Έκδοση αποφάσεων για τον περιορισμό της ζώνης προστασίας των 500 μέτρων από τα όρια των λατομικών περιοχών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf20857cd-8b95-49e4-84fc-40cc2bde6825 285789

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΕΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3

Κόστος

200 €

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έως 3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χωροθέτηση δραστηριοτήτων πάσης φύσεως σε σχέση με την απόσταση από τις καθορισμένες λατομικές περιοχές, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4512/2018. Οι αποστάσεις μπορούν να περιορίζονται κατά περίπτωση με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από την εισήγηση του αρμοδίου τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων, του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου/Νοτίου Ελλάδος, εφόσον το ανάγλυφο της περιοχής και οι συγκεκριμένες συνθήκες το επιτρέπουν, με σκοπό την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχομένων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΕΙΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της διαδικασίας αφορά στους χρόνους της διοίκησης και δεν μπορούν να εκτιμηθούν οι χρόνοι ανταπόκρισης του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου/Νοτίου Ελλάδος ή/και του αιτούντος φορέα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα περί έγκρισης χωροθέτησης δραστηριοτήτων για τον περιορισμό της ζώνης προστασίας των πεντακοσίων (500) μέτρων από τα όρια της Λατομικής Περιοχής, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, με συνημμένη την Τεχνική έκθεση και το Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο μηχανικό.

Σημειώσεις

Στην αίτηση θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπρόσωπου του φορέα (Διεύθυνση, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο κλπ.).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Γνήσιο υπογραφής, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    NACE

    • 08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
    • 09.9 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση αποφάσεων για μείωση της ελάχιστης απόστασης χωροθέτησης δραστηριοτήτων από τα όρια λατομικής περιοχής.

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση αποφάσεων για τον περιορισμό της ζώνης προστασίας των 500 μέτρων από τα όρια των λατομικών περιοχών.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Πολεοδομικές Η προϋπόθεση για την εκκίνηση της εν λόγω διαδικασίας είναι να υφίσταται θεσμοθετημένη λατομική περιοχή, κατά την έννοια του άρθρου 46 του ν. 4512/2018 (Α΄5) σε απόσταση μικρότερη των 1000 μέτρων από τα όρια κάθε δραστηριότητας ή έργου, που πρόκειται να αναπτυχθεί στην περιοχή.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Απόφαση περί καθορισμού λατομικής περιοχής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

       Σύνδεσμος https://www.et.gr/

       Όχι Όχι

      • 3 Ιδιοκτησιακές Αφορά στην ιδιοκτησία ή μίσθωση της έκτασης, όπου προτείνεται η χωροθέτηση του έργου (νομιμοποιητικό έγγραφο).

       Όχι Όχι

      • 1 Δυνατότητα περιορισμού των πεντακοσίων (500) μέτρων από τα όρια λατομικής περιοχής. 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2177

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Τεχνική έκθεση του αρμοδίου μηχανικού στην οποία θα περιγράφεται η χωροθέτηση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου και θα αιτιολογείται η αναγκαιότητα περιορισμού της ζώνης προστασίας των 500 μέτρων από τα όρια της λατομικής περιοχής. Η Τεχνική έκθεση θα υποβάλλεται εις τριπλούν, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό. Έκθεση

       Τεχνική έκθεση του αρμοδίου μηχανικού στην οποία θα περιγράφεται η χωροθέτηση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου και θα αιτιολογείται η αναγκαιότητα περιορισμού της ζώνης προστασίας των 500 μέτρων από τα όρια της λατομικής περιοχής. Η Τεχνική έκθεση θα υποβάλλεται εις τριπλούν, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 6631

      • 2 Τοπογραφικό Σχεδιάγραμμα, κλίμακας 1:5000 ή 1:2000, κατά περίπτωση, που θα απεικονίζεται η λατομική περιοχή και οι εγκαταστάσεις που πρόκειται να ανεγερθούν εντός της ζώνης των 1.000 μέτρων από τη λατομική περιοχή. Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό Σχεδιάγραμμα, κλίμακας 1:5000 ή 1:2000, κατά περίπτωση, που θα απεικονίζεται η λατομική περιοχή και οι εγκαταστάσεις που πρόκειται να ανεγερθούν εντός της ζώνης των 1.000 μέτρων από τη λατομική περιοχή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο Τοπογραφικό Σχεδιάγραμμα θα αποτυπώνεται η υπάρχουσα κατάσταση της λατομικής περιοχής και σε απόσταση 1.000 μέτρων από τα όριά της, να αποτυπώνονται όλα τα κτίσματα, έργα κοινής ωφέλειας, δρόμοι, εγκαταστάσεις, έργα Α.Π.Ε. κλπ.. Επίσης, να αποτυπώνεται η εντός της ζώνης των χιλίων (1.000) μέτρων η δραστηριότητα που πρόκειται να εγκατασταθεί και η απόστασή της από τα όρια της λατομικής περιοχής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 3 Δικαίωμα από τον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) του χώρου στον οποίο πρόκειται να γίνει η χωροθέτηση δραστηριοτήτων (ιδιωτικός, μισθωμένος). Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Δικαίωμα από τον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) του χώρου στον οποίο πρόκειται να γίνει η χωροθέτηση δραστηριοτήτων (ιδιωτικός, μισθωμένος).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συμβολαιογραφικό έγγραφο, απόσπασμα από το Κτηματολόγιο, Ιδιωτικό Συμφωνητικό κλπ..

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • Νόμος 48 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Προεδρικό Διάταγμα 51, παρ. 3γ, εδάφιο δδ 132 2017 160 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100160

      • Υπουργική Απόφαση 85 Δ7/Α/οικ.12050/2233/23.05.2011 2011 1227 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201227

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 16 ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67/17.10.2018 2018 5018 Β

       Περιγραφή Παράβολο για την έκδοση αποφάσεων του Υπουργού ΠΕΝ για τον περιορισμό των 500 μ. από τα όρια λατομικών περιοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 48 του Ν.4512/2018, αξίας 200 €.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205018

      • Νόμος 17, 18 3982 2011 143 Α

       Περιγραφή Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100143

      • Νόμος 4056 2012 52 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100052

      • Νόμος 4067 2012 79 Α

       Περιγραφή Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100079

      • Νόμος 998 1979 289 Α

       Περιγραφή Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100289

      • 1 Παραλαβή αιτήματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή αιτήματος περί έγκρισης χωροθέτησης δραστηριοτήτων για τον περιορισμό της ζώνης προστασίας των πεντακοσίων (500) μέτρων από τα όρια της Λατομικής Περιοχής, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, με συνημμένη την Τεχνική έκθεση και το Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο μηχανικό.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας του αιτήματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας του υποβληθέντος αιτήματος και των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Επιστροφή στον αιτούντα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 48 του ν.4512/2018, επιστρέφεται στον αιτούντα.

       Ναι Ναι


      • 4 Έγγραφο προς τον ενδιαφερόμενο για τυχόν διορθώσεις.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον υπάρχουν ελλείψεις πληρότητας του φακέλου, αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο έγγραφο με παρατηρήσεις για τη συμπλήρωση των ελλείψεων.

       Ναι Όχι


      • 5 Παραλαβή του νέου, συμπληρωμένου αιτήματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή του αιτήματος και των συμπληρωματικών στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος - Επεξεργασία και αξιολόγηση στοιχείων του φακέλου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας όλων των παραστατικών.

       Όχι Όχι


      • 7 Έγγραφο της υπηρεσίας για παροχή εισήγησης από το χωρικά αρμόδιο τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου/Νοτίου Ελλάδος του ΥΠΕΝ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαβίβαση του αιτήματος, με τα συνημμένα δικαιολογητικά, στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου/Νοτίου Ελλάδος.

       Σημειώσεις Διαβιβάζεται το αίτημα με συνημμένη τεχνική έκθεση και τοπογραφικό διάγραμμα, προκειμένου να μας αποστείλουν τη σχετική εισήγηση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του ν.4512/2018.

       Όχι Όχι


      • 8 Παραλαβή της σχετικής εισήγησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της σχετικής εισήγησης από το αρμόδιο Τμήμα της Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου/Νοτίου Ελλάδος.

       Όχι Όχι


      • 9 Έλεγχος και αξιολόγηση για τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στον έλεγχο νομιμότητας άσκησης, της πληρότητας και των ελλείψεων.

       Όχι Όχι


      • 10 Έγγραφο προς τον ενδιαφερόμενο για τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον προκύπτει η ανάγκη συμπληρωματικών στοιχείων και διορθώσεων, αποστέλλεται υπηρεσιακό έγγραφο στον ενδιαφερόμενο για τη συμπλήρωση των ελλείψεων. Επαναλαμβάνεται το βήμα 9.

       Ναι Ναι


      • 11 Έκδοση απόφασης έγκρισης του περιορισμού της ζώνης προστασίας των 500 μέτρων από τα όρια της λατομικής περιοχής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον όλα τα στοιχεία είναι πλήρη και ορθά, συντάσσεται σχέδιο έγκρισης της σχετικής απόφασης και υπογράφεται αρμοδίως. Η απόφαση αναρτάται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/f/YPEN.

       Ναι Ναι


      • 12 Έκδοση απόφασης απόρριψης του περιορισμού της ζώνης προστασίας των 500 μέτρων από τα όρια της λατομικής περιοχής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον όλα τα στοιχεία δεν είναι πλήρη και ορθά και δεν επιδέχονται θεραπεία, συντάσσεται σχέδιο σχετικής απόφασης απόρριψης και υπογράφεται αρμοδίως. Η απόφαση αναρτάται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/f/YPEN.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.