Αίτηση εξαίρεσης διακινούμενων εργαζομένων Ευρωπαϊκής Ένωσης - Φορητό έντυπο Α1

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf712203b-ca31-4d3f-a267-63ac72a97aca 712233

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Εφαρμογής Κανονισμών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2 έως 4

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  60 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στο αίτημα εξαίρεσης διακινούμενου εργαζομένου και την έκδοση του φορητού εντύπου (Portable Document) Α1 από τον e - ΕΦΚΑ, το οποίο πιστοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης, η οποία εφαρμόζεται στον κάτοχο του εγγράφου και βεβαιώνει ότι δεν έχει καμία υποχρέωση καταβολής εισφορών σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε.. Η εν λόγω διαδικασία απευθύνεται σε επιχειρήσεις και σε φυσικά πρόσωπα (μισθωτούς και μη μισθωτούς).

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

  Παρατηρήσεις

  Σύμφωνα με τον Καν. 883/2004 (άρθρο 11§1), ένα πρόσωπο μπορεί να υπόκειται στη νομοθεσία μόνο μιας χώρας κάθε φορά. Το έγγραφο Α1 εκδίδεται από τη χώρα στη νομοθεσία της οποίας υπάγεται και επιβεβαιώνει ότι δεν υπάγεται στη νομοθεσία άλλης χώρας με την οποία συνδέεται επαγγελματικά.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση εξαίρεσης διακινούμενων εργαζομένων Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Σημειώσεις

  Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο e – mail της Διεύθυνσης Ειδικότερων Θεμάτων Ασφάλισης και Παροχών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: intaffairs@ypakp.gr.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αίτηση εξαίρεσης διακινούμενων εργαζομένων Ευρωπαϊκής Ένωσης Βεβαίωση σχετικά με τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στον/στην κάτοχο - Φορητό έντυπο Α1

       Επίσημος τίτλος

       Αίτηση εξαίρεσης διακινούμενων εργαζομένων Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του Καν. 883/2004 για τη χορήγηση φορητού εντύπου Α1 από τον e - ΕΦΚΑ


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        email

        Τύπος

        Αμφιστρεφής
        K2

        ,,,,,


       • 1 Ασφαλιστικές Για την αποδοχή αίτησης εξαίρεσης διακινούμενου εργαζόμενου και χορήγηση του φορητού εντύπου Α1 απαιτείται ενεργής ασφαλιστική σχέση.


        Όχι Όχι

       • 2 Εργασιακές Ιδίως για τους μισθωτούς απαιτείται ενεργής σύμβαση με τον εργοδότη αποστολής.


        Όχι Όχι

       • 1 Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του εργαζομένου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

        Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του εργαζομένου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2244

       • 2 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία ο εργαζόμενος δηλώνει ότι συναινεί στην απόφαση απόσπασής του. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία ο εργαζόμενος δηλώνει ότι συναινεί στην απόφαση απόσπασής του.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 3 Έντυπο Α1 Έγγραφο

        Έντυπο Α1

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι 4084

       • 4 Προηγούμενες συμφωνίες εξαίρεσης Έγγραφο

        Προηγούμενες συμφωνίες εξαίρεσης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι 4084

       • Κανονισμός 11-16 883 2004

        Περιγραφή Προβλέπονται γενικοί και ειδικοί κανόνες υπαγωγής σε νομοθεσία κράτους – μέλους για διακινούμενους εργαζόμενους.

        Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0883-20140101

       • Κανονισμός 14-21 987 2009

        Περιγραφή Περιλαμβάνει διασαφηνίσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 11 – 16 του Καν. (ΕΚ) 883/2004.

        Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0987&from=PL

       • 1 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο εργοδότης αποστολής ή/και ο διακινούμενος εργαζόμενος συγκεντρώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στο e – mail της Διεύθυνσης Ειδικότερων Θεμάτων Ασφάλισης και Παροχών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (intaffairs@ypakp.gr).

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών καθώς και αν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης του φορητού εντύπου Α1.

        Όχι Όχι


       • 3 Υποβολή αιτήματος εξαίρεσης και αυτόματη δημιουργία μοναδικού κωδικού αναγνώρισης της υπόθεσης μέσω του EESSI RINA Portal

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος δημιουργεί νέα υπόθεση αίτησης εξαίρεσης μέσω του λογισμικού EESSI RINA Portal και αποστέλλει το αίτημα στον αρμόδιο φορέα του άλλου κράτους – μέλους.

        Όχι Όχι


       • 4 Έλεγχος πορείας αιτήματος εξαίρεσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Παρακολούθηση αποστολής και παραλαβής του αιτήματος και δημιουργία υπενθυμιστικού σε περίπτωση παρέλευσης εύλογου χρονικού διαστήματος χωρίς να έχει ληφθεί απάντηση.

        Όχι Όχι


       • 5 Γνωστοποίηση της ολοκλήρωσης της συμφωνίας εξαίρεσης στον e – ΕΦΚΑ με σκοπό τη χορήγηση φορητού εντύπου Α1

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Μετά την αποδοχή του αιτήματος εξαίρεσης από τον αρμόδιο φορέα του κράτους – μέλους, ο υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποστέλλει μέσω του EESSI RINA Portal στην αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλισης και Β’ Απονομής Διεθνών Συντάξεων Βορείου Ελλάδος του e – ΕΦΚΑ την ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαίρεσης, προκειμένου ο τελευταίος να χορηγήσει το φορητό έντυπο Α1.

        Όχι Όχι


       • 6 Ενημέρωση ενδιαφερόμενων μερών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενημερώνει μέσω e – mail τον αιτούντα εργαζόμενο ή την εργοδότρια εταιρία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης συμφωνίας εξαίρεσης.

        Όχι Ναι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.