Έκδοση γνώμης Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ επί των σχεδίων προϋπολογισμού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2ece9eb2-b1f1-4678-99b5-391cad81a4be 292114

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε έλεγχο του Σχεδίου Προϋπολογισμού των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και την έκδοση "Γνώμης" επί αυτών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αποτελεί συλλογικό όργανο που συστάθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με το άρθρο 4 του Νόμου 4111/2013 (Α 2018) και με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στην λειτουργία του οργάνου με τον Νόμο 4555/2018, με σκοπό την παρακολούθηση της κατάρτισης και της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, την διαχρονική παρακολούθηση των οικονομικών τους στοιχείων, την αντιμετώπιση των προβλημάτων υπερχρέωσης των ΟΤΑ και την υποβολή εισηγήσεων σχετικά με δημοσιονομικές πολιτικές που το Κράτος ή οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα ενδείκνυται να υλοποιήσουν για την διασφάλιση της συνταγματικά κατοχυρωμένης οικονομικής αυτοτέλειας των τελευταίων. Υποστηρίζεται επιχειρησιακά από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής.

Ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας, αποτελεί το βασικό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών για την άντληση και επεξεργασία των δημοσιονομικών στοιχείων των ΟΤΑ (στοιχεία εσόδων εξόδων, μητρώου δεσμεύσεων, ισολογισμού (διαθέσιμα, δάνεια, υποχρεώσεις), ισοζυγίου γενικής λογιστικής, ενδοκυβερνητικών συναλλαγών κτλ). Η υποβολή των στοιχείων γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Εγκύκλιο 9/2018 (παρ. Β και Δ), είτε δηλαδή αυτόματα μέσω δύο (2) κατάλληλων διαδικτυακών υπηρεσιών – διεπαφών (web services), είτε με μεταφόρτωση αρχείων xml ή /xls στη διαδικτυακή εφαρμογή http://komvos.ypes.gr/stats.

Στο πλαίσιο της συλλογής οικονομικών και λοιπών στοιχείων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις αντίστοιχες Διεύθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει δημιουργηθεί ο Ειδικός Διαδικτυακός Τόπος https://aftodioikisi.ypes.gr/, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Με το σύστημα αυτό επιδιώκεται η διευκόλυνση των φορέων στην παροχή των εκάστοτε αναγκαίων στοιχείων που δεν μπορούν προς το παρόν να συλλεχθούν από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

Τελευταία ενημέρωση

24/11/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με την χρήση προσωπικών κωδικών τόσο στον Κόμβο διαλειτουργικότητας όσο και αντίστοιχα στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο.

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διατύπωση "Γνώμης" από το "Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ", αναφορικά με τη ρεαλιστικότητα και την ισοσκέλιση του Σχεδίου Προϋπολογισμού των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων.

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση "Γνώμης" από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), επί των αναρτηθέντων Σχεδίων Προϋπολογισμών των δήμων, των περιφερειών και των λοιπών νομικών προσώπων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (Κόμβος) και στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών.


      Μητρώα που τηρούνται

      Κόμβος Διαλειτουργικότητας
      Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Έκδοση κάθε χρόνο (μέχρι τον Ιούλιο κάθε έτους) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με τις οποίες παρέχονται οδηγίες στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση των προϋπολογισμών τους.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Υπόχρεοι ανάρτησης Σχεδίου προϋπολογισμού στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και των συμπληρωματικών αρχείων στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο "Αυτοδιοίκηση" είναι όλοι οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, εξαιρουμένων των Σχολικών Επιτροπών.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Έκδοση Εγκυκλίου από την Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία υποβολής των σχεδίων προϋπολογισμού των δήμων, των περιφερειών και των λοιπών νομικών προσώπων του υποτομέα των ΟΤΑ (συμπεριλαμβανομένων και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου), στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο "Αυτοδιοίκηση", προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παράσχει γνώμη επί αυτών.

       Σύνδεσμος (www.ypes.gr)

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Έγκριση και ανάρτηση του προϋπολογισμού απο την Οικονομική Επιτροπή ή αντίστοιχα το Διοικητικό Συμβούλιο (στην περίπτωση των Νομικών Προσώπων) ή στην Εκτελεστική Επιτροπή (στην περίπτωση των Συνδέσμων), στις ηλεκτρονικές βάσεις οικονομικών δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών έως την 20η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παράσχει Γνώμη επί της ρεαλιστικότητας και της ισοσκέλισης του σχεδίου.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού εκδίδεται Γνώμη απο το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, με γενικότερο σκοπό την διαπίστωση ότι ο προϋπολογισμός είναι ρεαλιστικός και ισοσκελισμένος. Σε τυχόν διαφορετική περίπτωση, εάν διατυπωθεί "Γνώμη" με παρατηρήσεις, παρέχονται σχετικές οδηγίες από το Υπουργείο Εσωτερικών για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού.

       Σύνδεσμος https://aftodioikisi.ypes.gr/.

       Όχι Όχι

      • 6 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Οι υπηρεσίες - χρήστες του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και του Ειδικού Διαδικτυακού Τόπου (ΕΔΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών, διαθέτουν ειδικούς κωδικούς πρόσβασης.

       Όχι Όχι

      • Εγκύκλιος 542 2022

       Περιγραφή Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2023 των δήμων, των περιφερειών και των λοιπών νομικών προσώπων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (Κόμβος) και στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Παρατηρητήριο) να παράσχει γνώμη επί αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:"ΨΕΜΑ46ΜΤΛ6-9ΥΑ"&page=0

       ΑΔΑ ΑΔΑ: ΨΕΜΑ46ΜΤΛ6-9ΥΑ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 49039 2022 3976 Β

       Περιγραφή Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων έτους 2023.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220203976

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 44041 2022 3977 Β

       Περιγραφή Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών έτους 2023.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220203977

      • Νόμος 197 Έως 202 4555 2018 133 Α

       Περιγραφή Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100133

      • Νόμος 64 4270 2014 142 Α

       Περιγραφή Κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100142

      • Νόμος 73 4172 2013 167 Α

       Περιγραφή Θέματα του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100167

      • 1 Έκδοση Εγκυκλίου οδηγιών υποβολής των σχεδίων προϋπολογισμού των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Υπουργείο Εσωτερικών αποστέλλει εγκύκλιο με σκοπό την παροχή οδηγιών αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των σχεδίων προϋπολογισμού έκαστου έτους των δήμων, των περιφερειών και των λοιπών νομικών προσώπων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο διαλειτουργικότητας και στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο "Αυτοδιοίκηση" του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παράσχει γνώμη επί αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013.

       Σημειώσεις Η διανομή της εγκυκλίου οδηγιών, των πρότυπων αρχείων και του λοιπού υλικού υποστήριξης πραγματοποιείται μέσω του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων, Πρωτοκόλλου, ροών εργασιών και δραστηριοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών "ΙΡΙΔΑ". Αναρτώνται επίσης και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ενότητα Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση - Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ - Σχέδια Προϋπολογισμού.

       Όχι Όχι


      • 2 Ενσωμάτωση του Σχεδίου Προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών για έλεγχο από το Παρατηρητήριο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Οικονομική επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Οικονομική Επιτροπή/Διοικητικό Συμβούλιο/Εκτελεστική Επιτροπή μέσω των στατιστικών ανταποκριτών, μεριμνά έτσι ώστε να ενσωματωθεί το σχέδιο του προϋπολογισμού του φορέα στο Κόμβο Διαλειτουργικότητας Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ έως την 20η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παράσχει Γνώμη επί της ρεαλιστικότητας και της ισοσκέλισης του σχεδίου.

       Σημειώσεις Οι στατιστικοί ανταποκριτές εισέρχονται με τους κωδικούς τους στην εφαρμογή «Εισαγωγή και Αναζήτηση Στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας». Στη συνεχεία επιλέγουν το εικονίδιο για την «Εισαγωγή Αναφορών» και μεταβαίνουν στην ομώνυμη ενότητα όπου επιλέγουν τα πεδία α) Οργανωτική μονάδα, β) Τύπος Αναφοράς, γ) Έτος, δ) Μήνας, ε) Τύπος Αρχείου. Μετά την επιλογή του κουμπιού «Επιλογή αρχείου», επιλέγουν το αρχείο excel (.xls ή .xlsx ανάλογα με την έκδοση του excel που χρησιμοποιείται) από τον υπολογιστή τους. Η υποβολή του αρχείου στον Κόμβο ολοκληρώνεται με την επιλογή του εικονιδίου «Υποβολή αρχείου». Οι στατιστικοί ανταποκριτές μπορούν να ελέγξουν το περιεχόμενο του αρχείου που έχουν υποβάλει μέσω της ενότητας «Αναζήτηση Αναφορών». Επιπρόσθετα, για την υποβολή των συμπληρωματικών αρχείων, οι στατιστικοί ανταποκριτές εισέρχονται στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο "Αυτοδιοίκηση" με τους κωδικούς του φορέα και θα μεταβούν στην ενότητα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ», όπου θα επιλέξουν το εικονίδιο «Επιλογή αρχείου» και το αρχείο excel (xls ή xlsx) από τον υπολογιστή τους. Η ανάρτηση του αρχείου θα ολοκληρωθεί επιλέγοντας το κουμπί «Υποβολή». Εφόσον η ανάρτηση είναι επιτυχής, θα εμφανιστεί αντίστοιχο μήνυμα. Σε διαφορετική περίπτωση θα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος. Σκοπός του αρχείου συμπληρωματικών πληροφοριών είναι η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων για την ορθή αξιολόγηση των σχεδίων Προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο και για την επικοινωνία με τους φορείς τόσο ως προς την ενδεχόμενη ανάγκη για παροχή διευκρινίσεων όσο και ως προς την αποστολή της γνώμης.

       Όχι Όχι


      • 3 Αξιολόγηση Σχεδίων Προϋπολογισμού και έκδοση Γνώμης Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Βασικοί έλεγχοι στους οποίους προβαίνει κατά κανόνα το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ είναι α) ο έλεγχος τουλάχιστον ισοσκέλισης του Προϋπολογισμού, β) Η συμφωνία εσόδων από επιχορηγήσεις τακτικού προϋπολογισμού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους με τα ποσά της εκάστοτε ετήσιας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, γ) Τήρηση του εγγεγραμμένου ανώτατου ποσού στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 1 και στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 2 και δ) Λοιποί Έλεγχοι.

       Σημειώσεις Ο αρμόδιος υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών, εισέρχεται με τους προσωπικούς του κωδικούς στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και εξετάζει μέσω του αυτοματοποιημένου ελέγχου και τη χρήση αρχείου excel την συμμόρφωση των υποβληθέντων αρχείων προϋπολογισμού των φορέων με τα κριτήρια που έχουν τεθεί από τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Επιπλέον, με την χρήση downloader script συγκεντρώνει από τον Ειδικό Διαδικτυακό τόπο "Αυτοδιοίκηση" και εξετάζει τα αρχεία συμπληρωματικών πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι τα κριτήρια ελέγχων των προϋπολογισμμών απο το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επαναπροσδιορίζονται σε ετήσια βάση, με απόφαση του οργάνου.

       Όχι Όχι


      • 4 Ανάρτηση Γνωμών Παρατηρητηρίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι Γνώμες αναρτώνται στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο "Αυτοδιοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ενότητα ΓΝΩΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ.

       Σημειώσεις Η πρόσβαση στο αρχείο της γνώμης, το οποίο είναι κλειδωμένο, γίνεται με τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί ο φορέας για την πρόσβασή του στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο.

       Όχι Όχι


      • 5 Παροχή Οδηγιών απο το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την έκδοση των "Γνωμών" του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ προσδιορίζονται και οι φορείς που δεν έχουν καταρτίσει ισοσκελισμένα σχέδια προϋπολογισμών και δεν έχουν τηρήσει τις οδηγίες κατάρτισης. Στην περίπτωση αυτή, στη "Γνώμη" περιλαμβάνονται και τα ποσά που η Οικονομική Επιτροπή/Διοικητικό Συμβούλιο/Εκτελεστική Επιτροπή του φορέα είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του Σχεδίου Προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.