Έκδοση απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων με υπόχρεο το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., με ορθοφωτοχάρτη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb46b015f-924c-483d-8bd5-f2092679ce47 460159

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 έως 9 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης κήρυξης κατεπείγουσας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, που απαιτούνται για την κατασκευή έργων δημόσιας ωφέλειας αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25). Σε επείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες αιτιολογούνται επαρκώς από τον φορέα εκτέλεσης του έργου, η απαλλοτρίωση μπορεί να κηρύσσεται με απλό διάγραμμα οριζοντιογραφίας επί ορθοφωτοχάρτη.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25)


Παρατηρήσεις

Στην περίπτωση αυτή, το κτηματολογικό διάγραμμα και ο κτηματολογικός πίνακας συντάσσονται και εγκρίνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που πρότεινε την κήρυξη της απαλλοτρίωσης εντός έξι (6) μηνών από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, άλλως η απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδίκαια. Επίσης, μετά την έγκριση του κτηματολογικού διαγράμματος και του πίνακα ιδιοκτησιών, η υπηρεσία ή ο φορέας που αιτείται την απαλλοτρίωση προβαίνει αμελλητί στην ανακοίνωση της απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α΄17). Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) η αρμοδιότητα υπογραφής ανατέθηκε στους Προϊσταμένους των αρμοδίων Γενικών Διευθύνσεων των εμπλεκομένων Υπουργείων.

Τελευταία ενημέρωση

05/11/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτημα για κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για το σκοπό δημόσιας ωφέλειας, στο οποίο δηλώνεται και αιτιολογείται το γεγονός ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας κήρυξης.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων με υπόχρεο το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., με ορθοφωτοχάρτη


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Πρόβλεψη δικαιώματος υποβολής αιτήματος κήρυξης στον οργανισμό/οργανόγραμμα του αιτούμενου φορέα.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Υποβολή αιτήματος με πλήρη φάκελο απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α 17), στο οποίο θα δηλώνεται και αιτιολογείται το γεγονός ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας κήρυξης.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικονομικές Εξασφάλιση χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης από τον φορέα που αιτείται την κήρυξη απαλλοτρίωσης

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικές Η δημοσίευση της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση δύο μηνών από την παραλαβή του έγγραφου της υπηρεσίας από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας για παροχή γνώμης σχετικά με την προτεινόμενη αναγκαστική απαλλοτρίωση (εκτός αν υπάρξει απαντητικό έγγραφο πριν τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας)

       Όχι Όχι

      • 5 Χρονικές Η δημοσίευση της απόφασης κήρυξης απαλλοτρίωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση δύο μηνών από την παραλαβή του έγγραφου της υπηρεσίας από την αρμόδια Δ/νση Δασών για παροχή γνώμης σχετικά με την προτεινόμενη αναγκαστική απαλλοτρίωση (εκτός αν υπάρξει απαντητικό έγγραφο πριν τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας)

       Όχι Όχι

      • 1 Απλό διάγραμμα οριζοντιογραφίας (επί ορθοφωτοχάρτη), κλίμακας ανάλογης προς την πυκνότητα των ακινήτων, επί του οποίου δέον να εμφαίνεται, ευκρινώς και με σχετική ακρίβεια, το όριο της απαλλοτρίωσης και να έχει υπολογιστεί το συνολικό εμβαδόν της απαλλοτριούμενης έκτασης. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Απλό διάγραμμα οριζοντιογραφίας (επί ορθοφωτοχάρτη), κλίμακας ανάλογης προς την πυκνότητα των ακινήτων, επί του οποίου δέον να εμφαίνεται, ευκρινώς και με σχετική ακρίβεια, το όριο της απαλλοτρίωσης και να έχει υπολογιστεί το συνολικό εμβαδόν της απαλλοτριούμενης έκτασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17). Στην περίπτωση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με ορθοφωτοχάρτη, το κτηματολογικό διάγραμμα και ο κτηματολογικός πίνακας συντάσσονται και εγκρίνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που πρότεινε την κήρυξη της απαλλοτρίωσης εντός έξι (6) μηνών από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, άλλως η απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδίκαια.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Τήρηση διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση - Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Τήρηση διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση - Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με το εδ. γ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ή της δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α’ 209).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 3 Γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας. Γνωμοδότηση

       Γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17). Η αρνητική γνώμη δεν παρακωλύει την κήρυξη της απαλλοτρίωσης. Μπορεί να υποβληθεί κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας για την κήρυξη υπηρεσίας ή να παραληφθεί αν έχει εξετασθεί στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η προθεσμία διατύπωσης γνώμης είναι δύο μήνες από την περιέλευση στην αρμόδια υπηρεσία της σχετικής πρόσκλησης (εκτός αν υπάρξει απαντητικό έγγραφο πριν τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας) και αν εκπνεύσει άπρακτη, η κήρυξη χωρεί νομίμως (παρ. 6 του αρθ. 3 του ν. 2882/2001).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5300

      • 4 Γνώμη της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας. Γνωμοδότηση

       Γνώμη της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) . Σε περίπτωση αρνητικής γνώμης η κήρυξη της απαλλοτρίωσης γίνεται κατά τα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17). Μπορεί να υποβληθεί κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας για την κήρυξη υπηρεσίας ή να παραληφθεί αν έχει εξετασθεί στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η προθεσμία διατύπωσης γνώμης είναι δύο μήνες από την περιέλευση στην αρμόδια υπηρεσία της σχετικής πρόσκλησης (εκτός αν υπάρξει απαντητικό έγγραφο πριν τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας) και αν εκπνεύσει άπρακτη, η κήρυξη χωρεί νομίμως (παρ. 6 του αρθ. 3 του ν. 2882/2001).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5300

      • 5 Απόφαση υπαγωγής έργου σε Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Απόφαση

       Απόφαση υπαγωγής έργου σε Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 εκδίδεται Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου στην οποία περιλαμβάνεται το συγκεκριμένο έργο που έχει χαρακτηριστεί ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Ιδιοκτησιακές

       Όχι 1127

      • 6 Βεβαίωση Χρηματοδότησης για το μέγεθος της δαπάνης και τον τρόπο καλύψεώς της. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Χρηματοδότησης για το μέγεθος της δαπάνης και τον τρόπο καλύψεώς της.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Εκδίδεται από την αρμόδια για την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπηρεσία (παρ.7 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001) λαμβάνοντας υπόψη τον κωδικό αριθμό εξόδου του οικείου προϋπολογισμού (ενάριθμο έργου) καθώς και σχετική εκτίμηση δαπάνης που γνωστοποιούνται στην υπηρεσία από το φορέα που αιτείται την κήρυξη απαλλοτρίωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 3 2882 2001 17 Α

       Περιγραφή Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100017

      • Προεδρικό Διάταγμα 46 123 2017 151 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100151

      • Νόμος 15 4949 2022 126 Α

       Περιγραφή Η διάταξη του άρθρου 15 του Ν. 4949/2022 επέφερε τροποποιήσεις στην διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 2882/2001 ως εξής: 7. Εφόσον υπόχρεος για την καταβολή της αποζημίωσης είναι το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου για την έκδοση της πράξης οργάνου για το μέγεθος της δαπάνης και τον τρόπο καλύψεώς της, με μνεία του αντίστοιχου φορέα και Κωδικού αριθμού εξόδου του οικείου προϋπολογισμού από την εγγεγραμμένη πίστωση των οποίων πρόκειται να καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη. Σε περίπτωση, που δεν έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό ή η εγγεγραμμένη έχει εξαντληθεί ή είναι ανεπαρκής, αναγράφεται η κατά τα άρθρα 15-18 του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού ν. 2362/1995 (Α 247) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για εγγραφή ή μεταφορά πιστώσεως ή, εν πάση περιπτώσει, η πηγή από την οποία θα καλυφθεί η σχετική δαπάνη. Η βεβαίωση αυτή μνημονεύεται υποχρεωτικά στο προοίμιο της πράξης κήρυξης της απαλλοτρίωσης. Εφόσον υπόχρεος για την καταβολή της αποζημίωσης είναι Ν.Π.Ι.Δ. ή φυσικό πρόσωπο, με το έγγραφο που απευθύνει στην αρμόδια για την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αρχή και με το οποίο ζητεί την κήρυξη, πρέπει να προσδιορίζει κατά προσέγγιση την απαιτούμενη για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης δαπάνη και να δηλώνει ρητά την πρόθεση και δυνατότητά του να προβεί στη συντέλεση μέσα στις νόμιμες προθεσμίες. Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 15 εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτήν. Στην πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης περιέχεται υποχρεωτικά όρος κατά τον οποίο ο υπέρ ου πρέπει να καταθέσει σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης δαπάνης. Αν η εγγυητική επιστολή δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα από τον φορέα υπέρ του οποίου είχε κηρυχθεί η απαλλοτρίωση, η απόφαση κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ανακαλείται με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για την κήρυξη σύμφωνα με το την παρ. 1 του άρθρου 1. Αν ο υπέρ ου δεν προβεί στη συντέλεση στις νόμιμες προθεσμίες, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και των αναγνωρισμένων δικαιούχων σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για τον καθένα».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100126

      • 1 Παραλαβή της αίτησης - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας φακέλου αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων συντάσσεται έγγραφο προσκόμισης στοιχείων και δικαιολογητικών προς τον αιτούμενο φορέα.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος τήρησης διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται η τήρηση των διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ή της δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α’ 209) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, όπως ισχύουν κάθε φορά, εφόσον το έργο για το οποίο θα κηρυχθεί απαλλοτρίωση περιλαμβάνεται μεταξύ των αναφερομένων στις διατάξεις αυτές. Η τήρηση των διαδικασιών αυτών μπορεί να παραλείπεται όταν η συγκεκριμένη θέση του έργου έχει ήδη ειδικά προβλεφθεί σε κείμενο ευρύτερου χωροταξικού ή πολεοδομικού σχεδιασμού.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη εγγράφου γνωστοποίησης κήρυξης απαλλοτρίωσης στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α’17) απαιτείται η γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας. Η αρνητική γνώμη δεν παρακωλεύει την κήρυξη απαλλοτρίωσης.

       Σημειώσεις Η προθεσμία για τη διατύπωση γνώμης είναι δύο μήνες από την περιέλευση της σχετικής γνωστοποίησης στην αρμόδια Υπηρεσία, εκτός αν υπάρξει απαντητικό έγγραφο πριν τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας. Αν εκπνεύσει άπρακτη η ως άνω προθεσμία η κήρυξη απαλλοτρίωσης χωρεί νομίμως {παρ.του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α17)}.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη εγγράφου γνωστοποίησης κήρυξης απαλλοτρίωσης στην αρμόδια Δασική Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α’17) απαιτείται η γνώμη της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση αρνητικής γνώμης η κήρυξη της απαλλοτρίωσης γίνεται κατά τα οριζόμενα στο εδαφ. γ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2882/2001 (Α17)

       Σημειώσεις Η προθεσμία για τη διατύπωση γνώμης είναι δύο μήνες από την περιέλευση της σχετικής γνωστοποίησης στην αρμόδια Υπηρεσία, εκτός αν υπάρξει απαντητικό έγγραφο πριν τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας. Αν εκπνεύσει άπρακτη η ως άνω προθεσμία η κήρυξη απαλλοτρίωσης χωρεί νομίμως {παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α17)}.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση βεβαίωσης χρηματοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας για το μέγεθος της εκτιμώμενης δαπάνης και τον τρόπο καλύψεώς της.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη και υπογραφή Απόφασης κήρυξης απαλλοτρίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) η αρμοδιότητα τελικής υπογραφής των αποφάσεων κήρυξης απαλλοτρίωσης ανατίθεται στον προϊστάμενο της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 8 Αποστολή απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για δημοσίευση σε φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η δημοσίευση της απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης γίνεται δύο μήνες από την περιέλευση της σχετικής γνωστοποίησης στην αρμόδια Υπηρεσία Δασών και Αγροτικής Οικονομίας, εκτός αν υπάρξουν απαντητικά έγγραφα πριν τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας. Αν εκπνεύσει άπρακτη η ως άνω προθεσμία η κήρυξη απαλλοτρίωσης χωρεί νομίμως {παρ.του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α17)}.

       Όχι Όχι


      • 9 Ανάρτηση της απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη δημοσίευση της απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε ΦΕΚ, η απόφαση αναρτάται στον δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.