Ανανέωση δελτίου ανεργίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση770b56c0-cb26-4646-8996-dc70c841657a 872303

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)- Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης – ΚΠΑ2, ΚΕΠ, Γενική Διεύθυνση Εργατικού Δυναμικού

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Ενιαία Ψηφιακή Πύλη δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr) Η είσοδος πραγματοποιείται με χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet, επιλέγοντας "Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ". Η Ονομασία και το Συνθηματικό χρήστη εξακολουθούν να ισχύουν μόνο για τους χρήστες που τους διαθέτουν ήδη.

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

4 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανανέωση του δελτίου ανεργίας, το οποίο με την έκδοσή του ισχύει επί ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή ή την τελευταία ανανέωση, οπότε πρέπει να ανανεωθεί εκ νέου.

Βασικές πληροφορίες

Σχετικοί σύνδεσμοι

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Παρατηρήσεις

Η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) παρέχει την Υπηρεσία μόνο μέσω των ηλεκτρονικών του υπηρεσιών (e-services). Η Υπηρεσία δεν παρέχεται δια ζώσης στα καταστήματα ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Διάρκεια Ισχύος

3 μήνες

Παρέχεται σε

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    
    Σε περίπτωση που το Δελτίο ανεργίας δεν ανανεωθεί εντός της οριζόμενης προθεσμίας, παύει να ισχύει. Ο άνεργος έχει το δικαίωμα να καταθέσει ένσταση στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) που ανήκει. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών Μητρώου Ανέργων και το Δ.Σ. του Οργανισμού.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανανέωση Κάρτας Ανεργίας

      Επίσημος τίτλος

      Ανανέωση Δελτίου Ανεργίας


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εγγεγραμμένων Ανέργων ΟΑΕΔ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Αφορά την είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) με χρήση Ονομασίας και Συνθηματικού χρήστη ή με χρήση κωδικών TAXISnet. Επίσης, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr γίνεται ανανέωση χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Είναι άνεργος/η, ικανός/ή και διαθέσιμος/η στην αγορά εργασίας


       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Αναζητά εργασία


       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Δεν άσκησε ελευθέριο επάγγελμα


       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Δεν συνέτρεξαν άλλοι λόγοι απώλειας της ιδιότητας του ανέργου όπως, π.χ. η συνταξιοδότηση, η ασθένεια, η στράτευση, η φυλάκιση, η αναχώρηση στο εξωτερικό κλπ.


       Όχι Όχι

      • 6 Ταυτοπροσωπίας Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο και ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. Απαιτούνται μόνο κατά την ανανέωση σε ΚΕΠ


       Όχι Όχι

      • 7 Χρονικής προθεσμίας Η δυνατότητα ανανέωσης ξεκινάει 20 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης του Δελτίου ανεργίας και διαρκεί μέχρι και την ημερομηνία λήξης του.


       Όχι Όχι

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 2895/53 2021 2268 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κεφ. Α' της υπ' αριθμ. 18/50/30/15.03.2020 απόφασης του Δ.Σ. (ΦΕΚ 911/Β’/17.03.2020) ως εξής: «Η ανανέωση, του Δελτίου Ανεργίας αποτελεί προϋπόθεση για την επέκταση της ισχύος του. Η ανανέωση γίνεται εντός διαστήματος είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών που προηγείται της προβλεπόμενης ημερομηνίας λήξης ισχύος του Δελτίου, συμπεριλαμβανόμενης και της ημερομηνίας λήξεως με τους εξής τρόπους: α) μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), με τη χρήση κωδικών πρόσβασης, β) μέσω ΚΕΠ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202268

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 2 1850/30 2020 911 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση της 3701/55/22.11.2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) (Β’/3018)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200911

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 2 3701/55 2011 3018 Β

       Περιγραφή Ισχύς Δελτίου Ανεργίας μη επιδοτουμένων εγγεγραμμένων ανέργων. Παράγραφος 3

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110203018

      • 1 Είσοδος στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1:0:::::

       Περιγραφή Η είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω του gov.gr είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) www.oaed.gr

       Σημειώσεις Εναλλακτικά η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ΚΕΠ ή μέσω OAEDapp

       Όχι Όχι


      • 2 Ταυτοποίηση χρήστη με χρήση Ονομασίας και Συνθηματικού ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=110:LOGIN DESKTOP:7976581807471

       Περιγραφή Η είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση Ονομασίας και Συνθηματικού χρήστη, μόνο σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η είσοδος με χρήση κωδικών taxisnet. Οι κωδικοί εισόδου (κλειδάριθμος) εκδίδονται από τις Υπηρεσίες ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) (ΚΠΑ2).

       Ναι Όχι


      • 3 Ταυτοποίηση χρήστη μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=110:106:7976581807471::NO:RP,106::

       Περιγραφή Η είσοδος πραγματοποιείται με χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet

       Ναι Όχι


      • 4 Συμπλήρωση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Για να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση του χρήστη σε περίπτωση εισόδου μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ, απαιτείται η συμπλήρωση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

       Ναι Όχι


      • 5 Επιλογή "Ανανέωση τώρα..."

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Επιλογή "Ανανέωση τώρα..." στα Βασικά στοιχεία της αρχικής σελίδας της καρτέλας χρήστη, μετά την είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

       Όχι Όχι


      • 6 Αποδοχή Όρων και Προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Μετά την ανάγνωση του κειμένου στην καρτέλα που εμφανίζεται, δηλώνεται υπεύθυνα ότι διαβάστηκαν και γίνονται αποδεκτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ανανέωσης του Δελτίου ανεργίας, επιλέγοντας ΝΑΙ στο σχετικό πεδίο

       Όχι Όχι


      • 7 Επιλογή "Ανανέωση Δελτίου Ανεργίας..."

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Επιλογή "Ανανέωση του Δελτίου Ανεργίας..."

       Όχι Όχι


      • 8 Επιβεβαίωση της ανανέωσης του Ενεργού Δελτίου Ανεργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση της ανανέωσης του Ενεργού Δελτίου Ανεργίας, επιλέγοντας ΟΚ στο παράθυρο που εμφανίζεται.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση Αποδεικτικού Ανανέωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Μετά την επιβεβαίωση εμφανίζεται το μήνυμα ολοκλήρωσης και η επιλογή Αποδεικτικό Ανανέωσης, μέσω της οποίας εκδίδεται Αποδεικτικό όπου αναφέρεται και το διάστημα της επόμενης ανανέωσης

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.