Έξοδος από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας του κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού λόγω Ορίου Ηλικίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2c03e7ca-bf92-439c-8d27-3b44b32bcdd1 740212

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά, στην απόλυση ή αποστρατεία του κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας και απευθύνεται σε Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμους της Ελληνικής Αστυνομίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

1. Η διαδικασία αυτεπάγγελτης απόλυσης ή αποστρατείας του κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, λαμβάνει χώρα το τελευταίο δίμηνο του έτους που καταλαμβάνεται από αυτό.

2. Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης απόλυσης ή αποστρατείας του κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, που έχει διατηρηθεί για ένα έτος στην ενέργεια πέραν του ορίου ηλικίας και υποβάλει αίτηση εξόδου, αρχίζει από την υποβολή της αίτησης απόλυσης - αποστρατείας.

3. Όπου απαιτείται προσδιορισμός της ηλικίας του κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, για την έξοδο από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ως χρονολογία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εξόδου κατώτερου αστυνομικού προσωπικού

Σημειώσεις

Αφορά την αίτηση εξόδου κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας,, το οποίο είχε διατηρηθεί στην ενεργό υπηρεσία πέραν του ορίου ηλικίας για ένα έτος.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόλυση ή Αποστρατεία από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, του κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Απόλυση ή Αποστρατεία από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, του κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού, λόγω μη διατήρησης στην ενέργεια πέραν του ορίου ηλικίας.

      Επίσημος τίτλος

      Έξοδος Από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας του Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού Λόγω Ορίου Ηλικίας


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό, απολύεται ή αποστρατεύεται αυτεπάγγελτα, λόγω ορίου ηλικίας, μετά την συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας του και μέχρι το 59ο έτος, εφόσον δεν διατηρηθεί στην ενεργό υπηρεσία για οποιοδήποτε από τα έτη αυτά, ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου Κρίσεων.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό, απολύεται ή αποστρατεύεται, λόγω ορίου ηλικίας, μετά την συμπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας και έως το 59ο έτος, εφόσον έχει διατηρηθεί στην ενεργό υπηρεσία για ένα έτος, ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου Κρίσεων και υποβάλει εντός του έτους διατήρησης, αίτηση εξόδου από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Ναι Ναι

      • 3 Ηλικιακές Το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό, απολύεται ή αποστρατεύεται αυτεπάγγελτα, λόγω ορίου ηλικίας, το Δεκέμβριο του έτους που συμπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας του.

       Ναι Ναι

      • 1 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • Νόμος 25 παρ. 1, 5 και 6 1481 1984 152 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στο όριο ηλικίας που δύναται να υπηρετεί το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό και τον προσδιορισμό της ημερομηνίας γέννησης για την έξοδο από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100152

      • Νομοθετικό Διάταγμα 3 παρ. 1 περ. στ΄ και 2, 15 και 16 παρ. 1 περ. β΄ 935 1971 149 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στα είδη καταστάσεων, στον ορισμό της απόλυσης και στη διαγραφή των Αστυφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αρχιφυλάκων από την Ελληνική Αστυνομία, οκτώ (8) ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής διοικητικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (όπως το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν.Δ 935/1971 τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 ΠΔ 81/2016).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100149

      • Βασιλικό Διάταγμα 2, 3, 5, 6, 7 και 8 651 1971 211 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία απόλυσης ύστερα από αίτηση, στην ανάκληση της αίτησης απόλυσης, στην εκτέλεση αποφάσεως απολύσεως, σε ειδικές διατάξεις απόλυσης, στις υποχρεώσεις Υπηρεσιών και στη διαδικασία απόλυσης των Αστυφυλάκων – Υπαρχιφυλάκων – Αρχιφυλάκων από την Ελληνική Αστυνομία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100211

      • Νομοθετικό Διάταγμα 2 παρ. 1 περ. ζ και 2, 12 παρ. 1, 13 παρ. 1 περ. β΄ και 2, 15 παρ. 1 και 45 343 1969 238 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στα είδη καταστάσεων, στον ορισμό της αποστρατείας, στην αίτηση αποστρατείας ή παραίτησης των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας από την Ελληνική Αστυνομία που ισχύουν αναλογικά και για τους Ανθυπαστυνόμους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19690100238

      • Προεδρικό Διάταγμα Άρθρο μόνον περ. γ΄ 726 1980 182 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στην έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων επί θεμάτων αποστρατείας για οποιονδήποτε λόγο των Ανθυπαστυνόμων, ανεξαρτήτως προαγωγής ή απονομής ή μη αποστρατευτικού βαθμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19800100182

      • Προεδρικό Διάταγμα 14 παρ. 6 373 2002 320 Α

       Περιγραφή Διάταξη που ορίζει ότι, οι λοιπές διατάξεις νομοθετημάτων, που ισχύουν κάθε φορά για τους Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες γενικών καθηκόντων, εφαρμόζονται ανάλογα και για το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100320

      • Προεδρικό Διάταγμα 46 παρ. 3, 51 παρ. 1, 2, 3 και 4 24 1997 29 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διαγραφή των Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας από τη δύναμη του Σώματος, οκτώ (8) ημέρες μετά τη δημοσίευση του διατάγματος αποστρατείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. 46 παρ. 3 του Π.Δ 24/1997 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 ΠΔ 81/2016) και στην αποστρατεία κατόπιν αιτήσεως αξιωματικών οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.δ. 343/1969, εφαρμόζονται αναλογικά και για τους Ανθυπαστυνόμους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100029

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 παρ. 2 128 2010 221 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία περαιτέρω παραμονής στην ενεργό υπηρεσία του κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, που έχει καταληφθεί από το όριο ηλικίας των 55 ετών. (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 7/20200)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100221

      • 1 Έλεγχος ατομικών φακέλων του κατώτερου αστυνομικού προσωπικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, των ατομικών φακέλων του κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, που καταλαμβάνεται ή έχει καταληφθεί από το όριο ηλικίας.

       Σημειώσεις Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού εκκινεί την διαδικασία απόλυσης ή αποστρατείας του κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, που : (α) δεν διατήρηθηκε στην ενέργεια για ένα έτος, πέραν του ορίου ηλικίας, με απόφαση του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων, ή (β) διατήρηθηκε στην ενέργεια για ένα έτος, πέραν του ορίου ηλικίας, με απόφαση του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων και υπέβαλε αίτηση εξόδου ή (γ) εντός του έτους ελέγχου, συμπληρώνει το ανώτατο επιτρεπτό όριο ηλικίας παραμονής στην Ελληνική Αστυνομίας (60ο έτος).

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση απόφασης αποστρατείας ή απόλυσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση αποστρατείας από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, για τους Ανθυπαστυνόμους ή απόφαση απόλυσης από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για τους έχοντες βαθμό έως του Αρχιφύλακα.

       Όχι Όχι


      • 3 Κοινοποίηση της απόφασης αποστρατείας ή απόλυσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποίηση των αποφάσεων αποστρατείας ή απόλυσης στις Υπηρεσίες των ενδιαφερομένων για ενημέρωσή τους, αφού προηγουμένως δημοσιευθούν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αναρτηθούν στον ιστότοπο Διαύγεια.

       Σημειώσεις Η διαγραφή από την Ελληνική Αστυνομία πραγματοποιείται οκτώ (8) ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής διοικητικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αποστρατευόμενοι ή απολυόμενοι με την έξοδό τους από το Σώμα, λόγω ορίου ηλικίας δεν εγγράφονται στο στέλεχος της Εφεδρείας της Ελληνικής Αστυνομίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο1 της υπ αριθ. 6025/1/1-ζ απο 25.9.1989 Υπουργικής Απόφασης (Β΄-719).

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.