Έναρξη Εργασιών και Απόδοση ΑΦΜ σε Παρόχους Υπηρεσιών, Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα χωρίς Εγκατάσταση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση46a0f110-cab3-4437-99a6-77e16bd5cfb8 788475 Commencement of Operation and Attribution of Tax Registration Number to Service Providers, Legal Entities (without Establishment)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΟΥ, Αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

13

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις ενέργειες που απαιτούνται για την έναρξη εργασιών και απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) από τη φορολογική διοίκηση σε παρόχους χωρίς εγκατάσταση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ)

Παρατηρήσεις

Η απόδοση ΑΦΜ και η εγγραφή στο φορολογικό μητρώο είναι υποχρεωτική για κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό ή νομική οντότητα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄), ημεδαπό ή αλλοδαπό, που πρόκειται να καταστεί υπόχρεο σε καταβολή ή παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία ή σε υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα, ανεξάρτητα του αριθμού των εγκαταστάσεων (υποκαταστημάτων, γραφείων, αποθηκών) που διαθέτει εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Για τα Φυσικά Πρόσωπα, η διαδικασία μπορεί διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έναρξη Εργασιών και Απόδοση ΑΦΜ σε Παρόχους Υπηρεσιών, Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα χωρίς Εγκατάσταση.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έναρξη Εργασιών και Απόδοση ΑΦΜ σε Παρόχους Υπηρεσιών, Νομικά Πρόσωπα (χωρίς Εγκατάσταση)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Το ημεδαπό ή αλλοδαπό πρόσωπο (φυσικό, νομικό ή νομική οντότητα, σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΠΟΛ 1006/2013) που πρόκειται να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα και τα οποία εξαιρούνται από τη σύστασή τους στην Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ), υποχρεούνται να υποβάλλει στη φορολογική διοίκηση έντυπο για τη δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ειδικά τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποβάλλουν τη δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός τριάντα (30) ημερών από την καταχώρηση του καταστατικού τους στο Γ.Ε.ΜΗ. ή στο οικείο Μητρώο ή Βιβλίο που προβλέπεται κατά περίπτωση ή από το έγγραφο σύστασής τους σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις δε θα πρέπει να έχουν συσταθεί σε προγενέστερη χρονική περίοδο.

       Όχι Όχι

      • 3 Υποχρέωση συνυποβολής των απαιτούμενων δηλώσεων κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΠΟΛ 1006/2013, για την επιπρόσθετη δήλωση: - επί πλέον δραστηριοτήτων, οι οποίες δηλώνονται σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, όπως ισχύει κάθε φορά, - σχέσεων, που απορρέουν από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, - των μελών ή των εταίρων , των νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων, καθώς και του ποσοστού και του είδους συμμετοχής τους (υποβάλλεται μόνο τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες) - των στοιχείων της έδρας αλλοδαπής επιχείρησης. Υποβάλλεται από τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες ανεξάρτητα αν ασκούν ή όχι επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και από τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, που ορίζουν νόμιμο εκπρόσωπο, φορολογικό αντιπρόσωπο ή φορολογικό εκπρόσωπο (παρ. 1 άρθρου 8 του ΚΦΔ) κατά περίπτωση. - εγκατάστασης εσωτερικού/εξωτερικού (ξεχωριστές δηλώσεις). Υποβάλλεται χωριστή δήλωση, για κάθε μία εγκατάσταση, που βρίσκεται εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. - πωλήσεων από απόσταση, από την Ελλάδα προς άλλο κράτος– μέλος, όταν οι πωλήσεις αυτές και φορολογούνται στο άλλο κράτος – μέλος.

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Να προσδιορίζεται η έδρα και οι λοιπές εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

       Όχι Όχι

      • 5 Υγειονομικές Εάν πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος να έχει προεγκριθεί η ίδρυσή του

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Στις περιπτώσεις αλλοδαπών φυσικών προσώπων, υπηκόων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοικούν στο εσωτερικό της χώρας και σε κάθε περίπτωση αλλαγής της εγκατάστασης ή του αντικειμένου δραστηριότητάς τους, συνυποβάλλεται υποχρεωτικά η σχετική άδεια διαμονής για εργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Η ίδια άδεια, προσκομίζεται και για τη συμμετοχή τους ως ομορρύθμων μελών σε προσωπικές εταιρείες και για τον ορισμό τους ως διαχειριστών ή ως νομίμων εκπροσώπων ή αντιπροσώπων, σε κεφαλαιουχικές εταιρείες.

       Όχι Όχι

      • 1 Σε περίπτωση υποβολής με φυσική παρουσία: Για τα Φυσικά Πρόσωπα: - το έντυπο Μ2 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου», συμπληρώνοντας την ένδειξη «Έναρξη» και - το έντυπο Μ1, αν κατά την έναρξη εργασιών ο επιτηδευματίας στερείται ΑΦΜ Για τα Νομικά Πρόσωπα/νομικές οντότητες, το έντυπο Μ3 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου», συμπληρώνοντας την ένδειξη «Έναρξη», στο οποίο η επωνυμία αναγράφεται, όπως ακριβώς αναγράφεται στο καταστατικό του ή το συστατικό του έγγραφο ή το έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ύπαρξή του, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται συστατικό έγγραφο. Για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις, υποβάλλεται το έντυπο Μ5 «Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης», από τον ιδρυτή της επιχείρησης. Στη δήλωση αυτή, ως επωνυμία της υπό ίδρυση επιχείρησης φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας κατά περίπτωση, αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του ιδρυτή καθώς και η επωνυμία της υπό ίδρυση επιχείρησης και το έντυπο Μ1, αν κατά την έναρξη εργασιών ο επιτηδευματίας που είναι φυσικό πρόσωπο στερείται ΑΦΜ. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Σε περίπτωση υποβολής με φυσική παρουσία: Για τα Φυσικά Πρόσωπα: - το έντυπο Μ2 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου», συμπληρώνοντας την ένδειξη «Έναρξη» και - το έντυπο Μ1, αν κατά την έναρξη εργασιών ο επιτηδευματίας στερείται ΑΦΜ Για τα Νομικά Πρόσωπα/νομικές οντότητες, το έντυπο Μ3 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου», συμπληρώνοντας την ένδειξη «Έναρξη», στο οποίο η επωνυμία αναγράφεται, όπως ακριβώς αναγράφεται στο καταστατικό του ή το συστατικό του έγγραφο ή το έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ύπαρξή του, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται συστατικό έγγραφο. Για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις, υποβάλλεται το έντυπο Μ5 «Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης», από τον ιδρυτή της επιχείρησης. Στη δήλωση αυτή, ως επωνυμία της υπό ίδρυση επιχείρησης φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας κατά περίπτωση, αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του ιδρυτή καθώς και η επωνυμία της υπό ίδρυση επιχείρησης και το έντυπο Μ1, αν κατά την έναρξη εργασιών ο επιτηδευματίας που είναι φυσικό πρόσωπο στερείται ΑΦΜ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 2 Σε περίπτωση υποβολής με φυσική παρουσία: Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι το υπό ίδρυση νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, δεν έχει νόμιμα συσταθεί (συνυποβάλλεται με το έντυπο Μ5). Υπεύθυνη Δήλωση

       Σε περίπτωση υποβολής με φυσική παρουσία: Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι το υπό ίδρυση νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, δεν έχει νόμιμα συσταθεί (συνυποβάλλεται με το έντυπο Μ5).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Σε περίπτωση υποβολής με φυσική παρουσία: Αντίστοιχα δικαιολογητικά που απαιτούνται βάσει της προϋπόθεσης υπ’αρ. 3: - «Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησης» (Μ6) - «Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου» (Μ7) - «Δήλωση Μελών μη Φυσικού Προσώπου» (Μ8) - «Δήλωση Στοιχείων Έδρας Αλλοδαπής Επιχείρησης» (Μ9) - «Δήλωση Εγκατάστασης Εσωτερικού» (Μ10) ή/και - «Δήλωση Εγκατάστασης Εξωτερικού» (Μ11) - «Δήλωση Πωλήσεων από Απόσταση» (Μ12). Φορολογικά πιστοποιητικά

       Σε περίπτωση υποβολής με φυσική παρουσία: Αντίστοιχα δικαιολογητικά που απαιτούνται βάσει της προϋπόθεσης υπ’αρ. 3: - «Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησης» (Μ6) - «Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου» (Μ7) - «Δήλωση Μελών μη Φυσικού Προσώπου» (Μ8) - «Δήλωση Στοιχείων Έδρας Αλλοδαπής Επιχείρησης» (Μ9) - «Δήλωση Εγκατάστασης Εσωτερικού» (Μ10) ή/και - «Δήλωση Εγκατάστασης Εξωτερικού» (Μ11) - «Δήλωση Πωλήσεων από Απόσταση» (Μ12).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 4 Σε περίπτωση υποβολής με φυσική παρουσία: Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, ενδεικτικά τίτλος ιδιοκτησίας, αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης του χώρου ή αποδεικτικό υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης χώρου) και δικαιολογητικό προσδιορισμού της έδρας, όπως προβλέπεται στη χώρα εγκατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο, για τις εγκαταστάσεις εξωτερικού. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Σε περίπτωση υποβολής με φυσική παρουσία: Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, ενδεικτικά τίτλος ιδιοκτησίας, αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης του χώρου ή αποδεικτικό υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης χώρου) και δικαιολογητικό προσδιορισμού της έδρας, όπως προβλέπεται στη χώρα εγκατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο, για τις εγκαταστάσεις εξωτερικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 5 Σε περίπτωση υποβολής με φυσική παρουσία: Βεβαίωση του Ε.Φ.Κ.Α. ότι ο δηλών υπέβαλε σε αυτόν απογραφική δήλωση, εφόσον υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. Βεβαίωση

       Σε περίπτωση υποβολής με φυσική παρουσία: Βεβαίωση του Ε.Φ.Κ.Α. ότι ο δηλών υπέβαλε σε αυτόν απογραφική δήλωση, εφόσον υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην Ο.Α.Ε.Ε.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 6 Σε περίπτωση υποβολής με φυσική παρουσία: Προέγκριση ίδρυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄), όπως ισχύει. Έγκριση

       Σε περίπτωση υποβολής με φυσική παρουσία: Προέγκριση ίδρυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄), όπως ισχύει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 7 Σε περίπτωση υποβολής με φυσική παρουσία: Άδεια διαμονής για εργασία Άδεια διαμονής

       Σε περίπτωση υποβολής με φυσική παρουσία: Άδεια διαμονής για εργασία

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/polites-allon-kraton/khoregese-adeias-diamones-gia-exairetikous-logous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4178

      • 8 Σε περίπτωση υποβολής με φυσική παρουσία: Για τα νομικά πρόσωπα: συνυποβάλλονται υποχρεωτικά τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά της παρ. 6 του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1006/2013. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Σε περίπτωση υποβολής με φυσική παρουσία: Για τα νομικά πρόσωπα: συνυποβάλλονται υποχρεωτικά τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά της παρ. 6 του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1006/2013.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 9 Σε περίπτωση υποβολής μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο): Στοιχείο ταυτότητας, όπως αστυνομική ταυτότητα, στρατιωτική κ.λπ., διαβατήριο σε ισχύ, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς κ.λπ. κατά περίπτωση. Αποδεικτικό ιθαγένειας/υπηκοότητας

       Σε περίπτωση υποβολής μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο): Στοιχείο ταυτότητας, όπως αστυνομική ταυτότητα, στρατιωτική κ.λπ., διαβατήριο σε ισχύ, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς κ.λπ. κατά περίπτωση.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-ithageneias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2712

      • 10 Σε περίπτωση υποβολής μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο): Άδεια διαμονής σε ισχύ ή το στοιχείο που αποδεικνύει ότι διαμένετε νόμιμα στη χώρα σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Άδεια διαμονής

       Σε περίπτωση υποβολής μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο): Άδεια διαμονής σε ισχύ ή το στοιχείο που αποδεικνύει ότι διαμένετε νόμιμα στη χώρα σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/polites-allon-kraton/khoregese-adeias-diamones-gia-exairetikous-logous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 4178

      • 11 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού γέννησης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό γέννησης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού γέννησης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/pistopoietiko-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό γέννησης

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση υποβολής μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο): Πιστοποιητικό Γέννησης όταν ο/η αιτών/ούσα είναι ανήλικος/η και στερείται ταυτότητας. Στην περίπτωση ανηλίκου υπηκοότητας αλλοδαπής, πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9439

      • 12 Σε περίπτωση υποβολής μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο): Απλή έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο υπογραφής ή υπεύθυνη δήλωση από το gov.gr για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου (γίνεται δεκτό και συμβολαιογραφικό έγγραφο) από φορολογούμενο φυσικό πρόσωπο που δε διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα. Δήλωση

       Σε περίπτωση υποβολής μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο): Απλή έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο υπογραφής ή υπεύθυνη δήλωση από το gov.gr για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου (γίνεται δεκτό και συμβολαιογραφικό έγγραφο) από φορολογούμενο φυσικό πρόσωπο που δε διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 13 Σε περίπτωση υποβολής μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο): Δικαστική απόφαση για τον ορισμό δικαστικού συμπαραστάτη για τον υπό δικαστική συμπαράσταση φορολογούμενο. Απόφαση

       Σε περίπτωση υποβολής μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο): Δικαστική απόφαση για τον ορισμό δικαστικού συμπαραστάτη για τον υπό δικαστική συμπαράσταση φορολογούμενο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 14 Σε περίπτωση υποβολής μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο): Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σε περίπτωση υποβολής μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο): Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9665

      • 15 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης.Σε περίπτωση υποβολής μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο): Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης.Σε περίπτωση υποβολής μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο):

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-sumphonou-sumbioses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 14

       Ναι 3531

      • Εγκύκλιος 2036 2020

       Περιγραφή Διενέργεια αυτοψίας κατά την έναρξη / μεταβολή επιχειρηματικής δραστηριότητας


      • Εγκύκλιος 1006 2013

       Περιγραφή Διαδικασία και δικαιολογητικά απόδοσης Α.Φ.Μ.


      • Νόμος 10,11 4174 2013 170 Α

       Περιγραφή Άρθρο 10 περί εγγραφής στο φορολογικό μητρώο και άρθρο 11 περί ΑΦΜ Τροποποιήσεις: - N.4714/2020 (ΦΕΚ Α148), Άρθρο 101-Τροποποίηση άρθρου 11 και λοιπές τροποποιήσεις του Ν.4174/2013 - Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α 105), Άρθρο 112- Τροποποίηση άρθρου 10 και 11 του Ν.4174/2013 - Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α 5), Άρθρο 355- Τροποποίηση άρθρου 10 και 11 του Ν.4174/2013 - Ν.4410/2016 (ΦΕΚ Α 141), Άρθρο 40-Τροποποίηση άρθρου 10 και 11 και λοιπές τροποποιήσεις του Ν.4174/2013 - Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α 160), Άρθρο 2- Τροποποίηση άρθρου 11 και λοιπές τροποποιήσεις του Ν.4174/2013 - Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85), Άρθρο 1 (Υποπαράγραφος Δ2)- Τροποποίηση άρθρου 11 και λοιπές τροποποιήσεις του Ν.4174/2013 - N.4223/2013 (ΦΕΚ Α 287), Άρθρο 40-Τροποποίηση άρθρου 10 του Ν.4174/2013

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100170

      • 1 Σε περίπτωση υποβολής με φυσική παρουσία: Συμπλήρωση εντύπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το έντυπο έναρξης εργασιών, το οποίο είναι αρμοδίως υπογεγραμμένο, τις συνυποβαλλόμενες δηλώσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Σε περίπτωση υποβολής με φυσική παρουσία: Υποβολή εντύπων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα έντυπα στον υπάλληλο του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ που είναι αρμόδια. Σε περίπτωση που η δήλωση έναρξης δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως απαιτείται εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής του δηλούντος από διοικητική αρχή ή ΚΕΠ και το στοιχείο ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

       Σημειώσεις Η αρμόδια κατά περίπτωση ΔΟΥ για την υποβολή αναγράφεται στο φύλλο οδηγιών των εντύπων των δηλώσεων.

       Όχι Όχι


      • 3 Σε περίπτωση υποβολής με φυσική παρουσία: Αποδεικτικό Παραλαβής Δηλώσεων Μητρώου και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαμβάνει τη δήλωση έναρξης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και χορηγεί το έντυπο Αποδεικτικό Παραλαβής Δηλώσεων Μητρώου και Δικαιολογητικών και αντίγραφο της δήλωσης στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 4 Σε περίπτωση υποβολής με φυσική παρουσία: Έλεγχος δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης ελέγχει τη δήλωση και τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομισθεί από τον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 5 Σε περίπτωση υποβολής μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο): Σε περίπτωση υποβολής με φυσική παρουσία: Χορήγηση Βεβαίωσης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον τα στοιχεία είναι ορθά και πλήρη καταχωρούνται στο Μηχανογραφικό Σύστημα της Υπηρεσίας και χορηγείται σχετική Βεβαίωση στον Φορολογούμενο, με την οποία αποδίδεται το ΑΦΜ και στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των υποβαλλόμενων εντύπων, όπως αυτά καταχωρήθηκαν στο ηλεκτρονικό αρχείο της υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 6 Σε περίπτωση υποβολής μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο): Συμπλήρωση πλατφόρμας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτεται την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αφού συμπληρώνει τους μοναδικούς κωδικούς και το όνομα χρήστη που διαθέτει.

       Όχι Όχι


      • 7 Σε περίπτωση υποβολής μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο): Μεταφόρτωση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αφού εισέλθει στο ψηφιακό περιβάλλον της ΑΑΔΕ μεταφορτώνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 8 Σε περίπτωση υποβολής μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο): Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 9 Σε περίπτωση υποβολής μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο): Έλεγχος ταυτοπροσωπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα ΙΓ΄- Υπηρεσίας myAADElive της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης παραλαμβάνει το αίτημα και προγραμματίζεται ραντεβού με βίντεοκλήση, προκειμένου να γίνει έλεγχος ταυτοπροσωπείας.

       Όχι Όχι


      • 10 Σε περίπτωση υποβολής μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο): Αποστολή Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Βεβαίωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email που έχει χρησιμοποιηθεί.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.