Έναρξη λειτουργίας εκμετάλλευσης αιγών και προβάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηed68616e-2a80-471c-aa18-c03a905cbd8a 686162

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έναρξη λειτουργίας εκμετάλλευσης αιγών και προβάτων. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του συστήματος καταγραφής και σήμανσης αιγοπροβάτων οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων υποχρεούνται να δηλώσουν την έναρξη λειτουργίας τους. Η απόδοση κωδικού αριθμού και η καταχώρηση στα μητρώα των οικείων κτηνιατρικών αρχών αφορά όλες τις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων που εκτρέφονται/διατηρούνται για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς ή/και για την παραγωγή προϊόντων για ιδιωτική οικιακή κατανάλωση, ανεξάρτητα του μεγέθους του ζωικού κεφαλαίου. Εξαιρούνται οι μεταφορείς και οι εγκαταστάσεις των σημείων στάσης και των σφαγείων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Τα σημεία εξυπηρέτησης είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Διευθύνσεις/ Υποδιευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών σύμφωνα με τον εκάστοτε Οργανισμό.

Τελευταία ενημέρωση

25/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτησης-δήλωσης έναρξης λειτουργίας εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων

Σημειώσεις

Η δήλωση έναρξης περιλαμβάνει τα στοιχεία του κατόχου εκμετάλλευσης, του υπευθύνου εκμετάλλευσης, τυχόν συστεγαζόμενες εκμεταλλεύσεις, τον τύπο σταβλισμού, την παραγωγική κατεύθυνση των ζώων της εκμετάλλευσης, την θερινή διαμονής των ζώων της εκμετάλλευσης ,κ.α. εφόσον υφίσταται.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αναφορά (άρθρο 27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας)
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Καταχώρηση εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων

      Επίσημος τίτλος

      Έναρξη λειτουργίας εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ζωϊκού Κεφαλαίου (ΟΠΣ Κτηνιατρικής)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Φορολογικές Ο κάτοχος της εκμετάλλευσης (αιτών) πρέπει να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

       Όχι Όχι

      • 2 Πολεοδομικές Η εκμετάλλευση πρέπει να διαθέτει έγκριση ίδρυσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Η κατασκευή της εκμετάλλευσης, η οποία διαθέτει έγκριση ίδρυσης, πρέπει να είναι ολοκληρωμένη.

       Όχι Όχι

      • 1 Έγκριση ίδρυσης της εγκατάστασης Έγκριση

       Έγκριση ίδρυσης της εγκατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100145

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έγκριση ίδρυσης της εγκατάστασης σύμφωνα με τα άρθρα 6Α, 6Β, 6Γ του Νόμου 4056/2012, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4711/2020.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση για την ολοκλήρωση των σταβλικών εγκαταστάσεων, για τις οποίες έχει ληφθεί έγκριση ίδρυσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 429/2016 Άρθρα 109, 112 429 2016

       Περιγραφή Σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»)

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0429&from=EL

      • Υπουργική Απόφαση 5 1952/92114 2017 3190 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθ. 263493/27.07.2004 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του ζωικού τους κεφαλαίου σε εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου” (Β’ 1253/16.8.2004), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170203190

      • 1 Υποβολή αίτησης έναρξης λειτουργίας εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο κάτοχος των ζώων υποβάλλει συμπληρωμένο το έντυπο "Αίτησης-δήλωσης έναρξης λειτουργίας εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων" στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία.

       Σημειώσεις Ο δηλών είναι ο κάτοχος της εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης έναρξης εκμετάλλευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση λαμβάνει πρωτόκολλο από την αρμόδια υπηρεσία κι έχει ισχύ υπεύθυνης δήλωσης από την πλευρά του κατόχου της εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος αίτησης έναρξης εκμετάλλευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο επίσημος κτηνίατρος της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχει τα στοιχεία της αίτησης καθώς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 4 Έγκριση της αίτησης έναρξης εκμετάλλευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο επίσημος κτηνίατρος της αρμόδιας υπηρεσίας εγκρίνει την αίτηση, για την οποία από τον έλεγχο, προκύπτει η ορθότητα των στοιχείων της και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

       Ναι Όχι


      • 5 Ενημέρωση ΟΠΣ-Κ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο επίσημος κτηνίατρος της αρμόδιας υπηρεσίας καταχωρεί τα στοιχεία της εγκεκριμένης αίτησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣ-Κ).

       Ναι Όχι


      • 6 Χορήγηση Κωδικού εκμετάλλευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την καταχώρησή της εκμετάλλευσης στο ΟΠΣ-Κ, χορηγείται μοναδικός κωδικός εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το σύστημα καταχώρισης της αρμόδιας υπηρεσίας.

       Ναι Ναι


      • 7 Απόρριψη της αίτησης έναρξης εκμετάλλευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Ο επίσημος κτηνίατρος της αρμόδιας υπηρεσίας απορρίπτει την αίτηση για την οποία από τον έλεγχο δεν προκύπτει η ορθότητα των στοιχείων της με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχουν προσκομισθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 8 Μη χορήγηση Κωδικού εκμετάλλευσης, ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Δεν χορηγείται αριθμός καταχώρισης εκμετάλλευσης.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.