Αίτηση για διενέργεια εργατικής διαφοράς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6823726f-2f60-4c55-83c5-8895b861d176 682372

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επίλυση εργατικής διαφοράς, κατόπιν καταγγελίας - αναφοράς από ενδιαφερόμενο μέρος. Εργατική διαφορά είναι κάθε είδους διαφωνία μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη, όπως αυτή πηγάζει από την εργασιακή σχέση αναφορικά με την εφαρμογή και την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα εργασιακών σχέσεων

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Με την εν λόγω διαδικασία εξοικονομείται χρόνος και χρήμα για τα αντίδικα μέρη, καθώς αποφεύγεται η χρονοβόρα και δαπανηρή δικαστική διεκδίκηση αξιώσεων, ενώ τα προβλήματα δύναται να εξομαλυνθούν και να επανέλθει η εργασιακή ειρήνη στον εργασιακό χώρο.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για Διενέργεια Εργατικής Διαφοράς

Σημειώσεις

Το ενδιαφερόμενο μέρος απευθύνεται στο αρμόδιο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ανάλογα με τον τόπο παροχής της εργασίας (ή στην περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης που παρεχόταν). Στην περίπτωση που δεν προσδιορίζεται ακριβώς ο τόπος παροχής εργασίας, τότε αρμόδιο να επιληφθεί είναι το τοπικό Τμήμα της περιοχής που παρέχεται η εργασία από τον μισθωτό. Η αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα ακριβή στοιχεία όλων των εμπλεκομένων μερών (όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ κλπ), την ακριβή ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας καθώς και το αντικείμενο της εργατικής διαφοράς.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΣΕΠΕ, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εργατική Διαφορά, Επίλυση Εργατικής Διαφοράς, Καταγγελία, Επώνυμη Καταγγελία, Συμφιλιωτική Διαδικασία, Επώνυμη καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση για διενέργεια εργατικής διαφοράς


      Μητρώα που τηρούνται

      Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ – ΣΕΠΕ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Καταγγελία

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Εργασιακές Η ύπαρξη εργασιακής σχέσης και τυχόν διαφωνίες που πηγάζουν από τη σχέση αυτή αναφορικά με την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, των όρων συλλογικών ρυθμίσεων ή κανονισμών εργασίας και των όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή απαιτείται η κατοχή ειδικών κωδικών ΣΕΠΕ.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 122 4808 2021 101 Α

       Περιγραφή Επιτάχυνση επίλυσης διαφορών στην Επιθεώρηση Εργασίας-Τροποποίηση του άρθρου 3Β του Ν 3996/2011

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100101

      • Υπουργική Απόφαση 2 Υ.Α. οικ. 34331/Δ9.8920/ 2016 2458 Β

       Περιγραφή Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας λειτουργεί Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ ΣΕΠΕ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepe.gov.gr για την επικοινωνία των υπηρεσιών του μεταξύ τους και με τρίτους. Οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι και οι οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις, αναγγελίες, γνωστοποιήσεις και λοιπά έγγραφα μεταξύ των οποίων και αίτηση για διενέργεια εργατικής διαφοράς.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%988%CE%9C465%CE%981%CE%A9-9%CE%9D7

       ΑΔΑ 6Θ8Μ465Θ1Ω-9Ν7

      • Νόμος 23 4144 2013 88 Α

       Περιγραφή Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στη Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Επίλυση Εργατικών Διαφορών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100088

      • Νόμος 3 3996 2011 170 Α

       Περιγραφή Συμφιλιωτική διαδικασία-Επίλυση διαφορών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100170

      • 1 Παραλαβή Αίτησης για Διενέργεια Εργατικής Διαφοράς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το βήμα αυτό αφορά στην υποβολή αίτησης (είτε δια ζώσης από τον αιτούντα με φυσική παρουσία του στο αρμόδιο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων όπου ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το έντυπο "Αιτήση για διενέργεια Εργατικής Διαφοράς", είτε μέσω του portal www.sepe.gov.gr) . Η αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα ακριβή στοιχεία όλων των εμπλεκομένων μερών (όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ κλπ), την ακριβή ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας καθώς και το αντικείμενο της εργατικής διαφοράς.

       Σημειώσεις Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει το έντυπο και κυρίως τα στοιχεία των εμπλεκόμενων μερών κι εφόσον διαπιστώσει ελλείψεις ή ανακρίβειες (πχ δεν υπάρχει η διεύθυνση εργασίας, το ΑΦΜ ή το αντικείμενο της εργατικής διαφοράς είναι διφορούμενο) ενημερώνει τον αιτούντα για τις ελλείψεις αυτές και τους κινδύνους που ενδεχομένως προκύψουν (αναβολή της προγραμματισθείσας συζήτησης με την επιστροφή της πρόσκλησης με "άγνωστη" διεύθυνση της επιχ/σης κλπ). Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να συμπληρώσει την αίτηση (ΑΜΕΑ, αναλφάβητος, αλλοδαπός κλπ) ο αρμόδιος υπάλληλος οφείλει να συντάξει ο ίδιος την αίτηση κατά παραγγελία του αιτούντος και προφορικής έκθεσης του αιτήματος του.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση της Αίτησης για Διενέργεια Εργατικής Διαφοράς


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο (ή από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ή/και τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) αίτηση κατατίθεται στο πρωτόκολλο, καταχωρείται στο ΟΠΣ και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Αμέσως ορίζεται ημερομηνία και ώρα της συζήτησης της εργατικής διαφοράς. Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλεται μεσω του portal ο Προϊστάμενος "αναδρομολογεί" την υπόθεση στον αρμόδιο υπάλληλο για τις απαραίτητες ενέργειες της συζήτησης.

       Σημειώσεις Η συζήτηση κρίνεται σκόπιμο να προσδιορίζεται όχι πριν από δέκα (10) μέρες από την κατάθεση της αίτησης, ώστε να υπάρχει χρόνος επαρκής για την αποστολή της πρόσκλησης (στην περίπτωση που αποστέλλεται με ΕΛΤΑ κλπ) και την προετοιμασία των εμπλεκόμενων μερών (διαμόρφωση ισχυρισμών, αναζήτηση και συλλογή ζητηθέντων εγγράφων/στοιχείων κλπ).

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη και Αποστολή της Πρόσκλησης για Διενέργεια Εργατικής Διαφοράς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστέλλεται πρόσκληση στο άλλο μέρος προκειμένου να λάβει γνώση για το πρόσωπο του αιτούντος και για το αντικείμενο της συζήτησης. Στην πρόσκληση αναγράφεται υποχρεωτικά η ημέρα και η ώρα της συζήτησης, καθώς και το αντικείμενο της. Είθισται να επισυνάπτεται αντίγραφο της αίτησης. Ζητείται παράλληλα η προσκόμιση εγγράφων (πχ ατομικές συμβάσεις εργασίας, αποδείξεις μισθοδοσίας κλπ) η εξέταση των οποίων θα συνδράμει στην τυχόν επίλυση της διαφοράς. Πρόσκληση αποστέλλεται στον Συνήγορο του Πολίτη προκειμένου να παραστεί εκπρόσωπος του στην συζήτηση για ζητήματα εφαρμογής ίσης μεταχείρισης καθώς και ζητήματα διακρίσεων που άπτονται της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για γονείς και φροντιστές κλπ.

       Σημειώσεις Η πρόσκληση αποστέλλεται ηλεκτρονικά (ηλεκτρονική κοινοποίηση μέσω του ΟΠΣ ΣΕΠΕ). Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο ΟΠΣ ΣΕΠΕ η πρόσκληση αποστέλλεται ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή επί αποδείξει) ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο και εφόσον συναινεί ο αιτών (πχ δύναται ο ενδιαφερόμενος να παραδώσει ο ίδιος την πρόσκληση στον εργοδότη του επί αποδείξει κλπ). Στις περιπτώσεις όπου η πρόσκληση επιστρέψει στην Υπηρεσία με τις ενδείξεις : " ΕΦΥΓΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ Δ/ΝΣΗ", "ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕ", "ΜΕΤΟΙΚΗΣΕ", "ΑΓΝΩΣΤΗ Δ/ΝΣΗ, "ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ" ή "ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ Δ/ΝΣΗ" η διενέργεια εργατικής διαφοράς είτε αναβάλλεται προσωρινά είτε ματαιώνεται. Στην περίπτωση όπου η πρόσκληση επιστρέψει με την ένδειξη "ΑΖΗΤΗΤΟ" κι εφόσον υπάρχει χρόνος μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία συζήτησης αυτή επαναποστέλλεται, διαφορετικά η συζήτηση είτε ματαιώνεται είτε αναβάλλεται προσωρινά μέχρι να υποδειχτεί νέα δ/νση αποστολής της πρόσκλησης κλπ.

       Όχι Όχι


      • 4 Συζήτηση της Εργατικής Διαφοράς


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων συγκαλεί σε προσδιορισμένη ημερομηνία τριμερή συνάντηση κατά τη διάρκεια της οποίας συζητείται η διαφωνία με απώτερο σκοπό την επίλυσή της. Την ορισθείσα ημέρα και ώρα συζήτησης κι εφόσον προσέλθουν τα εμπλεκόμενα μέρη, ο Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ελέγχει την ταυτότητα των παρισταμένων και ελέγχει τυχόν εξουσιοδοτήσεις στην περίπτωση που τα κληθέντα μέρη δεν παρίστανται αυτοπροσώπως αλλά δια τρίτου εξουσιοδοτημένου προσώπου. Ο Επιθεωρητής ορίζει τη συζήτηση, θέτει ερωτήσεις στα παριστάμενα μέρη, δίνει το λόγο σε τυχόν εκπροσώπους συνδικαλιστικής οργάνωσης, κάνει αναφορά στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της εργατικής νομοθεσίας στην περίπτωση αμφισβήτησης αυτού, εξετάζει τυχόν προσκομισθέντα έγγραφα/στοιχεία ενώ δύναται να ζητήσει την συνδρομή εμπειρογνωμόνων για ζητήματα εξειδικευμένα. Ζητά προληπτικά την συνδρομή της Αστυνομίας ενώ δύναται να διακόψει την διαδικασία όταν υπάρχει ένταση μεταξύ των παρισταμένων. Εφόσον υπάρξει συμφωνία/ συμβιβασμός μεταξύ των "εν διενέξει" μερών η διαφορά θεωρείται λυθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση ο Επιθεωρητής διατυπώνει υποχρεωτικά την άποψη του παράλληλα με την υπόδειξη στους εμπλεκόμενους για περαιτέρω προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια. Δύναται ο Επιθεωρητής να χορηγεί ολιγοήμερη προθεσμία στα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλλουν υπομνήματα ή και στοιχεία/έγγραφα προτού αποτυπώσει την τελική του θέση.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση απουσίας κληθέντος μέρους κι εφόσον αποδεδειγμένα έχει λάβει την πρόσκληση, ο Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων καταγράφει τις απόψεις του παριστάμενου μέρους και θεσπίζεται μαχητό τεκμήριο για την αλήθεια των πραγματικών ισχυρισμών αυτού. Ο Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων δύναται να καλέσει το απόν μέρος σε έγγραφες εξηγήσεις και να επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις εφόσον χρειαστεί.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη δελτίου εργατικών διαφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με το πέρας της συζήτησης και ενδεχομένως ολιγοήμερης προθεσμίας υποβολής υπομνημάτων από τα εμπλεκόμενα μέρη, συντάσσεται πρακτικό (δελτίο εργατικής διαφοράς) και υπογράφεται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και τον Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων. Το πρακτικό οφείλει να φέρει τα στοιχεία των παριστάμενων μερών στην συζήτηση, τις απόψεις και τις προτάσεις που τέθηκαν κατά τη διενεργηθείσα συζήτηση. Οφείλει να φέρει επίσης την τεκμηριωμένη άποψη και τυχόν πρόταση του Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων για την συμβιβαστική/ εξωδικαστική επίλυση της διένεξης, τους ενδεχόμενους λόγους που η πρόταση του δεν έγινε αποδεκτή καθώς και τυχόν αναφορά σε διοικητικές ή/και ποινικές κυρώσεις στην περίπτωση αθέτησης ή μη επέλευσης της συμφωνίας ή και αδυναμίας επίλυσης της διαφοράς.

       Σημειώσεις Τα δελτία εργατικών διαφορών τηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας για πέντε (5) έτη. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ελέγχου χορηγείται κατόπιν αίτησης σε όποιον έχει έννομο συμφέρον.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.