Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης που επέχει θέση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. μέσω διαδικτύου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση785af25c-09dc-4691-b282-5cd84dd25fd3 331288

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

30 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση υπεύθυνης δήλωσης που επέχει θέση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. μέσω διαδικτύου. Αν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ο φορολογούμενος είναι νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει υποχρέωση δήλωσης Ε9, από την οποία συντίθεται η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α., με βάση την κείμενη νομοθεσία, για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του, αντί του πιστοποιητικού για το έτος ή τα έτη αυτά, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει τα στοιχεία του ακινήτου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.), ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.)


Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης είναι ενδεικτικός.

Τελευταία ενημέρωση

21/02/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης αντί πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. μέσω διαδικτύου για νομικά πρόσωπα

      Επίσημος τίτλος

      Υπεύθυνη δήλωση που επέχει θέση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. μέσω διαδικτύου για ν.π.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 54Α 4987 2022 206 Α

       Περιγραφή Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100206

      • Νόμος 16 5036 2023 77 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις σχετικά με το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100077

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 1085 2023 3617 Β

       Περιγραφή Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230203617

      • 1 Είσοδος στο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Ο χρήστης ή το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά γι αυτό, επιλέγει την ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε..

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εισόδου εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

       Όχι Όχι


      • 2 Πολίτες /Ακίνητα /Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει από το πεδίο "Πολίτες" το πεδίο "Ακίνητα" και στη συνέχεια επιλέγει την εφαρμογή "Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ".

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εισόδου εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

       Όχι Όχι


      • 3 Είσοδος στην εφαρμογή Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ


       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύνδεση γίνονται οι εξής κινήσεις: 1. Αναγραφή των προσωπικών του κωδικών του TAXIS 2. Επιλογή "Σύνδεση" 3. Επιλογή "Είσοδος" και ανοίγει η σελίδα "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου".

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εισόδου εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιλογή τρέχοντος έτους       Περιγραφή Ο χρήστης από τις επιλογές αριστερά επιλέγει πάντα το τρέχον έτος για τη λήψη της Υπεύθυνης Δήλωσης.

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εισόδου εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

       Όχι Όχι


      • 5 Δημιουργία Υπεύθυνης Δήλωσης/ Συμπλήρωση πεδίων       Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει το τρέχον έτος και στη συνέχεια από τις καρτέλες στα δεξιά της οθόνης επιλέγει "Υπεύθυνες Δηλώσεις" και από τις "Διαθέσιμες ενέργειες" στα αριστερά της οθόνης επιλέγει "Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 για χρήση στο έτος (τρέχον έτος)" και συμπληρώνει τα απαιτούμενα πεδία.

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εισόδου εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

       Όχι Όχι


      • 6 Υποβολή / Ακύρωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης       Περιγραφή Αφού ο χρήστης έχει ολοκληρώσει το προηγούμενο βήμα, έχει τη δυνατότητα από τις "Διαθέσιμες ενέργειες" στα αριστερά της οθόνης είτε να επιλέξει "Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης", είτε εφόσον δεν επιθυμεί την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης να επιλέξει "Ακύρωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης".

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εισόδου εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

       Όχι Όχι


      • 7 Εκτύπωση υπεύθυνης δήλωσης       Περιγραφή Ο χρήστης εφόσον επιλέξει στο προηγούμενο βήμα "Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης" επιλέγει στη συνέχεια από τα αριστερά της οθόνης "Εκτύπωση υπεύθυνης δήλωσης" και μπορεί είτε να την αποθηκεύσει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του, είτε να την εκτυπώσει απευθείας.

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εισόδου εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

       Όχι Όχι


      • 8 Έξοδος από το Ο.Π.Σ. Περιουσιολόγιο       Περιγραφή Ο χρήστης εφόσον έχει τελειώσει με όλες τις διαθέσιμες ενέργειες για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης επιλέγει "Έξοδος" πάνω αριστερά στην οθόνη της εφαρμογής ΟΠΣ Περιουσιολόγιο.

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εισόδου εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου, τον εξοπλισμό και τη δεξιότητα του φορολογούμενου.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.