Έκδοση απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηffc47d6f-b2c5-4c88-8694-383c50277f84 121828

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  2 μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά σε δημοσιονομικές διορθώσεις, οι οποίες επιβάλλονται, εφόσον διαπιστωθούν κατά τον έλεγχο των φορέων του άρθρου 3 του Ν. 3492/2006 μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

  Παρατηρήσεις

  Το ποσό κάθε φορά της δημοσιονομικής διόρθωσης αφαιρείται από τον Προϋπολογισμό του ελεγχόμενου φορέα, το οποίο αντιστοιχεί στην οικονομική ζημία που προκλήθηκε στον Κρατικό Προϋπολογισμό ή στον Προϋπολογισμό του εν λόγω φορέα από μεμονωμένη ή συστημική παρατυπία των οργάνων του και επαναφέρεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή

     1. Βάσει Ν. 3492/2006 Άρθρο 17 παρ. 8

     Οι πράξεις καταλογισμού και οι αποφάσεις δημοσιονομικών διορθώσεων προσβάλλονται ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η προθεσμία άσκησης των ενδίκων μέσων κατά των πράξεων και αποφάσεων αυτών και η άσκησή τους δεν αναστέλλουν την εκτέλεσή τους. Αναστολή εκτέλεσης των αποφάσεων αυτών επιτρέπεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μόνο εάν προξενείται ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα και πιθανολογείται η ευδοκίμηση του ένδικου μέσου. 2. Ν.4700/2020 Άρθρο 113 Προθεσμία

     1. Η έφεση ασκείται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, η οποία εκκινεί για το Δημόσιο τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και όσα από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, από την περιέλευση της προσβαλλόμενης πράξης σ’ αυτούς. Το ίδιο ισχύει και για τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για όποιον έχει έννομο συμφέρον, η προθεσμία αυτή εκκινεί από την επίδοση ή την με οποιονδήποτε τρόπο περιέλευση ή την αποδεδειγμένα πλήρη γνώση από αυτόν της προσβαλλόμενης πράξης. Αν αυτός που έχει έννομο συμφέρον για την άσκηση έφεσης διαμένει στην αλλοδαπή, η αντίστοιχη προθεσμία ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία εκκινεί από τη συντέλεσή της.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Έκδοση απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Συνέχεια άλλης διαδικασίας

        Τρόπος υποβολής

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,,,


       • 1 Διοικητικές Έχει προηγηθεί η διενέργεια ελέγχου στον ελεγχόμενο φορέα, η σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου, ο εντοπισμός ευρημάτων και η διατύπωση σύστασης για επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης.


        Όχι Όχι

       • 1 Έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου Έκθεση

        Έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

        Σημειώσεις: Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων (Δ.Σ.Μ.Ε.Κ.) μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο από τον φάκελο ελέγχου για να προχωρήσει στην επιβολή της δημοσιονομικής διόρθωσης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6631

       • Νόμος 96 παρ.4 4583 2018 212 Α

        Περιγραφή Άρθρο 96 Τροποποίηση των άρθρων 10και 17 του ν. 3492/2006 4. Η παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 3492/2006, αντικαθίσταται ως εξής:«7. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις και εξεταστούν από την Ε.Σ.ΕΛ., η ελεγκτική ομάδα συντάσσει οριστική έκθεση, στην οποία ενσωματώνει την απόφαση της Ε.Σ.ΕΛ.. Η Δ.Υ.Ε.Ε. που διενεργεί τον έλεγχο αποστέλλει την οριστική έκθεση στον ελεγχόμενο φορέα, τον οποίο καλεί να υλοποιήσει τις συστάσεις, καθώς και στη Διεύθυνση Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων και στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων. Η εν λόγω Δ.Υ.Ε.Ε. αναλαμβάνει να παρακολουθήσει τη συμμόρφωση των φορέων και την εκτέλεση των ληφθέντων μέτρων. Στις περιπτώσεις των Δ.Υ.Ε.Ε. επιπέδου Διεύθυνσης η παρακολούθηση γίνεται από το Τμήμα Παρακολούθησης Ελέγχων. Αν από τις τελικές εκθέσεις προβλέπονται δημοσιονομικές διορθώσεις ή καταλογισμοί, αυτές επιβάλλονται από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων.»

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100212

       • Προεδρικό Διάταγμα 53 παρ. 1,3 142 2017 181 Α

        Περιγραφή Αναφέρονται οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων : (α) Ο στρατηγικός σχεδιασμός των ελέγχων που διενεργούν οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.). (β) Η ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων για τη διενέργεια των ελέγχων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γ.Δ.Δ.Ε. και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους. (γ) Ο σχεδιασμός των ανωτέρω ελέγχων μέσω της δημιουργίας μεθοδολογιών, προτύπων και εργαλείων ελεγκτικών εργασιών καθώς και κατάλληλων πληροφορικών συστημάτων. (δ) Η επιβολή κυρώσεων μετά την οριστικοποίηση των εκθέσεων ελέγχου από την Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.). (ε) Η διαμόρφωση γνώμης αναφορικά με την ικανότητα των φορέων να επιτύχουν ορθή δημοσιονομική διαχείριση των εθνικών πόρων μέσω της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ελέγχων της Ε.Σ.ΕΛ. του άρθρου 10 του ν.3492/2006. (στ) Ο συντονισμός και η συστηματική συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για όλα τα ανωτέρω θέματα.2. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως κατωτέρω: (α) Τμήμα Α ́- Σχεδιασμού Ελέγχων και Επιβολής Κυρώσεων(β) Τμήμα Β ́-Στρατηγικής, Μεθοδολογίας και Σύνταξης Ελεγκτικών Προτύπων3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:(α) Τμήμα Α ́ - Σχεδιασμού Ελέγχων και Επιβολής Κυρώσεων(αα) Η εφαρμογή μεθόδων δειγματοληψίας για την επιλογή προς έλεγχο υποθέσεων. (ββ) Η σύνταξη των αποφάσεων Δημοσιονομικών Διορθώσεων και ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών που εντοπίζονται στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται αμιγώς από την Γ.Δ.Δ.Ε., καθώς και η έκδοση των καταλογιστικών πράξεων, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που ορίζουν διαφορετικά. (γγ) Η εισήγηση προς την Ε.Σ.ΕΛ. για λήψη πρόσθετων μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φορέων στις συστάσεις των εκθέσεων οριστικών αποτελεσμάτων.(δδ) Η συγκέντρωση, κατηγοριοποίηση, ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων της Γ.Δ.Δ.Ε. και η υποβολή σχετικής ετήσιας έκθεσης στην Ε.Σ.ΕΛ. (εε) Η σύνταξη των ετησίων εκθέσεων ελέγχου: i) για την παροχή επαρκούς διαβεβαίωσης ή την δια-τύπωση επιφυλάξεων για το σύνολο ή μέρους του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των δημοσιονομικών του Κράτους. ii) για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ελέγχων της Γ.Δ.Δ.Ε. και την παροχή στοιχείων σε άλλους ελεγκτικούς φορείς για την σύνταξη των εκθέσεών τους. (β) Τμήμα Β ́ - Στρατηγικής, Μεθοδολογίας και Σύνταξης Ελεγκτικών Προτύπων(αα) Η εκπόνηση και έκδοση των κανονισμών λειτουργίας και διενέργειας ελέγχων της Γ.Δ.Δ.Ε. (ββ) Η διαμόρφωση προτύπων και μεθοδολογικών συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και η ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων για τη διενέργεια των ελέγχων.(γγ) Η υποβολή προτάσεων στην Ε.Σ.ΕΛ. για την ποιοτική αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Ελέγχων.(δδ) Η εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης κινδύνου για την επιλογή φορέων για τον έλεγχο και τον προσδιορισμό περιοχών κινδύνου.(εε) Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν τους ελέγχους της Γ.Δ.Δ.Ε. σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ.(στστ) Η παροχή οδηγιών και η έκδοση εγκυκλίων προς τις Διευθύνσεις Ελέγχων για την ορθή τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας και του Κανονισμού Ελέγχων. (ζζ) Η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100181

       • Υπουργική Απόφαση 2/40379/ΔΥΕΠ 2013 1076 Β

        Περιγραφή Κανονισμός της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων περί Επιβολής Δημοσιονομικών Ελέγχων.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201076

       • Νόμος 4,10,17, 19-21 3492 2006 210 Α

        Περιγραφή Ορισμός έννοιας δημοσιονομικής διόρθωσης. Σύσταση Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχου. Διαδικασία έκδοσης δημοσιονομικής διόρθωσης.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100210

       • Νόμος 137 παρ.4 4537 2018 84 Α

        Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, όπου η αρμοδιότητα επιβολής τυχόν δημοσιονομικών διορθώσεων και έκδοσης πράξεων καταλογισμού περιέρχεται, από την έναρξη ισχύος του π.δ. 142/2017, στο Τμήμα Α ́ Σχεδιασμού Ελέγχων και Επιβολής Κυρώσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων. Όπου από τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται υπογραφή Προϊσταμένου Τμήματος και Διεύθυνσης για την επιβολή τυχόν δημοσιονομικών διορθώσεων και την έκδοση πράξεων καταλογισμού, νοούνται αντίστοιχα ο Προϊστάμενος Τμήματος και ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων. Στην περίπτωση μη αποδοχής των αντιρρήσεων του ελεγχόμενου από την Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.) και εφόσον απαιτείται επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων και έκδοση πράξεων καταλογισμού, αυτές διενεργούνται με απόφαση της Ε.Σ.ΕΛ. Η απόφαση αυτή συντάσσεται με μέριμνα των εισηγητών του Τμήματος Α ́ Σχεδιασμού Ελέγχων και Επιβολής Κυρώσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων. β. Για τους ελέγχους ανατίθενται στο Τμήμα Α ́ Σχεδιασμού Ελέγχων και Επιβολής Κυρώσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων και οι εξής αρμοδιότητες: αα) η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων στις συστάσεις των εκθέσεων ελέγχου, ββ) η χορήγηση εύλογης παράτασης, κατόπιν έγγραφου σχετικού αιτήματος του φορέα για συμμόρφωση επί σύστασης των εκθέσεων ελέγχου, γγ) η εισήγηση προς την Ε.Σ.ΕΛ. πρόσθετων μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φορέων στις συστάσεις των εκθέσεων ελέγχου και δδ) η διεκπεραίωση κάθε πρόσθετης αλληλογραφίας σχετικής με τους ανωτέρω ελέγχους, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής στοιχείων ενώπιον δικαστικών αρχών, όταν απαιτείται από τις σχετικές δικονομικές διατάξεις και ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για αναθεώρηση χρηματικού εντάλματος

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100084

       • 1 Παραλαβή οριστικής έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου και αιτήματος επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Παραλαβή οριστικής έκθεσης ελέγχου από την Δ.Υ.Ε.Ε. που διενήργησε τον έλεγχο, όπως διαμορφώθηκε μετά από απόφαση της ΕΣΕΛ, όπου συζητήθηκαν οι αντιρρήσεις που είχε υποβάλλει ο ελεγχόμενος φορέας επί της προσωρινής έκθεσης.

        Όχι Όχι


       • 2 Έκδοση απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Έκδοση της δημοσιονομικής διόρθωσης από το Τμήμα Α΄της Δ.Σ.Μ.Ε.Κ. και υπογραφή αυτής από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων.

        Σημειώσεις 1. Σε περίπτωση υποβολής αντιρρήσεων από τον ελεγχόμενο φορέα και εξέτασής τους από την Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ) η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης εκδίδεται από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων (Δ.Σ.Μ.Ε.Κ) και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε). Σε περίπτωση μη υποβολής αντιρρήσεων από τον ελεγχόμενο φορέα η επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης για ποσό μέχρι 10.000€ διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δημοσιονομικού ελεγκτή, για ποσά από 10.001-50.000€ με απόφαση του καθ΄ύλην αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος , για ποσά από 50.001-100.000€ με απόφαση του καθ΄ύλην αρμόδιου Προϊσταμένου Διεύθυνσης και για ποσά 100.001€ και άνω με απόφαση του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Δ.Ε. Σε περίπτωση που η οργανική μονάδα είναι σε επίπεδο Αυτοτελούς Τμήματος η επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης για ποσά από 50.001-100.000€ διενεργείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) 2. Οι πράξεις καταλογισμού προσβάλλονται ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός 60 ημερών από της κοινοποιήσεώς της. Η προθεσμία άσκησης των ενδίκων μέσων και η άσκησή τους δεν αναστέλλουν την εκτέλεσή τους.

        Όχι Όχι


       • 3 Αποστολή της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Αποστολή της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης, με συστημένη επιστολή, τόσο στον ελεγχόμενο φορέα όσο και στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.

        Όχι Όχι
       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.