Έγκριση φορέων αναπαραγωγής Καθαρής φυλής Αγροτικών Ζώων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9a040771-39b3-48d3-ba8d-5487e9d65c79 354238

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καρδίτσας και Δράμας, Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων Αθηνών, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση και αναγνώριση φορέων που τηρούν ή καταρτίζουν γενεαλογικά βιβλία αγροτικών ζώων. Απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως ενώσεις ή οργανώσεις εκτροφέων ή κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί ή συνεταιρισμοί με μέλη κτηνοτρόφους και αντικείμενο δραστηριότητας την προώθηση της αναπαραγωγής (που διαθέτουν νομική προσωπικότητα και πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), μετά την έγκρισή τους, μπορούν να τηρούν ή να καταρτίζουν γενεαλογικά βιβλία και να εκδίδουν αποσπάσματα αυτών. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται επίσης και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ενώσεις αυτών που εφαρμόζουν προγράμματα διασταυρώσεων για την παραγωγή υβριδικών χοίρων. Σε αυτήν την περίπτωση οι αναγνωρισμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις αναπαραγωγής χοιροειδών κατέχουν την αρμοδιότητα τήρησης γενεαλογικών μητρώων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καρδίτσας και Δράμας, Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων Αθηνών

Παρατηρήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο αρμόδιο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων (ΚΖΓΠ), του τόπου όπου βρίσκεται η έδρα του φορέα, αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά- συνοδευτικά έγγραφα σε τετραπλούν. Συγκροτείται η Μόνιμη Επιτροπή Αναγνώρισης, η οποία απαρτίζεται από τρία (3) μέλη: α) Τον Προϊστάμενο ή τον αναπληρωτή του ΚΖΓΠ, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου της Επιτροπής. β) Τον Προϊστάμενο ή τον αναπληρωτή του αρμόδιου Τμήματος Γενετικής Βελτίωσης της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. γ) Έναν γεωπόνο αρμόδιο σε θέματα κτηνοτροφίας της Δ/νσης Γεωργίας της περιοχής στην οποία έχει την έδρα του ο προς αναγνώριση φορέας, τον οποίο ορίζει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης. Η σύσταση της πρωτοβάθμιας Μόνιμης Επιτροπής γίνεται με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων. Η Επιτροπή συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου της και συνεδριάζει στην έδρα του ΚΖΓΠ. Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημερομηνία και το χρόνο της συνεδρίασης της Επιτροπής και ενημερώνει εγγράφως τα μέλη της τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία που ορίστηκε. Στη συνεδρίαση μπορεί να παραστεί και ο ενδιαφερόμενος, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο οποίος αναπτύσσει την επιχειρηματολογία του υπέρ της αίτησης αναγνώρισης. Στη συνέχεια η Επιτροπή συνεδριάζει για την έκδοση της απόφασης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Στην αίτηση αναφέρονται η επωνυμία, η έδρα, και η νομική προσωπικότητα της οργάνωσης ή ένωσης εκτροφέων ή της ιδιωτικής επιχείρησης ή της ένωσης ιδιωτικών επιχειρήσεων. Το όνομα και η διεύθυνση του υπεύθυνου του φορέα, το όνομα και η διεύθυνση του υπεύθυνου Γεωπόνου- Ζωοτέχνη υπεύθυνου για την υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης ή διατήρησης. Η εκτρεφόμενη φυλή και τα γνωρίσματα αυτής. Ο σκοπός της αναπαραγωγής, το πλήρες ζωοτεχνικό πρόγραμμα αναπαραγωγής που εφαρμόζει ή θα εφαρμόσει ο φορέας στο οποίο θα αναφέρεται ο στόχος της εκτροφής, ο βελτιωτικός στόχος προκειμένου για προγράμματα γενετικής βελτίωσης, καθώς και τα μέσα για την επίτευξη του στόχου, οι μέθοδοι για την ενίσχυση ή την εκτίμηση της γενετικής αξίας των ζώων τις οποίες εφαρμόζει ή θα εφαρμόσει.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Συστήνεται Δευτεροβάθμια Μόνιμη Επιτροπή Αναγνώρισης στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία συνεδριάζει στην έδρα της και απαρτίζεται από τρία (3) μέλη: α) τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων, που εκτελεί χρέη Προέδρου και β) του Προϊσταμένους των άλλων δύο τμημάτων Γενετικής Βελτίωσης. Η Αρμοδιότητα της Δευτεροβάθμιας Μόνιμης Επιτροπής Αναγνώρισης ανάγεται στην εξέταση προσφυγών των ενδιαφερόμενων κατά αποφάσεων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγνώριση φορέων που καταρτίζουν ή τηρούν γενεαλογικά βιβλία για τα ιπποειδή, Αναγνώριση φορέων που τηρούν ή καταρτίζουν γενεαλογικά βιβλία στην περίπτωση βοοειδών και αιγοπροβάτων αναπαραγωγής καθαρής φυλής και εφαρμόζουν πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης ή διάσωσης -διατήρησης σπάνιων φυλών αυτών, Αναγνώριση φορέων που καταρτίζουν ή τηρούν γενεαλογικά βιβλία ή μητρώα των αναπαραγωγών χοιροειδών και εφαρμόζουν προγράμματα γενετικής βελτίωσης, διάσωσης και διατήρησης σπάνιων φυλών αυτών

      Επίσημος τίτλος

      Αναγνώριση φορέων που καταρτίζουν ή τηρούν γενεαλογικά βιβλία αγροτικών ζώων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Ο ενδιαφερόμενος φορέας πρέπει: Α) Να διαθέτει νομική προσωπικότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Β) Να διαθέτει καταστατικό στο οποίο προβλέπεται η εφαρμογή προγράμματος γενετικής βελτίωσης ή διατήρησης της φυλής. Γ) Το καταστατικό να απαγορεύει τη διακριτική μεταχείριση μεταξύ των μελών. Δ) Στο καταστατικό να περιγράφονται με σαφήνεια τα γεωγραφικά όρια της δικαιοδοσίας τους.

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Ο ενδιαφερόμενος φορέας πρέπει: Α) Να έχει θεσπίσει με σαφήνεια τους στόχους και τους σκοπούς του ζωοτεχνικού προγράμματος που εφαρμόζουν ή θα εφαρμόσουν. Β) Να έχει καθορίσει τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των ζώων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα (standards) της φυλής. Γ) Να διαθέτει επαρκή αριθμό καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής της συγκεκριμένης φυλής, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εφαρμοζόμενου προγράμματος γενετικής βελτίωσης ή διάσωσης ή διατήρησης. Δ) Να δέχεται ως μέλος τους κάθε εκτροφέα, κτηνοτρόφο , ο οποίος διαθέτει καθαρόαιμα ζώα της φυλής και θέλει να γίνει μέλος τους. Όσον αφορά τα βοοειδή και τα χοιροειδή να δέχονται ως μέλος τους κάθε εκτροφέα ο οποίος έχει καθαρόαιμα ζώα της αυτής φυλής εφόσον έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στους ελέγχους αποδόσεων. Ε) Να μην παρεμποδίζει τα προγράμματα αναπαραγωγής άλλων αναγνωρισμένων φορέων και να μη θέτουν σε κίνδυνο την εφαρμογή προγραμμάτων που αποσκοπούν στη διάσωση ή διατήρηση της φυλής. ΣΤ) Να τηρεί κανονικά το γενεαλογικό βιβλίο και το μητρώο και να πραγματοποιούν τις απαραίτητες εγγραφές. Ζ) Να έχει θεσπίσει διατάξεις σχετικά με: τον ορισμό των στόχων της εκτροφής το σύστημα αναγνώρισης των ζώων τον ορισμό των χαρακτηριστικών της φυλής το σύστημα εγγραφής στο γενεαλογικό βιβλίο ή μητρώο το σύστημα χρησιμοποίησης των ζωοτεχνικών στοιχείων για την εκτίμηση της γενετικής αξίας των ζώων το διαχωρισμό του γενεαλογικού βιβλίου στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός τρόπου εγγραφής ή περισσότεροι τρόποι ταξινόμησης των ζώων που εγγράφονται στο βιβλίο.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Ο ενδιαφερόμενος φορέας πρέπει: Α) Να διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση και υποδομή πραγματοποίησης των αναγκαίων ελέγχων για την τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων ή μητρώων και χρήσης των στοιχείων ελέγχου αποδόσεων για την πραγματοποίηση προγράμματος βελτίωσης ή διάσωσης ή διατήρησης σπάνιων φυλών. Επιπλέον να παρέχει στην αρμόδια αρχή του ΥΠΑΑΤ που ασκεί την εποπτεία, αποδεικτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της οργάνωσης. Β) Να διαθέτει το απαραίτητο σε αριθμό και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο θα απασχολείται με την υλοποίηση του εφαρμοζόμενου ζωοτεχνικού προγράμματος.

       Όχι Όχι

      • 1 Το Καταστατικό της οργάνωσης ή της Ένωσης εκτροφέων. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Το Καταστατικό της οργάνωσης ή της Ένωσης εκτροφέων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Από το Καταστατικό θα πρέπει να προκύπτει ότι έχουν θεσπιστεί διατάξεις, που απαγορεύουν τη διακριτική μεταχείριση των μελών και επιτρέπουν την εγγραφή νέων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και βρίσκονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας του. Στην περίπτωση οργανώσεων εκτροφέων βοοειδών και χοιροειδών να δέχονται ως μέλος τους κάθε εκτροφέα, ο οποίος έχει ζώα της φυλής και επιθυμεί να γίνει μέλος εφόσον παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης του ελέγχου αποδόσεων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Δήλωση στην οποία να προσδιορίζονται τα γεωγραφικά όρια της περιοχής δικαιοδοσίας του. Δήλωση

       Δήλωση στην οποία να προσδιορίζονται τα γεωγραφικά όρια της περιοχής δικαιοδοσίας του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα γεωγραφικά όρια είναι δυνατόν να προσδιορίζονται και στο Καταστατικό του φορέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 3 Δήλωση για το είδος των γενεαλογικών βιβλίων που έχει καταρτίσει ή τηρεί ή που προτίθεται να καταρτίσει ή να τηρήσει και τις διατάξεις που έχει θεσπίσει για το σύστημα εγγραφής σε αυτό και στο οποίο προβλέπονται διατάξεις για την χωριστή εγγραφή ζώων της αυτής φυλής, που διαφοροποιούνται ως προς ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Δήλωση

       Δήλωση για το είδος των γενεαλογικών βιβλίων που έχει καταρτίσει ή τηρεί ή που προτίθεται να καταρτίσει ή να τηρήσει και τις διατάξεις που έχει θεσπίσει για το σύστημα εγγραφής σε αυτό και στο οποίο προβλέπονται διατάξεις για την χωριστή εγγραφή ζώων της αυτής φυλής, που διαφοροποιούνται ως προς ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 4 Δήλωση για το είδος, τη φυλή, τον αριθμό των ζώων και των εκμεταλλεύσεων που διαθέτει. Προκειμένου περί Ένωσης ή οργάνωσης εκτροφέων χοίρων τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μελών της, καθώς και τον αριθμό ζώων ανά εκτροφέα. Στην περίπτωση Ένωσης ιδιωτικών επιχειρήσεων την επωνυμία, την έδρα και τη νομική μορφή κάθε επιχείρησης, καθώς και τον αριθμό των ζώων που εκτρέφει έκαστη. Δήλωση

       Δήλωση για το είδος, τη φυλή, τον αριθμό των ζώων και των εκμεταλλεύσεων που διαθέτει. Προκειμένου περί Ένωσης ή οργάνωσης εκτροφέων χοίρων τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μελών της, καθώς και τον αριθμό ζώων ανά εκτροφέα. Στην περίπτωση Ένωσης ιδιωτικών επιχειρήσεων την επωνυμία, την έδρα και τη νομική μορφή κάθε επιχείρησης, καθώς και τον αριθμό των ζώων που εκτρέφει έκαστη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 5 Τον Κανονισμό αναπαραγωγής, βελτίωσης ή διατήρησης του γενετικού επιπέδου των ζώων. Το πρόγραμμα αναπαραγωγής διάσωσης ή διατήρησης, από το οποίο να προκύπτει η μέθοδος αναπαραγωγής, ο αριθμός των ζώων αναπαραγωγής, καθώς και το είδος, η έκταση και η αξιολόγηση των στοιχείων του ελέγχου αποδόσεων. Κανονισμός λειτουργίας

       Τον Κανονισμό αναπαραγωγής, βελτίωσης ή διατήρησης του γενετικού επιπέδου των ζώων. Το πρόγραμμα αναπαραγωγής διάσωσης ή διατήρησης, από το οποίο να προκύπτει η μέθοδος αναπαραγωγής, ο αριθμός των ζώων αναπαραγωγής, καθώς και το είδος, η έκταση και η αξιολόγηση των στοιχείων του ελέγχου αποδόσεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5658

      • 6 Πρόσφατη βεβαίωση της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας για την υγιεινή κατάσταση των ζώων. Βεβαίωση

       Πρόσφατη βεβαίωση της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας για την υγιεινή κατάσταση των ζώων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Δήλωση - περιγραφή του συστήματος αναγνώρισης των ζώων. Δήλωση

       Δήλωση - περιγραφή του συστήματος αναγνώρισης των ζώων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 8 Δήλωση περιγραφής της οργάνωσης, της υποδομής και της ικανότητας του φορέα να πραγματοποιεί τους αναγκαίους ελέγχους αποδόσεων και την τήρηση των γενεαλογιών. Σχέδιο δράσης/υλοποίησης

       Δήλωση περιγραφής της οργάνωσης, της υποδομής και της ικανότητας του φορέα να πραγματοποιεί τους αναγκαίους ελέγχους αποδόσεων και την τήρηση των γενεαλογιών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7230

      • 9 Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο φορέας αποδέχεται την εποπτεία και τους ελέγχους από τις αρμόδιες κρατικές αρχές σε ό,τι αφορά : το σύστημα αναγνώρισης των ζώων, τον αριθμό των ζώων ώστε κάθε φορά να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ζωοτεχνικού προγράμματος που εφαρμόζει, την τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων, την τήρηση των στοιχείων του ελέγχου αποδόσεων και εκτίμησης της γενετικής αξίας, την εφαρμογή του προγράμματος βελτίωσης ή διατήρησης του γενετικού επιπέδου των ζώων, τη διακίνηση του γενετικού υλικού και ότι άλλο σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία του φορέα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο φορέας αποδέχεται την εποπτεία και τους ελέγχους από τις αρμόδιες κρατικές αρχές σε ό,τι αφορά : το σύστημα αναγνώρισης των ζώων, τον αριθμό των ζώων ώστε κάθε φορά να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ζωοτεχνικού προγράμματος που εφαρμόζει, την τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων, την τήρηση των στοιχείων του ελέγχου αποδόσεων και εκτίμησης της γενετικής αξίας, την εφαρμογή του προγράμματος βελτίωσης ή διατήρησης του γενετικού επιπέδου των ζώων, τη διακίνηση του γενετικού υλικού και ότι άλλο σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία του φορέα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Υπουργική Απόφαση 390194 1992 339 Β

       Περιγραφή Αναγνώριση φορέων που καταρτίζουν ή και τηρούν γενεαλογικά βιβλία αιγοπροβάτων αναπαραγωγής καθαρής φυλής, καταρτίζουν ή και εφαρμόζουν προγράμματα γενετικής βελτίωσης αιγοπροβάτων, διάσωσης και διατήρησης σπάνιων φυλών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920200339

      • Υπουργική Απόφαση 350183 1992 485 Β

       Περιγραφή Αναγνώριση φορέων που καταρτίζουν ή τηρούν γενεαλογικά βιβλία ή μητρώα των αναπαραγωγών χοιροειδών και εφαρμόζουν προγράμματα γενετικής βελτίωσης, διάσωσης και διατήρησης σπάνιων φυλών αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920200485

      • Υπουργική Απόφαση 314710 1993 19 Β

       Περιγραφή Αναγνώριση φορέων που καταρτίζουν ή τηρούν γενεαλογικά βιβλία για τα ιπποειδή.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930200019

      • Υπουργική Απόφαση 366988 1994 477 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υφυπουργού Γεωργίας 340194/1992(ΦΕΚ Β΄339).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940200477

      • Υπουργική Απόφαση 303082 1997 241 Β

       Περιγραφή Αναγνώριση φορέων που τηρούν ή καταρτίζουν γενεαλογικά βιβλία βοοειδών αναπαραγωγής καθαρής φυλής και εφαρμόζουν πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης ή διάσωσης- διατήρησης σπάνιων φυλών αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970200241

      • Απόφαση ευρωπαϊκών οργάνων 254 1990

       Περιγραφή Η απόφαση 90/254/ΕΟΚ της Επιτροπής περί καθορισμού κριτηρίων αναγνώρισης και εποπτείας ενώσεων και οργανώσεων που τηρούν ή καταρτίζουν γενεαλογικά βιβλία για τα αιγοειδή και προβατοειδή αναπαραγωγής καθαρής φυλής

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:31990D0254

      • Απόφαση ευρωπαϊκών οργάνων 247 1984

       Περιγραφή Η απόφαση 84/247/ΕΟΚ περί καθορισμού των κριτηρίων αναγνώρισης και εποπτείας των οργανώσεων και ενώσεων κτηνοτρόφων που τηρούν ή καταρτίζουν γενεαλογικά βιβλία για τα βοοειδή αναπαραγωγής καθαρόαιμου γένους

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:31984D0247

      • Απόφαση ευρωπαϊκών οργάνων 353 1992

       Περιγραφή Η Απόφαση 92/353/ΕΟΚ της Επιτροπής περί καθορισμού κριτηρίων έγκρισης ή αναγνώρισης των οργανώσεων που τηρούν ή συντάσσουν γενεαλογικά βιβλία για τα καταχωρημένα ιπποειδή

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A31992D0353

      • Απόφαση ευρωπαϊκών οργάνων 501 1989

       Περιγραφή Η Απόφαση 89/501/ΕΟΚ περί καθορισμού των κριτηρίων αναγνώρισης και εποπτείας των ενώσεων και οργανώσεων κτηνοτρόφων που τηρούν ή καταρτίζουν γενεαλογικά βιβλία για χοιροειδή αναπαραγωγής καθαρής φυλής

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A31989D0501

      • Απόφαση ευρωπαϊκών οργάνων 504 1989

       Περιγραφή Η Απόφαση 89/504/ΕΟΚ της Επιτροπής περί καθορισμού κριτηρίων αναγνώρισης και εποπτείας των ενώσεων ή οργανώσεων κτηνοτρόφων και των ιδιωτικών επιχειρήσεων που τηρούν ή καταρτίζουν μητρώα για τους υβριδικούς χοίρους αναπαραγωγής

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:31989D0504

      • 1 Υποβολή έντυπης αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας του φακέλου και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και διαβίβαση αυτών στα μέλη του συλλογικού οργάνου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Αξιολόγηση του φακέλου από την Μόνιμη Επιτροπή Αναγνώρισης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Αναγνώρισης καθορίζει την ημερομηνία και το χρόνο της συνεδρίασης της Επιτροπής και ενημερώνει εγγράφως τα μέλη της τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία που ορίστηκε. Η Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα του αρμόδιου Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων. Στη συνεδρίαση μπορεί να λαμβάνει μέρος και ο ενδιαφερόμενος φορέας, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο οποίος αναπτύσσει την επιχειρηματολογία του υπέρ της αίτησης αναγνώρισης

       Σημειώσεις Σύμφωνα με την αριθμ. 340194/1992 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄339), όπως ισχύει καθώς και την αριθμ. 303082/1997 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄241) συστήνεται η πρωτοβάθμια Μόνιμη Επιτροπή Αναγνώρισης.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης της Μόνιμης Επιτροπή Αναγνώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης του συλλογικού οργάνου πλήρως και επαρκώς τεκμηριωμένη.

       Όχι Ναι


      • 5 Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνεται μέσω της επικαιροποίησης του καταλόγου των αναγνωρισμένων οργανώσεων που τηρούν γενεαλογικά βιβλία ή μητρώα αγροτικών ζώων. Ο κατάλογος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στη συνέχεια ακολουθεί η σύνδεση με το site της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.