Έκδοση απόφασης ανάκλησης μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτριώσης ακινήτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση91b4a6d8-ccb1-4ba2-a4ec-314f803796aa 914681

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης για ανάκληση ( μερική ή ολική) μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης πριν αυτή συντελεσθεί εφόσον η αρμόδια υπηρεσία κρίνει ότι δεν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του αρχικού ή άλλου σκοπού του έργου, που χαρακτηρίζεται από το νόμο ως δημόσιας ωφέλειας και αποδέχεται την ανάκληση ο καθ’ ού την απαλλοτρίωση ιδιοκτήτης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25)


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η ολική ή μερική ανάκληση μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2882/2001 (Α 17), γίνεται με απόφαση της Αρχής η οποία την έχει κηρύξει. Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) η αρμοδιότητα υπογραφής ανατέθηκε στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Τελευταία ενημέρωση

27/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ανάκλησης (μερικής ή ολικής) μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων.

Σημειώσεις

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ανακαλείται υποχρεωτικά με πράξη της αρχής η οποία την έχει κηρύξει, ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου που πιθανολογεί εμπράγματο δικαίωμα στο απαλλοτριωμένο ακίνητο, εάν μέσα σε τέσσερα έτη από την κήρυξη της δεν ασκηθεί αίτηση για τον δικαστικό καθορισμό της αποζημίωσης ή δεν καθορισθεί αυτή εξωδίκως. Η αίτηση είναι απαράδεκτη εάν ασκηθεί μετά την πάροδο έτους από την παρέλευση της τετραετίας αυτής, σε κάθε δε περίπτωση μετά τη δημοσίευση απόφασης καθορισμού της αποζημίωσης ( παρ. 2 αρθρο 11του ν.2882/2001).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση απόφασης ανάκλησης μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτριώσης ακινήτων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Προϋπόθεση για την ανάκληση (μερική ή ολική) της απαλλοτρίωσης είναι να μην έχει συντελεσθεί και η εδαφική έκταση να μην είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του αρχικού ή άλλου σκοπού του έργου, που χαρακτηρίζεται από το νόμο ως δημόσιας ωφέλειας. Εάν το απαλλοτριωμένο ακίνητο χρησιμοποιήθηκε πραγματικά για το σκοπό που απαλλοτριώθηκε και μεταγενέστερα μόνον έπαψε για οποιονδήποτε λόγο να χρησιμοποιείται, τότε θεωρείται ότι εκπληρώθηκε ο σκοπός της απαλλοτρίωσης και δεν είναι δυνατή η ανάκληση αυτής.

       Όχι Όχι

      • 2 Άλλο Εγκεκριμένη μελέτη ανακλητικού κτηματολογίου. Η συγκεκριμένη μελέτη δεν απαιτείται στην περίπτωση που ανακαλείται το σύνολο της απαλλοτριωτέας έκτασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Εγκύκλιο 24/2010 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ( ΑΔΑ:41161-5).

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των εν λόγω ακινήτων (ΦΕΚ), αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25). Απόφαση

       Απόφαση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των εν λόγω ακινήτων (ΦΕΚ), αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25).


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Μη αναγκαιότητα διατήρησης της απαλλοτρίωσης του ακινήτου/ακινήτων για την εκπλήρωση του αρχικού ή άλλου σκοπού δημοσίας ωφέλειας. Γνωμοδότηση

       Μη αναγκαιότητα διατήρησης της απαλλοτρίωσης του ακινήτου/ακινήτων για την εκπλήρωση του αρχικού ή άλλου σκοπού δημοσίας ωφέλειας.


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Βεβαίωση/Απόφαση/Έγγραφο από την αρμόδια για το έργο υπηρεσία, από το οποίο προκύπτει ότι δεν είναι αναγκαία η απαλλοτρίωση των συγκεκριμένων ακινήτων για την εκπλήρωση του αρχικού ή άλλου σκοπού του έργου, που χαρακτηρίζεται από το νόμο ως δημόσιας ωφέλειας ( άρθρο 11 του ν. 2882/2001).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5300

      • 3 Εγκεκριμένη μελέτη ανακλητικού κτηματολογίου Μελέτη

       Εγκεκριμένη μελέτη ανακλητικού κτηματολογίου       Σημειώσεις: Η συγκεκριμένη μελέτη δεν απαιτείται στην περίπτωση που ανακαλείται το σύνολο της απαλλοτριωτέας έκτασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Εγκύκλιο 24/2010 του Υπουργείου Υποδομών , Μεταφορών και Δικτύων ( ΑΔΑ : 41161-5).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • Νόμος 11 2882 2001 17 Α

       Περιγραφή Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100017

      • Προεδρικό Διάταγμα 46 123 2017 151 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών .

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100151

      • 1 Παραλαβή αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος προϋποθέσεων/επεξεργασία στοιχείων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων συντάσσεται έγγραφο προσκόμισης στοιχείων και δικαιολογητικών προς τον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη και υπογραφή της απόφασης ανάκλησης μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτριώσης ακινήτων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση


       Σημειώσεις Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) η αρμοδιότητα τελικής υπογραφής των αποφάσεων κήρυξης απαλλοτρίωσης ανατίθεται στον προϊστάμενο της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή απόφασης ανάκλησης μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για δημοσίευση σε φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Ανάρτηση της απόφασης ανάκλησης μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.