Έγκριση χωροθέτησης, εγκατάστασης και λειτουργίας έργου ή δραστηριότητας εντός αρχαιολογικού χώρου ή πλησίον μνημείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση95a781db-da6b-4925-9034-d6f24f30b3bc 663543

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση εγκατάστασης ή λειτουργίας βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή εμπορικής επιχείρησης, τοποθέτησης τηλεπικοινωνιακών ή άλλων εγκαταστάσεων, επιχείρησης οποιουδήποτε τεχνικού ή άλλου έργου ή εργασίας οικοδομικής δραστηριότητας, εκμετάλλευσης λατομείου, πορισμού οικοδομικών υλικών, διενέργειας μεταλλευτικών ερευνών, εκμετάλλευσης μεταλλείων και, καθορισμού λατομικών περιοχών εντός κηρυγμένου ή εντοπισμένου αρχαιολογικού χώρου, ή πλησίον μνημείου. Παρέχεται σε πολίτες κι επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για έγκριση εργασιών συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση ή μη εγκατάστασης, λειτουργίας έργου ή δραστηριότητας εντός κηρυγμένου ή εντοπισμένου αρχαιολογικού χώρου ή πλησίον αρχαίου

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση αιτήματος Χωροθέτησης, εγκατάστασης, λειτουργίας έργου ή Δραστηριότας εντός αρχαιολογικού χώρου ή πλησίον μνημείου


      Νομοθεσία

       ,,,,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Απαιτείται η Θετική γνωμοδότηση, με ή χωρίς όρους, ώστε να μην επέρχεται άμεση ή έμμεση βλάβη στον αρχαιολογικό χώρο ή στο μνημείο.

       Όχι Όχι

      • 1 Τεχνική έκθεση Έκθεση

       Τεχνική έκθεση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 2 Πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη Αρχιτεκτονική μελέτη

       Πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Όχι 2444

      • 3 Φωτογραφική τεκμηρίωση Φωτογραφία κτιρίου

       Φωτογραφική τεκμηρίωση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6237

      • 4 Διάγραμμα κάλυψης Διάγραμμα κάλυψης

       Διάγραμμα κάλυψης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9742

      • Νόμος 109 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • Νόμος 10, 12 πργ. 4, 49 πργ. 2, 50 4858 2021 220 Α

       Περιγραφή Ν. 4858/2021 Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς. Άρθρο 10: Ενέργειες σε ακίνητα μνημεία και στο περιβάλλον τους Άρθρο 12: Οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων Άρθρο 49: Τοπικά Συμβούλια Μνημείων Άρθρο 50: Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο - Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων Η διάταξη του άρθρου 50 παρ. 1 περ. ε) του Ν. 4858/2021 τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 5021/2023 με ισχύ την 16/2/2023 (αναφέρεται στη συγκρότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ.Α.Σ.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100220

      • Υπουργική Απόφαση Άρθρο 5 πργ.3 ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15.3.2020 2020 908 Β

       Περιγραφή Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης” του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού) Άρθρο 5: Τελικές Διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200908

      • Υπουργική Απόφαση Άρθρο 1 ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.3.2020 2020 912 Β

       Περιγραφή Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Άρθρο 1: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενι- κής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α., που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης, εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Κεντρικών Συμβουλίων (παρ. 5 του άρθρου 50 και παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 3028/2002) και κατά λόγο αρμοδιότητας της κάθε Υπηρεσίας σύμφωνα με τον Οργανισμό του ΥΠ.ΠΟ.Α., ως εξής:

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200912

      • Απόφαση 2548 Π.Ε. 2016 1655 Β

       Περιγραφή Απόφαση για την προστασία και τη σύνταξη Κανονισμού λειτουργίας της νήσου "Χρυσής" Δήμου Ιεράπετρας Κρήτης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201655

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Ε/20071 2003 1580 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της ΔΙΑΔΠ/Α1/16390 (ΦΕΚ 1180/8/11.9.2002) Κ.Υ.Α. διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030201580

      • Εγκύκλιος ΕΓΚ 570 2017

       Περιγραφή Εγκύκλιος ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΥΠΕΝ-ΥΠ.ΠΟ.Α "Περί χορήγησης άδειας δόμησης σε μουσουλμ/κούς χώρους".


      • Νόμος 73 πργ. 1 5021 2023 31 Α

       Περιγραφή Η διάταξη του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 5021/2023 με ισχύ την 16/2/2023 τροποποίησε την διάταξη του άρθρου 50 παρ. 1 περ. ε) του Ν. 4858/2021 (αφορά τη σύνθεση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ.Α.Σ.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100031

      • 1 Παραλαβή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αίτημα υποβάλλεται στην αρμόδια Περιφερειακή Εφορεία Αρχαιοτήτων, η οποία σε πρώτο στάδιο ελέγχει την πληρότητα του φακέλου. Στη συνέχεια σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.3γ σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παρ. 4γ του ν.30282/2002 διαβιβάζεται στο αρμόδιο Συμβούλιο.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση αιτήματος από τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 49 πργ.2 του ν.3028/2002 η αίτηση εξετάζεται κατά κανόνα από τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Περιφερειακής Εφορείας Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

       Ναι Όχι


      • 3 Εξέταση αιτήματος από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 50 πργ.γ του ν.3028/2002 η αίτηση εξετάζεται κατ΄εξαίρεση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

       Ναι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης της οικείας Περιφερειακής Εφορείας Αρχαιοτήτων ή της αρμόδιας Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Κατόπιν γνωμοδότησης του Τοπικού Συμβουλίου εκδίδεται σχετική Απόφαση είτε από την αρμόδια Περιφερειακή Εφορεία Αρχαιοτήτων είτε από την αρμόδια Διεύθυνση Αρχαιοτήτων.

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση Απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου εκδίδεται σχετική Απόφαση από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων.

       Ναι Όχι


      • 6 Ανάρτηση της Απόφασης στη Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.