Έκδοση απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων με υπόχρεο Ν.Π.Ι.Δ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe3eaec21-d697-44a5-b819-052948c34a92 321697

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε απαλλοτρίωση, η οποία κηρύσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 και απευθύνεται σε Ν.Π.Ι.Δ. . Με έγγραφο το Ν.Π.Ι.Δ. απευθύνεται στην αρμόδια για την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αρχή, με το οποίο ζητεί την κήρυξη, και ταυτόχρονα προσδιορίζει κατά προσέγγιση την απαιτούμενη για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης δαπάνη και δηλώνει ρητά την πρόθεση και δυνατότητά του να προβεί στη συντέλεση μέσα στις νόμιμες προθεσμίες. Με τον όρο ότι ο υπέρ ου, πρέπει να καταθέσει σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για το 20% της προβλεπόμενης δαπάνης. Αν η επιστολή αυτή δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 2882/2001. Αν ο υπέρ ου δεν προβεί στη συντέλεση στις νόμιμες προθεσμίες, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και των αναγνωρισμένων δικαιούχων σε ποσοστό 50% για τον καθένα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία αφορά σε κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε εκτός σχεδίου περιοχές. Στην περίπτωση εντός σχεδίου περιοχών εκδίδεται κοινή απόφαση Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) η αρμοδιότητα υπογραφής ανατέθηκε στους Προϊσταμένους των αρμοδίων Γενικών Διευθύνσεων των εμπλεκομένων Υπουργείων.

Τελευταία ενημέρωση

05/11/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

ΝΠΙΔ

Τίτλος

Αίτημα για κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για το σκοπό δημόσιας ωφέλειας.

Σημειώσεις

Για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης απαιτείται επίσης, σε κάθε περίπτωση, ανακοίνωση του Ν.Π.Ι.Δ. που ζητεί την απαλλοτρίωση, στην οποία αναφέρεται ο σκοπός αυτής και προσδιορίζεται η απαλλοτριωτέα έκταση ως προς τα όρια της επί οριζοντιογραφικού διαγράμματος σε ανάλογη κλίμακα με την πυκνότητα των ιδιοκτησιών, ευθύς ως οριστικοποιηθεί το εύρος της ζώνης κατάληψης του έργου.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων με υπόχρεο Ν.Π.Ι.Δ.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Πρόβλεψη δικαιώματος υποβολής αιτήματος κήρυξης στον οργανισμό/οργανόγραμμα του αιτούμενου φορέα.

       Όχι Όχι

      • 2 Άλλο Υποβολή αιτήματος με πλήρη φάκελο απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α 17). Ο φορέας πρέπει να δηλώνει ρητά την πρόθεση και δυνατάτητά του να προβεί στη συντέλεση μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικονομικές Εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης από τον φορέα που αιτείται την κήρυξη απαλλοτρίωσης.

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικής προθεσμίας Η δημοσίευση της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση ενός τουλάχιστον μήνα από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την προτεινόμενη κήρυξη απαλλοτρίωσης σε ημερήσια εφημερίδα (παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 όπως ισχύει) ή σε δύο εβδομαδιαίες όπου απαιτείται.

       Όχι Όχι

      • 5 Χρονικής προθεσμίας Η δημοσίευση της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση ενός τουλάχιστον μήνα από την τοιχοκόλληση της ανακοίνωσης για την προτεινόμενη κήρυξη απαλλοτρίωσης στο οικείο Δημοτικό κατάστημα (παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 όπως ισχύει).

       Όχι Όχι

      • 6 Χρονικής προθεσμίας Η δημοσίευση της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση δύο μηνών από την παραλαβή του έγγραφου της υπηρεσίας από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας για παροχή γνώμης σχετικά με την προτεινόμενη αναγκαστική απαλλοτρίωση (εκτός αν υπάρξει απαντητικό έγγραφο πριν τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας).

       Όχι Όχι

      • 7 Χρονικής προθεσμίας Η δημοσίευση της απόφασης κήρυξης απαλλοτρίωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών από την παραλαβή του εγγράφου της υπηρεσίας από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών για παροχή γνώμης σχετικά με την προτεινόμενη αναγκαστική απαλλοτρίωση (εκτός αν υπάρξει απαντητικό έγγραφο πριν τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας).

       Όχι Όχι

      • 1 Κτηματολογικό διάγραμμα. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Κτηματολογικό διάγραμμα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Υποβολή σχετικών διαγραμμάτων με την υπό απαλλοτρίωση έκταση σύμφωνα με τις οδηγίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) και τα πρότυπα της Εγκυκλίου 24/2010 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: 4ΙΙ61-5). Το κτηματολογικό διάγραμμα και ο πίνακας συντάσσονται υποχρεωτικά με βάση τις τελευταίες τοπογραφικές αποτυπώσεις των ιδιοκτησιών από δημόσια αρχή, εφόσον υφίστανται, και αποτυπώνουν, εκτός των άλλων, τα τμήματα των ιδιοκτησιών που μένουν εκτός απαλλοτρίωσης, σε ικανή επιφάνεια, ώστε να διευκολύνεται ο καθορισμός της μείωσης της αξίας ή η ωφέλεια αυτών από την απαλλοτρίωση και τις επιπτώσεις του έργου. Σε περιοχές που λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο, για τη σύνταξη του κτηματολογικού διαγράμματος και του πίνακα λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψιν τα στοιχεία που τηρεί το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Σε περιοχές που εκτελούνται εργασίες κτηματογράφησης και έχει πραγματοποιηθεί ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων, για τη σύνταξη του κτηματολογικού διαγράμματος και του πίνακα λαμβάνονται υπόψιν τα κτηματογραφικά στοιχεία της ανάρτησης. Προς τον σκοπό της ορθής σύνταξης του κτηματολογικού διαγράμματος και του πίνακα, το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» διαθέτει, ψηφιακά, στις υπηρεσίες και τους φορείς που διενεργούν την απαλλοτρίωση, δεδομένα της κτηματογράφησης και του κτηματολογίου. Σε κάθε περίπτωση, οι τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του κτηματολογικού διαγράμματος και του πίνακα καταρτίζονται λαμβάνοντας υπόψιν τις οδηγίες καταχώρισης των διοικητικών πράξεων κήρυξης και συντέλεσης απαλλοτριώσεων, όπως αυτές ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Κτηματολογικός Πίνακας. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Κτηματολογικός Πίνακας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Υποβολή σχετικών πινάκων με την υπό απαλλοτρίωση έκταση σύμφωνα με τις οδηγίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) και τα πρότυπα της Εγκυκλίου 24/2010 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: 4ΙΙ61-5). Το κτηματολογικό διάγραμμα και ο πίνακας συντάσσονται υποχρεωτικά με βάση τις τελευταίες τοπογραφικές αποτυπώσεις των ιδιοκτησιών από δημόσια αρχή, εφόσον υφίστανται, και αποτυπώνουν, εκτός των άλλων, τα τμήματα των ιδιοκτησιών που μένουν εκτός απαλλοτρίωσης, σε ικανή επιφάνεια, ώστε να διευκολύνεται ο καθορισμός της μείωσης της αξίας ή η ωφέλεια αυτών από την απαλλοτρίωση και τις επιπτώσεις του έργου. Σε περιοχές που λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο, για τη σύνταξη του κτηματολογικού διαγράμματος και του πίνακα λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψιν τα στοιχεία που τηρεί το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Σε περιοχές που εκτελούνται εργασίες κτηματογράφησης και έχει πραγματοποιηθεί ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων, για τη σύνταξη του κτηματολογικού διαγράμματος και του πίνακα λαμβάνονται υπόψιν τα κτηματογραφικά στοιχεία της ανάρτησης. Προς τον σκοπό της ορθής σύνταξης του κτηματολογικού διαγράμματος και του πίνακα, το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» διαθέτει, ψηφιακά, στις υπηρεσίες και τους φορείς που διενεργούν την απαλλοτρίωση, δεδομένα της κτηματογράφησης και του κτηματολογίου. Σε κάθε περίπτωση, οι τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του κτηματολογικού διαγράμματος και του πίνακα καταρτίζονται λαμβάνοντας υπόψιν τις οδηγίες καταχώρισης των διοικητικών πράξεων κήρυξης και συντέλεσης απαλλοτριώσεων, όπως αυτές ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 3 Τήρηση διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση - Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Τήρηση διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση - Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Υποβολή περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με το εδ. γ της παρ. 1 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) και τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α’ 209). Για την έκδοση απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ή της δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α’ 209) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, όπως ισχύουν κάθε φορά, εφόσον το έργο για το οποίο θα κηρυχθεί απαλλοτρίωση περιλαμβάνεται μεταξύ των αναφερομένων στις διατάξεις αυτές. Η τήρηση των διαδικασιών αυτών μπορεί να παραλείπεται όταν η συγκεκριμένη θέση του έργου έχει ήδη ειδικά προβλεφθεί σε κείμενο ευρύτερου χωροταξικού ή πολεοδομικού σχεδιασμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 4 Γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Γνωμοδότηση

       Γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17). Η αρνητική γνώμη δεν παρακωλύει την κήρυξη της απαλλοτρίωσης. Μπορεί να υποβληθεί κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας για την κήρυξη υπηρεσίας ή να παραληφθεί αν έχει εξετασθεί στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης Η προθεσμία διατύπωσης γνώμης είναι δύο μήνες από την περιέλευση στην αρμόδια υπηρεσία της σχετικής πρόσκλησης και αν εκπνεύσει άπρακτη, η κήρυξη χωρεί νομίμως (παρ. 6 του αρθ. 3 του ν. 2882/2001).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5300

      • 5 Γνώμη της αρμόδιας Δασικής υπηρεσίας. Γνωμοδότηση

       Γνώμη της αρμόδιας Δασικής υπηρεσίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) . Σε περίπτωση αρνητικής γνώμης η κήρυξη της απαλλοτρίωσης γίνεται κατά τα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17). Μπορεί να υποβληθεί κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας για την κήρυξη υπηρεσίας ή να παραληφθεί αν έχει εξετασθεί στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η προθεσμία διατύπωσης γνώμης είναι δύο μήνες από την περιέλευση στην αρμόδια υπηρεσία της σχετικής πρόσκλησης και αν εκπνεύσει άπρακτη, η κήρυξη χωρεί νομίμως (παρ. 6 του αρθ. 3 του ν. 2882/2001).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5300

      • 6 Δημοσίευση Ανακοίνωσης της προτεινόμενης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων σε ημερήσια εφημερίδα Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       Δημοσίευση Ανακοίνωσης της προτεινόμενης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων σε ημερήσια εφημερίδα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2882/2011 (Α 17). Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια τοπική εφημερίδα, η ανακοίνωση δημοσιεύεται σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται στην περιφέρεια που βρίσκεται η απαλλοτριωτέα έκταση σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 3 του ν. 3548/2007 (Α 68). Η δημοσίευση της απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης γίνεται ένα τουλάχιστον μήνα μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την προτεινόμενη κήρυξη απαλλοτρίωσης (παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 όπως ισχύει).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 7 Αποδεικτικό τοιχοκόλλησης της ανακοίνωσης της προτεινόμενης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα απαλλοτριωτέα ακίνητα. Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       Αποδεικτικό τοιχοκόλλησης της ανακοίνωσης της προτεινόμενης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα απαλλοτριωτέα ακίνητα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Η δημοσίευση της απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης γίνεται ένα τουλάχιστον μήνα μετά την τοιχοκόλληση της ανακοίνωσης για την προτεινόμενη κήρυξη απαλλοτρίωσης, στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας (παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 όπως ισχύει).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 8 Βεβαίωση Χρηματοδότησης για το μέγεθος της δαπάνης και τον τρόπο καλύψεώς της. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Χρηματοδότησης για το μέγεθος της δαπάνης και τον τρόπο καλύψεώς της.


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από την αρμόδια για την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπηρεσία (παρ.7 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001) λαμβάνοντας υπόψη τον κωδικό αριθμό εξόδου του οικείου προϋπολογισμού (ενάριθμο έργου) καθώς και σχετική εκτίμηση δαπάνης ή Τεχνική Έκθεση της μελέτης Κτηματολογίου που γνωστοποιούνται στην υπηρεσία από το φορέα που αιτείται την κήρυξη απαλλοτρίωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Αναγκαστικός Νόμος 3 2882 2001 17 Α

       Περιγραφή Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100017

      • Προεδρικό Διάταγμα 46 123 2017 151 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100151

      • Νόμος 15 4949 2022 126 Α

       Περιγραφή Η διάταξη του άρθρου 15 του Ν. 4949/2022 επέφερε τροποποιήσεις στην διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 2882/2001 ως εξής: 7. Εφόσον υπόχρεος για την καταβολή της αποζημίωσης είναι το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου για την έκδοση της πράξης οργάνου για το μέγεθος της δαπάνης και τον τρόπο καλύψεώς της, με μνεία του αντίστοιχου φορέα και Κωδικού αριθμού εξόδου του οικείου προϋπολογισμού από την εγγεγραμμένη πίστωση των οποίων πρόκειται να καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη. Σε περίπτωση, που δεν έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό ή η εγγεγραμμένη έχει εξαντληθεί ή είναι ανεπαρκής, αναγράφεται η κατά τα άρθρα 15-18 του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού ν. 2362/1995 (Α 247) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για εγγραφή ή μεταφορά πιστώσεως ή, εν πάση περιπτώσει, η πηγή από την οποία θα καλυφθεί η σχετική δαπάνη. Η βεβαίωση αυτή μνημονεύεται υποχρεωτικά στο προοίμιο της πράξης κήρυξης της απαλλοτρίωσης. Εφόσον υπόχρεος για την καταβολή της αποζημίωσης είναι Ν.Π.Ι.Δ. ή φυσικό πρόσωπο, με το έγγραφο που απευθύνει στην αρμόδια για την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αρχή και με το οποίο ζητεί την κήρυξη, πρέπει να προσδιορίζει κατά προσέγγιση την απαιτούμενη για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης δαπάνη και να δηλώνει ρητά την πρόθεση και δυνατότητά του να προβεί στη συντέλεση μέσα στις νόμιμες προθεσμίες. Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 15 εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτήν. Στην πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης περιέχεται υποχρεωτικά όρος κατά τον οποίο ο υπέρ ου πρέπει να καταθέσει σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης δαπάνης. Αν η εγγυητική επιστολή δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα από τον φορέα υπέρ του οποίου είχε κηρυχθεί η απαλλοτρίωση, η απόφαση κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ανακαλείται με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για την κήρυξη σύμφωνα με το την παρ. 1 του άρθρου 1. Αν ο υπέρ ου δεν προβεί στη συντέλεση στις νόμιμες προθεσμίες, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και των αναγνωρισμένων δικαιούχων σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για τον καθένα».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100126

      • 1 Παραλαβή αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εισερχόμενο έγγραφο από Ν.Π.Ι.Δ. στην αρμόδια αρχή, χρέωση από τον Αρμόδιο διευθυντή στον Αρμόδιο Υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας φακέλου αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο φορέας πρέπει να δηλώνει ρητά τη πρόθεση και τη δυνατότητα του να προβεί στη συντέλεση μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων συντάσσεται έγγραφο προσκόμισης στοιχείων και δικαιολογητικών προς τον αιτούμενο φορέα.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος ύπαρξης Απόφασης Έγκρισης Κτηματολογίου της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος ύπαρξης Απόφασης Έγκρισης Κτηματολογίου της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος δημοσίευσης της ανακοίνωσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος δημοσίευσης της ανακοίνωσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

       Σημειώσεις Ελέγχεται η προθεσμία παρέλευσης ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της προτεινόμενης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στον τύπο, προκειμένου η υπηρεσία να προχωρήσει στην κήρυξη της απαλλοτρίωσης (παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001).

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος τοιχοκόλλησης της ανακοίνωσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος τοιχοκόλλησης της ανακοίνωσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

       Σημειώσεις Ελέγχεται η προθεσμία παρέλευσης ενός (1) μήνα από την τοιχοκόλληση της ανακοίνωσης στον οικείο Δήμο της προτεινόμενης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, προκειμένου η υπηρεσία να προχωρήσει στην κήρυξή της (παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001).

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος τήρησης διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται η τήρηση των διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ή της δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α’ 209) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, όπως ισχύουν κάθε φορά, εφόσον το έργο για το οποίο θα κηρυχθεί απαλλοτρίωση περιλαμβάνεται μεταξύ των αναφερομένων στις διατάξεις αυτές. Η τήρηση των διαδικασιών αυτών μπορεί να παραλείπεται όταν η συγκεκριμένη θέση του έργου έχει ήδη ειδικά προβλεφθεί σε κείμενο ευρύτερου χωροταξικού ή πολεοδομικού σχεδιασμού.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη εγγράφου γνωστοποίησης κήρυξης απαλλοτρίωσης στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α’17) απαιτείται η γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας. Η αρνητική γνώμη δεν παρακωλύει την κήρυξη απαλλοτρίωσης.

       Σημειώσεις Η προθεσμία για τη διατύπωση γνώμης είναι δύο (2) μήνες από την παρέλευση της σχετικής γνωστοποίησης στην αρμόδια Υπηρεσία. Αν εκπνεύσει άπρακτη η ως άνω προθεσμία η κήρυξη απαλλοτρίωσης χωρεί νομίμως {παρ. του άρθρου 3 του ν.2882/2001 (Α17)}.

       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη εγγράφου γνωστοποίησης κήρυξης απαλλοτρίωσης στην αρμόδια Δασική Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α’17) απαιτείται η γνώμη της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση αρνητικής γνώμης, η κήρυξη της απαλλοτρίωσης γίνεται κατά τα οριζόμενα στο εδαφ. γ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2882/2001 (Α17).

       Σημειώσεις Η προθεσμία για τη διατύπωση γνώμης είναι δύο (2) μήνες από την παρέλευση της σχετικής γνωστοποίησης στην αρμόδια Υπηρεσία. Αν εκπνεύσει άπρακτη η ως άνω προθεσμία η κήρυξη απαλλοτρίωσης χωρεί νομίμως {παρ. του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α17)}.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση βεβαίωσης χρηματοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας για το μέγεθος της εκτιμώμενης δαπάνης και τον τρόπο καλύψεώς της.

       Όχι Όχι


      • 10 Σύνταξη και υπογραφή απόφασης κήρυξης απαλλοτρίωσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) η αρμοδιότητα τελικής υπογραφής των αποφάσεων κήρυξης απαλλοτρίωσης ανατίθεται στον προϊστάμενο της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 11 Αποστολή απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για δημοσίευση σε φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Η δημοσίευση της απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης γίνεται ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τη δημοσίευση και τοιχοκόλληση της ανακοίνωσης για την προτεινόμενη κήρυξη απαλλοτρίωσης (παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 όπως ισχύει) και δύο μήνες από την παρέλευση της σχετικής γνωστοποίησης στην αρμόδια Υπηρεσία Δασών και Αγροτικής Οικονομίας. Αν εκπνεύσει άπρακτη η ως άνω προθεσμία η κήρυξη απαλλοτρίωσης χωρεί νομίμως {παρ. του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α17)}.

       Όχι Όχι


      • 12 Ανάρτηση της απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τη δημοσίευση της απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε ΦΕΚ, η απόφαση αναρτάται στον δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.