Έξοδος από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας του κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού κατόπιν Αίτησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa5484119-e7aa-49f1-965c-038332adddec 233765

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά, στην έξοδο κατόπιν αίτησης, του κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού, από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και απευθύνεται στους Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμους που υποβάλουν αίτηση απόλυσης ή αποστρατείας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης αρχίζει από την υποβολή της αίτησης στην Υπηρεσία που υπηρετεί ο/η ενδιαφερόμενος/η .

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση απόλυσης ή αποστρατείας.

Σημειώσεις

1. Επί της αίτησης συντάσσεται έκθεση εγχειρίσεως και υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στην Υπηρεσία που υπηρετεί. Εν συνεχεία διαβιβάζεται ιεραρχικά στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Η αίτηση απόλυσης, υποβάλλεται από τους έχοντες βαθμό έως και Αρχιφύλακα, ενώ η αίτηση αποστρατείας, υποβάλλεται απο τους έχοντες βαθμό Ανθυπαστυνόμου. 3. Η αίτηση αποστρατείας δύναται να ανακληθεί από τον/την ενδιαφερόμενο/η, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, από της υποβολής της.

4. Η αίτηση απόλυσης, δύναται να ανακληθεί από τον/την ενδιαφερόμενο/η, μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της περί απολύσεως απόφασης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόλυση ή Αποστρατεία από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, του κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού, κατόπιν αίτησης.

      Επίσημος τίτλος

      Έξοδος Από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας του Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού Κατόπιν Αίτησης


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ελληνική Αστυνομία για ορισμένο χρονικό διάστημα χωρίς δικαίωμα παραίτησης, ήτοι οκτώ (8) χρόνια από την κατάταξή του, περιλαμβανομένου του χρόνου εκπαίδευσης και του χρόνου δοκιμασίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό, δικαιούται να ζητήσει την έξοδό του από την Υπηρεσία και πριν λήξει ο χρόνος υποχρεωτικής υπηρεσίας, αν η παραμονή του στην υπηρεσία αποβαίνει ιδιαίτερα επαχθής για την επαγγελματική του σταδιοδρομία σε άλλους τομείς ή παρακωλύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, εφόσον έχει διανύσει τα 2/3 του χρόνου υποχρεωτικής υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι των λόγων αυτών αποφαίνεται οριστικά το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης Αστυφυλάκων - Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων.

       Ναι Ναι

      • 3 Εργασιακές Το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό δεν δύναται να απολυθεί ή αποστρατευθεί απο την Ελληνική Αστυνομία εάν υπέχει υποχρέωση υποχρεωτικής παραμονής στο Σώμα, επειδή : α. Μετεκπαιδεύεται στις σχολές Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. β. Εκπαιδεύεται ή μετεκπαιδεύεται στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό εκτός των σχολών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων απόλυσης ή αποστρατείας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων υπόψη για το διορισμό πρόσληψη ή εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 2 Βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 27 παρ. 5, 35 παρ. 1 περ. α, 2 και 3, 47 παρ. 1 1481 1984 152 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στο χρόνο υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία, για όσους κατατάσσονται σε αυτή πριν εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, στην υποχρεωτική υπηρεσία και στα Συμβούλια κρίσης αστυφυλάκων, αρχιφυλάκων και ανθυπαστυνόμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100152

      • Προεδρικό Διάταγμα 83 περ. α, 85 και 86 496 1987 229 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην υποχρεωτική υπηρεσία αποφοιτούντων από τις σχολές της αστυνομικής ακαδημίας και στην έξοδο από την Υπηρεσία πριν λήξει ο χρόνος υποχρεωτικής υπηρεσίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870100229

      • Νομοθετικό Διάταγμα 3 παρ. 1 περ. στ και 2, 15 και 16 παρ. 1 περ. α 935 1971 149 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στα είδη καταστάσεων, στον ορισμό της απόλυσης και στη διαγραφή των Αστυφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αρχιφυλάκων από την Ελληνική Αστυνομία (όπως το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν.Δ 935/1971 τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 ΠΔ 81/2016).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100149

      • Βασιλικό Διάταγμα 2, 3, 5, 6, 7 και 8 651 1971 211 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία απόλυσης ύστερα από αίτηση, στην ανάκληση της αίτησης απόλυσης, στην εκτέλεση αποφάσεως απολύσεως, σε ειδικές διατάξεις απόλυσης, στις υποχρεώσεις Υπηρεσιών και στη διαδικασία απόλυσης των Αστυφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αρχιφυλάκων από την Ελληνική Αστυνομία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100211

      • Νομοθετικό Διάταγμα 2 παρ. 1 περ. ζ και 2, 12 παρ. 1, 13 παρ. 1 περ. α και 2, 14 παρ. 2 και 4, 19 και 45 343 1969 238 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στα είδη καταστάσεων, στον ορισμό της αποστρατείας, στην αίτηση αποστρατείας ή παραίτησης των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας από την Ελληνική Αστυνομία που ισχύουν αναλογικά και για τους Ανθυπαστυνόμους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19690100238

      • Προεδρικό Διάταγμα Άρθρο μόνον περ. γ 726 1980 182 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων επί θεμάτων παραίτησης και αποστρατείας για οποιονδήποτε λόγο των Ανθυπαστυνόμων, ανεξαρτήτως προαγωγής ή απονομής ή μη αποστρατευτικού βαθμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19800100182

      • Προεδρικό Διάταγμα 14 παρ. 6 και 7 373 2002 320 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην υποχρεωτική υπηρεσία αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων και γενική διάταξη με την οποία λοιπές διατάξεις νομοθετημάτων, που ισχύουν κάθε φορά για τους Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες γενικών καθηκόντων, εφαρμόζονται ανάλογα και για το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων.όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 13 του π.δ. 48/2021.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100320

      • Προεδρικό Διάταγμα 46 παρ. 3, 51 παρ. 1, 2, 3 και 4 24 1997 29 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διαγραφή των Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας από τη δύναμη του Σώματος, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 ΠΔ 81/2016) και στην αποστρατεία κατόπιν αιτήσεως αξιωματικών οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.δ. 343/1969, εφαρμόζονται αναλογικά και για τους Ανθυπαστυνόμους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100029

      • Νόμος 28 παρ. 5 4305 2014 237 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στον έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών που κατατέθηκαν για την κατάταξη ή πρόσληψη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100237

      • 1 Παραλαβή αίτησης αποστρατείας ή απόλυσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της αίτησης αποστρατείας ή απόλυσης από την Ελληνική Αστυνομία.

       Σημειώσεις Η αίτηση εξόδου από το Σώμα που υποβάλλει το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό, χαρακτηρίζεται ως αίτηση απόλυσης για τους Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αρχιφύλακες και ως αίτηση αποστρατείας για τους Ανθυπαστυνόμους.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση απόφασης αποστρατείας ή απόλυσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση αποστρατείας από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, για τους Ανθυπαστυνόμους ή απόφαση απόλυσης από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για τους έχοντες βαθμό έως του Αρχιφύλακα.

       Όχι Όχι


      • 3 Κοινοποίηση της απόφασης αποστρατείας ή απόλυσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποίηση των αποφάσεων αποστρατείας ή απόλυσης στις Υπηρεσίες των ενδιαφερομένων για ενημέρωσή τους, αφού προηγουμένως δημοσιευθούν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αναρτηθούν στον ιστότοπο Διαύγεια.

       Σημειώσεις Η διαγραφή από την Ελληνική Αστυνομία πραγματοποιείται οκτώ (8) ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής διοικητικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αποστρατευόμενοι ή απολυόμενοι με την έξοδό τους απο το Σώμα εγγράφονται στο στέλεχος της Εφεδρείας της Ελληνικής Αστυνομίας κατά τα οριζόμενα και σύμφωνα με τις προυποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 1 της υπ αριθ. 6025/1/1-ζ απο 25.9.1989 Υπουργικής Απόφασης (Β΄-719).

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.