Ένταξη μαθητών στην κατηγορία των κατ ιδίαν διδαχθέντων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8955e1ff-a854-496d-adc5-499b36cdedb8 455075

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Γυμνάσια, Λύκεια

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ένταξη μαθητών, υπό προϋποθέσεις, στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων και απευθύνεται σε μαθητές που υπάγονται στις πολύ ειδικές αυτές περιπτώσεις, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Για την υπαγωγή των μαθητών με σοβαρές ψυχικές παθήσεις στην κατηγορία των κατ ιδίαν διδαχθέντων, η αίτηση και τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να εξεταστούν από τριμελή Επιτροπή. Διευκρινίζεται ότι για τα Επαγγελματικά Λύκεια, στην κατηγορία των κατ ιδίαν διδαχθέντων υπάγονται μόνο οι μαθητές της Α τάξης

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για ένταξη στους κατ ιδίαν διδαχθέντες/χθείσες μαθητές/τριες Δ/θμιας Εκπ/σης


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κατ ιδίαν διδαχθέντες/είσες μαθητές/τριες και στρατεύσιμοι

      Επίσημος τίτλος

      Ένταξη μαθητών/τριών Δ/θμιας Εκπ/σης στην κατηγορία των κατ' ιδίαν διδαχθέντων/εισών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Στην κατηγορία των κατ ιδίαν διδαχθέντων μπορούν να υπαχθούν μαθητές για λόγους υγείας, για παραμονή στο εξωτερικό, για συμμετοχή σε εγκεκριμένους Οργανισμούς θεραπείας απεξάρτησης του ν.4139/2013 (Α΄74) ή λόγω στράτευσης. Οι αποφάσεις με αριθμό 24945/1973 (Β΄ 314), 48661/1974 (Β΄ 607), 42373/1976 (Β΄ 652), Γ2/3922/1984 (Β΄ 3), Γ2/3031/1985 (Β΄ 726), Γ2/3560/1989 (Β΄ 720), ΕΙ/550/1982 (Β296), Ε3/96/1985 (Β 106) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων καθορίζουν τις παθήσεις μαθητών/τριών των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα ένταξης μαθητών/τριών με σοβαρές ψυχικές παθήσεις στην κατηγορία των κατ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών σύμφωνα με το άρθρο 173 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136). Διευκρινίζεται ότι για τα ΕΠΑ.Λ. στην κατηγορία των κατ ιδίαν διδαχθέντων μπορούν να υπαχθούν μαθητές της Α τάξης σύμφωνα με την περιπτ. ε της παρ. 2 του άρθρου 43 ν. 4186/2013 (Α 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4403/2016 (Α 125)

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Για την υπαγωγή των μαθητών στην κατηγορία των κατ ιδίαν διδαχθέντων υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που περιγράφονται κατά περίπτωση στο άρθρο 26 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β 2005) Υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, μέχρι τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, με την προϋπόθεση ότι: αα) θα ενημερώσουν με υπεύθυνη δήλωση, έγκαιρα, για την ιδιάζουσα περίπτωση τη Διεύθυνση του σχολείου και ββ) κατά την ημέρα υποβολής της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης, ο αριθμός των απουσιών του/της μαθητή/τριας δεν υπερβαίνει το όριο, κατά περίπτωση, πέραν του οποίου η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής σύμφωνα με το άρθρο 28 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) Υ.Α.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75),με την οποία ενημερώνεται η Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75),με την οποία ενημερώνεται η Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Τα απαιτούμενα Κατά περίπτωση αποδεικτικά στοιχεία, πχ. πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο κ.λ.π. Αποδεικτικό

       Τα απαιτούμενα Κατά περίπτωση αποδεικτικά στοιχεία, πχ. πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο κ.λ.π.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • Υπουργική Απόφαση 26 79942 2019 2005 Β

       Περιγραφή Εγγραφές μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202005

      • Νόμος 173 4823 2021 136 Α

       Περιγραφή Δυνατότητα ένταξης των μαθητών με σοβαρές ψυχικές παθήσεις στην κατηγορία των κατ ιδίαν διδαχθέντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100136

      • Απόφαση 77231/ΓΔ4/28-06-2022 2022 3323 Β
      • Νόμος 43 4186 2013 193 Α
      • Νόμος 40 4403 2016 125 Α
      • 1 Παραλαβή της Υπεύθυνης Δήλωσης από γονέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την υπαγωγή των μαθητών στην κατηγορία των κατ' ιδίαν διδαχθέντων υποβάλλεται στη σχολική μονάδα φοίτησης υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα, ή του μαθητή, αν είναι ενήλικος, με την οποία ενημερώνεται η Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση και για την πρόθεση ένταξης στους κατ' ιδίαν διδαχθέντες.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της σχετικής αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Από την έναρξη του διδακτικού έτους μέχρι τις 15 Μαρτίου κάθε σχολικού έτους, και αφού έχει προηγηθεί η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, κατατίθεται στο σχολείο η αίτηση από το γονέα για την υπαγωγή στους κατ ιδίαν διδαχθέντες και συνυποβάλλονται τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από τον/τη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή από τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε ορισμένες περιπτώσεις, ελέγχονται τα κατατεθέντα δικαιολογητικά και εγκρίνεται η ένταξη των μαθητών/τριών στην κατηγορία των κατ ιδίαν διδαχθέντων/εισών.

       Σημειώσεις Για την υπαγωγή των μαθητών με σοβαρές ψυχικές παθήσεις στην κατηγορία των κατ ιδίαν διδαχθέντων, η αίτηση και τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να εξεταστούν από τριμελή Επιτροπή.

       Όχι Όχι


      • 4 Ένταξη μαθητών/τριών στην κατηγορία των κατ ιδίαν διδαχθέντων/εισών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.