Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση258f2adb-c49e-4863-9aa9-483f41c92927 894344

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ληξιαρχεία, Δήμοι, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10 Ημέρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  1 Λεπτό

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος της Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

  Παρατηρήσεις

  Το Σύμφωνο Συμβίωσης αφορά στη συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την οποία ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους. Καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στον/στην Ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου (Ν.4356/2015, άρθρο 1).

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Σύμφωνου Συμβίωσης

       Επίσημος τίτλος

       Ληξιαρχική Πράξη Σύμφωνου Συμβίωσης

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη, Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Βιντεοκλήση, Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Εξωστρεφής
        G1

        ,


       • 1 Διοικητικές Το απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης χορηγείται και στους δύο Συμβιούντες.


        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Εκπροσώπηση πολίτη από δικηγόρο για την παραλαβή ληξιαρχικής Πράξης εντολέα του ή τρίτου ατόμου έχοντος έννομο συμφέρον.


        Όχι Όχι

       • 3 Διοικητικές Το απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης χορηγείται στους έχοντες ειδικό πληρεξούσιο και στις αρμόδιες δημόσιες διοικητικές αρχές.


        Όχι Όχι

       • 4 Ηλικιακές Ο αιτών θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, ώστε να είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία.


        Όχι Όχι

       • 5 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή αίτησης έκδοσης αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης - gov.gr, απαιτείται η κατοχή προσωπικών κωδικών taxisnet.


        Όχι Όχι

       • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/1191 2016

        Περιγραφή Τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τα Ληξιαρχεία και τα Δημοτολόγια της Χώρας και εμπίπτουν στον Κανονισμό 2016/1191, και για τα οποία έχουν καταρτιστεί πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να υποβληθούν στις διοικητικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ, άνευ επικύρωσης.

        Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1191&rid=1

       • Νόμος 27-35 4674 2020 53 Α

        Περιγραφή Τροποποιήσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100053

       • Νόμος 4483 2017 107 Α

        Περιγραφή Δημιουργία και τήρηση πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία "Μητρώο Πολιτών", το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές Δημοτολογίου, καθώς και όλα τα ληξιαρχικά γεγονότα που έχουν συμβεί στη Ελλάδα, καθώς και των Ελλήνων του εξωτερικού.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100107

       • Νόμος 4356 2015 181 Α

        Περιγραφή Σύμφωνο Συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100181

       • Νόμος 3719 2008 241 Α

        Περιγραφή Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100241

       • Νόμος 344 1976 143 Α

        Περιγραφή Περί ληξιαρχικών πράξεων

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100143

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 45927 2021 2705 Β

        Περιγραφή Περιπτωσιολογία του Ειδικού Ληξιαρχείου κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4674/2020.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202705

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 14720 2020 2255 Β

        Περιγραφή Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202255

       • Υπουργική Απόφαση 31293/Σ.8336 2019 1600 Β

        Περιγραφή Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α’107), προκειμένου να καταστεί εφικτή η υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρισης ή και διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 249 του ν. 4555/2018 (Α’133).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201600

        ΑΔΑ 6ΥΟ1465ΧΘ7-ΖΒΔ

       • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 77 2015

        Περιγραφή Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη χορήγηση ληξιαρχικών πράξεων.

        Νομικές παραπομπές https://www.dpa.gr/sites/default/files/2019-10/77 2015anonym.pdf

       • Εγκύκλιος 10703 2021 1460 Β

        Περιγραφή Διαπιστωτική πράξη έναρξης χορήγησης από τα ΚΕΠ αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201460

       • Εγκύκλιος 208 2020

        Περιγραφή Χορήγηση πιστοποιητικών Δημοτολογίου και αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΦΧΒ46ΜΤΛ6-Ω9Π?inline=true

        ΑΔΑ ΨΦΧΒ46ΜΤΛ6-Ω9Π

       • Εγκύκλιος 9 2013

        Περιγραφή Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού Νόµου 344/1976 και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk09 08052013 2.pdf

       • Άλλο
       • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάληλλος του Δήμου ή του ΚΕΠ ελέγχει την πληρότητα των ταυτοποιητικών εγγράφων του πολίτη για να προχωρήσει στην φυσική ταυτοποίηση του.

        Σημειώσεις Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών Κράτους- Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ, στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο, ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη Χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. Η ταυτότητα των νομικών προσώπων αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις που ισχύουν στην έδρα τους. Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων. Αιτήσεις για έκδοση διοικητικής πράξης που υποβάλλονται μέσω Κ.Ε.Π. τα οποία έχουν την ευθύνη ελέγχου των στοιχείων της ταυτότητας, θεωρείται ότι υποβάλλονται αυτοπροσώπως στην αρμόδια για την έκδοση της πράξης υπηρεσία.

        Όχι Όχι


       • 2 Αίτηση στο Δήμο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Δήμου πρωτοκολλεί την αίτηση που συμπληρώνει έγχαρτα ο πολίτης.

        Ναι Όχι


       • 3 Αίτηση στο ΚΕΠ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπάλληλος εκκινεί την αίτηση του πολίτη και εισέρχεται στον φάκελο της.

        Ναι Όχι


       • 4 Καταχώριση στοιχείων πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 5 Εκτύπωση αίτησης πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει την αίτηση και την παραδίδει στον πολίτη για έλεγχο και υπογραφή.

        Ναι Όχι


       • 6 Σάρωση αίτησης πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ σαρώνει το έντυπο της αίτησης και το αποθηκεύει στον υπολογιστή του.

        Ναι Όχι


       • 7 Τοπική αποθήκευση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ αποθηκεύει τοπικά την αίτηση του πολίτη

        Ναι Όχι


       • 8 Διαβίβαση αίτησης πολίτη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ αναζητά το email του αρμόδιου προς διεκπεραίωση Δήμου και αποστέλλει το ψηφιακό αρχείο της αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

        Ναι Όχι


       • 9 Παραλαβή πιστοποιητικού από τον Δήμο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Δήμου παραλαμβάνει το email με επισυναπτόμενη την αίτηση.

        Ναι Όχι


       • 10 Αναζήτηση πολίτη στο πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Πολιτών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ενέργειες επεξεργασίας του αιτήματος από τον οικείο Δήμο.

        Όχι Όχι


       • 11 Εύρεση στο Μητρώο Πολιτών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 12 Αποτυχία εύρεσης στο Μητρώο Πολιτών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Ναι


       • 13 Εκτύπωση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 14 Έλεγχος από τον Προϊστάμενο και φυσική υπογραφή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο προϊστάμενος δημοτολογίου ελέγχει την πληρότητα του πιστοποιητικού και υπογράφει φυσικά το έγγραφο.

        Όχι Όχι


       • 15 Έκδοση του πιστοποιητικού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Τίθεται στο έγγραφο η ψηφιακή υπογραφή του Δημάρχου.

        Όχι Όχι


       • 16 Παράδοση πιστοποιητικού στον πολίτη από Δήμο ή αποστολή στο ΚΕΠ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Παραδίδεται το φυσικό έγγραφο στον πολίτη ή αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο ΚΕΠ για την περίπτωση που η αίτηση υποβλήθηκε μέσω ΚΕΠ.

        Όχι Όχι


       • 17 Παράδοση από τον υπαλληλο ΚΕΠ στον πολίτη (mail, χειροκίνητα)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Ναι


       • 1 Αυθεντικοποίηση χρήστη με κωδικούς Taxisnet

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Ο χρήστης εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς που διαθέτει στο Taxisnet.

        Όχι Όχι


       • 2 Επιτυχής αυθεντικοποίηση χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Περιγραφή Εισάγεται επιτυχώς το ζεύγος κωδικών Taxisnet.

        Ναι Όχι


       • 3 Αποτυχία αυθεντικοποίησης χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Περιγραφή Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης του ζεύγους των κωδικών.

        Σημειώσεις Αποτελεί έξοδο από την υπηρεσία.

        Ναι Ναι


       • 4 Συναίνεση χρήστη για πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα του μητρώου φυσικών προσώπων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό συναρμόδιου φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Συναινεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει η εφαρμογή τα παρακάτω προσωπικά του δεδομένα: ΑΦΜ, Όνοµα, Επώνυµο, Πατρώνυµο, Μητρώνυµο, Έτος Γέννησης.

        Σημειώσεις Με σκοπό την ηλεκτρονική ταυτοποίησή του χρήστη, η εφαρµογή "Εφαρμογές Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης" ζητά συναίνεση για να αποκτήσει πρόσβαση στα βασικά στοιχεία Μητρώου φυσικών προσώπων του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ που διαχειρίζεται η Α.Α.∆.Ε.

        Όχι Όχι


       • 5 Επισκόπηση στοιχείων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

        Περιγραφή Εμφανίζονται προσυμπληρωμένα και κλειδωμένα τα πεδία: Όνομα / Επώνυμο / ΑΦΜ.

        Όχι Όχι


       • 6 Επαλήθευση ορθών στοιχείων επισκόπησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)


        Ναι Όχι


       • 7 Λανθασμένα στοιχεία επισκόπησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

        Περιγραφή Διαπιστώνεται κάποιο λάθος στα πεδία Όνομα / Επώνυμο και δεν μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία.

        Σημειώσεις Θα χρειαστεί να γίνει διόρθωση των στοιχείων στο μητρώο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) του πολίτη.η

        Ναι Ναι


       • 8 Στοιχεία αναζήτησης πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Περιγραφή Η αναζήτηση του πολίτη στο Μητρώο Πολιτών γίνεται με 5 πεδία. Επιπρόσθετα από τα Όνομα / Επώνυμο εμφανίζονται τα: Όνομα πατρός / Όνομα μητρός / Ημερομηνία γέννησης

        Όχι Όχι


       • 9 Επιβεβαίωση ορθότητας στοιχείων πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


        Ναι Όχι


       • 10 Λανθασμένα στοιχεία πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

        Περιγραφή Διαπιστώνεται κάποιο λάθος στα πεδία Όνομα πατρός / Όνομα μητρός / Ημερομηνία γέννησης και δεν μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία.

        Σημειώσεις Θα χρειαστεί να γίνει διόρθωση των στοιχείων στο μητρώο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) του πολίτη.

        Ναι Ναι


       • 11 Έκδοση ληξιαρχικής πράξης (απόσπασμα)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

        Περιγραφή Εκδίδεται το απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης.

        Σημειώσεις Η ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης διαθέτει προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και χρονοσήμανση, κωδικάριθμο και κωδικό QR για την επαλήθευση του. Μπορεί να διακινηθεί τόσο ηλεκτρονικά όσο και έντυπα. Στην έντυπη μορφή της δεν χρειάζεται επικύρωση και επιβεβαιώνεται με την εφαρμογή εγκυρότητας εγγράφων του gov.gr

        Όχι Ναι


       • 12 Αποθήκευση στην θυρίδα πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

        Περιγραφή Η ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης αποθηκεύεται στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr

        Όχι Όχι


       • Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης Πρόσβαση μέσω του gov.gr       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.