Αιτήσεις στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7830fdb9-8901-4cef-b1a2-5167967c616b 289214

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1 έως 4

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  5 Εβδομάδες

  Περιγραφή

  Οι μελισσοκόμοι μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση για: 1. Δήλωση κατεχόμενων κυψελών: η δήλωση κατεχόμενων κυψελών υποβάλλεται μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 20ης Οκτωβρίου κάθε έτους 2. Δήλωση μεταβολής κυψελών και παραγωγής παραφυάδων: η δήλωση υποβάλλεται εντός 15 ημερών από την μεταβολή των κυψελών. 3. Παραγωγή μελιού: δηλώνεται η ετήσια παραγωγή μελιού. 4. Πώληση μελιού: δηλώνονται οι πωλήσεις μελιού, ανά έτος.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ

  Παρατηρήσεις

  Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης εξαρτάται, από το είδος της αίτησης που κάνει ο ενδιαφερόμενος μελισσοκόμος.

  Διάρκεια Ισχύος

  1 Έτος

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση μελισσοκομικού μητρώου.

  Σημειώσεις

  Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μέσω ψηφιακής υπηρεσίας.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική ΠροσφυγήΆλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη

     Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Δήλωση κυψελών-παραγωγή και πώληση μελιού

       Επίσημος τίτλος

       Ψηφιακές Υπηρεσίες για Μελισσοκόμους


       Μητρώα που τηρούνται

       Μελισσοκομικό Μητρώο

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,,,


       • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει κωδικούς Taxisnet, εφόσον χρησιμοποιήσει την ψηφιακή υπηρεσία.

        Όχι Όχι

       • 2 Επαγγελματικές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο μελισσοκομικό μητρώο.


        Όχι Όχι

       • 3 Ποσοτικές Σε περίπτωση δήλωσης μεταβολής, η μεταβολή πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% επί των κατεχομένων κυψελών και σε απόλυτο αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο των πέντε (5) κατεχόμενων κυψελών.


        Όχι Όχι

       • 1 Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης των κατεχόμενων κυψελών. Αποδεικτικό

        Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης των κατεχόμενων κυψελών.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Εάν οι κατεχόμενες κυψέλες έχουν αποκτηθεί μετά από αγοραπωλησία, υποβάλλονται τιμολόγια ή αποδείξεις λιανικής πώλησης από τους συμβαλλόμενους, ως αποδεικτικό στοιχείο - παραστατικό μεταβίβασης ή πώλησης των κατεχομένων κυψελών (τόσο της αποικίας – σμήνους, όσο και των αβιοτικών μερών).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 3798

       • 2 Έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης, από καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, για τον αριθμό των κυψελών που αποκτώνται και μεταβιβάζονται αντίστοιχα. Αποδεικτικό

        Έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης, από καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, για τον αριθμό των κυψελών που αποκτώνται και μεταβιβάζονται αντίστοιχα.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Εναλλακτικά των τιμολογίων/αποδείξεων λιανικής πώλησης μπορεί να υποβληθεί, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) κάθε ενός εκ των συμβαλλόμενων μερών ή ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των συμβαλλομένων μερών με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, όπου αναφέρεται ο αριθμός των κυψελών που αποκτώνται και μεταβιβάζονται αντίστοιχα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι 3798

       • 3 Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης των κατεχόμενων κυψελών. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

        Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης των κατεχόμενων κυψελών.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Εάν οι κατεχόμενες κυψέλες έχουν αποκτηθεί μετά από μεταβίβαση ή κληρονομική διαδοχή, υποβάλλεται αντίγραφο σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου ή κληρονομητηρίου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι


        Όχι 3139

       • 4 Έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, όπου δηλώνεται ότι η μεταβολή οφείλεται σε πολλαπλασιασμό με μελισσοκομικούς χειρισμούς. Υπεύθυνη Δήλωση

        Έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, όπου δηλώνεται ότι η μεταβολή οφείλεται σε πολλαπλασιασμό με μελισσοκομικούς χειρισμούς.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Εάν η μεταβολή οφείλεται σε πολλαπλασιασμό με μελισσοκομικούς χειρισμούς, ο ενεργός μελισσοκόμος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’75).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι


        Όχι 7320

       • 5 Παραστατικά εμπορίας μελιού Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

        Παραστατικά εμπορίας μελιού

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι


        Όχι 9102

       • Νόμος 9 4691 2020 108 Α

        Περιγραφή Μελισσοκομικό μητρώο.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100108

       • Υπουργική Απόφαση 7 140 2021 1560 Β

        Περιγραφή Στοιχεία και ενημέρωση Μητρώου - Δήλωση κατεχόμενων κυψελών.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201560

       • Εγκύκλιος 178/136702 2021

        Περιγραφή Διευκρινίσεις σχετικά με την εγγραφή και ενημέρωση του μελισσοκομικού Μητρώου.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%229%CE%A8%CE%A9%CE%974653%CE%A0%CE%93-82%CE%9B%22&page=0

        ΑΔΑ 9ΨΩΗ4653ΠΓ-82Λ

       • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή της αίτησης και δικαιολογητικών με φυσικό τρόπο


        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος μελισσοκόμος υποβάλει την αίτηση του και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΑΟΚ της οκείας Πειφερειακής Ενότητας βάσει νομοθεσίας.

        Ναι Όχι


       • 3 Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικών

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος μελισσοκόμος εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς που διαθέτει στο Taxisnet (Αυθεντικοποίηση χρήστη με κωδικούς Taxisnet) και υποβάλει ψηφιακά την αίτηση στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο.

        Σημειώσεις Επιλέγεται είσοδος στην υπηρεσία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετάβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες για μελισσοκόμους στην ιστοσελίδα του gov.gr.

        Ναι Όχι


       • 4 Αποτυχία αυθεντικοποίησης χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης του ζεύγους των κωδικών, αποκλείεται από το σύστημα, η είσοδος στην υπηρεσία.

        Σημειώσεις Αποτελεί έξοδο από την υπηρεσία.

        Ναι Ναι


       • 5 Επιτυχής αυθεντικοποίηση χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Εισάγεται επιτυχώς το ζεύγος κωδικών Taxisnet και ο ενδιαφερόμενος αποκτά πρόσβαση στην υπηρεσία.

        Ναι Όχι


       • 6 Εξουσιοδότηση χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Εξουσιοδοτεί ο χρήστης τον εξυπηρετητή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης να προσπελάσει τα στοιχεία του (ΑΦΜ), που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.

        Ναι Όχι


       • 7 Συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Συμπλήρωση των πεδίων της ψηφιακής υπηρεσίας "Ηλεκτρονική αίτηση μελισσοκομικού μητρώου".

        Σημειώσεις Ο μελισσοκόμος επιλέγει τα πεδία ενδιαφέροντος του όπως: α) δήλωση κατεχόμενων κυψελών, β) δήλωση μεταβολής κυψελών και παραγωγής παραφυάδων, γ) δήλωση ετήσιας παραγωγής μελιού, ε) δήλωση ετήσιας πώλησης μελιού και τα ενημερώνει σχετικά.

        Ναι Όχι


       • 8 Διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο των δικαιολογητικών και σε επιτόπιο έλεγχο προκειμένου για τη διαπίστωση των μεταβολών των κατεχόμενων κυψελών.

        Σημειώσεις Με τον διοικητικό έλεγχο, διαπιστώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στην αίτηση, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται συνημμένα και τα παραστατικά εμπορίας μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από διμελή κλιμάκια των οικείων ΔΑΟΚ.

        Όχι Όχι


       • 9 Σύνταξη πρακτικού επιτοπίου ελέγχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το κλιμάκιο ελέγχου της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΑΟΚ συντάσσει πρακτικό επιτόπιου ελέγχου, το οποίο συνυπογράφει ο μελισσοκόμος και καταγράφονται τυχόν αντιρρήσεις του. Ο μελισσοκόμος λαμβάνει αντίγραφο του πρακτικού επιτόπιου ελέγχου.

        Όχι Όχι


       • 10 Εσαγωγή στοιχείων ελέγχου/ενημέρωση μελισσοκομικού μητρώου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ καταχωρίζει στο Μητρώο τα αποτελέσματα του διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου από τη διεξαγωγή του αντίστοιχου ελέγχου.

        Όχι Όχι


       • 11 Χορήγηση βεβαίωσης δηλωθέντων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στους ενεργούς μελισσοκόμους χορηγείται βεβαίωση δηλωθέντων.

        Όχι Όχι


       • Ψηφιακές Υπηρεσίες για Μελισσοκόμους

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.