Αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν μακροοργανισμούς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd465f3b2-b029-444d-938b-d7e09a60e1b9 970013

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 + (
2
)

Κόστος

500 €

Εκτιμώμενος χρόνος

10 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αποσκοπεί στην αδειοδότηση μονάδων παρασκευής σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς στην χώρα. Οι μονάδες παρασκευής σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς, οι οποίες λαμβάνουν την σχετική άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β΄ 2622) Υπουργική Απόφαση, δεν απαλλάσσονται και από την υποχρέωση έκδοσης σχετικών αδειών από άλλους φορείς του Δημοσίου, εφ΄ όσον το επιβάλουν σχετικές διατάξεις. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ σχετικής Υπουργικής Απόφασης).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την αδειοδότηση μονάδας παρασκευής σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς

Σημειώσεις

Σε περίπτωση που η αίτηση δεν αφορά φυσικό πρόσωπο η αίτηση υπογράφεται από τον κατά το νόμο υπέυθυνο της επιχείρησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Υπογεγραμμένη αίτηση

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αδειοδότηση μονάδων παρασκευής σκευασμάτων ωφέλιμων οργανισμών

      Επίσημος τίτλος

      Αδειοδοτηση εγχώριων μονάδων παρασκευής σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν μακρο-οργανισμούςς


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Τεχνικές Οι μονάδες παρασκευής πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ (άρθρο 9, παραγραφός 1. της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β΄2622) Υπουργικής Απόφασης)

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Αιτών για την αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο−οργανισμούς και την εγγραφή τους στον οικείο κατάλογο, αποτελεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου) (άρθρο 9, παραγραφός 2. της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β΄2622) Υπουργικής Απόφασης)

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο για την παραγωγή µακροβιακών σκευασµάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν µακρο-οργανισµούς 500 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika Farmaka/Makroorganismoi/8536-97284 230915.pdf

       Όχι

      • 1 Σκαρίφημα της μονάδας, υπογεγραμμένο από τον κατά νόμο υπεύθυνο της επιχείρησης, με τα επιμέρους τμήματα αυτής. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Σκαρίφημα της μονάδας, υπογεγραμμένο από τον κατά νόμο υπεύθυνο της επιχείρησης, με τα επιμέρους τμήματα αυτής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Υπόμνημα με γενική περιγραφή των εγκαταστάσεων της μονάδας, της λειτουργίας αυτής, των μακρο−οργανισμών που παράγει καθώς και λοιπών οργανισμών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους, υπογεγραμμένο από τον κατά νόμο υπεύθυνο της επιχείρησης Τεχνικό υπόμνημα

       Υπόμνημα με γενική περιγραφή των εγκαταστάσεων της μονάδας, της λειτουργίας αυτής, των μακρο−οργανισμών που παράγει καθώς και λοιπών οργανισμών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους, υπογεγραμμένο από τον κατά νόμο υπεύθυνο της επιχείρησης

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika Farmaka/Makroorganismoi/FEK B 2622 2014.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2876

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση ότι η μονάδα πληροί τα κριτήρια του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ υπογεγραμμένη από τον κατά νόμο υπεύθυνο της επιχείρησης. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ότι η μονάδα πληροί τα κριτήρια του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ υπογεγραμμένη από τον κατά νόμο υπεύθυνο της επιχείρησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika Farmaka/Makroorganismoi/FEK B 2622 2014.pdf

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Ονοματεπώνυμο επιστημονικά υπεύθυνου της μονάδας παρασκευής. Υπεύθυνη Δήλωση

       Ονοματεπώνυμο επιστημονικά υπεύθυνου της μονάδας παρασκευής.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον κατά το νόμο υπεύθυνο της επιχείρησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 4036 2012 8 Α

       Περιγραφή Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100008

      • Νόμος 44 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του νόμου 4036/2012 (Α΄8). Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 6 του Ν. 4036/2012 (ύψος παραβόλων και πρόβλεψη για έκδοση σχετικής ΚΥΑ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Υπουργική Απόφαση 10522/117908 2014 2622 Β

       Περιγραφή Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο−οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο−οργανισμούς

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202622

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8503/94606 2013 2016 Β

       Περιγραφή Καθορισμός παραβόλων για τα σκευάσματα φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς (Άρθρο 48 του ν. 4036/2012)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130202016

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 6946/82225 2015 1674 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της 8503/94606/30-7-2012 (Β΄2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης όσον αφορά το ύψος τω παραβόλων για τα σκευάσματα που περιέχουν μακρο-οργανισμούς

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150201674

      • 1 Υποβολή αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών, ενδιαφερομένου για την αδειοδότηση εγχώριας μονάδας παρασκευής σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Για την αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο−οργανισμούς και την εγγραφή τους στον οικείο κατάλογο, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου) υποβάλλει αίτηση στη ΣΕΑ συνοδευόμενη κατά περίπτωση από τα παρακάτω δικαιολογητικά. α. Σκαρίφημα της μονάδας, υπογεγραμμένο από τον κατά νόμο υπεύθυνο της επιχείρησης, με τα επιμέρους τμήματα αυτής. β. Υπόμνημα με γενική περιγραφή των εγκαταστάσεων της μονάδας, της λειτουργίας αυτής, των μακρο−οργανισμών που παράγει καθώς και λοιπών οργανισμών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους, υπογεγραμμένο από τον κατά νόμο υπεύθυνο της επιχείρησης. γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι η μονάδα πληροί τα κριτήρια του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ υπογεγραμμένη από τον κατά νόμο υπεύθυνο της επιχείρησης. δ. Ονοματεπώνυμο επιστημονικά υπεύθυνου της μονάδας παρασκευής.

       Σημειώσεις Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Λεωφ. Συγγρού 150, Καλλιθέα Τ.Κ. 176 71) .

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ελέγχονται ως προς την πληρότητα και την ορθή συμπλήρωσή τους. Εφόσον υπάρχουν ελλείψεις ζητείται εγγράφως από τον αιτούντα η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχειών σε εύλογο χρονικό διάστημα.

       Όχι Όχι


      • 3 Αξιολόγηση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Για την αξιολόγηση της αίτησης συστήνεται και συγκροτείται τριμελής Επιτροπή. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής, μετά από εισήγηση των αρμοδίων Υπηρεσιών. Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής. Η Επιτροπή, μετά από επιτόπιο έλεγχο στη μονάδα για το αν πληρούνται τα περιγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄, υποβάλλει την εισήγησή της στη ΣΕΑ (Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής). (άρθρο 10, παράγραφοι 1 και 2. της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β΄2622) Υπουργικής Απόφασης)

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης άδειας λειτουργίας μονάδας παρασκευής σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η Επιτροπή, μετά από επιτόπιο έλεγχο στη μονάδα για το αν πληρούνται τα περιγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄, υποβάλλει την εισήγησή της στη ΣΕΑ (Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής), η οποία εκδίδει και την σχετική απόφαση της άδειας λειτουργίας για τη μονάδα παρασκευής σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο−οργανισμούς.

       Όχι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της απόφασης αδειοδότησης της μονάδας παρασκευής σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς.       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.