Έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής (Πτυχίο) στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0c4cde1b-5275-42a2-961d-32d9defef7a0 613184

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ (Δ24), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Από 60 έως 205 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην έκδοση εγγραφής (Πτυχίο) στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) από τη Διεύθυνση Μητρώων της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών Μητρώων και Απαλλοτριώσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η εν λόγω βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη στελέχωση κάθε εργοληπτικής επιχείρησης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (Μ.Ε.Ε.Π.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ (Δ24)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εγγραφής σε κατηγορία έργων και βαθμίδα (Α ή Β) ή αναβάθμιση - επέκταση (Β, Γ, Δ).


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής (Πτυχίο) στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Οι ενδιαφερόμενοι να είναι τεχνικοί διπλωματούχοι Α.Ε.Ι μετά τριετία από την έναρξη άδειας άσκησης του επαγγέλματος (Α βαθμίδα) ή μετά πενταετία από την έναρξη άδειας άσκησης του επαγγέλματος (Β βαθμίδα) ή όπως αλλιώς ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. και πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών που ασχολούνται με την παραγωγή έργων μετά πενταετία από τη λήψη του πτυχίου (Α βαθμίδα).

       Όχι Όχι

      • 1 Απόδειξη καταβολής εισφοράς σε ΔΟΥ 1140904001 (πρώην ΚΑΕ3438). Απαιτείται για την κατάθεση της αίτησης και την εξέταση από την Επιτροπή Μ.Ε.Κ. Το ύψος του κυμαίνεται ανάλογα με την τάξη εγγραφής της επιχείρησης στο Μ.Ε.Κ.. 60 € - 205 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό σπουδών και άδεια άσκησης του επαγγέλματος (Διπλωματούχοι Α.Ε.Ι.), σε αντίγραφο. Αποδεικτικό σπουδών

       Πιστοποιητικό σπουδών και άδεια άσκησης του επαγγέλματος (Διπλωματούχοι Α.Ε.Ι.), σε αντίγραφο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μόνο κατά την εγγραφή. Προκειμένου για διπλωματούχους Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, απαιτείται επίσημη μετάφρασή του διπλώματος και πιστοποιητικό από αρμόδιο φορέα περί της ισοτιμίας με αντίστοιχη σχολή της ημεδαπής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μόνο κατά την εγγραφή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Βιογραφικό σημείωμα για τις επαγγελματικές ή επιστημονικές απασχολήσεις. Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό σημείωμα για τις επαγγελματικές ή επιστημονικές απασχολήσεις.       Σημειώσεις: Μόνο κατά την εγγραφή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 4 Αποδεικτικά εμπειρίας. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Αποδεικτικά εμπειρίας.


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά σε: α) Εγγραφές - επεκτάσεις Διπλωματούχων Α.Ε.Ι. στη Β βαθμίδα και Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι στην Α βαθμίδα. β) Αναβαθμίσεις Διπλωματούχων Α.Ε.Ι. και Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι στην Β, Γ, Δ βαθμίδα. Αποδεικτικά εμπειρίας : 1. Για έργα Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα: Πιστοποιητικά εμπειρίας από τους αρμόδιους φορείς σε έντυπα Α & Β, συνοδευόμενα από διαβιβαστικά (σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 1 & 9 / 99). 2. Για Ιδιωτικά έργα : 2.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ : • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του επιβλέποντα μηχανικού. • Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου (σε περίπτωση που είναι ο ίδιος κατασκευαστής) ή • Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου και έγγραφα νομιμοποίησής του (σε περίπτωση κατασκευής από ανάδοχο εταιρεία στην οποία συμμετέχει ως μέλος). • Έντυπο τύπου Γ, στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία του έργου, υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον φορέα του έργου. • Επικυρωμένη φωτοτυπία της οικοδομικής άδειας. • Φωτοτυπία εργολαβικού συμφωνητικού. • Ηλεκτροδότηση οικοδομής ή φωτοτυπία τιμολογίων υλικών σε περίπτωση μη ολοκληρωμένης οικοδομής. • Εάν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται ως επί τόπου μηχανικός για τον ανάδοχο, πρέπει να προσκομίσει και δελτία παροχής υπηρεσιών προς τον ανάδοχο. • Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τις πραγματοποιηθείσες εργασίες. • Σε περίπτωση ιδιόκτητου οικοπέδου, υποβάλλεται το συμβόλαιο κυριότητας αντί του εργολαβικού. 2.2 . ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ : • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του κυρίου του έργου και του επιβλέποντα μηχανικού (έγγραφα νομιμοποίησης των υπογραφόντων σε περίπτωση νομικού προσώπου). • Έντυπο τύπου Γ, στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία του έργου υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον φορέα του έργου. • Φωτοτυπία συμφωνητικού. • Φωτοτυπίες των τιμολογίων, του αναδόχου προς τον κύριο του έργου. • Δελτία παροχής υπηρεσιών, του ενδιαφερόμενου προς τον ανάδοχο. • Επικυρωμένη φωτοτυπία της οικοδομικής άδειας. • Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τις πραγματοποιηθείσες εργασίες. 2.3. ΕΠΙΒΛΕΨΗ : • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του κύριου του έργου στην οποία θα αναγράφεται το κατασκευαστικό κόστος, ο χρόνος απασχόλησης, κατανομή εργασιών ανά κατηγορία έργου και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με το έργο (έγγραφα νομιμοποίησης των υπογραφόντων σε περίπτωση νομικού προσώπου) • Επικυρωμένη φωτοτυπία της οικοδομικής άδειας, στην οποία θα αναγράφεται ως επιβλέπων το όνομα του αιτούντος. • Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τις πραγματοποιηθείσες εργασίες. 2.4. Για άλλου είδους εργασίες εκτός από οικοδομικές, προσκομίζεται άδεια εγκατάστασης, άδεια λειτουργίας ή κάθε στοιχείο σχετικό με το έργο. 2.5. Οι φωτοτυπίες των τιμολόγιων και των δελτίων παροχής υπηρεσιών, πρέπει να είναι ή επικυρωμένες ή να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση για το γνήσιο τους. 3. Για έργα εκτελεσθέντα στην αλλοδαπή : 3.1. Έργα του Δημόσιου τομέα : Πιστοποιητικά της αρμόδιας αρχής ή Οργανισμού της αλλοδαπής που επιβλέπει το έργο, ή κάθε άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει την εκτέλεση του έργου. 3.2. Έργα Ιδιωτικών φορέων : Πιστοποιητικά του κυρίου του έργου και του επιβλέποντος μηχανικού, καθώς και οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο, όπως τα ανωτέρω αναφερόμενα στην παράγραφο 2. Και όποιο άλλο στοιχείο ζητηθεί από την υπηρεσία κατά τον έλεγχο. Τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται σε απλή φωτοτυπία του ξενόγλωσσου κειμένου και σε επίσημη μετάφρασή του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 5 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρονται συνοπτικά τα έργα, καθώς και το είδος εργασιών (κατασκευή – επίβλεψη – μελέτη). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρονται συνοπτικά τα έργα, καθώς και το είδος εργασιών (κατασκευή – επίβλεψη – μελέτη).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υ.Δ. θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr ή ψηφιακά υπογεγραμμένη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 144 4764 2020 256 Α

       Περιγραφή Θέματα Μητρώων Συντελεστών Παραγωγής Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων, Μελετών Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100256

      • Νόμος 107-110 3669 2008 116 Α

       Περιγραφή Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100116

      • Προεδρικό Διάταγμα 99 2018 187 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100187

      • Προεδρικό Διάταγμα 90 2014 138 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση του άρθρου 4 του π.δ. 472/1985 (Α΄168) που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 109 της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων η οποία κυρώθηκε με το ν. 3669/2008 (Α΄ 116).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100138

      • 1 Υποβολή Αίτησης από φυσικό πρόσωπο και χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία της αίτησης με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επεξεργασία αιτήσεων, έλεγχος πληρότητας, καταχώρηση δεδομένων στο ηλεκτρονικό σύστημα της υπηρεσίας και εκτύπωση αντίστοιχων εγγράφων.

       Όχι Όχι


      • 3 Εισήγηση προς την επιτροπή Μ.Ε.Κ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη πρακτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Απόφαση επιτροπής Μ.Ε.Κ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.)


       Περιγραφή Η βεβαίωση που εκδίδεται υπογράφεται από την αρμόδια Διεύθυνση.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.