Έλεγχος πρακτικών διαβούλευσης σχετικών με σχεδιαζόμενες ομαδικές απολύσεις

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση75fbae6e-0ff8-4e8b-bfdf-a29eac80b101 701836

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον έλεγχο του πρακτικού διαβούλευσης και λοιπών εγγράφων που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος εργοδότης, βάσει των υποχρεώσεων που ορίζονται στο ν. 1387/1983, για τη νόμιμη πραγματοποίηση σχεδιαζόμενων ομαδικών απολύσεων. Ο έλεγχος αφορά στο κατά πόσο πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται στον νόμο και ιδίως οι ποσοστώσεις των απολυόμενων, οι προθεσμίες και η τήρηση των υποχρεώσεων του εργοδότη για ενημέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η ολομέλεια του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ) έχει την αρμοδιότητα γνωμοδότησης για την έγκριση αιτήσεων επί ομαδικών απολύσεων. Αν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του εργοδότη και των εκπροσώπων των εργαζομένων καταλήξουν σε συμφωνία, το ΑΣΕ δεν συνεδριάζει και οι ομαδικές απολύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το περιεχόμενο της συμφωνίας και ισχύουν δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του πρακτικού διαβούλευσης στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, από το αρμόδιο Τμήμα. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας δεν συνεδριάσει ή δεν λάβει απόφαση, οι απολύσεις ισχύουν εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση του πρακτικού διαβούλευσης της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1387/1983, στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας από το αρμόδιο Τμήμα.

Τελευταία ενημέρωση

16/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Πρακτικό Διαβούλευσης εργοδότη και εκπροσώπων των εργαζομένων σχετικά με σχεδιαζόμενες ομαδικές απολύσεις

Σημειώσεις

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 και την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1387/1983, ο εργοδότης ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του υποβάλλει πρακτικό διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους των εργαζομένων του, μαζί με φάκελο συνημμένων εγγράφων, προς απόδειξη της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 3.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διαδικασία Ομαδικών Απολύσεων

      Επίσημος τίτλος

      Έλεγχος Ομαδικών Απολύσεων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εργασιακές Ομαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, για λόγους που δεν αφορούν το πρόσωπο των απολυόμενων και υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 του νόμου 1387/1983.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Η διαδικασία εφαρμόζεται στο προσωπικό που απασχολείται με σχέση εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που ασκούνται σύμφωνα με τις αρχές της ιδιωτικής οικονομίας.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Η διαδικασία δεν εφαρμόζεται: α) στους εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση εργασίας που συνδέεται με την εκτέλεση ορισμένου έργου ή συγκεκριμένων εργασιών αυτού, εκτός αν οι απολύσεις γίνουν πριν από τη λήξη της σύμβασης εργασίας ή την αποπεράτωση του έργου ή συγκεκριμένων εργασιών αυτού, β) στο προσωπικό του Δημοσίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, γ) στους εργαζόμενους που απολύονται λόγω διακοπής της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατόπιν πρωτόδικης δικαστικής απόφασης, δ) στα πληρώματα των πλοίων.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Για τους εργαζόμενους που απολύονται από εργοληπτικές επιχειρήσεις λόγω διακοπής ή αναστολής των εργασιών από αιτίες που οφείλονται αποδεδειγμένα στον κύριο του έργου, όταν αυτός είναι το Δημόσιο ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εφαρμόζονται οι διαδικασίες που ορίζονται από τα άρθρα 3, 4, και 5 παρ. 1 και 2 του νόμου 1387/83.

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Οι ομαδικές απολύσεις που γίνονται κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου 1387/83 είναι άκυρες. Επίσης, και για τις ομαδικές απολύσεις εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις, οι σχετικές με την έγκυρη λύση της εργασιακής σχέσης και την καταβλητέα αποζημίωση.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 20 134 2017 168 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στην παράγραφο 3γ, περίπτωση στ., ορίζεται η αρμοδιότητα του Τμήματος επί της υποβολής στο ΑΣΕ του σχετικού Πρακτικού Διαβουλεύσεων εργοδότη και εκπροσώπων των εργαζομένων σχετικά με σχεδιαζόμενες ομαδικές απολύσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100168

      • Νόμος 17 4472 2017 74 Α

       Περιγραφή Τελευταία τροποποίηση των άρθρων 3 και 5 του νόμου 1387/83, σχετικά με τη διαδικασία και τον έλεγχο των ομαδικών απολύσεων. Επίσης, συμπλήρωση του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος 368, σχετικά με τη σύσταση, καθώς και την αρμοδιότητα, Τμήματος Ελέγχου Ομαδικών Απολύσεων, στο πλαίσιο λειτουργίας του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100074

      • Προεδρικό Διάταγμα 25 368 1989 163 Α

       Περιγραφή Στον προγενέστερο Οργανισμό του Υπουργείου Εργασίας, παραμένει σε ισχύ το άρθρο 25, όπου στην παράγραφο 11, περίπτωση δ, ορίζεται η αρμοδιότητα της ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας σχετικά με τη γνωμοδότηση για την έγκριση αιτήσεων επί ομαδικών απολύσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100163

      • Νόμος 1387 1983 110 Α

       Περιγραφή Ορισμός διαδικασίας και ελέγχου σχεδιαζόμενων ομαδικών απολύσεων εργαζομένων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100110

      • 1 Παραλαβή και έλεγχος Πρακτικού Διαβούλευσης και συνημμένων εγγράφων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μετά την παραλαβή από το Πρωτόκολλο του Υπουργείου, το Τμήμα ελέγχει κατά πόσο πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται στον νόμο και ιδίως οι ποσοστώσεις των απολυόμενων, οι προθεσμίες και η τήρηση των υποχρεώσεων του εργοδότη για ενημέρωση και διαβούλευση.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1387/1983, ο εργοδότης υποβάλλει στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, πρακτικό διαβουλεύσεων και αντίγραφα όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν την τήρηση της υποχρέωσής του για πληροφόρηση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων του. Εναλλακτικά, ο εργοδότης μπορεί αρχικά να υποβάλλει τα έγγραφα του άρθρου 3 του ν. 1387/1983 και να γνωστοποιήσει στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους των εργαζομένων του. Πάντως, όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, πρέπει να υποβάλλει το τελικό πρακτικό διαβούλευσης, όπως και τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων, καθώς και όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη διαβιβαστικού εγγράφου και υποβολή στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα συντάσσει διαβιβαστικό έγγραφο και αποστέλλει τον φάκελο της υπόθεσης στο Τμήμα Ομαδικών Απολύσεων του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. Ο ενδιαφερόμενος εργοδότης ενημερώνεται εγγράφως για την ημερομηνία υποβολής του φακέλου στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Συμφωνία μερών και πραγματοποίηση ομαδικών απολύσεων χωρίς συνεδρίαση της ΑΣΕ


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1387/1983, αν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του εργοδότη και των εκπροσώπων των εργαζομένων καταλήξουν σε συμφωνία, οι ομαδικές απολύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το περιεχόμενο της συμφωνίας και ισχύουν δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του πρακτικού διαβούλευσης στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, από το αρμόδιο Τμήμα.

       Σημειώσεις Δεν χρειάζεται απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, αρκεί η ενημέρωσή του.

       Ναι Ναι


      • 4 Μη επίτευξη συμφωνίας των μερών και πραγματοποίηση ομαδικών απολύσεων με συνεδρίαση της ΑΣΕ


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας διαπιστώνει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών: α) ότι ο εργοδότης τήρησε τις υποχρεώσεις του, οπότε οι απολύσεις ισχύουν είκοσι (20) ημέρες από την έκδοση της απόφασης ή β) ότι ο εργοδότης δεν τήρησε τις υποχρεώσεις του, οπότε παρατείνει τις διαβουλεύσεις ή τάσσει προθεσμία στον εργοδότη προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων του και αν κρίνει θετικά με νέα απόφαση, οι απολύσεις ισχύουν είκοσι (20) ημέρες από την έκδοση της απόφασης.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5, αν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του εργοδότη και των εκπροσώπων των εργαζομένων δεν καταλήξουν σε συμφωνία, το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, με αιτιολογημένη απόφαση που εκδίδει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του πρακτικού διαβούλευσης από το αρμόδιο Τμήμα, διαπιστώνει αν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του εργοδότη προς ενημέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, καθώς και η υποχρέωση κοινοποίησης των σχετικών εγγράφων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1387/1983.

       Ναι Ναι


      • 5 Μη λήψη απόφασης από την ΑΣΕ - Πραγματοποίηση σχεδιαζόμενων ομαδικών απολύσεων εντός εξήντα (60) ημερών


       Περιγραφή Σε κάθε περίπτωση, οι απολύσεις ισχύουν εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση του πρακτικού διαβούλευσης της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1387/1983, από το αρμόδιο Τμήμα.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας δεν συνεδριάσει ή δεν λάβει απόφαση.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.