Αλλαγή Σύνθεσης Οργάνου Διοίκησης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6ff57eff-351d-444b-b6dd-fe564d21b437 657351

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταχώρηση στο Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) κάθε µεταβολής στοιχείων του Οργάνου Διοίκησης της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων. Επίσης, την καταχώρηση της αλλαγής του Οργάνου Διοίκησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και ανάρτηση της ανακοίνωσης στον σχετικό ιστότοπο. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων τροποποίησης στοιχείων της Κοιν.Σ.Επ/Συν.Εργαζομένων υλοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

ΝΠΙΔ

Τίτλος

Αίτηση για την τροποποίηση στοιχείων φορέα Κ.ΑΛ.Ο.- Αλλαγή σύνθεσης οργάνου διοίκησης

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Καταχώρηση Διοικούσας Επιτροπής, Καταχώρηση Διοικητικού Συμβουλίου και ανάρτηση της ανακοίνωσης στο ΓΕΜΗ

      Επίσημος τίτλος

      Αλλαγή σύνθεσης Οργάνου Διοίκησης (για Κοιν.Σ.Επ ή Συνεταιρισμούς Εργαζομένων)


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)
      Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       J1

       ,,


      • 1 Διοικητικές Η αίτηση να έχει υποβληθεί από Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ή Συνεταιρισμό Εργαζομένων, εγγεγραμμένους στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Να έχει πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση για εκλογή ή συγκρότηση/ανασυγκρότηση Οργάνου Διοίκησης της Κοιν.Σ.Επ/Συν.Εργαζομένων έως 30 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης.

       Όχι Όχι

      • 1 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Οργάνου Διοίκησης (Διοικούσας Επιτροπής/ Διοικητικού Συμβουλίου/Διαχειριστή). Πρακτικό

       Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Οργάνου Διοίκησης (Διοικούσας Επιτροπής/ Διοικητικού Συμβουλίου/Διαχειριστή).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 2 Πρακτικό Οργάνου Διοίκησης (Διοικούσα Επιτροπή/ Διοικητικο Συμβούλιο) για συγκρότηση/ανασυγκρότηση σε σώμα. Πρακτικό

       Πρακτικό Οργάνου Διοίκησης (Διοικούσα Επιτροπή/ Διοικητικο Συμβούλιο) για συγκρότηση/ανασυγκρότηση σε σώμα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δεν απαιτείται αν ως Οργανο Διοίκησης το Καταστατικό προβλέπει Διαχειριστή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8360

      • Υπουργική Απόφαση 13 61621/Δ5.2643 2016 56 Β

       Περιγραφή Τα στοιχεία του Φορέα που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο τροποποιούνται με ευθύνη του εγγεγραμμένου Φορέα και μετά από έγκριση του Τμήματος Μητρώου σε περίπτωση αλλαγής σύνθεσης Οργάνου Διοίκησης. Οι Φορείς οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση τροποποίησης των στοιχείων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επέλευσης της μεταβολής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170200056

      • Νόμος 16 και 26 4430 2016 205 Α

       Περιγραφή Η Κοιν.Σ.Επ. και ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων καταχωρεί στο Μητρώο κάθε µεταβολή του Οργάνου Διοίκησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100205

      • Υπουργική Απόφαση 61986/3269 2017 4757 Β

       Περιγραφή Έναρξη λειτουργίας της ειδικής διαδικτυακής πύλης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204757

      • Νόμος 15-24 4919 2022 71 Α

       Περιγραφή Στα συγκεκριμένα άρθρα προβλέπεται η υποχρέωση εγγραφής των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και των Συν.Εργαζομένων στο ΓΕΜΗ καθώς και η διαδικασία καταχώρησης των στοιχειών τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100071

      • 1 Ταυτοποίηση χρήστη μέσω ΓΓΠΣ


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης εισάγει στην πλατφόρμα kalo.yeka.gr τους κωδικούς taxisnet της επιχείρησης προκειμένου να ταυτοποιηθεί μέσω ΓΓΠΣ.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της αίτησης τροποποίησης στοιχείων Φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η επιχείρηση υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση τροποποίησης στοιχείων φορέα, επιλέγοντας το πεδίο αλλαγή σύνθεσης Οργάνου Διοίκησης και επισυνάπτοντας στην καρτέλα Αρχεία Αίτησης τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση αίτησης από το Τμήμα Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώου εξετάζει την αίτηση βάσει του ν.4430/2016 και της ΥΑ 61621/2643.

       Όχι Όχι


      • 4 Εγκριση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώου εγκρίνει την αίτηση και χορηγεί μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr Βεβαίωση καταχώρησης Οργάνου Διοίκησης.

       Ναι Όχι


      • 5 Παρατηρήσεις Τμήματος Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση ελλείψεων, το Τμήμα Μητρώου αποστέλλει παρατηρήσεις/διορθώσεις στον αιτούντα και τον καλεί να υποβάλει συμπληρωματική/διορθωτική αίτηση.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή συμπληρωματικής/διορθωτικής αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η επιχείρηση υποβάλει μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr συμπληρωματική/διορθωτική αίτηση τροποποιήσης στοιχείων Φορέα, με βάση τις παρατηρήσεις που της έχουν αποσταλει από το Τμήμα Μητρώου.

       Ναι Όχι


      • 7 Εξέταση συμπληρωματικής/διορθωτικής αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώου εξετάζει την συμπληρωματική/διορθωτική αίτηση.

       Ναι Όχι


      • 8 Έγκριση ή οριστική απόρριψη αίτησης αλλαγής σύνθεσης Οργάνου Διοίκησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώου εγκρίνει την συμπληρωματική/διορθωτική αίτηση και αποστέλλει στην επιχείρηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την βεβαίωση καταχώρησης Οργάνου Διοίκησης ή απορρίπτει οριστικά την αίτηση και ενημερώνει σχετικά την επιχείρηση.

       Όχι Όχι


      • 9 Καταχώριση αλλαγής στο ΓΕΜΗ και ανάρτηση ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πραγματοποιείται από το Τμήμα Γενικού Μητρώου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο (ως η αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ για τις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και τους Συν.Εργαζομένων) η καταχώριση της αλλαγής του Οργάνου Διοίκησης της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ και η ανάρτηση στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ της σχετικής Ανακοίνωσης.

       Ναι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.