Αίτηση Κατάταξης σε Στρατιωτικές Σχολές

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaeacbd3c-aa93-49fb-a2ad-8d9c4525bc29 289372

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 16

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

27 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την υποβολή αιτήσεων κατάταξης σε Στρατιωτικές Σχολές, η οποία λαμβάνει χώρα μία (1) φορά ετησίως σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται σε σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται γι αυτό το σκοπό και αναρτάται στην εφαρμογή «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στον παρόντα ιστότοπο https://www.asei-assy.mil.gr/. Κατά την εν λόγω περίοδο, απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στην εφαρμογή είναι ο κωδικός υποψηφίου, ο οποίος παρέχεται στον υποψήφιο από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων. Στον παρόντα ιστότοπο, θα βρείτε οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, χρήσιμες πληροφορίες, καθώς και το σύνδεσμο για την υποβολή νέας αίτησης. Σας υπενθυμίζουμε ότι είναι σημαντικό να έχετε μελετήσει την Εγκύκλιο, πρωτού υποβάλλετε αίτηση κατάταξης στις Στρατιωτικές Σχολές, προκειμένου να αποφύγετε τυχόν λάθη ή παραβλέψεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β2/ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Παρατηρήσεις

Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι των στρατιωτικών σχολών που ενδιαφέρονται να συµµμετάσχουν και στις αντίστοιχες διαδικασίες επιλογής για τις σχολές της ΕΛ.ΑΣ, του Π.Σ. και του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ είναι δυνατόν να µην επαναλάβουν τις αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και τις υγειονομικές εξετάσεις, εφόσον, όμως αυτό καθορισθεί και στις αντίστοιχες εγκυκλίους εισαγωγής που εκδίδονται από ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ. και ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ..

Ορισμένα από τα προς υποβολή απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία στην οποία ανήκει ο υποψήφιος, καθώς και η Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου, ίσως χρειαστούν επικύρωση για την ορθότητα των στοιχείων τους από ΚΕΠ, Ελληνική Αστυνομία, ή άλλη Δημόσια Αρχή αρμόδια για τέτοιες διαδικασίες.

Ορισμένα από τα προς υποβολή απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία στην οποία ανήκει ο υποψήφιος, καθώς και η Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου, ίσως χρειαστούν επικύρωση για την ορθότητα των στοιχείων τους από ΚΕΠ, Ελληνική Αστυνομία, ή άλλη Δημόσια Αρχή αρμόδια για τέτοιες διαδικασίες.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου Στρατιωτικών Σχολών

Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση υποψηφίου (Υπόδειγµα «4» του

Παραρτήµατος «Θ»)

Σημειώσεις

Η υποβολή αιτήσεων κατάταξης σε Στρατιωτικές Σχολές, λαμβάνει χώρα μία (1) φορά ετησίως σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται σε σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται γι αυτό το σκοπό και αναρτάται στην εφαρμογή «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στον ιστότοπο https://www.asei-assy.mil.gr/. Κατά την εν λόγω περίοδο, απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στην εφαρμογή είναι ο κωδικός υποψηφίου, ο οποίος παρέχεται στον υποψήφιο από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων.

Στον ιστότοπο https://www.asei-assy.mil.gr/, θα βρείτε οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, χρήσιμες πληροφορίες, καθώς και το σύνδεσμο για την υποβολή νέας αίτησης. Σας υπενθυμίζουμε ότι είναι σημαντικό να έχετε μελετήσει την Εγκύκλιο, πριν υποβάλλετε αίτηση κατάταξης στις Στρατιωτικές Σχολές, προκειμένου να αποφύγετε τυχόν λάθη ή παραβλέψεις. 1. Έλληνες Εσωτερικού α. Υποβολή ηλεκτρονικά Αίτησης-∆ικαιολογητικών από την Τετάρτη 13 Μαΐου και ώρα 00:00 έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 24:00. β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων µε Ελλιπή ∆ικαιολογητικά έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020. γ. Υποβολή Ελλιπών ∆ικαιολογητικών έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 24:00. δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συµµετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράµµατος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος): Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020. 2. Έλληνες Εξωτερικού

α. Υποβολή Αίτησης-∆ικαιολογητικών από την Τετάρτη 08 Ιουλίου και ώρα 00:00 έως την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 και ώρα 24:00. β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων µε Ελλιπή ∆ικαιολογητικά έως τη ∆ευτέρα 27 Ιουλίου 2020. γ. Υποβολή Ελλιπών ∆ικαιολογητικών έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 24:00. δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συµµετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράµµατος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος): Τετάρτη 05 Αυγούστου 2020.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης Υποψηφίων Σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών

      Επίσημος τίτλος

      Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Κατάταξης Σε Στρατιωτικές Σχολές


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Αφορά τους Έλληνες Εσωτερικού α. Υποβολή ηλεκτρονικά Αίτησης- Δικαιολογητικών από την Τετάρτη 12 Μαΐου και ώρα 08:00 έως την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 και ώρα 24:00. β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων µε Ελλιπή Δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021. γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 24:00. δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος):Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021

       Σύνδεσμος https://www.asei-assy.mil.gr/

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Αφορά τους Έλληνες Εξωτερικού α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών από την Τετάρτη 08 Ιουλίου και ώρα 00:00 έως την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 24:00. β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων µε Ελλιπή Δικαιολογητικά έως τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021. γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 24:00. δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος): Τετάρτη 04 Αυγούστου 2021.

       Σύνδεσμος https://www.asei-assy.mil.gr/

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στην εφαρμογή είναι ο κωδικός υποψηφίου, ο οποίος παρέχεται στον υποψήφιο από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι

      • 1 Δελτίο υγειονοµικής εξέτασης υποψηφίου. Πιστοποιητικό υγείας

       Δελτίο υγειονοµικής εξέτασης υποψηφίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.asei-assy.mil.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι εξετάσεις - γνωματεύσεις επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης (Υπόδειγμα «4» του Παραρτήματος «Θ» της εγκυκλίου ), το οποίο ο υποψήφιος εκτυπώνει από το περιβάλλον της αίτησης υποψηφίου, είναι εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου) και προσκομίζονται από τον ίδιο τον/την υποψήφιο-α στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Στρατιωτικού Νοσοκομείου που είναι αρμόδιο για το εξεταστικό κέντρο κατά την πρώτη ημέρα των Υγειονομικών εξετάσεων. Οι εξετάσεις - γνωματεύσεις µμπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.∆.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, µε την προϋπόθεση να έχουν γίνει από 20 Μάϊου 2021 και μεταγενέστερα και να έχουν ευκρινή ημερομηνία και σφραγίδα ιατρού. (ΠΡΟΣΟΧΗ: µη προσκόμιση ΟΛΩΝ των παραπάνω εξετάσεων κατά την πρώτη ημέρα αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη συνέχεια των ΠΚΕ). Λοιπές, επιπλέον και επαναληπτικές εξετάσεις, κατά την κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, καθώς και οι µμετρήσεις των σωματομετρικών στοιχείων γίνονται στο αρμόδιο ανά εξεταστικό κέντρο Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 2 Πιστοποιητικό γέννησης ή ιθαγένειας . Αποδεικτικό ιθαγένειας/υπηκοότητας

       Πιστοποιητικό γέννησης ή ιθαγένειας .

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.asei-assy.mil.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά τους υποψηφίους Έλληνες/ίδες με Ελληνική Ιθαγένεια καθώς και την ειδική κατηγορία υποψηφίων Έλληνες/ίδες του εξωτερικού. Πιστοποιητικό γέννησης ή ιθαγένειας ή οποιοδήποτε πιστοποιητικό ,το οποίο εκδίδεται απο Δημόσιο Φορέα και αποδεικνύει την ιθαγένεια. Υφίσταται δυνατότητα άντλησης των ανωτέρω πιστοποιητικών μέσω χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται από την Διαδικτυακή Πύλη του Δημοσίου «gov.gr».

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2712

      • 3 Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας Αποδεικτικό σπουδών

       Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.asei-assy.mil.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι υποψήφιοι/ες της ΣΙ (όλων των τµηµάτων της) πρέπει επιπλέον, υποχρεωτικά να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, που θα βεβαιώνει τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας. Επισημαίνεται ότι όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Κρατική Αρχή ή Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραµµένα σε γλώσσα διαφορετική από την ελληνική, θα πρέπει, προκειμένου να γίνουν δεκτά, να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα ελληνικά ή από ελληνική διπλωµατική αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας (δεν ισχύει για τα πτυχία Αγγλικών της παραγράφου 1δ του παρόντος Παραρτήµατος της εγκυκλίου )

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Πιστοποιητικό βεβαίωση του γένους (Ελληνικό) των υποψηφίων. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό βεβαίωση του γένους (Ελληνικό) των υποψηφίων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.asei-assy.mil.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά την κατηγορία υποψηφίων Έλληνες/ίδες καταγόμενοι από την αλλοδαπή χωρίς Ελληνική Ιθαγένεια. Πιστοποιητικό/βεβαίωση ελληνικής προξενικής αρχής που να αναφέρεται ότι είναι Έλληνες το γένος και επιπλέον να είναι γραμμένη η ημερομηνία γέννησης και αν είναι έγγαμος/η ή άγαμος/η (ξενόγλωσσο από τη χώρα προέλευσης συνοδευόμενο από µμετάφραση στα Ελληνικά). Επισημαίνεται ότι όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Κρατική Αρχή ή Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε γλώσσα διαφορετική από την ελληνική, θα πρέπει, προκειμένου να γίνουν δεκτά, να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα ελληνικά ή από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας (δεν ισχύει για τα πτυχία Αγγλικών της παραγράφου 1δ του παρόντος Παραρτήματος της εγκυκλίου )

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Πιστοποιητικό βεβαίωση του Δήμου διαμονής του εκάστοτε υποψηφίου αυτης της κατηγορίας. Δημοτικά πιστοποιητικά

       Πιστοποιητικό βεβαίωση του Δήμου διαμονής του εκάστοτε υποψηφίου αυτης της κατηγορίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.asei-assy.mil.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Αφορά την κατηγορία υποψηφίων Έλληνες/ίδες καταγόμενοι από την αλλοδαπή χωρίς Ελληνική Ιθαγένεια. Πιστοποιητικό/βεβαίωση διαμονής από τον αντίστοιχο δήμο της χώρας, εάν τα τελευταία χρόνια διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή στον οποίο προτίθεται να εγγραφεί, εφόσον εισαχθεί στη Σχολή. Επισημαίνεται ότι όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Κρατική Αρχή ή Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε γλώσσα διαφορετική από την ελληνική, θα πρέπει, προκειμένου να γίνουν δεκτά, να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα ελληνικά ή από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας (δεν ισχύει για τα πτυχία Αγγλικών της παραγράφου 1δ του παρόντος Παραρτήµατος της εγκυκλίου )

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4705

      • 6 Αντίγραφο ποινικού µητρώου Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού µητρώου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.asei-assy.mil.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά την κατηγορία υποψηφίων Έλληνες/ίδες καταγόμενοι από την αλλοδαπή χωρίς Ελληνική Ιθαγένεια. Αντίγραφο ποινικού μητρώου από τη χώρα προέλευσης και από την ημεδαπή. Επισημαίνεται ότι όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Κρατική Αρχή ή Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε γλώσσα διαφορετική από την ελληνική, θα πρέπει, προκειμένου να γίνουν δεκτά, να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα ελληνικά ή από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας (δεν ισχύει για τα πτυχία Αγγλικών της παραγράφου 1δ του παρόντος Παραρτήµατος της εγκυκλίου )

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 7 Βεβαίωση ελληνικής προξενικής αρχής στην οποία να αναγράφονται και να βεβαιώνονται τα παρακάτω στοιχεία: (α) Ημερομηνία, μήνας και έτος που γεννήθηκαν αριθμητικά και ολογράφως. (β) Δήμος ή Κοινότητα του Κράτους, όπου είναι γραμμένοι ή επιθυμούν να γραφτούν εάν εισαχθούν στη Σχολή. (γ) Τη διαγωγή τους (εάν έχουν καταδικαστεί, διώκονται). (δ) Εάν είναι έγγαμοι/ες ή άγαμοι/ες. (ε) Εάν έχουν τέκνα ή αναμένουν τη γέννηση τέκνου Βεβαίωση

       Βεβαίωση ελληνικής προξενικής αρχής στην οποία να αναγράφονται και να βεβαιώνονται τα παρακάτω στοιχεία:

       (α) Ημερομηνία, μήνας και έτος που γεννήθηκαν αριθμητικά και ολογράφως.
       (β) Δήμος ή Κοινότητα του Κράτους, όπου είναι γραμμένοι ή επιθυμούν να γραφτούν εάν εισαχθούν στη Σχολή.
       (γ) Τη διαγωγή τους (εάν έχουν καταδικαστεί, διώκονται).
       (δ) Εάν είναι έγγαμοι/ες ή άγαμοι/ες.
       (ε) Εάν έχουν τέκνα ή αναμένουν τη γέννηση τέκνου
       

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.asei-assy.mil.gr/bulletin/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά την ειδική κατηγορία Έλληνες του εξωτερικού και ειδικά Υποψήφιοι οι οποίοι γεννήθηκαν και διαμένουν στο εξωτερικό από Έλληνες γονείς που κατοικούν στο εξωτερικό και οι οποίοι γονείς έχουν την ελληνική ιθαγένεια, καθώς και όσοι γεννήθηκαν στην Ελλάδα από Έλληνες γονείς και εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του νόμου ως Έλληνες του εξωτερικού: Βεβαίωση ελληνικής προξενικής αρχής στην οποία να αναγράφονται και να βεβαιώνονται τα παρακάτω στοιχεία: (α) Ημερομηνία, μήνας και έτος που γεννήθηκαν αριθμητικά και ολογράφως. (β) Δήμος ή Κοινότητα του Κράτους, όπου είναι γραμμένοι ή επιθυμούν να γραφτούν εάν εισαχθούν στη Σχολή. (γ) Τη διαγωγή τους (εάν έχουν καταδικαστεί, διώκονται). (δ) Εάν είναι έγγαμοι/ες ή άγαμοι/ες. (ε) Εάν έχουν τέκνα ή αναμένουν τη γέννηση τέκνου. Επισημαίνεται ότι όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Κρατική Αρχή ή Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε γλώσσα διαφορετική από την ελληνική, θα πρέπει, προκειμένου να γίνουν δεκτά, να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα ελληνικά ή από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας (δεν ισχύει για τα πτυχία Αγγλικών της παραγράφου 1δ του παρόντος Παραρτήµατος της εγκυκλίου )

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

       Όχι 9703

      • 8 Πιστοποιητικό από την υπηρεσία του γονέα, ότι υπηρετούν ή υπηρετούσαν στο εξωτερικό το υπόψη χρονικό διάστημα. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Πιστοποιητικό από την υπηρεσία του γονέα, ότι υπηρετούν ή υπηρετούσαν στο εξωτερικό το υπόψη χρονικό διάστημα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.asei-assy.mil.gr/bulletin/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά την ειδική κατηγορία υποψηφίων Έλληνες/ίδες του εξωτερικού και ειδικά τους υποψήφιούς που είναι τέκνα των Ελλήνων υπάλληλων (στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού) . Επισημαίνεται ότι όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Κρατική Αρχή ή Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε γλώσσα διαφορετική από την ελληνική, θα πρέπει, προκειμένου να γίνουν δεκτά, να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα ελληνικά ή από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας (δεν ισχύει για τα πτυχία Αγγλικών της παραγράφου 1δ του παρόντος Παραρτήµατος της εγκυκλίου )

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

       Όχι 1244

      • 9 Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά την κατηγορία υποψηφίων Υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις. Πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου επί του οποίου επικολλάται και κυρώνεται η φωτογραφία του υποψήφιου, αφού ελεγχθεί και θεωρηθεί από Στρατολογική Υπηρεσία. Για τους υποψηφίους που είναι ήδη µμαθητές σε άλλο ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, δεν απαιτείται η προσκόμιση Αντίγραφου Φύλλου Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιότητας

       Όχι 6440

      • 10 Βεβαίωση Πολυτέκνων. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Πολυτέκνων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.asei-assy.mil.gr/bulletin/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά τους υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών που ανήκουν στην ειδική κατηγορία Τέκνα Πολυτέκνων. Βεβαίωση κυρωμένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων (µε τη σφραγίδα «τυγχάνει έγκυρο» και εντός της διάρκειας ισχύος κατά την υποβολή).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9703

      • 11 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.asei-assy.mil.gr/bulletin/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Αφορά τους υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες : α. Τέκνα οικογενειών µε τρία παιδιά. β. Τέκνα ή αδελφοί των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. γ. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυµατισθέντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. δ. Τέκνα Ελλήνων Μόνιμων Στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συµµμετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιότητας

       Όχι 3964

      • 12 Βεβαίωση όπως το Υπόδειγμα «1» του Παραρτήματος «Θ» της εγκυκλίου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση όπως το Υπόδειγμα «1» του Παραρτήματος «Θ» της εγκυκλίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.asei-assy.mil.gr/bulletin/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά τους υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών που ανήκουν στην ειδική κατηγορία τέκνα ή αδελφοί των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιότητας

       Όχι 9703

      • 13 Βεβαίωση από ∆ΕΠΑΘΑ όπως το Υπόδειγμα «2» του Παραρτήματος «Θ» της εγκυκλίου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από ∆ΕΠΑΘΑ όπως το Υπόδειγμα «2» του Παραρτήματος «Θ» της εγκυκλίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.asei-assy.mil.gr/bulletin/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά τους υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών που ανήκουν στην ειδική κατηγορία τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυµατισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένης υπηρεσία και ένεκα αυτής. Βεβαίωση από ∆ΕΠΑΘΑ όπως το Υπόδειγμα «2» του Παραρτήματος «Θ» της εγκυκλίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιότητας

       Όχι 9703

      • 14 Γνωμάτευση Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) του αντίστοιχου Κλάδου. Πιστοποιητικό υγείας

       Γνωμάτευση Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) του αντίστοιχου Κλάδου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.asei-assy.mil.gr/bulletin/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά τους υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών που ανήκουν στην ειδική κατηγορία τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυµατισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένης υπηρεσία και ένεκα αυτής. Γνωμάτευση Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) του αντίστοιχου Κλάδου που να έχει εκδοθεί εντός τελευταίου εξαμήνου και να βεβαιώνει το ποσοστό αναπηρίας 67%.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιότητας

       Όχι 5511

      • 15 Εκκαθαριστικό Σημείωμα για συνταξιούχο στρατιωτικό ή χρηματικό ένταλμα εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος. Αποδεικτικό εισοδήματος

       Εκκαθαριστικό Σημείωμα για συνταξιούχο στρατιωτικό ή χρηματικό ένταλμα εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.asei-assy.mil.gr/bulletin/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά τους υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών που ανήκουν στην ειδική κατηγορία τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυµατισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένης υπηρεσία και ένεκα αυτής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιότητας

       Όχι 6430

      • 16 Βεβαίωση από το αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο (ΓΕΣ/∆ΙΣ – ΓΕΑ/Μουσείο Ιστορίας ΠΑ – ΓΕΝ/Ιστορική Υπηρεσία Ναυτικού), στην οποία θα φαίνεται ότι ο πατέρας του υποψηφίου συμμετείχε µε οποιονδήποτε τρόπο στα αναφερόμενα πολεμικά γεγονότα. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από το αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο (ΓΕΣ/∆ΙΣ – ΓΕΑ/Μουσείο Ιστορίας ΠΑ – ΓΕΝ/Ιστορική Υπηρεσία Ναυτικού), στην οποία θα φαίνεται ότι ο πατέρας του υποψηφίου συμμετείχε µε οποιονδήποτε τρόπο στα αναφερόμενα πολεμικά γεγονότα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.asei-assy.mil.gr/bulletin/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά τους υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών που ανήκουν στην ειδική κατηγορία Τέκνα Ελλήνων μονίμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγ. Θεοδώρους της Κύπρου. Βεβαίωση από το αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο (ΓΕΣ/∆ΙΣ – ΓΕΑ/Μουσείο Ιστορίας ΠΑ – ΓΕΝ/Ιστορική Υπηρεσία Ναυτικού), στην οποία θα φαίνεται ότι ο πατέρας του υποψηφίου συμμετείχε µε οποιονδήποτε τρόπο στα αναφερόμενα πολεμικά γεγονότα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

       Όχι 9703

      • Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 11/2014 2014 17 Α

       Περιγραφή Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100017

      • Υπουργική Απόφαση 1-2 ΦΕΚ 3513Β΄/29-12-2014 2014 3513 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση Πινάκων και Παραρτημάτων ΠΔ 11/2014 «Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140203513

      • Υπουργική Απόφαση 1-2 ΦΕΚ 1360Β΄/19-04-2019 2019 1360 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση Πινάκων και Παραρτημάτων του ΠΔ 11/2014 «Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201360

      • 1 Είσοδος στον ιστότοπο της εφαρμογής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.asei-assy.mil.gr/

       Περιγραφή Η υποβολή αιτήσεων κατάταξης σε Στρατιωτικές Σχολές, λαμβάνει χώρα μία (1) φορά ετησίως σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται σε σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται γι' αυτό το σκοπό και αναρτάται στην εφαρμογή «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στον ιστότοπο https://www.asei-assy.mil.gr/. Κατά την εν λόγω περίοδο, απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στην εφαρμογή είναι ο κωδικός υποψηφίου, ο οποίος παρέχεται στον υποψήφιο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στον ιστότοπο https://www.asei-assy.mil.gr/, θα βρείτε οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, χρήσιμες πληροφορίες, καθώς και το σύνδεσμο για την υποβολή νέας αίτησης. Σας υπενθυμίζουμε ότι είναι σημαντικό να έχετε μελετήσει την Εγκύκλιο, πρωτού υποβάλλετε αίτηση κατάταξης στις Στρατιωτικές Σχολές, προκειμένου να αποφύγετε τυχόν λάθη ή παραβλέψεις. Πληκτρολογήστε τον σύνδεσμο https://www.asei-assy.mil.gr/ για να μεταβείτε στην εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης Υποψηφίων Σπουδαστών στρατιωτικών Σχολών.

       Όχι Όχι


      • 2 Εγγραφή στο σύστημα για την υποβολή Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης Υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.asei-assy.mil.gr/application-information/

       Περιγραφή Συμπληρώστε τα ζητούμενα στοιχεία της αίτησης ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες που θα βρείτε στον ιστότοπο https://www.asei-assy.mil.gr/,

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος εισερχομένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του υποψήφιου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.asei-assy.mil.gr/

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του υποψηφίου στην εφαρμογή, ο υποψήφιος θα πρέπει να ελέγξει τα εισερχομένων μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) .Θα λάβει από την εφαρμογή ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για να επιβεβαιώσει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που δήλωσε κατά την εγγραφή .

       Όχι Όχι


      • 4 Επιβεβαίωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.asei-assy.mil.gr/

       Περιγραφή Ακολουθείστε τον σύνδεσμο που έχει αποσταλεί από την εφαρμογή για να επιβεβαιώσετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής.

       Όχι Όχι


      • 5 Συμπλήρωση Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης από τον υποψήφιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.asei-assy.mil.gr/

       Περιγραφή Συμπληρώστε την Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης υποψήφιου ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης που θα βρείτε στην εφαρμογή.

       Όχι Όχι


      • 6 Μεταφόρτωση των απαραίτητων ανά κατηγορία δικαιολογητικών του υποψηφίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.asei-assy.mil.gr/

       Περιγραφή Μεταφορτώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία στην οποία ανήκει ο υποψήφιος . Αυτά που βρίσκονται σε έντυπη μορφή να μετατραπούν σε ηλεκτρονική ,ώστε να μπορούν να μεταφορτωθούν στην εφαρμογή.

       Όχι Όχι


      • 7 Ολοκλήρωση και οριστικοποίηση της υποβολής Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.asei-assy.mil.gr/

       Περιγραφή Ολοκλήρωση και οριστικοποίηση της υποβολής Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου.

       Όχι Όχι


      • 8 Λήψη επιβεβαιωτικού μηνύματος ηλεκτρονικού (e-mail) μετά την οριστικοποίηση της Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.asei-assy.mil.gr/

       Περιγραφή Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της αίτησης θα αποσταλεί στον Υποψήφιο ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ,το οποίο θα περιλαμβάνει αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης του υποψηφίου, καθώς και το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης Υποψηφίου.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.