Έλεγχος Εργοδοτών e-ΕΦΚΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbb61be2f-3af3-4dde-927b-accb31f9b2af 612334

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Γενική Διεύθυνση Ελέγχων/Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.), ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου από τους ελεγκτές των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) σε επιχειρήσεις και οικοδομοτεχνικά έργα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για τη διαπίστωση ανασφάλιστης ή/και υποδηλωμένης εργασίας, κατόπιν καταγγελίας (επώνυμης/ανώνυμης) ή αυτεπάγγελτα στο πλαίσιο στοχευμένων, τακτικών ή έκτακτων ελέγχων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική Διεύθυνση Ελέγχων/Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο έλεγχος διενεργείται από τους αρμόδιους υπαλλήλους των Π.Ε.Κ.Α. στις επιχειρήσεις για τη διαπίστωση της υποβολής και τήρησης, ορθής ή μη, των εντύπων Ε3 (Αναγγελία Πρόσληψης) και Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) καθώς και στα οικοδομοτεχνικά έργα για την ορθή εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Όπως ρητά ορίζεται στις κοινοποιούμενες διατάξεις κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου (ΠΕΠ) ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την επίδοση αυτής. Μέσα στην ίδια προθεσμία του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου, αντίγραφο της προσφυγής με τη σχετική πράξη κατάθεσης, επιδίδεται στην αρμόδια Υπηρεσία που επέβαλε το πρόστιμο. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της ανωτέρω πράξης, πλην των εξαιρέσεων που ορίζονται σε ισχύουσες διατάξεις.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επιτόπιος έλεγχος, επιτόπιος έλεγχος για αδήλωτη-υποδηλωμένη εργασία, έλεγχος μετά από καταγγελία, έλεγχος σε επιχείρηση για ανασφάλιστη εργασία

      Επίσημος τίτλος

      Επιτόπιος Έλεγχος Εργοδοτών από e-ΕΦΚΑ


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων
      Μητρώο Εργοδοτών/ Κοινών Επιχειρήσεων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Καταγγελία, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, Τηλεφωνική επικοινωνία, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       Χρησιμοποιούμενα πληροφοριακά συστήματα

       Υφιστάμενοι κίνδυνοι και σημεία ελέγχου

       Σχετιζόμενοι δείκτες απόδοσης και διοικητικής επιβάρυνσης

       ,,


      • 1 Εργασιακές Ο επιτόπιος έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί σε έδρα/παραρτήματα επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων.

       Όχι Όχι

      • 1 Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, άδεια παραμονής ή άλλο μέσο ταυτοπροσωπίας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, άδεια παραμονής ή άλλο μέσο ταυτοπροσωπίας.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατά τον επιτόπιο έλεγχο ζητείται εξακρίβωση ταυτότητας τόσο από τους εργαζομένους που βρέθηκαν όσο και από τον εργοδότη/υπεύθυνο επιχείρησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Ισχύον πίνακας προσωπικού (Ε4)

       Ισχύον πίνακας προσωπικού (Ε4)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση


       Σημειώσεις: Κατά τον επιτόπιο έλεγχο σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί προσωπικό, υποχρεούται να επιδείξει τον ισχύοντα πίνακα προσωπικού (Ε4) στο ελεγκτικό όργανο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι

      • Κανονισμός 99447 2022 5621 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205621

      • Υπουργική Απόφαση 10694/364 2020 818 Β

       Περιγραφή Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και τον Ηλεκτρικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200818

      • Αναγκαστικός Νόμος 65-67 4635 2019 167 Α

       Περιγραφή Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100167

      • Αναγκαστικός Νόμος 5-8 4554 2018 130 Α

       Περιγραφή Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100130

      • 1 Δημιουργία υπόθεσης επιτόπιου ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Δημιουργείται υπόθεση επιτόπιου ελέγχου ανά επιχείρηση ή ανά γεωγραφική περιοχή.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάθεση σε υπάλληλο του Τμήματος Προγραμματισμού Ελέγχων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάθεση υπόθεσης επιτόπιου ελέγχου για προγραμματισμό.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση σε Τμήμα Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Χρέωση ελέγχου σε αρμόδιο Τμήμα ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 4 Ανάθεση σε κλιμάκιο ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Χρέωση ελέγχου σε ελεγκτικό κλιμάκιο και ορισμός υπεύθυνου κλιμακίου.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση εντολής ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση της εντολής ελέγχου με τα συγκεκριμένα στοιχεία που απαιτούνται (π.χ. βάρδια ελεγκτών, όχημα).

       Όχι Όχι


      • 6 Προετοιμασία-Έναρξη ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στην προετοιμασία ελέγχου γίνεται έλεγχος του προφίλ εργοδότη, προετοιμάζεται το δελτίο επιτόπιου ελέγχου, οργανώνεται ο τρόπος μετάβασης στο σημείο ελέγχου με ή χωρίς αστυνομική συνοδεία.

       Όχι Όχι


      • 7 Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου από το κλιμάκιο ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το κλιμάκιο μεταβαίνει στην επιχείρηση/οικοδομοτεχνικό έργο και με την είσοδο στο χώρο εκκινείται η διαδικασία που περιλαμβάνει: έλεγχο ταυτοπροσωπίας υπευθύνων, καταγραφή εργαζόμενων στο δελτίο ελέγχου, καταγραφή ώρας ελέγχου, τήρηση ή όχι πίνακα προσωπικού καθώς και οποιαδήποτε σημαντική πληροφορία κρίνουν οι ελεγκτές (π.χ. ψηφιακή κάρτα, ψηφιακή οργάνωση χρόνου εργασίας, ύψος αμοιβής ΣΣΕ).

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή και επίδοση του δελτίου ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπογραφή του δελτίου ελέγχου από τους ελεγκτές του κλιμακίου και επίδοση αντιγράφου στον υπεύθυνο εργοδότη ή εκπρόσωπό του με υπογραφή του.

       Σημειώσεις Γίνεται ενημέρωση του εργοδότη για την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για τον μετέπειτα ουσιαστικό έλεγχο, εφόσον προκύψει ανάγκη..

       Όχι Όχι


      • 9 Σύνταξη Έκθεσης ελέγχου από τον αρμόδιο ελεγκτή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έλεγχος στοιχείων ελέγχου και εισήγηση του ελεγκτή για έκδοση ή μη καταλογιστικής πράξης ΠΕΠ ή ΠΕΠΥ.

       Όχι Όχι


      • 10 Έγκριση της έκθεσης ελέγχου από Προϊστάμενο Τμήματος Ελέγχου και Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έγκριση ή απόρριψη της εισήγησης/ έκθεσης ελέγχου του υπεύθυνου κλιμακίου.

       Ναι Όχι


      • 11 Σύνταξη πράξης επιβολής προστίμου ΠΕΠ ή ΠΕΠΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την έγκριση από Προϊστάμενο δημιουργείται ηλεκτρονικά το έντυπο της πράξης επιβολής ΠΕΠ ή ΠΕΠΥ με ψηφιακές υπογραφές.

       Σημειώσεις Η ΠΕΠ αντιστοιχεί σε 10.500 ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο ενώ η ΠΕΠΥ καταλογίζεται σε περιπτώσεις υποτροπής του εργοδότη με προσαύξηση 100% κατά την πρώτη υποτροπή ή 200% σε κάθε επόμενη υποτροπή εντός 3ετίας από 1η παράβαση.

       Ναι Όχι


      • 12 Επίδοση της πράξης επιβολής προστίμου στον εργοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Η επίδοση της πράξης επιβολής προστίμου μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά εάν ο εργοδότης είναι πιστοποιημένος χρήστης στον e-ΕΦΚΑ ή και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή.

       Σημειώσεις Ο εργοδότης σε περίπτωση καταλογισμού ΠΕΠ έχει δικαίωμα, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου, να προβεί στην πρόσληψη του εργαζόμενου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης και το ανωτέρω βασικό ποσό προστίμου των 10.500,00 ευρώ μειώνεται ως εξής: α) για πρόσληψη 1 έτους, ποσό προστίμου 2.000 ευρώ, β) για πρόσληψη 3μηνών, ποσό προστίμου 5.000 ευρώ σε εποχιακές επιχειρήσεις.

       Ναι Όχι


      • 13 Αρχειοθέτηση Υπόθεσης και Προστίμων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ενημέρωση ηλεκτρονικού φακέλου υπόθεσης όσο και του φυσικού αρχείου.

       Ναι Ναι


      • 14 Αρχειοθέτηση Υπόθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ΠΕΠ ή ΠΕΠΥ, η Έκθεση Ελέγχου αρχειοθετείται και ενημερώνεται και ο ηλεκτρονικός φάκελος της υπόθεσης.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.