Σύσταση και εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση155c1546-b291-40d4-8f7f-f67ab79a4806 872810

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση της σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων (Κοιν.Σ.Επ ή Συν. Εργαζομένων), κατόπιν αίτησης του εκπροσώπου αυτής μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr, καθώς και στην εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ίδρυση Κοιν.Σ.Επ., Ίδρυση Συνεταιρισμού Εργαζομένων, εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ

      Επίσημος τίτλος

      Σύσταση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης/Συνεταιρισμού Εργαζομένων και εγγραφή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και στο Γενικό Μητρωο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο)
      Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

      Νομοθεσία

       J1

       ,,,,,,,,,,,,


      • 1 Ηλικιακές Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ/Συν.Εργαζομένων θα πρέπει να είναι ενήλικοι.

       Όχι Όχι

      • 2 Εταιρικού δικαίου Ο υπό σύσταση Φορέας θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον: 3 μέλη (Συνεταιρισμός Εργαζομένων), 5 μέλη (Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας), 7 μέλη εκ των οποίων το 30% να ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες (Κοιν.Σ.Επ Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων), 7 μέλη εκ των οποίων το 50% να ανήκουν σε Ειδικές Ομάδες (Κοιν.Σ.Επ Ένταξης Ειδικών Ομάδων).

       Όχι Όχι

      • 3 Εταιρικού δικαίου Σε περίπτωση που μέλη της Κοιν.Σ.Επ είναι νομικά πρόσωπα, το ποσοστό συμμετοχής τους να μην υπερβαίνει το 1/3 των μελών. Για Συνεταιρισμούς Εργαζομένων προβλέπεται η συμμετοχή μόνο φυσικών προσώπων.

       Όχι Όχι

      • 4 Εταιρικού δικαίου Να μην συμμετέχουν ως μέλη, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με εξαίρεση τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης και υπό την προϋπόθεση ύπαρξης προηγούμενης έγκρισης από τον φορέα που εποπτεύει το Ν.Π.Δ.Δ..

       Όχι Όχι

      • 5 Εταιρικού δικαίου Να μη συμμετέχει ως μέλος, όποιος συμμετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. με ίδια δραστηριότητα (για σύσταση Κοιν.Σ.Επ) ή σε άλλο Συνεταιρισμό Εργαζομένων (για σύσταση Συνεταιρισμού Εργαζομένων). Ως ίδιες δραστηριότητες, νοούνται οι δραστηριότητες που εντάσσονται στην ίδια δευτεροβάθμια κατηγορία Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ)., σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Α.Υ.Ο.Ο. 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ. 1133/6.10.2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

       Όχι Όχι

      • 6 Εταιρικού δικαίου Όλα τα μέλη να έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν.

       Όχι Όχι

      • 7 Εταιρικού δικαίου Όλα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής/Διοικητικού Συμβουλίου να είναι και μέλη της επιχείρησης.

       Όχι Όχι

      • 8 Οικονομικές Να απαγορεύει τη διανομή των κερδών στα μέλη, εκτός αν τα μέλη είναι και εργαζόμενοι της Κοιν.Σ.Επ.. Να διανέμει ποσοστό 35% των κερδών στους εργαζόμενους της επιχείρησης, εκτός αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση μέρους ή όλου του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας.

       Όχι Όχι

      • 9 Οικονομικές Κάθε μέλος να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, ύψους κατ’ ελάχιστον 100 ευρώ.

       Όχι Όχι

      • 10 Εταιρικού δικαίου Να τηρεί τις διατάξεις του Ν.1667/1986 (ΦΕΚ 196/Α/6-12-1986), ως προς την σχέση μεταξύ των μελών, τη διοίκηση, τη λειτουργία και τη λύση του, με τις εξαιρέσεις που ρητά προβλέπονται στο Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016).

       Όχι Όχι

      • 11 Εργασιακές Να εφαρμόζει, ρητά ορισμένο στο Καταστατικό ή σε απόφαση Γενικής Συνέλευσης, σύστημα αμοιβών και όρων εργασίας (για Συνεταιρισμούς Εργαζομένων).

       Όχι Όχι

      • 12 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο εκπρόσωπος της υπό σύσταση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων θα πρέπει να διαθέτει κωδικούς taxisnet για την είσοδο στην πλατφόρμα kalo.yeka.gr.

       Όχι Όχι

      • 1 Καταστατικό υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη του υπό σύσταση Φορέα. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη του υπό σύσταση Φορέα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το καταστατικό σε ψηφιακή μορφή με εμφανείς τις πρωτότυπες υπογραφές των ιδρυτικών μελών σε όλες τις σελίδες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση περί μη συμμετοχής σε άλλη Κοιν.Σ.Επ με ίδια δραστηριότητα/ σε άλλο Συνεταιρισμό Εργαζομένων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση περί μη συμμετοχής σε άλλη Κοιν.Σ.Επ με ίδια δραστηριότητα/ σε άλλο Συνεταιρισμό Εργαζομένων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από το κάθε ιδρυτικό μέλος, στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν συμμετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. με ίδια δραστηριότητα, (για σύσταση Κοιν.Σ.Επ.) ή σε άλλο Συν.Εργ. (για σύσταση Συν.Εργ.) ή διαφορετικά τα στοιχεία της Κοιν.Σ.Επ. ή του Συν.Εργ. στον οποίο συμμετέχει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 15, 25 4430 2016 205 Α

       Περιγραφή Η σύσταση Κοιν.Σ.Επ. ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων και η υπαγωγή της στις διατάξεις του νόµου αυτού συντελείται με την εγγραφή της στο Μητρώο, οπότε αποκτά νοµική προσωπικότητα και εµπορική ιδιότητα. Η αίτηση, το Καταστατικό και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα κατατίθενται προς έγκριση στο Τµήµα Μητρώου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100205

      • Υπουργική Απόφαση 9-11 61621/Δ5.2643 2016 56 Β

       Περιγραφή Ο υποψήφιος Φορέας (Κοιν.Σ.Επ. ή Συν.Εργ.) μετά τη σύνταξη του καταστατικού, οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά στο Μητρώο αίτηση εγγραφής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170200056

      • Υπουργική Απόφαση 61986/3269 2017 4757 Β

       Περιγραφή Έναρξη λειτουργίας της ειδικής διαδικτυακής πύλης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204757

      • Νόμος 15-24 4919 2022 71 Α

       Περιγραφή Στα συγκεκριμένα άρθρα προβλέπεται η υποχρέωση εγγραφής των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και των Συν.Εργαζομένων στο ΓΕΜΗ καθώς και η διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100071

      • 1 Ταυτοποίηση χρήστη μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εκπρόσωπος της υπό σύσταση επιχείρησης εισάγει τους κωδικούς taxisnet του ΑΦΜ του στην αρχική οθόνη της πλατφόρμας kalo.yeka.gr προκειμένου να ταυτοποιηθεί και να του επιτραπεί η είσοδος.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υπό σύσταση επιχείρηση υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση, επισυνάπτοντας στην καρτέλα Αρχεία Αίτησης, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (σε αρχεία pdf<3,5mb).

       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση αίτησης από το Τμήμα Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώου εξετάζει την αίτηση ως προς την πληρότητα και νομιμότητα βάσει του ν. 4430/2016 και της Υπουργικής Απόφασης 61621/2643.

       Όχι Όχι


      • 4 Έγκριση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώου εγκρίνει ή απορρίπτει οριστικά την αίτηση. Σε περίπτωση έγκρισης αποστέλλει μέσω της πλατφόρμας σχετική ειδοποίηση στον εκπρόσωπο της υπό σύσταση επιχείρησης, ώστε να αποστείλει το Καταστατικό σε έντυπη μορφή.

       Ναι Όχι


      • 5 Υποβολή παρατηρήσεων του Τμήματος Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση ελλείψεων της αίτησης το Τμήμα Μητρώου αποστέλλει τις σχετικές παρατηρήσεις/διορθώσεις στον εκπρόσωπο της υπό σύσταση επιχείρησης και τον καλεί να υποβάλει συμπληρωματική/ διορθωτική αίτηση.

       Ναι Όχι


      • 6 Υποβολή συμπληρωματικής/ διορθωτικής αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εκπρόσωπος της υπό σύσταση επιχείρησης υποβάλει μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr διορθωτική/συμπληρωματική αίτηση εγγραφής, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του Τμήματος Μητρώου.

       Ναι Όχι


      • 7 Εξέταση συμπληρωματικής/διορθωτικής αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώου ελέγχει την συμπληρωματική/διορθωτική αίτηση εγγραφής και εγκρίνει ή απορρίπτει οριστικά την αίτηση.

       Ναι Όχι


      • 8 Υποβολή Καταστατικού σε φυσική μορφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπό σύσταση επιχείρηση υποβάλει ή αποστέλλει ταχυδρομικά το Καταστατικό σε φυσική (έντυπη) μορφή στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110 Αθήνα).

       Όχι Όχι


      • 9 Σύσταση της επιχείρησης και εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώου παραλαμβάνει το Καταστατικό, το ελέγχει ως προς τη συμβατότητα με το ηλεκτρονικά υποβληθέν και εγκρίνει την αίτηση, εγγράφοντας την επιχείρηση στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Εκδίδεται η βεβαίωση εγγραφής και αποστέλεται μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr στον εκπρόσωπο της επιχείρησης.

       Όχι Όχι


      • 10 Εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και χορήγηση Αριθμού ΓΕΜΗ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα από την Ειδική Υπηρεσία ΓΕΜΗ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η εγγραφή της νεοσυστατης επιχείρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η καταχώρηση των βασικών της στοιχειών, η χορήγηση αριθμού Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΑΓΕΜΗ) και η ανάρτηση της ανακοίνωση σύστασης της στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.