Έκδοση Δελτίου Επιτίμου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση91d860a9-03b8-4676-b99a-7cc09f1fff53 972833

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας, Άλλο, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/Α.Ε.Α. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  20
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση δελτίου επιτίμου και απευθύνεται στους διατηρούντες τον τίτλο του Επιτίμου απόστρατους Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας.

  Με το υπ΄αριθμό 10 από 08-02-2018 Άρθρο 2 παρ. 1. Προεδρικό Διάταγμα Ρύθμιση θεμάτων Αστυνομικού Προσωπικού, οι διατηρούντες τον τίτλο του επιτίμου αξιωματικοί απολαμβάνουν τα προνόμια που προβλέπονται για τους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων στο άρθρο 1 του π.δ. 147/2014 (Α΄ 238). Το δελτίο επιτίμου, με το οποίο εφοδιάζονται οι ως άνω επίτιμοι αξιωματικοί, εκδίδεται, κατά περίπτωση, από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος. Με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 296/1990 «Απονομή τιμητικών διακρίσεων σε αποστρατευομένους Ανωτάτους Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος»: 1. Οι Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας και οι Αρχηγοί του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρέτησαν σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους τουλάχιστον επί τρίμηνο, διατηρούν τιμητικά τον τίτλο της θέσεώς τους μετά την αποστρατεία τους, κατόπιν αποφάσεως του συμβουλίου το οποίο είναι αρμόδιο να τους αποστρατεύσει. Της ανωτέρω τιμής απολαμβάνουν, με τις αυτές προϋποθέσεις και οι Υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας εφόσον προήχθησαν σε Αντιστρατήγους εν αποστρατεία. 2. Η κατά τα ανωτέρω διατήρηση του τιμητικού τίτλου μνημονεύεται από προεδρικό διάταγμα της αποστρατείας τους.

  Με το άρθρο 4 του υπ΄αριθμό 10 Π.Δ. από 08/02/2018 το δελτίο ταυτότητας επιτίμου (Π.Δ. 296/1990) καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με το δελτίο επιτίμου.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Άλλο Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής, Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Για την έκδοση Δελτίου Επιτίμου σύμφωνα με το υπ΄αριθμό 10 από 8-2-2018 Προεδρικό Διάταγμα Ρύθμιση θεμάτων Αστυνομικού Προσωπικού, απαιτείται υποβολή και συμπλήρωση αίτησης έκδοσης δελτίου επιτίμου. (Υπόδειγμα Ε-1 Νέο). Οι νέοι δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτηση στις Γ.Α.Δ. Αττικής-Θεσσαλονίκης-Περιφερείας ή Διευθύνσεις Χώρας του τόπου κατοικίας τους. Στις περιπτώσεις απομακρυσμένων περιοχών η αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας δύναται να εξουσιοδοτεί τα κατά τόπο Αστυνομικά Τμήματα. Η αίτηση συμπληρώνεται από τον αιτούντα απόστρατο Ανώτατο Αξιωματικό με κεφαλαίους χαρακτήρες και στυλογράφο (τύπου BIC) υποχρεωτικά μαύρου χρώματος.

  Σημειώσεις

  Η επιλογή του ειδικού εντύπου Ε1 (Νέο) για την αρχική έκδοση Δελτίου Επιτίμου καθιερώθηκε κατόπιν Απόφασης κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Έκδοση Δελτίου Επιτίμου σε απόστρατους Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας

       Επίσημος τίτλος

       Έκδοση Δελτίου Επιτίμου


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Άλλο Στην απόφαση αποστρατείας να εμφαίνεται ο τίτλος του επιτίμου.

        Όχι Όχι

       • Προεδρικό Διάταγμα 2, 4 10 2018 21 Α

        Περιγραφή Με το προαναφερόμενο Π.Δ. καταργήθηκε το Δελτίο Ταυτότητας Επιτίμου και αντικαταστάθηκε με το νέο Δελτίο Επιτίμου, το οποίο στερείται της γενικής αποδεικτικής ισχύος της ταυτότητας. Αρμόδιο Τμήμα για την έκδοση ορίζεται το Τμήμα Αποστράτων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας Α.Ε.Α.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8Iqk9pJn1S jtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijFmhSPFd5QoM8r8tQ2EnTVsaekHzXCFkPXzIHbLRx99X

       • Προεδρικό Διάταγμα 1 147 2014 238 Α

        Περιγραφή Καθεστώς που διέπει τους Ανώτατους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι διατηρούν τον επίτιμο τίτλο τους.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL89 56gLvJ6W15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZD-idam1ExvFmhcjXAySB-rhstDbzv7e2ZnKXHxvZC-

       • Προεδρικό Διάταγμα 6 112 2009 146 Α

        Περιγραφή Καθιέρωση δελτίου ταυτότητας επιτίμου. Οι διατηρούντες του τίτλου του επιτίμου Αξιωματικοί κατόπιν υποβολής αιτήσεώς τους εφοδιάζονταν με δελτίο ταυτότητας επιτίμου .

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEiICErm5tbxndtvSoClrL8NFVwjN9oWbZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZFuEDBsZaP e9jV6AG-EML-iZ4j3X5 RpHp Qy9RFzu

       • Προεδρικό Διάταγμα μόνο 296 1990 121 Α

        Περιγραφή Οι Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας και οι Αρχηγοί του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρέτησαν σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους τουλάχιστον επί τρίμηνο διατηρούν τιμητικά τον τίτλο της θέσεώς τους και μετά την αποστρατεία τους, κατόπιν αποφάσεως του συμβουλίου το οποίο είναι αρμόδιο να τους αποστρατεύσει. Της ανωτέρω τιμής απολαμβάνουν με τις αυτές προϋποθέσεις και οι Υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον προήχθησαν σε Αντιστρατήγους εν αποστρατεία.Η κατά τα ανωτέρω διατήρηση του τιμητικού τίτλου μνημονεύεται στο προεδρικό διάταγμα της αποστρατείας τους.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFWwnXHUzxPWXdtvSoClrL8k6dm0EJ2KwB5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTXPzudk1ecMw2ds1ey2vkiMa281NnIYElvRa2XrKMgE

       • 1 Υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους για την έκδοση δελτίου επιτίμου.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έκδοσης Δελτίου Επιτίμου και τ΄απαιτούμενα δικαιολογητικά στις Γ.Α.Δ.Α. Αττικής Θεσσαλονίκης -Περιφέρειας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις Χώρας του τόπου κατοικίας τους

        Όχι Όχι


       • 2 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών από την Υπηρεσία κατάθεσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι υποβληθείσες αιτήσεις με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά παραλαμβάνονται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Αποστράτων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας/Α.Ε.Α..

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος των εγγράφων από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Αποστράτων-Έγκριση αυτών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Αποστράτων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας/Α.Ε.Α. προβαίνει στον έλεγχο για την ορθότητα και πληρότητα των υποβληθέντων αιτήσεων, τις εγκρίνει και αποστέλλει αυτές στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας προς εκτύπωση.

        Σημειώσεις Για την αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας, είναι επιβεβλημένη η ορθή καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων.

        Όχι Όχι


       • 4 Αποστολή των εγγράφων στη Διεύθυνση Διαβατηρίων κ Εγγράφων Ασφαλείας.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας/Α.Ε.Α. παραλαμβάνει, επεξεργάζεται και ολοκληρώνει τη διαδικασία, με την εκτύπωση των Δελτίων Επιτίμων.

        Όχι Όχι


       • 5 Παραλαβή του εκτυπωμένου Δελτίου από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων κ Εγγράφων Ασφαλείας.


        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Διεύθυνση Διαβατηρίων κ Εγγράφων Ασφαλείας αποστέλλει τα εκτυπωμένα Δελτία Επιτίμων στη Διεύθυνση Επικοινωνίας/Α.Ε.Α. στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Αποστράτων.

        Όχι Όχι


       • 6 Αποστολή του Δελτίου στην υπηρεσία υποβολής του αιτήματος για την παράδοση στους δικαιούχους με αποδεικτικό παραλαβής.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Διεύθυνση Επικοινωνίας/Α.Ε.Α. διαβιβάζει τα εκτυπωμένα δελτία των επιτίμων στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να επιδοθούν στους δικαιούχους. Οι εντεταλμένες για την επίδοση υπηρεσίες συντάσσουν αποδεικτικό παραλαβής το οποίο διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Επικοινωνίας/Α.Ε.Α. Τμήμα Εξυπηρέτησης Αποστράτων προς αρχειοθέτηση.

        Όχι Όχι


       • 1 Αντίγραφο απόφασης αποστρατείας στην οποία εμφαίνεται ο τίτλος επιτίμου και ο αποστρατευτικός βαθμός. Απόφαση

        Αντίγραφο απόφασης αποστρατείας στην οποία εμφαίνεται ο τίτλος επιτίμου και ο αποστρατευτικός βαθμός.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η απόφαση αποστρατείας του Επιτίμου εκδίδεται με Προεδρικό Διάταγμα.


        Όχι

       • 2 Φωτογραφία με στολή (χιτώνιο όχι μπουφάν), χωρίς πηλήκιο των ιδίων τεχνικών προδιαγραφών με αυτές του εν ενεργεία αστυνομικού προσωπικού. Φωτογραφίες

        Φωτογραφία με στολή (χιτώνιο όχι μπουφάν), χωρίς πηλήκιο των ιδίων τεχνικών προδιαγραφών με αυτές του εν ενεργεία αστυνομικού προσωπικού.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η Φωτογραφία με τις συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση Δελτίου Επιτίμου.


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.