Έκδοση δελτίου ανεργίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa0a1777f-3cea-43c0-b74f-69e1c61d4b88 891251 Issue of an unemployment card

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)- Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης – ΚΠΑ2, Διεύθυνση σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας και συμβουλευτικής.

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

24 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο Αναζητούντων εργασία και την ακόλουθη έκδοση ψηφιακής κάρτας (δελτίου ανεργίας) από τη Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) και παρέχεται σε άνεργους αναζητούντες εργασία 15-74 ετών που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις εγγραφής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας και συμβουλευτικής.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

3 μήνες

Παρατηρήσεις

Η εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο Αναζητούντων εργασία της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) είναι εφικτή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και δύναται να πραγματοποιηθεί:

α) με αυτοπρόσωπη παρουσία στην αρμόδια Υπηρεσία Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) του τόπου κατοικίας (η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται από τις 15/4/2020 λόγω συνθηκών έκτακτης ανάγκης)

β) ηλεκτρονικά, με χρήση κωδικών πρόσβασης μέσω διαδικτύου. Για την ηλεκτρονική εγγραφή στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)) θα χρειαστούν οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης του χρήστη στο Taxisnet ή κωδικοί ταυτοποίησης Δ.ΥΠ.Α .(πρώην ΟΑΕΔ) για όσους χρήστες διαθέτουν ήδη.

Η Ψηφιακή κάρτα (δελτίο ανεργίας) έχει τρίμηνη ισχύ από την έκδοσή της.

Η ανανέωση της Ψηφιακής κάρτας (δελτίο ανεργίας) αποτελεί προϋπόθεση για την επέκταση της ισχύος του. Η ανανέωση γίνεται εντός διαστήματος είκοσι (20) ημερών πριν την προβλεπόμενη λήξη ισχύος της κάρτας.

Επισημαίνεται ότι η έκδοση Ψηφιακής κάρτας (δελτίο ανεργίας) δεν αποτελεί αίτηση Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας (Επίδομα Ανεργίας). Αν κατά τον οποτεδήποτε και οποιοδήποτε έλεγχο (ηλεκτρονικό ή δια ζώσης) προκύψει ότι ο συναλλασσόμενος δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις εγγραφής, αυτή ανακαλείται, καθώς και όλες οι διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την έκδοση Ψηφιακής κάρτας (δελτίου ανεργίας).

Σημειώσεις

Η πρόσβαση είναι εφικτή με τη χρήση κωδικών TAXISnet μέσω της επιλογής «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ». Οι παλιοί κωδικοί Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) (όνομα χρήστη και συνθηματικό) εξακολουθούν να ισχύουν για όσους διαθέτουν ήδη.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Κωδικοί ταυτοποίησης ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας

    Αν κατά τον οποτεδήποτε και οποιοδήποτε έλεγχο (ηλεκτρονικό ή δια ζώσης) προκύψει ότι ο/η συναλλασσόμενος/η δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις εγγραφής ή παραμονής στο μητρώο, αυτή ανακαλείται, καθώς και όλες οι διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί. Στην περίπτωση αυτή ο/η συναλλασσόμενος/η έχει δικαίωμα να προχωρήσει στην υποβολή ένστασης στο ΚΠΑ2 που ανήκει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το αρμόδιο ΚΠΑ2.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγραφή Ανέργου, Εγγραφή Αναζητούντα εργασία, Έκδοση Κάρτας Ανεργίας, Έκδοση Ψηφιακής Κάρτας

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο Αναζητούντων εργασία της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εγγεγραμμένων Ανέργων ΟΑΕΔ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       B1, B2, B6, K1


      • 1 Ηλικιακές Οι αιτούντες πρέπει να είναι 15-74 ετών.

       Όχι Όχι

      • 2 Ικανότητας Οι αιτούντες πρέπει να είναι ικανοί για εργασία.

       Όχι Όχι

      • 3 Διαθεσιμότητας Οι αιτούντες πρέπει να είναι διαθέσιμοι για εργασία.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Οι αιτούντες πρέπει να αναζητούν ενεργά εργασία.

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Οι αιτούντες πρέπει να: i. εισέρχονται στην αγορά εργασίας ή ii. πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), δηλαδή μετά από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης αναζητούν εργασία, αποδέχονται να απασχοληθούν σε εργασία που τους προσφέρεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. στον ευρύτερο επαγγελματικό τους κλάδο, ή δέχονται να παρακολουθήσουν προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης και γενικά επωφελούνται από κάθε περίπτωση δυνατότητας για απασχόληση κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), ή iii. είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες υπαγόμενοι στην υποχρεωτική ασφάλιση του τέως Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), ή του τέως Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε.) ή του τέως Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε διακοπή επαγγέλματος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

       Όχι Όχι

      • 6 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Οι αιτούντες να είναι κάτοχοι είτε κωδικών TAXISnet είτε κωδικών Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του φορέα.

       Όχι Όχι

      • 7 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Οι αιτούντες πολίτες τρίτης χώρας (εκτός Ε.Ε.) πρέπει να διαθέτει άδεια διαμονής ή εργασίας σε ισχύ.

       Όχι Όχι

      • 8 Στρατολογικές Ο αιτών δεν πρέπει να βρίσκεται σε στράτευση.

       Όχι Όχι

      • 9 Ένταξης σε Μητρώο Δεν εγγράφονται στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α: i. όσοι είναι ήδη εργαζόμενοι και επιθυμούν να αναζητήσουν διαφορετική θέση είτε στην επιχείρηση που εργάζονται είτε σε άλλη επιχείρηση και ii. όσοι δεν θεωρούνται αναζητούντες εργασία, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4921/2022, ήτοι: • όποιοι απασχολούνται ή ασκούν οποιοδήποτε ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα ή είναι επιχειρηματίες ή η κύρια απασχόλησή τους είναι οι γεωργικές, δασικές ή κτηνοτροφικές εργασίες, εκτός από τους υπαγομένους στην ασφάλιση του τέως Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), • οι σύζυγοι ή τα παιδιά που απασχολούνται σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση του ή της συζύγου, του πατέρα ή της μητέρας, • οι μαθητευόμενοι των επαγγελματικών σχολών, • οι πρακτικά ασκούμενοι χωρίς σχέση εξαρτημένης εργασίας, • όποιοι συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή από οποιοδήποτε συνταξιοδοτικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, ανεξάρτητα από το ποσό της σύνταξης, με εξαίρεση όσους λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου, δυνάμει του άρ. 16, του ν.4921/2022, όπως τροποποίησε την παρ. 2, του άρ. 3, του ν.1545/1985. • όποιοι υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, • όποιοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας ή υποβάλλονται σε μέτρα ασφαλείας ή σε ποινικό σωφρονισμό με αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα, μέσα σε σωφρονιστικά ή αναμορφωτικά ή θεραπευτικά καταστήματα και • οι ωφελούμενοι προγραμμάτων προεργασίας της παρ. 7 του άρθρου 51 του ν. 3693/2008 (Α΄ 174) περί του προγράμματος «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ», όπως ισχύει, και • οι ωφελούμενοι προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας του άρθρου 83 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), περί προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε συνεργασία με εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, όπως ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση - πιστοποιητικό αναπηρίας (Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α σε ισχύ ή απόφαση που έχει εκδοθεί πριν από την 01/09/2011 από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του πρώην ΙΚΑ, εφόσον ισχύει εφ’ όρου ζωής και αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας). Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Βεβαίωση - πιστοποιητικό αναπηρίας (Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α σε ισχύ ή απόφαση που έχει εκδοθεί πριν από την 01/09/2011 από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του πρώην ΙΚΑ, εφόσον ισχύει εφ’ όρου ζωής και αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το σχετικό πιστοποιητικό υποβάλλεται υποχρεωτικά σαρωμένο μόνο εφόσον ο αιτών δηλώσει ότι είναι ΑμεΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

       Όχι 1458

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 5274/114 2022 5078 Β

       Περιγραφή Εξειδίκευση των αμοιβαίων υποχρεώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και των αναζητούντων εργασία, καθώς και των συνεπειών που απορρέουν από αυτές, δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4921/2022 (Α’ 75).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205078

      • Νόμος 4921 2022 75 Α

       Περιγραφή Νόμος Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100075

      • Νόμος 56 4950 2022 128 Α

       Περιγραφή Προστασία πασχόντων από ψυχικές παθήσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100128

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 1850/30 2020 911 Β

       Περιγραφή Εγγραφή ανέργων, Διαδικασία ανανέωσης εγγραφής ανέργων στο Μητρώο και κάθε σχετικό θέμα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200911

      • Νόμος 3 1545 1985 91 Α

       Περιγραφή Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις. Τακτική επιδότηση ανεργίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100091

      • Νομοθετικό Διάταγμα 5 2656 1953 299 Α

       Περιγραφή Περί οργανώσεως και ελέγχου της αγοράς εργασίας. Υποχρέωση ανέργων και εργοδοτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19530100299

      • 1 Είσοδος στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=egiis

       Περιγραφή Η Είσοδος στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. μπορεί να γίνει: 1. επιλέγοντας "ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) e-services" στην ιστοσελίδα https://www.dypa.gov.gr 2. στη συνέχεια, επιλογή "Είσοδος Χρήστη στο Σύστημα"

       Όχι Όχι


      • 2 Είσοδος στο Σύστημα μέσω ταυτοποίησης με κωδικούς ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Πρέπει να επιλεχθεί "Είσοδος στο σύστημα", στην περίπτωση όπου έχει ήδη γίνει εγγραφή στις νέες υπηρεσίες της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), αφού πρώτα πληκτρολογηθεί η Ονομασία και το Συνθηματικό χρήστη που χρησιμοποιείται.

       Ναι Όχι


      • 3 Είσοδος στο Σύστημα μέσω ταυτοποποίησης με κωδικούς taxisnet

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν διαθέτει κωδικούς ταυτοποίησης ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), η πρόσβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση κωδικών taxisnet μέσω της επιλογής "Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ".

       Ναι Όχι


      • 4 Επιλογή : Έκδοση Δελτίου Ανεργίας       Περιγραφή Στην Αρχική Σελίδα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών επιλέγεται η "Έκδοση Δελτίου Ανεργίας"

       Όχι Όχι


      • 5 Δήλωση προέλευσης ανεργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


       Περιγραφή Εάν ο αιτών προέρχεται από Λήξη Εργασιακής Σχέσης (Απόλυση, αποχώρηση κτλ) ή Μονομερή Υπεύθυνη Δήλωση, η απάντηση δίνεται με επιλογή: ΝΑΙ - ΌΧΙ.

       Όχι Όχι


      • 6 Επιλογή ΌΧΙ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


       Περιγραφή Εάν στην 1η ερώτηση ο χρήστης απαντήσει αρνητικά (επιλογή "ΌΧΙ"), με το κουμπί "ΕΠΟΜΕΝΟ" προχωρά στο 3ο Βήμα - Στοιχεία Δελτίου Ανεργίας.

       Ναι Όχι


      • 7 Επιλογή ΝΑΙ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


       Περιγραφή Εάν η 1η ερώτηση απαντηθεί θετικά (απάντηση "ΝΑΙ"), με το κουμπί "ΕΠΟΜΕΝΟ" ο αιτών προχωρά στο 2ο Βήμα - "Στοιχεία Λήξης Εργασιακής Σχέσης" προκειμένου να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες σχετικά με τη λήξη της εργασιακής σχέσης.

       Ναι Όχι


      • 8 Στοιχεία Λήξης Εργασιακής Σχέσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


       Περιγραφή Εάν ο αιτών συμφωνεί με τα στοιχεία: Επιλέγεται από τη λίστα το "ΝΑΙ" και εν συνεχεία το κουμπί ΕΠΟΜΕΝΟ. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τα στοιχεία ή αν δεν εμφανιστούν στοιχεία: Επιλέγεται από τη λίστα ΟΧΙ και στη συνέχεια επιλέγεται από τη λίστα ο τρόπος λήξης της εργασιακής σχέσης. Συμπληρώνεται η ημερομηνία και εν συνεχεία επιλέγεται το "ΕΠΟΜΕΝΟ".

       Ναι Όχι


      • 9 Στοιχεία Δελτίου Ανεργίας: Δήλωση ειδικότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Επιλέγεται η Ειδικότητα από τη λίστα επιλογών ή πληκτρολογείται η λέξη κλειδί (ή μέρος της λέξης της ειδικότητας π.χ. υπαλ)

       Όχι Όχι


      • 10 Στοιχεία Δελτίου Ανεργίας: Επίπεδο εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Επιλέγεται το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης που κατέχει ο αιτών, από τη λίστα επιλογών

       Όχι Όχι


      • 11 Στοιχεία Δελτίου Ανεργίας: Ο αιτών δεν ανήκει σε κάποια Ειδική Κοινωνική Ομάδα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Επιλογή ΟΧΙ

       Ναι Όχι


      • 12 Στοιχεία Δελτίου Ανεργίας: Δήλωση τυχόν υπαγωγής σε Ειδική Κοινωνική Ομάδα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Επιλογή ΝΑΙ

       Ναι Όχι


      • 13 Στοιχεία Ειδικής Κοινωνικής Ομάδας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών επιλέγει την Κοινωνική Ομάδα στην οποία ανήκει και τη συμπληρώνει. Εφόσον επιλεχθεί ιδιότητα "ΑμεΑ" ζητούνται επιπλέον στοιχεία σχετικά με το είδος βεβαίωσης που κατέχει ο αιτών, καθώς και το χρόνο ισχύος της, ενώ είναι απαραίτητη και η επισύναψή της.

       Σημειώσεις Βεβαίωση - πιστοποιητικό αναπηρίας: Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α σε ισχύ ή απόφαση που έχει εκδοθεί πριν από την 01/09/2011 από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του πρώην ΙΚΑ, εφόσον ισχύει εφ’ όρου ζωής και αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας

       Ναι Όχι


      • 14 Στοιχεία Δελτίου Ανεργίας: Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Είναι υποχρεωτικό πεδίο. Εμφανίζεται η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ εφόσον υπάρχει προηγούμενη εγγραφή. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής πατώντας το κουμπί ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.

       Όχι Όχι


      • 15 Στοιχεία Δελτίου Ανεργίας: Συναινέσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


       Περιγραφή Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τα κείμενα που διατίθενται και να καταχωρήσει υποχρεωτικά ότι συναινεί στα δύο (2) πεδία: α) Υπεύθυνης Δήλωσης και β) Εντύπου συγκατάθεσης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

       Όχι Όχι


      • 16 Στοιχεία Δελτίου Ανεργίας: Αποστολή Βιογραφικού στο δίκτυο EURES

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών δηλώνει εάν συναινεί ή όχι στην αποστολή στοιχείων του βιογραφικού του στην πλατφόρμα του ευρωπαϊκού Δικτύου EURES (EURopean Employment Services), για την αναζήτηση θέσεων εργασίας στην Ευρώπη.

       Όχι Όχι


      • 17 Στοιχεία Δελτίου Ανεργίας: ερώτηση σχετικά με τη σύνταξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης       Περιγραφή Η σύνταξη ενός Ατομικού Σχεδίου Δράσης για την ένταξη του αιτούντος στην αγορά εργασίας σε συνεργασία με Εργασιακό Σύμβουλο είναι υποχρεωτική για όλους τους εγγεγραμμένους ανέργους, εκτός από τους ανέργους των παρακάτω κατηγοριών: Εκπαιδευτικοί, Οικοδόμοι και Εποχικοί Εργαζόμενοι των περιπτώσεων β και γ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 που καθίστανται βραχυχρόνια άνεργοι (απασχολούμενοι σε τουριστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα, εργάτες που απασχολούνται στα μηχανοκίνητα μέσα αλιείας και στα σμυριδωρυχεία). Ο αιτών δηλώνει εάν ανήκει σε κάποια από αυτές τις κατηγόριες ή όχι.

       Όχι Όχι


      • 18 Υποβολή Αίτησης       Περιγραφή Μόλις ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των Στοιχείων Δελτίου Ανεργίας ο χρήστης υποβάλλει την αίτηση (επιλογή "ΥΠΟΒΟΛΗ").

       Όχι Όχι


      • 19 Εμφάνιση Στοιχείων Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


       Περιγραφή Εμφανίζονται τα Στοιχεία της Αίτησης: Ημερομηνία Καταγραφής, Αριθμός Πρωτοκόλλου, Ημερομηνία Κατάθεσης και Περιγραφή (Αίτηση Έκδοσης Δελτίου Ανεργίας).

       Σημειώσεις Επισημαίνεται ότι το δελτίο ανεργίας δεν αποτελεί αίτηση Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας (Επίδομα Ανεργίας). Για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

       Όχι Όχι


      • 20 Έξοδος από τη διαδικασία       Περιγραφή Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εμφανίζεται ένα ενημερωτικό κείμενο. Εάν ο αιτών επιθυμεί μπορεί να εκτυπώσει/αποθηκεύσει τα έντυπα (πατώντας στα αντίστοιχα κουμπιά) και στη συνέχεια να εξέλθει από την πλατφορμα (επιλογή "ΕΞΟΔΟΣ").

       Σημειώσεις Η εκτύπωση του Δελτίου ανεργίας είναι διαθέσιμη μόνο σε αυτό το στάδιο.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.