Έκδοση συνηγορίας για εκπαιδευτική χρήση ακινήτου (ιδιωτικό/ξένο σχολείο)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηeca63850-b04c-4d8a-9aaf-ed4573a19d2a 638544

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

25 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εγγράφου για συνηγορία για τη χρήση εκπαίδευσης, σε ακίνητο που βρίσκεται πλησίον του υφιστάμενου εκπαιδευτηρίου (ιδιωτικού/ξένου σχολείου) της ημεδαπής, όπως προβλέπεται με τις διατάξεις του άρθρου 132 περ. 3 του Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245 Α’).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση συνηγορίας


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Έλεγχος πληρότητας φακέλουΆλλο

    Επικοινωνία με αιτούντα για την υποβολή επιπλέον στοιχείων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση συνηγορίας για εκπαιδευτική χρήση ακινήτου (ξένο σχολείο)


      Νομοθεσία

       ,,,,,,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Ο αιτών θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτης νόμιμης σχολικής μονάδας της ημεδαπής πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

       Όχι Όχι

      • 2 Ιδιοκτησιακές Προσκομίζονται έγγραφα που αποδεικνύουν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της υπό εξέταση έκτασης οικοπέδου ή είναι ο ίδιος ο αιτών ιδιοκτήτης

       Όχι Όχι

      • 3 Χρήσης Χρήση γης για εκπαίδευση

       Όχι Όχι

      • 1 Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα με θέση ιδιοκτησίας του υφιστάμενου και του προτεινόμενου χώρου Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα με θέση ιδιοκτησίας του υφιστάμενου και του προτεινόμενου χώρου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Τίτλος ιδιοκτησίας του προτεινόμενου οικοπέδου-ακινήτου Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλος ιδιοκτησίας του προτεινόμενου οικοπέδου-ακινήτου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές, Ιδιοκτησιακές, Περιβαλλοντικές, Πολεοδομικές, Χρήσης

       Όχι 2905

      • Νόμος 132, περ. 3α 4759 2020 245 Α

       Περιγραφή Στην περ. V.II. Περιοχές με στοιχείο Γ2 (γεωργική γη) της παρ. 1 του άρθρου 2 του από 20.2.2003 προεδρικού διατάγματος (Δ 199) προστίθεται η προβλεπόμενη χρήση εκπαίδευσης και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «V.II. Περιοχές με στοιχείο Γ2 (γεωργική γη) ……… Κατ εξαίρεση επιτρέπονται, μετά από πρόταση του Υπουργείου Υγείας και έγκριση από το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, κέντρα στήριξης και περίθαλψης ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και, μετά από πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η χρήση εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100245

      • 1 Κατάθεση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κατάθεση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου και έλεγχος του συνημμένου φακέλου από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση της αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΙΘ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση και ο φάκελος εισάγονται στο ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ για να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου

       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση της αίτησης στο αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση και ο φάκελος χρεώνονται στο αρμόδιο Τμήμα μέσω του ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ για τον έλεγχο και την επεξεργασία του αιτήματος

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση του φακέλου στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για την αποστολή απόψεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαβίβαση του αιτήματος μαζί με τον φάκελο στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για αποστολή απόψεων

       Όχι Όχι


      • 5 Συγκρότηση του φακέλου και διαβίβασή του εγγράφου για υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαβίβαση της αίτησης και του συνημμένου φακέλου καθώς και των απόψεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην Πολιτική Ηγεσία (ιεραρχικά) για έλεγχο και υπογραφή του επισυναπτόμενου εγγράφου συνηγορίας

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση εγγράφου συνηγορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υφυπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Έκδοση του σχετικού εγγράφου αφού προηγουμένως το έχει υπογράψει ο αρμόδιος Υφυπουργός

       Ναι Όχι


      • 7 Μη έγκριση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εφ όσον η Πολιτική Ηγεσία δεν εγκρίνει το αίτημα αποστέλλεται αρνητική απάντηση στον αιτούντα.

       Ναι Όχι


      • 8 Διεκπεραίωση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα εκδίδει την απόφαση συνηγορίας ή την αρνητική απάντηση

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.