιουμένων εξαρτημάτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αναλυτικός πίνακας των χρησιμοποιουμένων εξαρτημάτων και συγκροτημάτων που κατασκευάζονται από άλλα (ειδικά) εργοστάσια, συνοδευόμενος από αντίστοιχα έντυπα που περιλαμβάνουν τα τεχνικά δεδομένα αυτών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 8689

      • 13 Μελέτη αντοχής του φορέως Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Μελέτη αντοχής του φορέως

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μελέτη αντοχής του φορέως, σε στατική και δυναμική καταπόνηση με τα σχετικά διαγράμματα καμπτικών ροπών, τεμνουσών δυνάμεων κ.λπ. σχεδιασμένα κάτω από αντίστοιχη όψη του οχήματος, υπό κατάλληλη κλίμακα. Στη μελέτη επισυνάπτονται τα έντυπα τεχνικών προδιαγραφών των αναφερομένων υλικών. Επίσης πρέπει να δίδονται οι απαραίτητες επεξηγήσεις για τους χρησιμοποιούμενους τύπους και συντελεστάς ή πίνακες ή διαγράμματα, να αναφέρονται δε τα πλήρη στοιχεία της εκδόσεως από την οποία ελήφθησαν και να επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των αντιστοίχων σελίδων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 5768

      • 14 Μελέτη αντοχής των χρησιμοποιουμένων συνδετικών στοιχείων Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Μελέτη αντοχής των χρησιμοποιουμένων συνδετικών στοιχείων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μελέτη αντοχής των χρησιμοποιουμένων συνδετικών στοιχείων του φορέως ως και των συνδέσεων των διαφόρων μερών που απαρτίζουν το όχημα (ηλώσεις, κοχλίες, συγκολλήσεις), προς το πλαίσιο και μεταξύ των. Στη μελέτη επισυνάπτονται τα έντυπα τεχνικών προδιαγραφών των αναφερομένων υλικών. Επίσης πρέπει να δίδονται οι απαραίτητες επεξηγήσεις για τους χρησιμοποιούμενους τύπους και συντελεστάς ή πίνακες ή διαγράμματα, να αναφέρονται δε τα πλήρη στοιχεία της εκδόσεως από την οποία ελήφθησαν και να επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των αντιστοίχων σελίδων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 5768

      • 15 Μελέτη ευσταθείας Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Μελέτη ευσταθείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μελέτη της ευσταθείας και γενικά της συμπεριφοράς του οχήματος στο δρόμο, υπό τη μεγίστη ταχύτητα, σε ευθύγραμμη οδό, σε οδό με τις μέγιστες επιτρεπόμενες κλίσεις, κατά τις στροφές, υπό την μεγίστη επιτάχυνση και επιβράδυνση, κατά την προσβολή από πλευρικό άνεμο κλπ. Επίσης πρέπει να δίδονται οι απαραίτητες επεξηγήσεις για τους χρησιμοποιούμενους τύπους και συντελεστάς ή πίνακες ή διαγράμματα, να αναφέρονται δε τα πλήρη στοιχεία της εκδόσεως από την οποία ελήφθησαν και να επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των αντιστοίχων σελίδων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 5768

      • 16 Μελέτη πεδήσεως Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Μελέτη πεδήσεως

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μελέτη των συστημάτων πεδήσεως (θεωρητικός υπολογισμός της επιτυγχανομένης επιβραδύνσεως). Επίσης πρέπει να δίδονται οι απαραίτητες επεξηγήσεις για τους χρησιμοποιούμενους τύπους και συντελεστάς ή πίνακες ή διαγράμματα, να αναφέρονται δε τα πλήρη στοιχεία της εκδόσεως από την οποία ελήφθησαν και να επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των αντιστοίχων σελίδων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 5768

      • 17 Υπολογισμός ακτίνας κύκλου στροφής Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Υπολογισμός ακτίνας κύκλου στροφής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υπολογισμός της ακτίνος του ελαχίστου κύκλου στροφής και της επιφανείας σαρώσης (swept path). Επίσης πρέπει να δίδονται οι απαραίτητες επεξηγήσεις για τους χρησιμοποιούμενους τύπους και συντελεστάς ή πίνακες ή διαγράμματα, να αναφέρονται δε τα πλήρη στοιχεία της εκδόσεως από την οποία ελήφθησαν και να επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των αντιστοίχων σελίδων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 5768

      • 18 Υπολογισμός της ελαχίστης αποστάσεως από το έδαφος Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Υπολογισμός της ελαχίστης αποστάσεως από το έδαφος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υπολογισμός της μειώσεως της ελαχίστης κατακορύφου αποστάσεως από το έδαφος, όταν το όχημα φέρει το πλήρες φορτίο του. Επίσης πρέπει να δίδονται οι απαραίτητες επεξηγήσεις για τους χρησιμοποιούμενους τύπους και συντελεστάς ή πίνακες ή διαγράμματα, να αναφέρονται δε τα πλήρη στοιχεία της εκδόσεως από την οποία ελήφθησαν και να επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των αντιστοίχων σελίδων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 5768

      • 19 Κατασκευαστικά σχέδια Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Κατασκευαστικά σχέδια

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σχέδια κατασκευαστικά, υπό κλίμακα 1:10 ή 1:5 του φορέως και όλων των κατασκευαζόμενων μερών και εξαρτημάτων στα οποία θα σημειώνονται οι διαστάσεις και θα περιγράφονται σε υπόμνημα τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Στα σχέδια πρέπει επίσης να δίδονται οι λεπτομέρειες του τρόπου συνδέσεως των διαφόρων μερών και να περιγράφονται τα συνδετικά στοιχεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 5768

      • 20 Πιστοποιητικό ελέγχου και δοκιμών Πρακτικό

       Πιστοποιητικό ελέγχου και δοκιμών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Επικυρωμένο πιστοποιητικό ελέγχου και δοκιμών από αρμόδια κρατική αρχή ή αρμόδιο αναγνωρισμένο ή εξουσιοδοτημένο από το κράτος ινστιτούτο ή oργανισμό ή εργαστήριο χώρας μέλους της ΕΕ που γίνονται επί πρωτοτύπου οχήματος του υπόψη τύπου. Αντί του παραπάνω πιστοποιητικού, γίνεται δεκτό και πιστοποιητικό ελέγχου και δοκιμών από σχετική τεχνική σχολή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Ελλάδας που γίνονται επί πρωτοτύπου οχήματος του υπόψη τύπου. Από το παραπάνω πιστοποιητικό προκύπτει το είδος και τα αποτελέσματα των ελέγχων και δοκιμών που έχουν γίνει και ότι το όχημα είναι τεχνικά κατάλληλο να τεθεί σε κυκλοφορία στην υπόψη χώρα μέλος της ΕΕ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 8360

      • 21 Κατάλογος κατασκευαστικού οίκου του εξωτερικού Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Κατάλογος κατασκευαστικού οίκου του εξωτερικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πλήρη κατάλογο του κατασκευαστικού οίκου του εξωτερικού, στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα χρησιμοποιούμενα στο προς συναρμολόγηση όχημα εξαρτήματα, με τους αριθμούς ανταλλακτικών, εφόσον το όχημα συναρμολογείται στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Τεχνικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 8689

      • 22 Έγκριση του κατασκευαστού του οχήματος Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Έγκριση του κατασκευαστού του οχήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Επιστολή του κατασκευαστού του οχήματος από την οποία θα προκύπτει ότι η συναρμολόγηση από την αιτούσα επιχείρηση γίνεται κατόπιν εγκρίσεώς του. Η επιστολή αυτή πρέπει να είναι θεωρημένη από την οικεία Ελληνική Προξενική Αρχή και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, εφόσον το όχημα συναρμολογείται στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Τεχνικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 5768

      • 23 Κατάσταση κατασκευαζόμενων εξαρτημάτων Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Κατάσταση κατασκευαζόμενων εξαρτημάτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατάσταση περιλαμβάνουσα αναλυτικά τα κατασκευαζόμενα εξαρτήματα, ως και τα αντίστοιχα λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια του εργοστασίου του εξωτερικού, εφόσον ορισμένα εξαρτήματα κατασκευάζονται στην Ελλάδα εντελώς όμοια με τα χρησιμοποιούμενα από τον κατασκευαστή του οχήματος αντίστοιχα εξαρτήματα και κατόπιν εγκρίσεως αυτού, (π.χ. αμάξωμα ή τμήματα του αμαξώματος, καθίσματα κ.λπ.). Στο υπόμνημα των σχεδίων αυτών θα αναφέρονται απαραιτήτως τα χρησιμοποιούμενα υλικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Τεχνικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 8689

      • 24 Εξουσιοδότηση του κατασκευαστικού οίκου του εξωτερικού Δήλωση

       Εξουσιοδότηση του κατασκευαστικού οίκου του εξωτερικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση του κατασκευαστικού οίκου του εξωτερικού προκειμένου για κατασκευή εξαρτημάτων στην Ελλάδα βάσει κατασκευαστικών του σχεδίων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Τεχνικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 9429

      • Νόμος 24 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Αίτηση θεραπείας - Ιεραρχική προσφυγή

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2 48191, 3257 2000 1026 Β

       Περιγραφή ΚΥΑ ΟΙΚ. Α-48191/3257/00 (ΦΕΚ 1026 Β/21-08-2000) : Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών τραίνων, προϋποθέσεις έγκρισης τύπου, εξειδίκευση κριτηρίων προσδιορισμού των γεωγραφικών περιοχών κυκλοφορίας, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά ταξινόμησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000201026

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3 8913, 1089 2013 501 Β

       Περιγραφή Άρθρο 3 της ΚΥΑ 8913/1089/13 (ΦΕΚ 501Β): Τέλη έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200501

      • Υπουργική Απόφαση 29900 1977 1318 Β

       Περιγραφή ΥΑ ΣΤ/29900/77 (ΦΕΚ 1318Β): Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων για την κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κλ.π.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770201318

      • 1 Παραλαβή της αιτήσεως μετά των συνημμένων της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση αιτήματος σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 5 Δέσμευση παράβολου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη σχεδίου εγκρίσεως

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 7 Ιεραρχική υπογραφή σχεδίου εγκρίσεως

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 8 Πρωτοκόλληση σχεδίου εγκρίσεως

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 9 Παραγωγή ακριβούς αντιγράφου και διεκπεραίωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Αποστολή της εγκρίσεως στον ενδιαφερόμενο & κοινοποίησή της στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών & ΚΤΕΟ της αρμόδιας για την ταξινόμηση Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.