Ανανέωση δελτίου ανεργίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση770b56c0-cb26-4646-8996-dc70c841657a 872303

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 λεπτά

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

4 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανανέωση του δελτίου ανεργίας, το οποίο με την έκδοσή του ισχύει επί ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή ή την τελευταία ανανέωση, οπότε πρέπει να ανανεωθεί εκ νέου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

3 μήνες

Παρατηρήσεις

Η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) παρέχει την Υπηρεσία μόνο μέσω των ηλεκτρονικών του υπηρεσιών (e-services). Η Υπηρεσία δεν παρέχεται δια ζώσης στα καταστήματα ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    
    Σε περίπτωση που το Δελτίο ανεργίας δεν ανανεωθεί εντός της οριζόμενης προθεσμίας, παύει να ισχύει. Ο άνεργος έχει το δικαίωμα να καταθέσει ένσταση στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) που ανήκει. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών Μητρώου Ανέργων και το Δ.Σ. του Οργανισμού.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανανέωση Κάρτας Ανεργίας

      Επίσημος τίτλος

      Ανανέωση Δελτίου Ανεργίας


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εγγεγραμμένων Ανέργων ΟΑΕΔ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       B1, B2, B6, K1


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) γίνεται με χρήση Ονομασίας και Συνθηματικού χρήστη ή με χρήση κωδικών TAXISnet. Επίσης ανανέωση γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet και επιλέγοντας "Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ". Η Ονομασία και το Συνθηματικό χρήστη εξακολουθούν να ισχύουν μόνο για τους χρήστες που τους διαθέτουν ήδη.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Ο αιτών πρέπει να είναι άνεργος/η, ικανός/ή και διαθέσιμος/η στην αγορά εργασίας.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Ο αιτών πρέπει να αναζητά εργασία.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Ο αιτών δεν πρέπει να έχει ασκήσει ελευθέριο επάγγελμα.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Θα πρέπει να μην έχουν συντρέξει άλλοι λόγοι απώλειας της ιδιότητας του ανέργου όπως, π.χ. η συνταξιοδότηση, η ασθένεια, η στράτευση, η φυλάκιση, η αναχώρηση στο εξωτερικό κ.λπ.

       Όχι Όχι

      • 6 Ταυτοπροσωπίας Ο αιτών πρέπει να διαθέτει στυνομικό δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο και ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. Απαιτούνται μόνο κατά την ανανέωση σε ΚΕΠ.

       Όχι Όχι

      • 7 Χρονικής προθεσμίας Η δυνατότητα ανανέωσης ξεκινάει είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης του Δελτίου ανεργίας και διαρκεί μέχρι και την ημερομηνία λήξης του.

       Όχι Όχι

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 2895/53 2021 2268 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κεφ. Α' της υπ' αριθμ. 18/50/30/15.03.2020 απόφασης του Δ.Σ. (ΦΕΚ 911/Β’/17.03.2020) ως εξής: «Η ανανέωση, του Δελτίου Ανεργίας αποτελεί προϋπόθεση για την επέκταση της ισχύος του. Η ανανέωση γίνεται εντός διαστήματος είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών που προηγείται της προβλεπόμενης ημερομηνίας λήξης ισχύος του Δελτίου, συμπεριλαμβανόμενης και της ημερομηνίας λήξεως με τους εξής τρόπους: α) μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), με τη χρήση κωδικών πρόσβασης, β) μέσω ΚΕΠ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202268

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 2 1850/30 2020 911 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση της 3701/55/22.11.2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) (Β’/3018).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200911

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 2 παρ. 3 3701/55 2011 3018 Β

       Περιγραφή Ισχύς Δελτίου Ανεργίας μη επιδοτουμένων εγγεγραμμένων ανέργων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110203018

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524 2015 1845 Β

       Περιγραφή Καθορισμός νέων διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας ΟΑΕΔ σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων, υποβολής αιτήσεων παροχών και ανανέωση δελτίου ανεργίας που δύνανται να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) με κατάργηση της ΔΙΑΔΠ/Α/12604 − (ΦΕΚ 927/Β/04−07−2003). ΟΙ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150201845

      • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη στο ΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του πολίτη, με την επίδειξη ταυτοποιητικού εγγράφου.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης στο Πληροφοριακό σύστημα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ, σε συνεργασία με τον πολίτη, συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση ανανέωσης δελτίου ανεργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το σύστημα δίνει έγκριση για την ανανέωση του Ενεργού Δελτίου Ανεργίας.

       Ναι Όχι


      • 4 Απόρριψη ανανέωσης δελτίου ανεργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το σύστημα δεν δίνει έγκριση για την ανανέωση του Ενεργού Δελτίου Ανεργίας.

       Ναι Ναι


      • 5 Έκδοση και επίδοση στον πολίτη αποδεικτικού ανανέωσης δελτίου ανεργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ εκτυπώνει και παραδίδει στον πολίτη το αποδεικτικό ανανέωσης δελτίου ανεργίας, όπου αναφέρεται και το διάστημα της επόμενης ανανέωσης.

       Όχι Ναι


      • 1 Είσοδος στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1:0:::::

       Περιγραφή Η είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω του gov.gr είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) www.oaed.gr .

       Σημειώσεις Εναλλακτικά η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ΚΕΠ ή μέσω OAEDapp .

       Όχι Όχι


      • 2 Ταυτοποίηση χρήστη με χρήση Ονομασίας και Συνθηματικού ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=110:LOGIN DESKTOP:7976581807471

       Περιγραφή Η είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση Ονομασίας και Συνθηματικού χρήστη, μόνο σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η είσοδος με χρήση κωδικών taxisnet. Οι κωδικοί εισόδου (κλειδάριθμος) εκδίδονται από τις Υπηρεσίες ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) (ΚΠΑ2).

       Ναι Όχι


      • 3 Ταυτοποίηση χρήστη μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=110:106:7976581807471::NO:RP,106::

       Περιγραφή Η είσοδος πραγματοποιείται με χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet

       Ναι Όχι


      • 4 Συμπλήρωση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Για να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση του χρήστη σε περίπτωση εισόδου μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ, απαιτείται η συμπλήρωση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

       Ναι Όχι


      • 5 Επιλογή "Ανανέωση τώρα..."

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Επιλογή "Ανανέωση τώρα..." στα Βασικά στοιχεία της αρχικής σελίδας της καρτέλας χρήστη, μετά την είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

       Όχι Όχι


      • 6 Αποδοχή Όρων και Προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Μετά την ανάγνωση του κειμένου στην καρτέλα που εμφανίζεται, δηλώνεται υπεύθυνα ότι διαβάστηκαν και γίνονται αποδεκτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ανανέωσης του Δελτίου ανεργίας, επιλέγοντας ΝΑΙ στο σχετικό πεδίο

       Όχι Όχι


      • 7 Επιλογή "Ανανέωση Δελτίου Ανεργίας..."

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Επιλογή "Ανανέωση του Δελτίου Ανεργίας..."

       Όχι Όχι


      • 8 Επιβεβαίωση της ανανέωσης του Ενεργού Δελτίου Ανεργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση της ανανέωσης του Ενεργού Δελτίου Ανεργίας, επιλέγοντας ΟΚ στο παράθυρο που εμφανίζεται.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση Αποδεικτικού Ανανέωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Μετά την επιβεβαίωση εμφανίζεται το μήνυμα ολοκλήρωσης και η επιλογή Αποδεικτικό Ανανέωσης, μέσω της οποίας εκδίδεται Αποδεικτικό όπου αναφέρεται και το διάστημα της επόμενης ανανέωσης

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.